Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By quynhchi_minhthuy
#1002847 Link tải luận văn miễn phí cho ae
1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài
Sự phát triển nhƣ vũ bão của khoa học công nghệ, đặc biệt là ngành công
nghệ thông tin, đã tác động đến mọi mặt hoạt động của đời sống, kinh tế-xã hội,
làm thay đổi nhận thức và phƣơng pháp sản xuất kinh doanh của nhiều lĩnh vực,
nhiều ngành kinh tế khác nhau, trong đó có lĩnh vực Ngân hàng. Những khái
niệm về Ngân hàng điện tử, giao dịch trực tuyến, thanh toán trên mạng...đã bắt
đầu trở thành xu thế phát triển và cạnh tranh của các Ngân hàng thƣơng mại ở
Việt Nam. Phát triển các dịch vụ Ngân hàng dựa trên nền tảng công nghệ thông
tin - Ngân hàng điện tử - là xu hƣớng tất yếu, mang tính khách quan, trong thời
đại hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó, doanh thu đem lại từ việc thu phí các
dịch vụ Ngân hàng điển tử cũng là một khoản đóng góp một phần vào doanh thu
của các Ngân hàng, nhất là trong bối cảnh kinh tế hiện nay, các Ngân hàng đang
gặp khó khăn trong việc cho vay đối với các doanh nghiệp… Không ít các Ngân
hàng đã chọn giải pháp tăng thu dịch vụ và tập trung nâng cấp chất lƣợng các
dịch vụ Ngân hàng điện tử để ứng phó với thách thức của nền kinh tế.
Nắm bắt đƣợc xu thế đó, Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân Đội đang
có những bƣớc tiến mới trong việc hiện đại hóa Ngân hàng, không những hoàn
thiện những nghiệp vụ truyền thống, mà còn tập trung phát triển các ứng dụng
mới của dịch vụ Ngân hàng điện tử, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực cạnh
tranh, hội nhập và phát triển. Chúng ta còn nhớ sự ra đời của sản phẩm Bankplus
– một sản phẩm liên kết giữa Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân Đội và Tập
đoàn Viễn thông Quân đôi đã làm thay đổi nhận thức của nhiều ngƣời đối với
tiện ích của các sản phẩm ngân hàng điện tử. Dịch vụ ngân hàng giờ đây trở nên
gần gũi, thân thiện hơn và đƣợc sử dụng hằng ngày thông qua chính chiếc điện
thoại di động thân thuộc của khách hàng. Song, thực tiễn phát triển dịch vụ
Ngân hàng điện tử của Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân Đội cũng cho thấy
còn những khó khăn, hạn chế. Việc tìm ra các biện pháp nhằm triển khai, phát
triển thành công dịch vụ Ngân hàng điện tử cũng nhƣ giúp Ngân hàng thƣơng
mại cổ phần Quân Đội khẳng định vị thế, thƣơng hiệu của mình vẫn là vấn đề đã
và đang đƣợc đặt ra khá bức thiết.
Xuất phát từ lý do nêu trên, tác giả đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Phát
triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân
Đội” (sau đây gọi tắt là MB) làm đề tài Luận văn Thạc sĩ kinh tế.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1 Mục đích nghiên cứu
Đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng
TMCP Quân đội
2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu
 Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về phát triển dịch vụ ngân
hàng điện tử.
 Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân
hàng TMCP Quân đội.
 Đề xuất phƣơng hƣớng và giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện
tử tại Ngân hàng TMCP Quân đội.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
 Đối tƣợng nghiên cứu: Hoạt động phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử
 Phạm vi nghiên cứu:
 Không gian: Ngân hàng TMCP Quân đội
 Thời gian: Giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014
 Nội dung: Chỉ nghiên cứu một số dịch vụ Ngân hàng điện tử
ngân hàng đang phát triển mạnh nhƣ: dịch vụ SMS banking, dịch vụ
Internet banking, dịch vụ Bankplus và dịch vụ MBPlus.
Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục viết tắt, danh mục bảng biểu, luận
văn đƣợc chia làm 4 chƣơng :
Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và một số vấn đề lý luận cơ
bản về phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử.
Chƣơng 2: Phƣơng pháp và thiết kế nghiên cứu
Chƣơng 3: Thực trạng phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng
Thƣơng mại cổ phần Quân Đội.
Chƣơng 4: Một số giải pháp góp phần phát triển dịch vụ Ngân hàng điện
tử tại Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Quân đội.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1004233 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement