Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By duhi_295
#1002976 Link tải luận văn miễn phí cho ae

MỞ ĐẦU
1.Về tính cấp thiết của đề tài
Năm 2013, 2014 kinh tế thế giới ở trong bối cảnh phức tạp,
cùng với đó tình hình kinh tế của Việt Nam rơi vào tình trạng
khủng hoảng, nhiều doanh nghiệp phải giải thể, phá sản. Một
trong những nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp phải giải thể
hay ngừng hoạt động là do thiếu vốn sản xuất kinh doanh, sản
xuất thua lỗ kéo dài. Từ đây có thể thấy việc phân tích tình hình
tài chính có ý nghĩa rất lớn đối với một doanh nghiệp. Phân tich
tài chính doanh nghiệp để tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu
trong hoạt động của doanh nghiệp, đƣa ra những phƣơng hƣớng
phát triển cho doanh nghiệp. Ở nƣớc ta hiện nay, các doanh
nghiệp ở các lĩnh vực hoạt động khác chƣa nhận thức đƣợc sâu sắc
tầm quan trọng của việc phân tích tài chính doanh nghiệp trong đó
có Công ty TNHH MTV Xây Dựng Linh Sơn. Việc phân tích tài
chính của công ty còn nhiều hạn chế và bất cập cần có những
giải pháp để hoàn thiện.
Xuất phát từ những lý đó trên, tác giả đã lựa chọn đề tài “
Phân tích tài chính tại Công ty TNHH MTV Xây Dựng Linh Sơn”
làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
Dựa vào các lý thuyết về tình hình tài chính doanh nghiệp
cùng với những dữ liệu thực tế để phân tích, đánh giá về thực
trạng phân tích tài chính của Công ty TNHH một thành viên xây
dựng Linh Sơn; từ đó đƣa ra các giải pháp để hoàn thiện phân tích
tài chính tại Công ty TNHH một thành viên xây dựng Linh Sơn.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu:
Đề tài nghiên cứu những vấn đề liên quan đến phân tích tài
chính, thực trạng phân tích tài chính tại Công ty TNHH một thành
viên xây dựng Linh Sơn giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2014.
Đồng thời đƣa ra một số giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính
Công ty TNHH một thành viên xây dựng Linh Sơn trên cơ sở số
liệu từ năm 2012 đến năm 2014
4. Câu hỏi nghiên cứu đề tài
- Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH MTV Xây
Dựng Linh Sơn đang đƣợc thực hiện nhƣ thế nào? Kết quả ra sao?
- Có những giải pháp nào để hoàn thiện phân tích tài chính tại
Công ty TNHH MTV Xây Dựng Linh Sơn
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Tác giả tiến hành thu thập dữ liệu, chủ yếu nguồn dữ liệu thứ
cấp thông qua kế toán của Công ty TNHH MV Linh Sơn, từ các
báo cáo tài chính, các bài phân tích về tình hình tài chính trong
nƣớc, một số dữ liệu liên quan đến ngành xây dựng nhƣ các chỉ
số tài chính trung bình cuả ngành, các phân tích, đánh giá chung
về hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành,
Sau khi thu thập dữ liệu, tác giả sử dụng phƣơng pháp thống
kê, đối chiếu để kiểm tra tính chính xác và phân loại thành các
nhóm theo nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp;
sử dụng phần mềm Excel để tính toán các chỉ tiêu phân tích.
6. Ý nghiã khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu
- Ý nghĩa khoa học:
- Ý nghĩa thực tiễn:
7. Cấu trúc của đề tài:
Ngoài phần danh mục các đồ thị, danh mục bảng biểu, danh
mục các tài liệu tham khảo, kết luận thì đề tài nghiên cứu đƣợc
chia làm 4 chƣơng.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
Hình đại diện của thành viên
By Janghae289
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1003879 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement