Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By conyeume231
#1002955 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Miêu tả:Cung cấp đầy đủ thông tin trong việc đánh giá khả năng và tính chắc chắn của dòng tiền mặt và hiệu quả sử dụng tài sản, khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Trình bày những thông tin về nguồn vốn chủ sở hữu, các khoản nợ, kết quả của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, sự kiện và các tình huống làm biến đổi nguồn vốn và các khoản nợ của doanh nghiệp. Tìm hiểu các thông tin về tình hình tài sản, nguồn vốn Công ty. Cung cấp thông tin về khả năng thanh toán, tình hình hoạt động, tình hình sử dụng các đòn bẩy tài chính cũng như cung cấp thông tin về khả năng sinh lời của doanh nghiệp.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay, nền kinh tế thị trƣờng ở nƣớc ta với nhiều thành phần kinh tế
cạnh tranh cùng với xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế diễn ra ngày càng sâu
rộng khiến các doanh nghiệp, dù ở bất cứ loại hình nào cũng phải đối mặt với
những khó khăn, thử thách và phải chấp nhận quy luật của thị trƣờng.
Trong bối cảnh nhƣ vậy, để hoạt động kinh doanh hiệu quả thì các nhà
quản lý phải định hƣớng rõ các mục tiêu mà doanh nghiệp cần đạt đƣợc trong
từng thời kỳ cũng nhƣ các phƣơng thức thực hiện các mục tiêu đặt ra. Do đó,
một cách tất yếu, các nhà quản lý phải nhanh chóng nắm bắt những tín hiệu
của thị trƣờng, xác định đúng nhu cầu về vốn, tìm kiếm và huy động nguồn
vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tƣ. Vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp cần biết
đƣợc những nhân tố ảnh hƣởng, mức độ và xu hƣớng tác động của chúng đến
tình hình tài chính của doanh nghiệp mình. Công cụ hữu hiệu giúp các nhà
quản lý thực hiện việc đó chính là dựa trên cơ sở phân tích tình hình tài chính
của doanh nghiệp và phân tích tài chính so sánh với các doanh nghiệp khác.
Phân tích tình hình tài chính thông qua phân tích báo cáo tài chính của doanh
nghiệp nhằm cung cấp những thông tin cơ bản, cần thiết giúp các đối tƣợng
sử dụng thông tin đánh giá khách quan về sức mạnh tài chính của doanh
nghiệp, khả năng sinh lời và triển vọng phát triển sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp. Việc thƣờng xuyên phân tích tình hình tài chính và phân tích
tài chính so sánh với các doanh nghiệp sẽ giúp nhà quản lý doanh nghiệp nhận
ra những mặt mạnh cũng nhƣ điểm yếu cần khắc phục trong vấn đề quản trị
doanh nghiệp. Quan trọng hơn, thông qua các thông số và ý nghĩa của nó
trong phân tích tình hình tài chính, các nhà quản lý có thể thấy đƣợc kết quả
của việc thực hiện Chiến lƣợc kinh doanh Doanh nghiệp đề ra trong giai đoạn
phân tích, thấy đƣợc sự phù hợp hay không phù hợp trong quá trình lựa chọn
phƣơng thức hoạt động, kinh doanh. Trên cơ sở đó, các nhà quản lý doanh
nghiệp đƣa ra những giải pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh
doanh.
Ngày nay, ngành kinh doanh công nghệ phần mềm, dịch vụ máy tính
phát triển mạnh mẽ không chỉ trên thế giới mà ngay cả tại thị trƣờng Việt
Nam do những tiện ích mà nó mang lại. Những năm gần đây, ngành công
nghiệp phần mềm ở Việt Nam đang có mức tăng trƣởng khá tốt, đạt từ 30 -
40%/năm, tỷ trọng trên GDP chiếm 0,4% với hơn 1000 doanh nghiệp. Việt
Nam đã trở thành một thị trƣờng đầy tiềm năng và đƣợc nhiều nƣớc tiên tiến
nhƣ Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ hay các nƣớc ở Châu Âu… quan tâm đặc
biệt. Xét về khía cạnh chuẩn chất lƣợng, ngày càng có nhiều doanh nghiệp
Việt Nam đạt chứng chỉ quản lý chất lƣợng quốc tế nhƣ CMMI-5, CMM-4
hay chứng chỉ ISO 9001 và ISO 27001. Nguồn nhân lực trong ngành công
nghệ phần mềm, dịch vụ máy tính cũng tăng mạnh. Các trƣờng đào tạo trong
nƣớc cũng chú trọng đào tạo chuyên ngành này, thu hút đƣợc nhiều sinh viên
và là nguồn bố sung nhân lực chất lƣợng cho ngành. Nhà nƣớc luôn xem
trọng vai trò của ngành đối với sự phát triển nền kinh tế, và là một ngành có
giá trị gia tăng lớn, tạo ra giá trị xuất khẩu cao và góp phần vào sự nghiệp
công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nƣớc và đã có những chính sách khuyến
khích, ƣu đãi đầu tƣ, phát triển ngành công nghệ phần mềm, dịch vụ máy tính
cùng với các ngành khác trong nền kinh tế. Phát triển công nghiệp phần mềm,
dịch vụ máy tính vẫn có thể xem là một lợi thế so sánh của Việt Nam trên thị
trƣờng lao động thế giới, nhờ nguồn dân số trẻ rất lớn. Trên điều kiện mạng
viễn thông phát triển, toàn cầu hóa, giá trị gia tăng của nhân lực ngành công
nghiệp phần mềm lại càng lớn. Trong môi trƣờng ấy, đã có nhiều doanh
nghiệp Việt Nam hoạt động trong ngành công nghệ phần mềm, dịch vụ máy
tính nổi lên trong đó có: Công ty cổ phần FPT, Công ty cổ phần tập đoàn công
nghệ CMC, Công ty cổ phần tập đoàn HIPT. Mỗi doanh nghiệp đều lựa chọn
những mục tiêu, định hƣớng và chiến lƣợc riêng trong quá trình hoạt động
kinh doanh và đã đạt đƣợc những thành công nhất định. Những kết quả ấy
một phần đƣợc thể hiện rõ qua những thông số trên Báo cáo tài chính của
công ty. Bằng việc phân tích tình hình tài chính công ty và phân tích tài chính
so sánh giữa các công ty để thấy đƣợc sự phát triển cũng nhƣ yếu kém của
từng công ty trong so sánh tƣơng quan với các công ty khác trong ngành,
đồng thời thấy đƣợc những đặc điểm của ngành trong giai đoạn phân tích.
Nhận thức đƣợc tầm quan đó, tui đã lựa chọn đề tài: “Phân tích tài
chính so sánh Công ty cổ phần FPT, Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ
CMC, Công ty cổ phần tập đoàn HIPT” làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt
nghiệp.
2. Tình hình nghiên cứu
Hiện nay, có rất nhiều công trình nghiên cứu về Tình hình tài chính
của Công ty thông qua các phƣơng pháp phân tích khác nhau. Các công trình
nghiên cứu nhìn nhận vấn đề cần giải quyết, đƣa ra những phƣơng pháp phù
hợp và đã đạt đƣợc những mục đích cũng nhƣ thành công nhất định trong lĩnh
vực nghiên cứu. Không chỉ muốn dừng lại ở việc phân tích riêng lẻ ở từng
Công ty mà lựa chọn Đề tài này, tui muốn kết hợp giữa việc nghiên cứu và so
sánh đánh giá tình hình tài chính của ba Công ty hoạt động cùng ngành kinh
doanh phần mềm, dịch vụ máy tính để đóng góp một cách nhìn, cách đánh giá
cụ thể, toàn diện về sự phát triển, thành công cũng nhƣ những điểm yếu, khó
khăn của các Công ty khi so sánh với các Công ty trong ngành qua quá trình
hoạt động kinh doanh đồng thời thấy đƣợc sự phát triển của ngành kinh doanh
phần mềm, kinh doanh máy tính ở Việt Nam.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By omaichua2014
#1009943 ad ơi up tài liệu lên đi ạ. em muốn tải ạ.
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009965 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement