Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By juicy_fruit1210
#1002897 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Phân tích tài chính là một vấn đề quan trọng đòi hỏi thực hiện thƣờng xuyên,
định kỳ cũng nhƣ trƣớc khi tiến hành một sự kiện tài chính lớn của doanh nghiệp.
Thông qua việc phân tích tài chính, các chủ thể quan tâm tới doanh nghiệp có thể
hiểu đƣợc tình hình sức khỏe tài chính của doanh nghiệp cũng nhƣ các khía cạnh
khác nhƣ khả năng thanh toán, khả năng sinh lời, …từ đó đƣa ra các quyết định tài
chính quan trọng của từng chủ thể. Phân tích tài chính cũng chính là tiền đề cơ sở
căn bản nhất cho dự báo các chỉ tiêu và báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong
tƣơng lai. Đặc biệt trong giai đoạn nền kinh tế hậu khủng hoảng còn nhiều thay đổi
thì nhu cầu phân tích tài chính cũng nhƣ dự báo tài chính cho các công ty càng trở
nên quan trọng và cần thiết.
Thành lập năm 1968 với tiền thân là nhà máy đƣờng Biên Hòa, trải qua quá
trình phát triển và đổi mới cùng với nền kinh tế đất nƣớc cũng nhƣ quá trình hội
nhập kinh tế thế giới, thực hiện cổ phần hóa năm 2001 và đến tháng 12 năm 2006
công ty cổ phần đƣờng Biên Hòa chính thức niêm yết trên sàn giao dịch HOSE với
mã chứng khoán BHS. Tình hình tài chính của công ty trong giai đoạn trƣớc suy
thoái kinh tế năm 2008 là khá khả quan. Tuy nhiên giai đoạn từ 2010 đến nay công
ty hoạt động chƣa thực sự hiệu quả, biểu hiện ở việc tăng tổng tài sản và tăng cƣờng
huy động nguồn vay nợ nhƣng các chỉ tiêu về khả năng sinh lời nhƣ lợi nhuận sau
thuế, ROA, ROE,.. đều giảm mạnh, đặc biệt trong các năm 2013 – 2014. Vì vậy tác
giả mong muốn đóng góp một phần kiến thức vào việc phân tích tài chính công ty
giai đoạn 2010 – 2014 và dự báo tài chính của công ty giai đoạn 2015- 2017.
Thông qua đó để đề xuất một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính và tăng khả
năng thực hiện kế hoạch tài chính cho công ty.
 Bài luận văn mong muốn trả lời một số câu hỏi nghiên cứu:
- Tầm quan trọng của phân tích và dự báo tài chính là gì? Nội dung và
phƣơng pháp phân tích tài chính và dự báo tài chính doanh nghiệp nhƣ thế nào?
- Tình hình tài chính của công ty cổ phần đƣờng Biên Hòa giai đoạn 2010 –
2014 nhƣ thế nào?
- Điểm mạnh, điểm yếu về tình hình tài chính hiện tại của công ty cổ phần
đƣờng Biên Hòa là gì ?
- Tình hình tài chính năm 2015 – 2017 của công ty đƣợc dự báo ra sao ?
- Giải pháp nào để công ty cải thiện những điểm yếu và phát huy điểm mạnh
trong tình hình tài chính của mình ?
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
Mục đích nghiên cứu
Bài luận văn làm rõ thực trạng tài chính của Công ty cổ phần đƣờng Biên
Hòa giai đoạn từ 2010 – 2014, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu về tài chính của công
ty và dự báo tài chính công ty giai đoạn 2015 - 2017. Qua đó đề xuất một số biện
pháp khả thi nhằm cải thiện tình hình tài chính hiện tại của công ty và các biện pháp
giúp công ty thực hiện kế hoạch tài chính trong giai đoạn 2015 - 2017.
Nhiệm vụ nghiên cứu :
- Phân tích đƣợc khái niệm, nội dung của phân tích và dự báo tài chính, các
nhân tố ảnh hƣởng đến phân tích tài chính.
- Sử dụng số liệu trên báo cáo tài chính của công ty cổ phần đƣờng Biên Hòa
giai đoạn 2010 – 2014 để tính toán và phân tích tình hình tài chính. Lập báo cáo tài
chính dự báo trong giai đoạn 2015 – 2017 cho công ty
- Đƣa ra đƣợc định hƣớng phát triển và các biện pháp tích cực nhằm cải thiện
tình hình tài chính của công ty.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
- Đối tƣợng nghiên cứu: Tình hình tài chính, dự báo kế hoạch tài chính công
ty cổ phần đƣờng Biên Hòa.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Không gian: tại công ty cổ phần đƣờng Biên Hòa, có sử dụng số liệu so
sánh với công ty cùng ngành hay trung bình ngành.
+ Thời gian: phân tích tài chính từ năm 2010 – 2014 và dự báo tài chính của
công ty giai đoạn 2015 - 2017
4. Kết cấu luận văn:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục viết tắt, bảng biểu và hình, bài
luận văn bao gồm 4 chƣơng chính:
Chƣơng 1. Tổng quan nghiên cứu và Cơ sở lý luận về phân tích và dự báo tài
chính doanh nghiệp.
Chƣơng 2. Phƣơng pháp nghiên cứu
Chƣơng 3. Thực trạng tài chính và dự báo tài chính công ty cổ phần đƣờng
Biên Hòa.
Chƣơng 4: Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính công ty cổ
phần đƣờng Biên Hòa.
Do trình độ lý luận và nhận thức cũng nhƣ thời gian còn hạn chế vì vậy bài
luận văn không tránh khỏi những sai sót. Rất mong đƣợc sự góp ý của quý thầy cô
và các anh chị, các bạn để bài luận văn đƣợc hoàn thiện hơn.
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
VỀ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan nghiên cứu
1.1.1 Nhóm đề tài về Phân tích tài chính
Phân tích tài chính có thể coi là một đề tài phổ biến và truyền thống của học
viên ngành tài chính ngân hàng, đặc biệt trong chuyên ngành tài chính doanh
nghiệp. Tài liệu liên quan về phân tích tài chính có khá nhiều trong các sách tham
khảo cũng nhƣ internet. Vì vậy có thể nói phần đầu tiên của đề tài là không mới.
Đơn cử có khá nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến nội dung phân tích tài chính
doanh nghiệp nhƣ:
Nhóm Đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần rƣợu bia Đà
Lạt”, luận văn thạc sĩ của tác giả Trƣơng Thanh Sơn năm 2012, Đề tài “Phân tích
tình hình tài chính công ty xuất nhập khẩu Vinashin”, luận văn thạc sĩ của tác giả
Trần Thanh Thủy năm 2013, Đề tài “Phân tích tài chính công ty cổ phần Kinh Đô”
– Luận văn thạc sĩ của tác giả Vũ Thị Bích Hà năm 2012, Đề tài “Phân tích tài
chính công ty cổ phần đƣờng Biên Hòa năm 2007 – 2009” của tác giả Nguyễn Ngọc
Thùy, Võ Thị Hồng Hƣơng, đề tài “Phân tích tài chính công ty TNHH Tâm Châu”,
luận văn thạc sĩ tác giả Lê Thị Kim Anh năm 2012, đề tài “Phân tích tài chính công
ty cổ phần Alphanam” của tác giả Nguyễn Anh Vinh năm 2010… đã trình bày đƣợc
cơ sở lý luận về việc phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích thực trạng tài
chính của đơn vị nghiên cứu ở một số khía cạnh, chỉ ra điểm mạnh điểm yếu về tình
hình tài chính của công ty. Đề xuất một số giải pháp thực tế và các kiến nghị nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại đơn vị. Tuy nhiên trong mỗi đề tài lại
đánh giá theo một số chỉ tiêu khác biệt tại phạm vi thời gian khác nhau, chẳng hạn:
Đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần rƣợu bia Đà Lạt”,
luận văn thạc sĩ của tác giả Trƣơng Thanh Sơn năm 2012 đã tiến hành phân tích tình
hình tài chính của công ty thông qua việc phân tích và đánh giá khả năng thanh
toán, khả năng cân đối vốn, hiệu quả hoạt động, khả năng sinh lời và các tỷ số tài
chính trên báo cáo tài chính của công ty trong giai đoạn 2009 – 2011 từ đó đƣa ra
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By boaichiban
#1018816 Nhờ bạn Mod mở kho, cho mình xin tài liệu này với. Chân thành Thank các bạn rất nhiều <3
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1018818 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement