Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By money_nt
#1002857 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI
CHÍNH BƢU CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP BƢU CHÍNH …….......
6
1.1. Tổng quan về dịch vụ tài chính bƣu chính ………...……………........….. 6
1.1.1 Khái niệm và dịch vụ chủ yếu của doanh nghiệp bưu chính ………. 6
1.1.2 Khái niệm và đặc điểm dịch vụ tài chính bưu chính ………..…...…… 8
1.1.3 Các loại hình dịch vụ tài chính bưu chính …………………….………… 11
1.1.4 Vai trò của dịch vụ tài chính bưu chính trong nền kinh tế thị
trường …….….…………………….……….………………………….………………………
12
1.2 Phát triển dịch vụ tài chính bƣu chính………………….….....…..………… 13
1.2.1 Khái niệm …….……….….…….………………………….……………………… 13
1.2.2 Sự cần thiết phải phát triển dịch vụ tài chính bưu chính ở Việt
Nam …...…….….……….……….………………………….……………………………….....
13
1.2.3 Nội dung phát triển dịch vụ tài chính bưu chính …………...………..... 15
1.2.4 Các chỉ tiêu phản ánh sự phát triển của dịch vụ tài chính bưu
chính …...…..………………………………………………………………………………..…
22
1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến sự phát triển của dịch vụ tài chính
bƣu chính …………………...……………………………………….……….…………...…
27
1.3.1 Các nhân tố chủ quan …………..……………...………..…………………….. 27
1.3.2 Các nhân tố khách quan ………………..…………………………………….. 30
1.4 Kinh nghiệm của một số nƣớc trên thế giới về phát triển dịch vụ
tài chính bƣu chính …………………….......…………..….……..………...…………....
32
1.4.1 Kinh nghiệm của một số nước …………..………….………..…………….. 32
1.4.2 Bài học rút ra đối với Việt Nam ……………………....………………….... 37
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH DỊCH VỤ TÀI
CHÍNH BƢU CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY BƢU ĐIỆN VIỆT
NAM …………………………………………………………………………………….....….
38
2.1 Khái quát về Tổng công ty Bƣu điện Việt Nam …..………..…………… 38
2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển ………………...…………………………. 38
2.1.2 Cơ cấu tổ chức ….……….……………………………………………………… 39
2.1.3 Các lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh …….…………… 41
2.1.4 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh dịch vụ bưu chính ….…….. 42
2.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010 - 2014….....………… 43
2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ tài chính bƣu chính của Tổng công
ty Bƣu điện Việt Nam ….………………………………………….........................……
44
2.2.1 Các loại hình dịch vụ tài chính chủ yếu của Tổng công ty............… 44
2.2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ tài chính bưu chính ………….......……. 50
2.3 Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ tài chính bƣu chính của
Tổng công ty Bƣu điện Việt Nam ………………………..…………………………
65
2.3.1 Những kết quả đạt được ……………………………………………..……….. 65
2.3.2 Những hạn chế ……………………………….……..……………………..…….. 66
2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế …………………...…………..………….. 70
CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
BƢU CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY BƢU ĐIỆN VIỆT NAM ……...
73
3.1 Định hƣớng và mục tiêu phát triển dịch vụ tài chính bƣu chính
của Tổng công ty Bƣu điện Việt Nam ………………….…….…………………..
73
3.1.1 Phân tích SWOT trong chiến lược phát triển dịch vụ tài chính
bưu chính của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ………………………………..
73
3.1.2 Định hướng phát triển dịch vụ tài chính bưu chính của Tổng công
ty Bưu điện Việt Nam …………………………………………….………….............…..
81
3.2 Giải pháp phát triển dịch vụ tài chính bƣu chính của Tổng công
ty Bƣu điện Việt Nam …………………………………………………….………..…..
83

3.2.1 Phát triển sản phẩm mới và tạo sự khác biệt hóa sản phẩm trong
từng dịch vụ tài chính bưu chính ….….……………………………….……………....
83
3.2.2 Phát triển mạng lưới cung cấp đảm bảo tiếp cận dịch vụ nhanh
chóng, thuận tiện …….….……….……….………………………….……………………..
86
3.2.3 Đảm bảo giá cả dịch vụ có tính cạnh tranh cao……...….…….……….. 88
3.2.4 Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng……..…….…......….………… 89
3.2.5 Đảm bảo số lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cung
cấp dịch vụ ….…………….…………………………………………………….……….…..
93
3.2.6 Tăng cường marketing và phát triển thương hiệu ….……….…...…… 94
3.2.7 Giải pháp hỗ trợ khác ….……...….………………...……………….………… 95
3.3 Các kiến nghị ……………………..………...…………..……………….…..……….. 96
3.3.1 Kiến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nước …...…………….………. 96
3.3.2 Kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông ………..……………….. 97
KẾT LUẬN ……………...……..…………………………………..……….…..………….. 98
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………..………...……..………… 100
PHỤ LỤC..….……….……….………………………….…………………………………..


ỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Dịch vụ TCBC đã đuợc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (nay
là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) bắt đầu triển khai từ năm 1993 với
dịch vụ đầu tiên là dịch vụ chuyển tiền. Đến năm 1996, dịch vụ Điện hoa ra đời trên
nền tảng của dịch vụ Điện báo, đáp ứng nhu cầu tinh thần của khách hàng muốn gửi
những món quà là hoa tươi đến người thân, bạn bè trong những sự kiện đặc biệt.
Sau đó, các dịch vụ TCBC khác lần luợt đuợc VNPT triển khai thực hiện một cách
có hiệu quả, thể hiện ở sự tăng trưởng dịch vụ qua từng năm, đóng góp một phần
doanh thu trong tổng doanh thu của ngành.
Cùng với xu thế chung của thế giới trong lĩnh vực bưu chính - viễn thông,
ngày 01/01/2008, bưu chính được tách khỏi viễn thông, Tổng công ty Bưu chính
Việt Nam (VNPost) ra đời, đánh dấu một bước ngoặt trong mô hình tổ chức cũng
như mục tiêu hướng tới sự độc lập, cải cách, chủ động của lĩnh vực bưu chính. Tuy
nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc bưu chính sẽ phải tự đi trên đôi chân của chính
mình, sự hỗ trợ từ lĩnh vực viễn thông - công nghệ thông tin sẽ giảm dần từ năm
2008 đến năm 2013. Đến ngày 01/01/2013, quá trình chia tách bưu chính, viễn
thông đã hoàn tất những bước cuối cùng đó là VNPost hoàn toàn tách khỏi VNPT
và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thời đổi tên thành Tổng công ty
Bưu điện Việt Nam (VietnamPost). Đây cũng là năm cuối cùng VietnamPost được
nhận trợ cấp công ích trực tiếp bằng tiền của Nhà nước để cung cấp dịch vụ bưu
chính công ích.
Bên cạnh những khó khăn nội tại, VietnamPost cũng phải đối mặt với thách
thức ngày càng gia tăng trong điều kiện nền kinh tế trong nước nói riêng và kinh tế
thế giới nói chung có nhiều bước thăng trầm. Các ưu thế trước đây của VietnamPost
đang dần mất đi do sự phát triển mạnh mẽ của các đối thủ cạnh tranh. Sự tăng
trưởng của các dịch vụ TCBC do VietnamPost cung cấp đang có dấu hiệu chững lại,
thậm chí sụt giảm so với các năm trước đây.
Đứng trước hàng loạt khó khăn, thách thức như vậy, việc phải đổi mới, đa
dạng hóa các dịch vụ do VietnamPost cung cấp trong đó có dịch vụ TCBC là yêu
cầu cấp bách nhằm vừa đạt được mục tiêu lợi nhuận toàn ngành vừa thực hiện
nhiệm vụ công ích, dần dần hướng tới Nhà nước không phải bù đắp trực tiếp cho
VietnamPost nữa. Xuất phát từ thực tế trên, đề tài “Phát triển dịch vụ tài chính
bưu chính tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam” được lựa chọn nghiên cứu.
2. Tình hình nghiên cứu
Trên thế giới, các nghiên cứu về dịch vụ TCBC cũng như phát triển dịch vụ
TCBC còn khá khiêm tốn, chỉ có một vài nghiên cứu trong lĩnh vực này, cụ thể:
Đề tài nghiên cứu “Postal financial services, development and inclusion:
Building on the past and looking to the future” của nhóm tác giả Gonzales
d'Alcantara, Paul H. Dembinski, Odile Pilley năm 2014 đã tổng quát các giai đoạn
phát triển của dịch vụ TCBC, từ đó rút ra các đặc điểm chung trong quá trình hình
thành và phát triển dịch vụ TCBC trên thế giới.
Nghiên cứu phát triển dịch vụ TCBC tại Châu Phi năm 2012 được thực hiện
bởi một số tổ chức như Quỹ phát triển nông nghiệp thế giới (IFAD), Ủy ban Châu
Âu, Ngân hàng Thế giới, Liên minh bưu chính thế giới… tập trung vào nội dung tăng
cường vai trò của mạng lưới bưu chính vùng nông thôn Châu Phi thông qua việc triển
khai dịch vụ chuyển tiền nói riêng và dịch vụ TCBC nói chung.
Các nghiên cứu trên là tài liệu quý giá cho tác giả trong quá trình thực hiện
luận văn. Tuy nhiên, các nghiên cứu trên chưa thực sự đi sâu vào vấn đề phát triển
dịch vụ TCBC của doanh nghiệp bưu chính được chỉ định cũng như chưa đưa ra các
giải pháp tổng thể cho sự phát triển dịch vụ TCBC.
Ở Việt Nam, nghiên cứu về phát triển dịch vụ TCBC được thực hiện trong
một số công trình sau:
“Phát triển dịch vụ tài chính bưu chính của Tổng công ty Bưu chính Viễn
thông Việt Nam”, Luận văn Thạc sỹ của tác giả Nguyễn Thị Hạnh Minh viết năm
2006. Tác giả đã phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ TCBC của Tổng
Công ty Bưu chính Viễn Thông Việt Nam thời kỳ 2000-2005, đề xuất những định
hướng, giải pháp và kiến nghị phát triển dịch vụ TCBC thời gian tới: (i) Đầu tư phát
triển hệ thống các kênh giao dịch và thanh toán hiện đại; (ii) Hoàn thiện công nghệ
thanh toán và thông tin ngân hàng; (iii) Xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ và
lành mạnh; (iv) Đẩy mạnh hoạt động marketing.
“Phát triển dịch vụ tài chính trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt
Nam”, Luận án Tiến sỹ của tác giả Vũ Thị Xuân Hương viết năm 2008. Tác giả đã
phân tích thực trạng phát triển dịch vụ tài chính trong VNPT giai đoạn 2000-2006,
trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ tài chính của VNPT: (i) Hoàn
thiện mô hình tổ chức, quản lý cung cấp dịch vụ tài chính; (ii) Nâng cao tiềm lực tài
chính cho các chủ thể cung cấp dịch vụ tài chính trong Tập đoàn; (iii) Phát triển các
định chế tài chính trong VNPT theo hướng hình thành trung tâm thanh khoản trong
VNPT; (iv) Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ tài chính; (v) Nâng cao chất lượng
dịch vụ; (vi) Hoàn thiện chính sách giá cước; (vii) Mở rộng khả năng tiếp cận của
khách hàng đối với dịch vụ tài chính do VNPT cung cấp; (viii) Nâng cao tính cạnh
tranh của dịch vụ tài chính;
“Giải pháp phát triển dịch vụ tài chính bưu chính của Tổng công ty Bưu
chính Việt Nam”, Luận văn Thạc sỹ của tác giả Lê Thị Hồng Yến viết năm 2010.
Tác giả đã phân tích, đánh giá thực trạng cung cấp dịch vụ TCBC của VietnamPost
giai đoạn 2008-2010, từ đó đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ TCBC của
VietnamPost, bao gồm: (i) Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ tài chính; (ii) Mở rộng
mạng lưới cung cấp dịch vụ TCBC; (iii) Đa dạng hóa cách cung cấp dịch
vụ; (iv) Giải pháp marketing; (v) Giải pháp về nhân lực; (vi) Hoàn thiện mô hình tổ
chức quản lý cung cấp dịch vụ; (vii) Nâng cao tiềm lực tài chính; (viii) Nâng cao
chất lượng dịch vụ; (ix) Hoàn thiện chính sách giá cước.
“Phát triển kinh doanh dịch vụ tài chính bưu chính tại Bưu điện Thành phố
Hà Nội”, Luận văn Thạc sỹ của tác giả Trần Thị Mai Hạnh viết năm 2010. Tác giả
đã đi sâu phân tích thực trạng phát triển kinh doanh dịch vụ TCBC tại Bưu điện
Thành phố Hà Nội (đơn vị thành viên của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) giai
đoạn 2008-2010 và đề xuất một số giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ TCBC
tại Bưu điện Thành phố Hà Nội. Các giải pháp chính bao gồm: (i) Đa dạng hóa sản
phẩm dịch vụ; (ii) Tăng cường đầu tư công nghệ; (iii) Nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực; (iv) Đẩy mạnh công tác marketing.
Tóm lại, các công trình nghiên cứu trên đã có những đóng góp quan trọng
trong việc giải quyết những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển dịch vụ TCBC, phân
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By liemt112
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1024818 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement