Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By songynphan
#1002902 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu cơ sở lý luận Thông tin tín dụng (TTTD) và sản phẩm TTTD ngân hàng, các điều kiện để phát triển sản phẩm TTTD ngân hàng, trong đó có tham khảo và học tập kinh nghiệm của thế giới. Đánh giá thực trạng các sản phẩm TTTD ngân hàng tại Trung tâm thông tin tín dụng (CIC), phân tích các hạn chế, nguyên nhân và đánh giá về các sản phẩm TTTD ngân hàng hiện có. Nghiên cứu và dề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển các sản phẩm TTTD ngân hàng tại CIC
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay, hoạt động tín dụng vẫn là hoạt động chính của ngân hàng
thương mại (NHTM), với hai yếu tố đầu vào cơ bản là tiền vốn và thông tin.
Đây là 2 yếu tố quan trọng nhất quyết định sự tồn tại và phát triển của một
ngân hàng. Trong các thông tin phục vụ cho kinh doanh tín dụng của NHTM
thì Thông tin tín dụng (TTTD) ngân hàng chiếm vị trí rất quan trọng, vì nó
liên quan trực tiếp đến khách hàng, gồm thông tin về tình hình hoạt động,
tình hình tài chính, đánh giá xếp loại, đánh giá khả năng trả nợ của khách
hàng. Vì vậy, TTTD ngân hàng đã thực sự trở thành quan trọng đối với sự
sống còn của ngân hàng trong nền kinh tế thị trường. Ngày nay, TTTD càng
trở nên cần thiết hơn khi nền kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những
vấn đề bất ổn lan rộng cùng với quá trình toàn cầu hoá kinh tế.
Từ sự cần thiết đó, các tổ chức tài chính quốc tế đã nỗ lực nghiên cứu,
tổng kết kinh nghiệm và tìm các biện pháp thúc đẩy phát triển hoạt động
TTTD trên toàn cầu với hy vọng tạo thêm những lá chắn hữu hiệu hơn với
nguy cơ khủng hoảng kinh tế trong tương lai. Cùng với những nỗ lực chung
của cộng đồng tài chính quốc tế, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam
(VN) đã có nhiều cố gắng trong việc đẩy mạnh hoạt động của hệ thống
TTTD và phát triển các sản phẩm TTTD với mục tiêu nhằm hạn chế rủi ro tín
dụng, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng VN góp phần phát triển kinh tế
đất nước.
Tuy nhiên, do hoạt động TTTD ở VN còn mới mẻ, nên dù đã có nhiều
cố gắng nhưng các sản phẩm TTTD ngân hàng VN vẫn chưa đáp ứng được
yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của hoạt động ngân hàng. Chính vì vậy, việc
nghiên cứu để đưa ra các giải pháp phát triển các sản phẩm TTTD ngân hàng
VN đang thực sự là một yêu cầu cấp thiết cả trên phương diện lý luận và thực
tiễn hoạt động ngân hàng, không những đối với riêng VN mà còn là yêu cầu
bức bách đối với những nước đang phát triển, đặc biệt là đối với những nước
đang chuyển sang kinh tế thị trường.
Trong bối cảnh đó tác giả đã lựa chọn đề tài “Phát triển các sản phẩm
thông tin tín dụng tại Trung tâm thông tín dụng - Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam” với mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé trong việc hạn chế
rủi ro cho hệ thống ngân hàng Việt Nam góp phần vào sự phát triển bền vững
ngành ngân hàng cũng như sự phồn thịnh của nền kinh tế đất nước.
2. Tình hình nghiên cứu
Sau khủng hoảng kinh tế châu Á 1997, việc nghiên cứu hoạt động
TTTD trên thế giới đã được đẩy mạnh, đã có rất nhiều bài viết, công trình
khoa học được công bố, đây chính là nguồn tư liệu quý giá cho việc nghiên
cứu luận văn. Ví dụ một vài nghiên cứu về TTTD đã đăng tải trên diễn đàn
World Bank (WB) như: Bài toán mô hình kinh tế lượng chứng minh hiệu quả
TTTD của tác giả Craig Mcintosh và Bruce Wydick, giáo sư trường đại học
Francisco, tháng 9/2004; Nghiên cứu về vai trò và hiệu quả của chia sẻ
TTTD, của tác giả Tulllio Jappelli và Mareo Pagano, năm 2005; Báo cáo kết
quả khảo sát hoạt động TTTD trên thế giới năm 2001 và năm 2003; Nghiên
cứu sự phát triển của TTTD tiêu dùng ở Nam Á của nhóm nghiên cứu phát
triển về tài chính WB, năm 2004; Nghiên cứu về xếp loại tín dụng (phương
pháp, các chỉ tiêu và khả năng rủi ro tín dụng) biên soạn bởi Michael K.Ong,
nhà xuất bản RiskBook, năm 2003. Nhìn chung, các công trình nghiên cứu
trên thế giới về TTTD cũng chưa hệ thống, vẫn mang tính rời rạc, chủ yếu là
tập trung nghiên cứu về hiệu quả, lợi ích của TTTD và xây dựng cơ chế vận
hành cho cơ quan TTTD tư nhân, khuyến khích cho việc hình thành, phát
triển cơ quan TTTD tư nhân tại các nước đang phát triển.
Đối với VN nói chung và Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng-Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam (Credit Information Centre - CIC) nói riêng, nghiên cứu
về sản phẩm TTTD ngân hàng là vấn đề còn rất mới mẻ. Trước đây đã có
những công trình nghiên cứu liên quan đến một số khía cạnh của TTTD,
nhưng thực sự chưa có một công trình nào nghiên cứu đầy đủ, toàn diện về
sản phẩm TTTD nhất là các sản phẩm tương ứng với nhu cầu phát triển kinh
tế và hoạt động ngân hàng hiện nay. Một số công trình đã công bố có liên
quan đến đề tài nghiên cứu như sau:
(i) Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện của Trung tâm Thông tin tín
dụng NHNN VN, "Giải pháp phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động
thông tin tín dụng NHNN VN đến năm 2010”, Mã số VNH.03.01. Nội dung
cơ bản: nghiên cứu về lý luận TTTD, chủ yếu đi sâu vào nghiên cứu về cơ
quan TTTD công trực thuộc Ngân hàng Trung Ương (NHTW), nghiên cứu
thực trạng hoạt động TTTD của NHNN VN với trọng tâm chính là Trung tâm
TTTD và đưa ra các giải pháp phát triển đối với Trung tâm TTTD đến năm
2010. Đánh giá mặt tích cực: Công trình đã nghiên cứu về cơ sở lý thuyết
của hoạt động TTTD, đã đưa ra các giải pháp thiết thực, cụ thể cho phát triển
và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm TTTD NHNN đến năm 2010.
Đánh giá một số mặt hạn chế: chưa khái quát đầy đủ về sản phẩm TTTD,
về cấu trúc, vận hành hệ thống, chưa đưa ra được các loại hình dịch vụ
TTTD, đặc biệt là chưa nghiên cứu về dịch vụ xếp loại tín dụng doanh
nghiệp; chủ yếu đi sâu đánh giá hoạt động TTTD và giải pháp đối với các
đơn vị thuộc NHNN VN, chưa nghiên cứu về thị trường và giải pháp tác
động thị trường để thúc đẩy phát triển sản phẩm TTTD ngân hàng.
(ii) Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện của Trung tâm Thông tin tín
dụng NHNN VN, “Giải pháp hoàn thiện một bước việc phân tích, xếp loại
doanh nghiệp đối với hoạt động thông tin tín dụng”, mã số VNH.02.27. Nội
dung chính của đề tài: nghiên cứu đưa ra phương pháp xếp loại tín dụng
doanh nghiệp có quan hệ tín dụng để áp dụng trong thực tiễn tại trung tâm
TTTD. Về mặt thành tựu: Đề tài đã đưa ra một phương pháp đánh giá, xếp
loại doanh nghiệp tương đối chi tiết; đánh giá, xếp loại doanh nghiệp tương
đối kỹ về mặt tài chính doanh nghiệp, đồng thời đưa ra một thang tính điểm
hợp lý và xếp doanh nghiệp thành 9 loại. Đây là lần đầu tiên trong hệ thống
ngân hàng VN đưa ra việc cho điểm và xếp loại doanh nghiệp, thực sự là một
thành công đáng kể của các nhà chính sách NHTW. Một số tồn tại, hạn chế:
Việc lựa chọn các chỉ tiêu để phân tích cũng như phương pháp phân tích
thiên về tình hình tài chính của doanh nghiệp, còn thông tin về phi tài chính
được coi là tham khảo, đánh giá xếp loại doanh nghiệp chưa thật khách quan,
không đánh giá được thực chất trên tất cả mọi mặt.
(iii) Ngoài ra, còn có một số luận án thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế
Quốc dân, Học viện Ngân hàng đã nghiên cứu về sản phẩm TTTD ngân
hàng, nhưng chỉ nghiên cứu về một số khía cạnh, một số dịch vụ cụ thể của
TTTD, chưa có một đề tài nghiên cứu tổng thể về sản phẩm TTTD ngân hàng
mà Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng (CIC) là tiêu biểu.
Tóm lại, trong điều kiện mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay,
việc nghiên cứu một cách đầy đủ, có hệ thống, có cơ sở khoa học và thực tiễn
về phát triển các sản phẩm TTTD ngân hàng đang là một vấn đề rất cấp bách
đối với Trung tâm thông tin tín dụng nhằm đáp ứng một cách tốt nhất hoạt
động của hệ thống ngân hàng Việt nam.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
- Nghiên cứu cơ sở lý luận TTTD và sản phẩm TTTD ngân hàng, các
điều kiện để phát triển sản phẩm TTTD ngân hàng, trong đó có tham khảo và
học tập kinh nghiệm của thế giới.
- Đánh giá thực trạng các sản phẩm TTTD ngân hàng tại CIC, phân
tích các hạn chế, nguyên nhân và đánh giá về các sản phẩm TTTD hiện có.
- Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển các
sản phẩm TTTD tại CIC.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các sản phẩm TTTD hiện nay,
mối liên hệ và tác dụng của chúng với hoạt động của các NHTM.
Phạm vi nghiên cứu của luận văn là sản phẩm TTTD ngân hàng nói
chung và sản phẩm TTTD ngân hàng tại CIC nói riêng, không nghiên cứu về
TTTD phục vụ cho các ngành khác. Từ góc độ của quản trị học kinh doanh,
luận văn không nghiên cứu sâu về mặt kỹ thuật tin học, kỹ thuật lập trình cho
hệ thống TTTD ngân hàng.
5. Phương pháp nghiên cứu
Là một đề tài về lĩnh vực ngân hàng nhưng đối tượng nghiên cứu là
sẩn phẩm thông tin tín dụng nên việc nghiên cứu nó cần sử dụng một cách
tổng hợp nhiều phương phương pháp của các bộ môn khoa học khác nhau
như kinh tế học vĩ mô và vi mô, quản trị tài chính ngân hàng, quản trị doanh
nghiệp, lý thuyết thông tin, công nghệ thông tin, marketing…Một số phương
pháp nghiên cứu khoa học được sử dụng trong luận án bao gồm: Phương
pháp điều tra thống kê; Phương pháp phân tích và tổng hợp; Phương pháp so
sánh; Phương pháp diễn dịch; Phương pháp quy nạp; phương pháp điều tra
xã hội học...
6. Những đóng góp mới của luận văn
- Đưa ra những đánh giá về ưu nhược điềm của sản phẩm TTTD hiện
có từ đó phát triển những ưu điềm và hạn chế, khắc phục nhược điểm nhằm
hoàn thiện sản phẩm.
- Đề xuất những sản phẩm TTTD mới, bổ sung các chỉ tiêu báo cáo
cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu phát triển của hệ thống
Ngân hàng hiện nay.
7. Bố cục của luận văn (Nội dụng chi tiết từng chương)
6
Kết cấu luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham
khảo và phần phụ lục, luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển sản phẩm Thông tin tín dụng ngân
hàng.
Chương 2: Thực trạng phát triển sản phẩm Thông tin tín dụng ngân hàng tại
Trung tâm Thông tin tín dụng-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Chương 3: Giải pháp phát triển các sản phẩm Thông tin tín dụng tại Trung
tâm Thông tin tín dụng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1002985 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement