Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By o0petrangiu0o
#1002854 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỞ ĐẦ U.....................................................................................................................1
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ
PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ..........4
1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ......................................................4
1.2. CƠ Sở LÝ LUậN..................................................................................................6
1.2.1. Hoạt đông của ngân hàng thƣơng mại ........................................................6
1.2.2. Các dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại ................................10
1.2.3. Sƣ̣ cần thiết phát triển dic̣ h vu ̣phi tín dun ̣ g .............................................19
1.2.4. Kinh nghiêm ̣ quốc tế về phát triển dic̣ h vu ̣phi tín dun ̣ g tại ngân hàng
thƣơng mại các nƣớc ..........................................................................................29
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁ P NGHIÊN CƢ́ U ......................................................34
2.1 PHƢƠNG PHÁ P THU THÂP ̣ DƢ̃ LIÊU ̣ ...........................................................34
2.1.1 Dƣ̃ liêu ̣ thƣ́ cấp ..........................................................................................34
2.1.2 Dƣ̃ liêu ̣ sơ cấp............................................................................................35
2.2. PHƢƠNG PHÁ P XỬ LÝ DỮ LIỆU .................................................................36
2.2.1 Dữ liệu thứ cấp ..........................................................................................36
2.2.2 Dữ liệu sơ cấp............................................................................................36
2.3. PHƢƠNG PHÁ P PHÂN TÍCH ĐÁ NH GIÁ SỐ LIÊU ̣ .....................................36
2.4. DIỄN GIẢI KẾT QUẢ, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ....................................37
2.5. KẾT QUẢ THU ĐƢỢC.....................................................................................37
CHƢƠNG 3. THƢ̣C TRAN ̣ G PHÁT TRIỂ N DIC ̣ H VỤ PHI TÍN DUN ̣ G TAI ̣
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIÊT ̣ NAM
CHI NHÁ NH HÀ NỘI..............................................................................................38
3.1. KHÁI QUÁT Về NHNO&PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NộI ............38
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNT Việt Nam Chi
nhánh Hà Nội......................................................................................................38
3.1.2. Cơ cấu tổ chức của NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Hà Nội............39
3.1.3. Tình hình hoạt động của Ngân hàng Nông nghiêp ̣ và Phát triển Nông thôn
Viêṭ Nam – chi nhánh Hà Nôị ............................................................................39
3.2. THựC TRạNG CÁ C DIC ̣ H VỤ PHI TÍN DụNG TạI NHNO&PTNT VIỆT NAM
CHI NHÁNH HÀ NộI................................................................................................43
3.2.1. Tình hình phát triển các dic̣ h vu ̣phi tín dụng...........................................43
3.2.2. Tình hình từng loại dic̣ h vụ phi tín dụng..................................................46
3.3. ĐÁNH GIÁ THựC TRạNG VIệC PHÁT TRIỂ N DịCH Vụ PHI TÍN DụNG TạI
NGÂN HÀ NG NÔNG NGHI ỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIÊT ̣ NAM
CHI NHÁ NH HÀ NộI .............................................................................................59
3.3.1. Kết quả đạt đƣợc.......................................................................................59
3.3.2. Tồn tại và nguyên nhân ............................................................................62
CHƢƠNG 4. MÔT ̣ SỐ GIẢ I PHÁ P NHẰ M PHÁT TRIỂ N DỊCH VỤ PHI TÍN
DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
VIÊT ̣ NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI .........................................................................68
4.1. ĐIN ̣ H HƢỚ NG VỀ PHÁT TRIỂN CÁ C DIC ̣ H VỤ PHI TÍN DUN ̣ G CỦ A
NGÂN HÀ NG NÔNG NGHI ỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIÊT ̣ NAM
CHI NHÁ NH HÀ NộI ..............................................................................................68
4.1.1. Đin ̣ h hƣớ ng chung của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Viêṭ Nam.............................................................................................................68
4.1.2. Định hƣớ ng về thi ̣trƣờ ng và các dic̣ h vu ̣phi tín dun ̣ g taị Ngân hàng
Nông nghiêp ̣ và Phát triển Nông thôn Viêṭ Nam Chi nhánh Hà Nội .................70

4.2. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰ M PHÁT TRIỂ N DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI
NGÂN HÀ NG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIÊT ̣ NAM CHI
NHÁNH HÀ NộI........................................................................................................71
4.2.1. Hoàn thiện chất lƣợng và phát triển các dịch vụ phi tín dụng hiện có .....71
4.2.2. Hiên ̣ đaị hóa hê ̣thông công nghê ̣của ngân hàng .....................................83
4.2.3. Đào tạo đôị ngũ cán bộ nhân viên có chất lƣợng cao...............................85
4.2.4. Tăng cƣờng hoạt động Marketing trong phát triển dịch vụ phi tín dụng .86
4.3. KIẾ N NGHI ̣NHẰ M TH ỰC HIỆN PHÁT TRIỂ N DIC ̣ H VỤ PHI TÍNDỤNG TẠI
NGÂN HÀ NG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIÊT ̣ NAM CHI
NHÁNH HÀ NộI........................................................................................................89
4.3.1. Kiến nghi ̣đối vớ i Nhà nƣớ c.....................................................................89
4.3.2. Kiến nghi ̣đối vớ i Ngân hàng Nhà nƣớ c ..................................................91
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................95
KẾT LUẬN...............................................................................................................96
PHỤ LỤC

MỞ ĐẦ U
1. Tính cấp thiết của đề bài
Trong nhƣ̃ng năm qua, nền kinh tế thi ̣trƣờ ng của Viêṭ Nam đã có nhƣ̃ng bƣớ c
tăng trƣở ng man ̣ h mẽ và dần hôị nhâp ̣ quốc tế. Các Ngân hàng thƣơng maị Viêṭ Nam
đã nhanh chóng đổi mớ i hoaṭ đôn ̣ g , thích ứng với môi trƣờng cạnh tranhtừng bƣớc hội
nhập sâu, rộng vào nền kinh tế quốc tế. Mục tiêu kinh doanh của các ngân hàng
thƣơng maị là bảo đảm an toàn vốn và có lơị nhuân ̣ . Lơị nhuân ̣ ngân hàng có đƣơc ̣ là
tƣ̀ hoaṭ đôn ̣ g đầu tƣ tín dun ̣ g và cung cấp các dịch vụ phi tín dun ̣ g cho khách hàng .
Theo xu hƣớ ng chung của ngân hàng hiên ̣ taị tỷ tron ̣ g hoaṭ đôn ̣ g tín dun ̣ g sẽ giảm
dần, nhƣờ ng chỗ cho sƣ̣ giatăng các dic̣ h vu ̣phi tín dun ̣ g.
Bên cạnh đó trong bối cảnh các ngân hàng Thƣơng mại Việt Nam đang thực
hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015” đƣợc
Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 254/QĐ-TTg, ngày 01/03/2012
là: “Từng bước chuyển dịch mô hình kinh doanh của các NHTM theo hướng giảm bớt
sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng và tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín
dụng”. Điều này cho thấy, các ngân hàng Thƣơng mại Việt Nam đã nhận thức đƣợc
vai trò của dịch vụ phi tín dụng trong việc mang lại nguồn thu ổn định, an toàn hơn
cho các NHTM. Có thể thấy, phát triển dịch vụ phi tín dụng có vai trò rất quan trọng,
quyết định sự tồn tại của một ngân hàng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Viêṭ Nam chi nhánh Hà Nội
hoạt động kinh doanh trên thủ đô Hà Nội , địa bàn có nhiều lơị thế thuân ̣ lơị . Trong
bối cảnh chung của đất nƣớc, NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà nội cũng
đang trong quá trình tái cơ cấu. Thực tế, NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà
Nội đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để phát triển, đa dạng hoá và nâng cao
chất lƣợng các dịch vụ ngân hàng, trong đó chú trọng là các dịch vụ phi tín dụng
nhƣ: dịch vụ thanh toán trong và ngoài nƣớc, dịch vụ thẻ , chuyển tiền , kiều hối ,
kinh doanh chứng khoán , ngoại tệ, ... nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của
khách hàng. Tuy nhiên, so với tiềm năng và yêu cầu thì dic̣ h vu ̣phi tín dun ̣ g cung
cấp cho khách hàng của Chi nhánh còn han ̣ chế : (i) các dic̣ h vu ̣phi tín dun ̣ g còn
chiếm tỷ tron ̣ g nhỏ trong hoạt động ngân hàng , (ii) tốc đô ̣tăng trƣở ng hàng năm
chƣa cao, (iii) tính tiện ích chƣa cao , chƣa thƣc ̣ sƣ̣ đáp ƣ́ ng tốt nhu cầu khách hàng ,
(iv) chƣa thu hút hách hàng và chƣa có ảnh hƣởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh
của Chi nhánh Hà Nội. Trong thờ i gian tớ i, để cải thiện hiệu quả kinh doanh thì Chi
nhánh Hà Nội phải coi việc phát triển các dịch vụ phi tín dụng nhƣ là một hƣớng đi
chiến lƣơc ̣ , ổn định kết quả kinh doanh lâu dài , phát triển bền vững theo xu hƣớng
kinh doanh ngân hàng hiên ̣ đaị .
Xuất phát tƣ̀ tình hình đó , tui chon ̣ “ Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Hà Nội ”
để làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
- Mục đích nghiên cứu: Từ việc phân tích một số vấn đề cơ bản về dịch vụ phi
tín dụng của ngân hàng thƣơng mại để làm rõ thực trạng các dịch vụ phi tín dụng tại
NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2012-2014. Từ đó đề ra một
số giải pháp hiệu quả phát triển dịch vụ phi tín dụng tại NHNo &PTNT Việt Nam -
Chi nhánh Hà Nội trong thời gian tới.
- Nhiệm vụ nghiên cƣ́ u:
+Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng
thƣơng maị.
+ Nghiên cứu kinh nghiêm ̣ về phát triển dic̣ h vu ̣phi tín dun ̣ g của ngân hàng
thƣơng maị ở môṭ số nƣớ c trên thế giớ i . Từ đó rút ra môṭ số bài hoc ̣ vân ̣ dun ̣ g
cho các Ngân hàng thƣơng maị Viêṭ Nam.
+Đánh giá thực trạng dịch vụ phi tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam - Chi
nhánh Hà Nội giai đoạn 2012-2014.
+ Nghiên cứu định hƣớ ng về thi ̣trƣờ ng và các dic̣ h vu ̣ phi tín dun ̣ g NHNo&PTNT
Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội, từ đó xác định mục tiêu và đề ra một số giải pháp
hiệu quả phát triển dịch vụ phi tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh
Hà Nội trong thời gian tới.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tƣợng nghiên cứu : Các dịch vụ phi tí n dun ̣ g tại NHNo&PTNT Việt
Nam - Chi nhánh Hà Nội.
- Phạm vi nghiên cứu: Luân ̣ văn chỉ nghiên cƣ́ u về dịch vụ phi tín dụng và
các giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dun ̣ g tại NHNo&PTNT Việt Nam - Chi
nhánh Hà Nội từ năm 2012- 2014.
4. Phƣơng phá p nghiên cƣ́ u
Luân ̣ văn sƣ̉ dun ̣ g phƣơng pháp thu thâp ̣ dƣ̃ liêu ̣ , phân tích thống kê kinh tế ,
tổng hơp ̣ , lâp ̣ bảng hỏi và tƣ duy lôgíc để làm rõ nội dung nghiên cứu mà đề tài đã
đăṭ ra.
5. Kết cấu của luân ̣ văn
Ngoài phần mở đầu và kết luân ̣ , luân ̣ văn đƣơc ̣ bố cuc ̣ thành bốn chƣơng:
Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về phát triển
dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Thương mại
Chương 2: Phương phá p nghiên cứ u
Chương 3: Thưc ̣ tran ̣ g phát triển các dịch vụ phi tín dun ̣ g taị Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Hà Nội
Chương 4: Giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ phi tín dụng tại
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Hà Nội
CHƢƠNG 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT
TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
Trong bối cảnh thị trƣờng tài chính còn diễn biến phức tạp, hoạt động tín
dụng có quá nhiều rủi ro, nguồn thu từ tín dụng còn rất bấp bênh, thì các ngân hàng
thƣơng mại phải đẩy nhanh mảng dịch vụ phi tín dụng để gia tăng nguồn thu của
mình. Tuy nhiên thực tế để phát triển dịch vụ phi tín dụng tại các ngân hàng cũng
không đơn giản. Do vậy, hiên ̣ nay có khá nhiều công trình và bài viết nghiên cứu về
vấn đề này, cụ thể:
- Nguyên ̃ Hồ Ngoc ̣ (2011), Giải pháp tăng nguồn thu từ hoạt động phi
tín dụng ở các ngân hàng thương mại Việt Nam , Luân ̣ văn thac ̣ sỹ kinh tế , trƣờ ng
Đa

hoc ̣ kinh tế Hồ Chí Minh . Luân ̣ văn đã phân tích điểm man ̣ h , điểm yếu, khó
khăn thuân ̣ lơị của các Ngân hàng Thƣơng maị Viêṭ Nam nói chung trong quá
trình hội nhập và đánh giá tình hình thực tế hoạt động cung ứng dịch vụ phi tín
dụng; từ đó đƣa ra các giải pháp để tăng nguồn thu tƣ̀ hoaṭ đôn ̣ g phi tín dun ̣ g ở
các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam . Tuy nhiên, luận văn này, nghiên cứu ở tầm
vĩ mô, chƣa đề câp ̣ đến giải pháp tăng nguồn thu tƣ̀ hoaṭ đôn ̣ g phi tín dun ̣ g ở một
ngân hàng thƣơng mại cụ thể.ƣ
- Phạm Thị Trúc Quỳnh (2013), Phát triển dịch vụ tài chính phi tín
dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công
thương Việt Nam, Luận văn thạc sỹ, trƣờng đại học Kinh tế. Luận văn đã làm rõ
tính cấp thiết của việc phát triển dịch vụ tài chính phi tín dụng, phân tích thực
trạng từ đó đề ra giải pháp và kiến nghị phát triển các dịch vụ tài chính phi tín
dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Công Thƣơng Việt
Nam. Tuy nhiên, đối tƣợng nghiên cứu của luận văn mới chỉ là các doanh nghiệp
vừa và nhỏ, chƣa đề cập đến khách hàng cá nhân và các doanh nghiệp lớn –
khách hàng chiếm tỷ trọng tƣơng đối lớn đối với các ngân hàng.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By irisquynh
#1023439 Mod có thể up tài liệu này cho mình xin được không, mình đang rất cần. Chân thành Thank mod và chúc cho group ngày càng phát triển
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1023444 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement