Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By datinh_hoanganh171
#1002892 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày những vấn đề cơ bản về hoạt động phân tích tài chính tại các Ngân hàng thương mại. Đánh giá thực trạng về công tác phân tích tài chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu Petrolimex. Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính tại Ngân hàng hàng thương mại cổ phần xăng dầu Petrolimex

MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………1
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH
TÀI CHÍNH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI………………………...4
1.1. Tầm quan trọng của việc phân tích tài chính trong NHTM…………..…4
1.2. Nội dung của công tác phân tích tài chính……………………………..….5
1.2.1. Nội dung phân tích tình hình tài chính NHTM…………………………..…..5
1.2.2. Các phương pháp phân tích tình hình tài chính NHTM…………………..…7
1.2.2.1. Phương pháp tỷ lệ………………………………………………….…7
1.2.2.2. Phương pháp Dupont…………………………………………….…...8
1.2.2.3. Phương pháp so sánh…………………………………………….…...8
1.2.3. Quy trình phân tích……………………………………………………….….9
1.2.3.1. Lập kế hoạch phân tích…………………………………………...…10
1.2.3.2. Tiến hành phân tích…………………………………………….……11
1.2.3.3. Kết thúc phân tích……………………………………………...……13
1.2.4. Hệ thống chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính NHTM……………………15
1.2.4.1. Phân tích bảng cân đối kế toán……………………………………...15
1.2.4.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh……………………25
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng của công tác phân tích tài chính
…………………………………………………………………………………27
1.3.1. Các nhân tố nội tại trong ngân hàng…………………………………….….27
1.3.1.1. Sự quan tâm của lãnh đạo ngân hàng đối với công tác phân tích tài
chính………………………………………………………………………...27
1.3.1.2. Năng lực và trình độ của cán bộ phân tích tài chính……………...…28
1.3.1.3. Yếu tố công nghệ trong phân tích tài chính.……….………………..28
1.3.2. Nhân tố bên ngoài………………………..…………………………………28
1.3.2.1. Chế độ kế toán của NHTM………………………………………….28
1.3.2.2. Chỉ tiêu trung bình tham chiếu toàn hệ thống NHTM………………29
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÌNH
HÌNH TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU
PETROLIMEX…………………………………………………………………30
2.1. Tổng quan về NHTMCP Xăng dầu Petrolimex…………………………..30
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển NHTMCP Xăng dầu Petrolimex..30
2.1.2. Mô hình tổ chức và hoạt động của NHTMCP Xăng dầu Petrolimex…31
2.1.3. Thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh của NHTMCP Xăng dầu
Petrolimex…………………………………………………………………………32
2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn…………………………………………………..32
2.1.3.2. Hoạt động tín dụng………………………………………………..............34
2.1.3.3. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ……………………………………………37
2.1.3.4. Hoạt động đầu tư tài chính……………………………………………...…37
2.1.3.5. Hoạt động tác nghiệp và dịch vụ ngân hàng………………………………39
2.1.3.6. Kinh doanh thẻ…………………………………………………………….41
2.2. Thực trạng công tác phân tích tài chính tại NHTMCP Xăng dầu
Petrolimex…………………………………………………………………………42
2.2.1. Thực trạng cơ cấu mô hình tổ chức phân tích tài chính của NHTMCP
Xăng dầu Petrolimex……………………………………………………..............42
2.2.2. Quy trình phân tích tài chính của NHTMCP Xăng dầu Petrolimex…..43
2.2.3. Phương pháp và nguyên tắc phân tích tài chính tại NHTMCP Xăng dầu
Petrolimex…………………………………………………………………………46
2.2.4. Một số nội dung phân tích tài chính chủ yếu của NHTMCP Xăng dầu
Petrolimex…………………………………………………………………………47
2.2.4.1. Phân tích cơ cấu nguồn vốn……………………………………………….47
2.2.4.2. Phân tích sử dụng vốn……………………………………………………..51
2.2.4.3. Phân tích khả năng thanh khoản…………………………………………54
2.2.4.4. Phân tích khả năng sinh lời………………………………………………56
2.3. Đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính tại NHTMCP Xăng dầu
Petrolimex………………………………………………………………………..63
2.3.1. Kết quả đạt được………………………………………………………….63
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhận………………………………………………….64
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG
TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX…………………………………………...67
3.1. Định hướng phát triển công tác phân tích tài chính tại NHTMCP Xăng
dầu Petrolimex……………………………………………………………………67
3.1.1. Định hướng chiến lược phát triển tài chính của NHTMCP Xăng dầu
Petrolimex…………………………………………………………………………67
3.1.2. Định hướng nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính tại
NHTMCP Xăng dầu Petrolimex…………………………………………………68
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính
tại NHTMCP Xăng dầu Petrolimex……………………………………………..70
3.2.1. Giải pháp quy trình phân tích tài chính………………………………….70
3.2.2. Giải pháp nội dung phân tích tài chính…………………………………..75
3.2.2.1. Về phân tích cơ cấu nguồn vốn……………………………………………76
3.2.2.2. Về phân tích sử dụng vốn………………………………………………….77
3.2.2.3. Về phân tích thanh khoản…………………………………………………78
3.2.2.4. Về phân tích khả năng sinh lời……………………………………………80
3.2.3. Giải pháp phương pháp phân tích tài chính……………………………..84
3.2.4. Giải pháp tổ chức và nhân sự cho công tác phân tích tài chính………..86
3.2.5. Giải pháp kỹ thuật và công nghệ………………………………………….87
3.2.6. Giải pháp công tác kế toán, kiểm toán và thống kê……………………...87
3.3. Một số đề xuất nhằm thực hiện các giải pháp……………………………..88
3.3.1. Đề xuất với NHNN…………………………………………………………88
1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Trong nền kinh tế thị trường đang phát triển với sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa
các đơn vị, tổ chức kinh tế như hiện nay, muốn thu hút khách hàng, chiếm lĩnh thị
trường và đạt lợi nhuận cao nhất có thể các doanh nghiệp phải tự chủ trong hoạt
động kinh doanh và tự chủ về tài chính. Để thực sự tự chủ trong hoạt động kinh
doanh và tự chủ về tài chính các doanh nghiệp phải tiến hành phân tích tài chính.
Phân tích tài chính là công cụ hữu ích giúp tất cả các nhà quản lý, nhà kinh doanh,
chủ doanh nghiệp và người quan tâm nắm được hoạt động tài chính cùng toàn bộ
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nắm được điểm mạnh, điểm yếu của mình
để đưa ra những chiến lược phù hợp với từng thời kỳ, từng giai đoạn của sự phát
triển phù hợp với xu thế chung của nền kinh tế.
Ngày nay các doanh nghiệp đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác
phân tích tài chính và rất quan tâm tới lĩnh vực này. Bởi vì để biết được một doanh
nghiệp hoạt động có hiệu quả hay không, có đáp ứng và đi đúng các mục tiêu mà
ban lãnh đạo doanh nghiệp đó đặt ra hay không hay để đưa ra được các chiến lược
đầu tư đúng đắn đều phải thông qua việc phân tích tài chính doanh nghiệp.
Ngân hàng thương mại cũng là một doanh nghiệp nên phân tích tài chính đối
với các NHTM là một việc tất yếu. Tuy nhiên NHTM lại là một loại hình doanh
nghiệp đặc biệt, kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ. Chính vì vậy phân tích tài chính
đối với các ngân hàng càng có ý nghĩa to lớn hơn trong việc hoạch định các chiến
lược kinh doanh, xác định những yếu điểm để hạn chế, nhận ra những điểm mạnh
để phát huy, từ đó giúp các nhà quản lý đưa ra được những sách lược đúng đắn giúp
ngân hàng hoạt động có hiệu quả hơn.
Xuất phát từ những thực tế đó, bản thân lại đang công tác tại NHTMCP
Xăng dầu Petrolimex, với mong muốn đóng góp vào sự phát triển của ngân hàng,
tác giả chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại NHTMCP Xăng dầu
Petrolimex” .
2. Tình hình nghiên cứu
Từ trước đến nay đã có nhiều đề tài nghiên cứu về phân tích tình hình tài chính tại
các NHTM. Nhưng tại mỗi NH lại có hình thức hoạt động khác nhau ở mỗi thời kì
phát triển của nền kinh tế. Vậy nên em xin làm đề tài về phân tích tình hình tài
chính của NHTMCP Xăng dầu Petrolimex.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích: phân tích tình hình tài chính tại NHTMCP Xăng dầu Petrolimex nhằm
thấy rõ công tác phân tích tình hình tài chính tại NHTMCP Xăng dầu Petrolimex có
tốt hay không, các kết quả đạt được và hạn chế. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm
nâng cao chất lượng tài chính của NHTMCP Xăng dầu Petrolimex.
Nhiệm vụ:
+ Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về công tác phân tích tài chính tại các NHTM.
+ Phân tích, đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính tại NHTMCP Xăng
dầu Petrolimex.
+ Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tài chính tại NHTMCP Xăng dầu
Petrolimex.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Phân tích tình hình tài chính NHTMCP Xăng dầu
Petrolimex thông qua các báo cáo tài chính như bảng cân đối tài sản, báo cáo kết
quả hoạt động kinh doanh và bản cáo bạch của NHTMCP Xăng dầu Petrolimex.
- Phạm vi nghiên cứu: Phân tích tình hình tài chính tại NHTMCP Xăng dầu
Petrolimex trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011.
5. Phương pháp nghiên cứu
Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa
duy vật lịch sử, các phương pháp được sử dụng trong quá trình thực hiện luận văn
là: phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích, phương
pháp logíc, phương pháp thống kê…
6. Những đóng góp mới của luận văn
Nghiên cứu và phân tích đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính và tình
hình tài chính tại NHTMCP Xăng dầu Petrolimex
Đề tài đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính,
góp phần nâng cao chất lượng tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý, thúc đẩy phát
triển kinh doanh của Ngân hàng.
7. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận
văn được trình bày theo kết cấu gồm có 3 chương, cụ thể như sau:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hoạt động phân tích tài chính tại các Ngân
hàng thương mại
Chương 2: Thực trạng về công tác phân tích tài chính tại Ngân hàng TMCP
xăng dầu Petrolimex
Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác
phân tích tài chính tại Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By vuvannam123
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement