Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By khocvianh_mm
#1002942 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

TÓM TẮT
Luân ̣ văn nghiên cƣ́ u hoaṭ tình hình tài chính tại Công ty TNHH thƣơng
mại và Dịch vụ Tổng hợp Hà Cƣờng trong thờ i gian tƣ̀ năm 2011 đến năm
2013, đánh giá các chỉ tiêu tài chính doanh nghiệp trong vòng 3 năm (từ năm
2011 đến năm 2013).
Thông qua nghiên cƣ́ u điṇ h tính và đin ̣ h lƣơn ̣ g luân ̣ văn đã đánh giá
toàn diện thực trạng tình hình tài chính tại Công ty TNHH thƣơng mại và dịch
vụ tổng hợp Hà Cƣờng
Dƣa ̣ trên nhƣ̃ng kết quả nghiên cƣ́ u tác giả đã tìm ra điểm mạnh , điểm
yếu đề xuất một số giải pháp khả thi nhằm cải thiện tình hình tài chính tại
công ty TNHH Thƣơng mại và Dịch vụ Tổng hợp Hà Cƣờng phù hợp với
điṇ h hƣớ ng phát triển của Công ty trong tƣơng lai nhằm nâng cao chất lƣợng
thông tin tài chính cho các đối tƣợng quan tâm.
Từ khóa: Phân tích tài chính, Tình hình tài chính, Công ty TNHH,
Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Hà Cường .
LỜI MỞ ĐẦU .............................................................................................................1
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP...9
1.1 Khái niệm, vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp:.................................9
1.1.1 Khái niệm:...................................................................................................9
1.1.2 Vai trò của Phân tích tài chính doanh nghiệp.........................................10
1.2 Phƣơng pháp phân tích tài chính doanh nghiệp ..............................................11
1.3 Nội dung của phân tích tài chính doanh nghiệp:.............................................13
1.3.1 Phân tích cấu trúc tài chính: ....................................................................13
1.3.2 Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán...............................17
1.3.3 Phân tích hiệu quả kinh doanh .................................................................25
1.3.4 Phân tích rủi ro tài chính: ........................................................................28
Kết luận chƣơng 1 .....................................................................................................33
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ............................34
2.1 Cơ sở phƣơng pháp luận:.................................................................................34
2.2 Tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp ................................34
2.2.1 Vai trò của các báo cáo tài chính.............................................................34
2.2.2 Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp................................................35
2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu sử dụng trong phân tích TCDN ..............................39
CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH
THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÀ CƢỜNG ....................................43
3.1 Khái quát về Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ tổng hợp Hà Cƣờng...........43
3.1.1 Mô hình tổ chức, bố trí lao động ..............................................................43
3.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh..............................................................44
3.2 Phân tích tài chính Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ tổng hợp Hà
Cƣờng ....................................................................................................................46
3.2.1 Tổ chức thực hiện công tác phân tích tài chính........................................46
3.2.2 Nội dung phân tích tài chính ....................................................................46
3.3 Đánh giá tình hình tài chính Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ tổng hợp
Hà Cƣờng...............................................................................................................58
3.3.1 Điểm mạnh:...............................................................................................58
3.3.2 Điểm yếu:..................................................................................................58
3.3.3 Nguyên nhân:............................................................................................59
Kết luận chƣơng 3 .....................................................................................................61
CHƢƠNG 4 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÀ CƢỜNG .....62
4.1 Phƣơng hƣớng phát triển của công ty..............................................................62
4.2 Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty..............................63
4.2.1 Giải pháp về chiến lược kinh doanh:........................................................63
4.2.2 Giải pháp về mặt tài chính: ......................................................................66
4.2.3 Giải pháp về nguồn nhân lực: ..................................................................68
4.3 Khuyến nghị ....................................................................................................69
Kết luận chƣơng 4 .....................................................................................................71
KẾT LUẬN...............................................................................................................72
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................73
PHỤ LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.
Phân tích tình hình tài chính có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc
cung cấp thông tin cho các đối tƣợng quan tâm đến tình hình tài chính doanh
nghiệp. Bởi lẽ, tình hình tài chính của doanh nghiệp thể hiện tình trạng hay
thực trạng tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm và là kết quả của một
quá trình sản xuất kinh doanh. Tình hình tài chính của doanh nghiệp tốt hay
xấu, khả quan hay không thể hiện rõ nét chất lƣợng của toàn bộ các hoạt động
mà doanh nghiệp đã tiến hành. Căn cứ vào thông tin phân tích tình hình tài
chính, các đối tƣợng sử dụng thông tin có thể biết đƣợc thực trạng tài chính,
mức độ độc lập tài chính, chính sách huy động vốn và sử dụng vốn, tình hình
và khả năng thanh toán. Đồng thời, thông qua việc xem xét tình hình tài chính
hiện tại, cũng có thể dự báo đƣợc những chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong
tƣơng lai, dự báo đƣợc những thuận lợi hay khó khăn mà doanh nghiệp có thể
gặp phải. Vì thế, phân tích tình hình tài chính đƣợc nhiều đối tƣợng khác nhau
quan tâm nhƣ các nhà quản trị, nhà đầu tƣ, cơ quan quản lý nhà nƣớc, tổ chức
kiểm toán, tổ chức tín dụng, ngƣời lao động,...
Tuy nhiên, việc kiểm tra và phân tích tài chính hiện nay chƣa thực sự
đƣợc quan tâm thích đáng trong quá trình quản lý tại các doanh nghiệp nhỏ và
vừa tại Việt Nam. Mặt khác, hệ thống phƣơng pháp và chỉ tiêu phân tích tài
chính trong các doanh nghiệp này còn sơ sài, hầu hết tập trung vào các chỉ
tiêu đánh giá kết quả, còn một số chỉ tiêu không phù hợp với quy mô, loại
hình của doanh nghiệp. Các phƣơng pháp phân tích đƣợc sử dụng mới chỉ
dừng lại ở việc so sánh sự biến động của các chỉ tiêu giữa các kỳ. Thêm vào
đó, công tác kiểm tra, phân tích còn thể hiện nhiều yếu kém, chƣa đƣợc tổ
chức độc lập và không diễn ra đều đặn. Vì vậy, vấn đề đặt ra đối với các
doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ dừng lại ở việc nắm vững các kiến thức
về phân tích tài chính doanh nghiệp mà còn phải tổ chức hoạt động phân tích
tình hình tài chính gắn liền với việc xây dựng cho doanh nghiệp mình một hệ
thống chỉ tiêu và phƣơng pháp phân tích hiệu quả, phù hợp với đặc điểm
ngành, quy mô, loại hình doanh nghiệp.
Xét riêng về công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ tổng hợp Hà Cƣờng
hiện nay thì việc phân tích tình hình tài chính của công ty chƣa đáp ứng đƣợc
yêu cầu của các đối tƣợng quan tâm do chƣa xây dựng đƣợc phƣơng pháp
phân tích khoa học, hiệu quả. Việc phân tích hiện nay mới chỉ dừng ở Báo cáo
tài chính thƣờng niên theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.
Là một nhân viên của Công ty , vớ i mong muốn đóng góp cho sƣ̣ phát
triển của Công ty Hà Cƣờng nên tác giả đã quyết điṇ h chon ̣ đề tài nghiên cƣ́ u
là “Phân tích tài chính công ty TNHH Thƣơng mại và Dịch vụ Tổng hợp Hà
Cƣờng ”. Tác giả nhận thấy đây là đề tài phù hợp với chuyên ngành Tài chính
ngân hàng, có tính cấp thiết và phù hợp với sở thích của bản thân.
2. Tổng quan tài liệu nghiên cứu:
Phân tích tình hình tài chính là vấn đề then chốt trong quá trình đổi mới
cơ chế quản lý kinh tế ở nƣớc ta hiện nay. Vấn đề này đã đƣợc nhiều tác giả
quan tâm nghiên cứu. Cụ thể:
Trong bài báo cáo với tựa đề „„Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích tài
chính doanh nghiệp nhằm tăng cƣờng công tác kiểm toán‟‟ (Tạp chí nghiên
cứu khoa học kiểm toán, năm 2011), tác giả Trần Quý Liên cho rằng TCDN
và tình hình tài chính doanh nghiệp là cùng một nội dung, do vậy việc phân
tích tài chính doanh nghiệp cũng chính là phân tích tình hình tài chính doanh
nghiệp. Trong bài viết này, tác giả tập trung chủ yếu xây dụng hệ thống chỉ
tiêu phân tích TCDN nhằm tăng cƣờng chất lƣợng kiểm toán, giúp tăng độ tin
cậy của thông tin, góp phần cho nền kinh tế phát triển ổn định và bền vững.
Tuy nhiên, hệ thống chỉ tiêu phân tích TCDN mà tác giả Trần Quí Liên đƣa ra
chƣa đầy đủ, bài báo chƣa làm rõ đƣợc mối quan hệ giữa hệ thống chỉ tiêu
phân tích tài chính nên đƣợc thực hiện nhƣ thế nào để đạt đƣợc mục đích là
„„nhằm tăng cƣờng công tác kiểm toán‟‟.
Với quan điểm đồng nhất giữa tình hình tài chính với hoạt động tài chính
và TCDN, có một số tác giả điển hình nhƣ các tác giả Ngô Thế Chi và Nguyễn
Trọng Cơ. Các tác giả này quan niệm rằng TCDN cũng chính là tình hình tài
chính, phân tích TCDN cũng là phân tích tình hình tài chính. Điều này đƣợc thể
hiện trong cuốn „„Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp‟‟ (2008).
Cùng quan điểm với các tác giả Ngô Thế Chi và Nguyễn Trọng Cơ là tác
giả Ngô Kim Phƣợng và cộng sự trong cuốn „„Phân tích tài chính doanh
nghiệp‟‟ (2010). Nhóm tác giả này cho rằng phân tích tình hình tài chính của
doanh nghiệp bao gồm các công việc nhƣ: phân tích nhu cầu vốn, cơ cấu
nguồn vốn huy động, hiệu quả sử dụng vốn, bảo toàn và phát triển nguồn
vốn,… Phân tích tài chính doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào việc đánh giá
năng lực tài chính của doanh nghiệp với nhiều góc độ khác nhau.
Khác với quan điểm đồng nhất giữa tình hình tài chính với tài chính
doanh nghiệp và hoạt động tài chính, trong cuốn „„Chuyên khảo về Báo cáo
tài chính – Lập, đọc, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính‟‟ (2005), PGS.
TS Nguyễn Văn Công cho rằng: „„Tình hình tài chính của doanh nghiệp thể
hiện tình trạng hay thực trạng tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm.
Tình hình tài chính của doanh nghiệp tốt hay xấu, khả quan hay bi đát thể
hiện rõ nét chất lượng của toàn bộ hoạt động mà doanh nghiệp đã tiến
hành’’. Tác giả đã làm rõ vấn đề khác nhau giữa hoạt động tài chính và tình
hình tài chính. Theo đó, hoạt động tài chính là những hoạt động liên quan đến
việc thay đổi quy mô và kết cấu Vốn chủ sở hữu (VCSH) và vốn vay. Còn
tình hình tài chính thể hiện thực trạng tài chính của doanh nghiệp tại một thời
điểm và nó phản ánh kết quả của tất cả các hoạt động mà doanh nghiệp tiến hành. Trong công trình nghiên cứu của mình, tác giả cũng đề cập đến những
nội dung của phân tích tình hình tài chính nhƣ: đánh giá khái quát tình hình
tài chính, phân tích cấu trúc tài chính, phân tích tình hình và khả năng thanh
toán, phân tích hiệu quả kinh doanh, rủi ro tài chính, dự báo về nhu cầu tài
chính trong tƣơng lai. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của tác giả vẫn chƣa làm
rõ đƣợc vấn đề tình hình tài chính không chỉ thể hiện trạng thái tài chính tại
một thời điểm mà còn thể hiện cho cả một kỳ hay một khoảng thời gian xác
định. Ngoài ra, nó còn gắn với một không gian hay địa điểm cụ thể.
Về tài liệu chuyên khảo, còn có thể kể đến cuốn „„Phân tích hoạt động
doanh nghiệp‟‟ (năm 2004) của tác giả Nguyễn Tấn Bình, cuốn „„Chuyên
khảo về báo cáo tài chính và lập, đọc, kiểm tra, phân tích báo cáo tài chính‟‟
của GS.TS Nguyễn Văn Công (năm 2005), hay cuốn „„ Phân tích hoạt động
kinh doanh‟‟ của nhóm tác giả Phạm Văn Dƣợc và Đặng Thị Kim Cƣơng
đƣợc nhà xuất bản tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 2005.
Trong các tài liệu này, nội dung phân tích tài chính và hiệu quả kinh doanh
của doanh nghiệp đƣợc trình bày khá cụ thể và bao quát, có thể áp dụng cho
nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau.
Phân tích tài chính doanh nghiệp còn là một trong những nội dung đƣợc
nhiều tác giả trình bày trong Luận án tiến sĩ, thạc sĩ. Điển hình nhƣ :
Tác giả Nguyễn Ngọc Quang (năm 2002) về vấn đề hoàn thiện các chỉ
tiêu phân tích tài chính trong các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam đã đề cập
khá sâu đến phƣơng pháp, kỹ thuật và hệ thống các chỉ tiêu phân tích tài
chính. Tuy nhiên, phần giải pháp và vận dụng chủ yếu tập trung vào đặc thù
của các doanh nghiệp xây dựng, ít đƣợc áp dụng trong các lĩnh vực khác.
Nhiều tác giá cũng đề cập đến PTTC nhƣng ở một khía cạnh khác, đó là
hoàn thiện hệ thống BCTC nhƣ: tác giả Nguyễn Văn Hiếu (2003) với đề tài
„„Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tài chính trong các
doanh nghiệp xây dựng Việt Nam‟‟. Cũng trong năm này, tác giả Vũ Văn Hoàng
nghiên cứu „„Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc tăng cƣờng quản lý
tài chính trong các doanh nghiệp xây lắp Việt Nam‟‟. Năm 2004, tác giả Cung
Tố Lan có luận án „„Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích
tình hình tài chính tại công ty Điện lực I‟‟. Tiếp đó, đến năm 2012, tác giả Lê Thị
Hải Hạnh trình bày kết quả nghiên cứu của mình với đề tài „„Hoàn thiện chỉ tiêu
phân tích tài chính tại các công ty Dệt may – tình huống tại Công ty cổ phần may
Đáp Cầu‟‟. Những nghiên cứu này tập trung vào việc hoàn thiện các BCTC
nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và toàn diện hơn cho PTTC.
Nhóm tác giả tiếp theo lại đi sâu vào tìm hiểu thực trạng phân tích tình
hình tài chính trong các doanh nghiệp. Cụ thể là tác giả Đỗ Quỳnh Trang
(2006) với đề tài „„ Phân tích tình hình tài chính nhằm nâng cao hiệu quả quản
trị tài chính và năng lực đấu thầu tại Tổng công ty xây dựng giao thông I‟‟
hay tác giả Lê Việt Anh (2007) tìm hiểu „„ Hoàn thiện phân tích tình hình tài
chính tại các doanh nghiệp dệt may tỉnh Hải Dƣơng ‟‟.
Tác giả Nguyễn Thị Mai Hƣơng (2008) với đề tài „„Phân tích hiệu quả
hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp khai thác khoáng sản Việt
Nam‟‟ đã nghiên cứu thực trạng và đề xuất các chỉ tiêu và phƣơng pháp phân
tích hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua việc phân tích Báo cáo tài
chính của các doanh nghiệp khai thách khoán sản ở miền Trung. Trong luận
án của mình, tác giả chỉ tập trung nghiên cứu và phân tích các chỉ tiêu đánh
giá và các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
dƣới góc độ hiệu quả tài chính trong ngắn hạn mà chƣa đánh giá dƣới góc độ
quản trị chiến lƣợc và thực hiện các mục tiêu tài chính chiến lƣợc. Các đề
xuất của tác giả tập trung vào hoàn thiện nội dung và phân tích hoạt động kinh
doanh trong đó có phân tích tài chính để giúp doanh nghiệp đánh giá đúng
đắn hiệu quả kinh doanh của mình. Ngoài ra, còn khá nhiều nghiên cứu khác trong nƣớc về đề tài phân tích tài
chính doanh nghiệp nhƣ: tác giả Lê Thị Hƣơng Lan (2008) đã trình bày vấn đề
hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại
Tổng công ty Sông Đà. Nghiên cứu của tác giả Lê Thị Vân Anh (2011) về tình
hình tài chính công ty cổ phần thép Nam Kim đã hệ thống hóa những lý luận
khoa học về báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.
Hay tác giả Bùi Văn Lâm (2011) bảo vệ thành công Luận văn thạc sĩ với đề tài
„„Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Vinaconex 25‟‟.
Những nghiên cứu này tập trung vào việc hoàn thiện các Báo cáo tài
chính nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và hoàn thiện hơn cho công
tác Phân tích tài chính của doanh nghiệp. Điểm chung của các công trình khoa
học trên đều là đề cập đến việc phân tích tài chính trong các doanh nghiệp nói
chung hay ở một khía cạnh nhất định, về hệ thống, chỉ tiêu, tình hình tài
chính hay Báo cáo tài chính chứ chƣa xem xét đầy đủ ở cả hệ thống chỉ tiêu,
phƣơng pháp phân tích cũng nhƣ nội dung phân tích tài chính.
Mặc dù đã có khá nhiều nghiên cứu nhƣng hầu hết các nghiên cứu của
các tác giả trong nƣớc cho đến nay chủ yếu đi sâu vào xem xét một trong số
vấn đề: hệ thống báo cáo tài chính, kiểm tra, kiểm soát, phân tích báo cáo tài
chính hay phân tích tình hình tài chính, tổ chức kế toán của doanh nghiệp.
Các nghiên cứu hầu hết giới hạn phạm vi trong một doanh nghiệp hay một
ngành kinh tế cụ thể, chƣa có nghiên cứu nào tập trung vào ảnh hƣởng của
quy mô doanh nghiệp tới các vấn đề quản trị tài chính, phân tích báo cáo tài
chính hay nghiên cứu quá trình xây dựng hệ thống báo cáo tài chính cho các
doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Ngoài ra, cũng chƣa có nghiên cứu
nào đề cập đến mối quan hệ giữa kiểm tra, phân tích báo cáo tài chính gắn với
mục tiêu tăng cƣờng quản trị tài chính doanh nghiệp. Xuất phát từ những nghiên cứu về phân tích tình hình tài chính doanh
nghiệp cũng nhƣ từ định hƣớng của Thầy cô hƣớng dẫn, tác giả đã thực hiện
luận văn của mình với đề tài „„Phân tích tình hình tài chính Công ty TNHH
thƣơng mại và dịch vụ tổng hợp Hà Cƣờng‟‟ với mục tiêu làm rõ bản chất, chức
năng, vai trò của quản trị tài chính, kiểm tra báo cáo tài chính, phân tích tài
chỉnh, ảnh hƣởng của quy mô doanh nghiệp tới các vấn đề trên. Đồng thời, làm
rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa các vấn đề này, từ đó đƣa ra các giải pháp nhằm
hoàn thiện công tác kiểm tra, phân tích báo cáo tài chính gắn liền với việc tăng
cƣờng quản trị tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.
3. Mục đích nghiên cứu:
Mục tiêu cơ bản, xuyên suốt của đề tài là ứng dụng khung lý thuyết về phân
tích tình hình tài chính doanh nghiệp và sử dụng số liệu thực tế để phân tích,
đánh giá tình hình tài chính công ty đƣợc chọn làm đối tƣợng nghiên cứu, từ
đó tìm ra giải pháp phù hợp để hoàn thiện tổ chức, nội dung và phƣơng pháp
phân tích tình hình tài chính tại công ty Hà Cƣờng nhằm nâng cao chất lƣợng
thông tin tài chính cho các đối tƣợng quan tâm.
Từ mục tiêu cơ bản đó, các mục tiêu nghiên cứu đƣợc chính đƣợc xác định là:
 Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp.
 Phân tích thực trạng tình hình tài chính tại Công ty TNHH thƣơng
mại và dịch vụ tổng hợp Hà Cƣờng. Tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của
công ty, nguyên nhân và cách khắc phục điểm yếu.
 Đề xuất các giải pháp cơ bản để cải thiện tình hình tài chính cho Công
ty Hà Cƣờng.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu:
 Đối tƣợng nghiên cứu: là phân tích tài chính Công ty TNHH thƣơng
mại và dịch vụ tổng hợp Hà Cƣờng.
 Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu thực tiễn tại
Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại Hà Cƣờng, đánh giá các chỉ
tiêu tài chính doanh nghiệp trong vòng 3 năm trở lại đây (từ năm
2011 đến 2013).
5. Phƣơng pháp nghiên cứu:
Nhằm tiếp cận, nghiên cứu và giải quyết vấn đề, luận văn đã sử dụng các
phƣơng pháp thu thập, thống kê, phân tích dữ liệu, sau đó tiến hành phƣơng pháp so
sánh, tổng hợp, đánh giá, dự báo
Các số liệu trong luận văn dựa trên các BCTC hàng năm của Công ty TNHH
Thƣơng mại và Dịch vụ Tổng hợp Hà Cƣờng từ năm 2011 đến năm 2013.
6. Kết cấu của luận văn:
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham
khảo, luận văn gồm có 4 chƣơng:
Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về Phân tích tài chính doanh nghiệp
Chƣơng 2: Phƣơng pháp và thiết kế nghiên cứu
Chƣơng 3: Phân tích tài chính tại Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ
tổng hợp Hà Cƣờng
Chƣơng 4: Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty
TNHH thƣơng mại và dịch vụ tổng hợp Hà Cƣờng

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By lolothuyphuong94
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1019677 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement