Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Seafra
#1002801 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
TÓM TẮT
Đề tài luận văn “Phát triển hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại
cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Đống Đa” được tác giả trình bày theo
4 chương. Phần mở đầu tác giả đã đề cập đến tính cấp thiết của đề tài, mục đích
nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp
nghiên cứu, và cuối cùng là bố cục của luận văn. Trong chương 1 đề cập đến
những công trình nghiên cứu, các đóng góp của những đề tài nghiên cứu trước
đây, đưa ra điểm khác biệt, đóng góp mới so với các đề tài nghiên cứu trước. Tác
giả cũng đã trình bày những vấn đề lý thuyết rất cơ bản, bao gồm khái niệm về
ngân hàng và hoạt động tín dụng ngân hàng, trình bày về vai trò cấp thiết của
hoạt động tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường hiện nay, và quan
trọng nhất tác giả đã nêu ra được các chỉ tiêu để đánh giá chất lượng hoạt động
tín dụng ngân hàng. Trong chương 2 là phương pháp luận và thiết kế nghiên cứu
luận văn, đây là chương hoàn toàn mới so với các luận văn trước đây. Để triển
khai nghiên cứu những nội dung của luận văn, trên cơ sở thu thập thông tin sơ
cấp và thông tin thứ cấp, tác giả sử dụng phương pháp phân tích - so sánh - tổng
hợp và phương pháp phân tích - dự báo - tổng hợp để thực hiện mục tiêu nghiên
cứu. Ngoài ra tác giả cũng sử dụng phương pháp khảo sát, bằng cách quan sát,
phỏng vấn các mẫu nhỏ và tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển hoạt
động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi
nhánh Đống Đa. Chương 3 tác giả đã phân tích, đánh giá thưc ̣ tran ̣ g hoạt động tín
dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Đống
Đa. Nhìn chung, NHTMCPCT Việt Nam chi nhánh Đống Đa đã có sự chủ đôn ̣ g
nâng cao phát triển hoạt động tín dụng và từ đó đem laị những tác đôn ̣ g tích cưc ̣
đến nền kinh tế . Tuy nhiên, viêc ̣ phát triển hoạt động tín dụng tại NHTMCPCT
Việt Nam chi nhánh Đống Đa vẫn còn nhiều hạn chế và bất cập. Vì vậy chương
4 tiếp theo tác giả trình bày về những giải pháp và kiến nghị để NHTMCPCT
Việt Nam chi nhánh Đống Đa có thể củng cố chất lượng, nâng cao năng lực cạnh
tranh góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển hơn.
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nền kinh tế đất nước đang trên đà đổi mới, chuyển từ cơ chế tập trung bao
cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã
hội chủ nghĩa. Trong quá trình đổi mới đó các ngân hàng có vai trò quan trọng
trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội, duy trì vị thế chủ đạo của kinh
tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần. Cùng với những thành tựu phát
triển kinh tế-xã hội của đất nước các ngân hàng đang có những đóng góp ngày
càng tăng vào GDP (tổng sản phẩm nội địa) cũng như vào ngân sách nhà nước,
góp phần tích cực trong việc thực hiện chủ trương công nghiệp hóa hiện đại hóa
đất nước của Đảng và Nhà Nước ta. Tuy nhiên, thực tiễn phản ánh tình hình hoạt
động của các ngân hàng đã cho thấy một tình trạng đáng lo ngại và đang trở nên
phổ biến đối với hầu hết các khách hàng đó là hiện tượng thiếu vốn, đặc biệt là
vốn lưu động. Để giải quyết khó khăn này, ngoài phần tài trợ từ ngân sách nhà
nước, bổ sung từ nguồn vốn tự tạo, các khách hàng thường tìm đến nguồn vốn tín
dụng ngân hàng.
Nhận thức rõ được tầm quan trọng của các khách hàng và thực hiện theo
đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng và Chính Phủ, ngành ngân hàng, ngân hàng
công thương Việt Nam về đầu tư phát triển cho các khách hàng. Trong những
năm qua, ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Đống
Đa đã có nhiều cố gắng tích cực trong việc mở rộng hoạt động tín dụng, cung
ứng vốn cho các khách hàng nhằm triển khai, mở rộng các hoạt động sản xuất
kinh doanh, đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ, cải tiến và nâng cao chất
lượng sản phẩm, trình độ cán bộ,…từ đó, tạo ra thế cạnh tranh mạnh mẽ hơn
trên thị trường trong nước và quốc tế. Vì vậy, trong nhiều năm các khách hàng
luôn là đối tượng khách hàng phục vụ chủ yếu của nghiệp vụ tín dụng tại chi
nhánh với số lượng khá đông đảo, thường chiếm trên 95% dư nợ hàng năm và là
khu vực mang lại nguồn thu lớn nhất cho chi nhánh.
Qua thời gian tìm hiểu tại chi nhánh ngân hàng công thương Đống Đa, em
nhận thấy hoạt động tín dụng tại đây đã đáp ứng được khá lớn nhu cầu vốn từ
phía các khách hàng. Trong quá trình hoạt động chi nhánh không ngừng quan
tâm đến vấn đề củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng. Tuy nhiên,
do nhiều nhân tố khách quan và chủ quan mà chất lượng tín dụng vẫn chưa hoàn
toàn được đảm bảo, còn có những vấn đề tồn tại, vướng mắc cần tiếp tục được
nghiên cứu tìm ra giải pháp giải quyết hữu hiệu để đem lại chất lượng và hiệu
quả tốt nhất cho việc đầu tư tín dụng. Xuất phát từ nhận định đó em đã chọn đề
tài: “Phát triển hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công
thương Việt Nam chi nhánh Đống Đa” cho luận văn của mình.
Dựa trên các số liệu thực tế của ngân hàng, người viết nêu ra thực trạng
hoạt động tín dụng và chất lượng tín dụng tại chi nhánh, qua đó luận văn xin đưa
ra một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng đối với ngân
hàng TMCPCT chi nhánh Đống Đa.
2. Câu hỏi nghiên cứu của học viên đối với vấn đề nghiên cứu:
Khi thực hiện đề tài nghiên cứu, tác giả đã đặt ra một số câu hỏi đối với đề
tài này, cụ thể là:
 Hoạt động tín dụng là gì?
 Các chỉ tiêu nào dùng để đo lường chất lượng hoạt động tín dụng ngân hàng?
 Những nhân tố nào ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng ?
 Tại sao phải nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng ?
 Thực trạng hoạt động tín dụng tại NHTMCP công thương Việt Nam chi
nhánh Đống Đa trong giai đoạn 2010-2014 như thế nào ?
 Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh
Đống Đa đã có những biện pháp nào để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng
?
 Làm thế nào để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại NHTMCP
công thương Việt Nam chi nhánh Đống Đa ?
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của luận văn là đưa ra các giải pháp hoàn thiện hoạt
động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng TMCP công thương Đống Đa. Căn cứ
vào mục đích đã xác định, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn bao gồm những
nội dung chính sau đây:
Thứ nhất: Về mặt lý luận làm rõ các khái niệm hoạt động tín dụng. Nội
dung của hoạt động tín dụng ngân hàng gồm những vấn đề gì? Những nhân
tố nào ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại?
Thứ hai: Về mặt phương pháp nghiên cứu sử dụng trong luận văn. Nội
dung phương pháp nghiên cứu được sử dụng như thế nào?
Thứ ba: Về mặt thực tiễn hoạt động tín dụng của chi nhánh ngân hàng
TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Đống Đa trong giai đoạn 2010 -
2014 có những biểu hiện như thế nào? Ưu điểm cũng như nhược điểm?
Những biểu hiện đó có phải xuất phát từ hạn chế của công tác quản trị
t í n d ụ n g hay không? Những nguyên nhân chủ quan, khách quan nào gây ra
hạn chế ?
Thứ tƣ: Về mặt giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị tín dụng ngân
hàng. Khi xây dựng lộ trình cho việc thực thi giải pháp, cần làm rõ định
hướng hoàn thiện bao gồm mục tiêu, nội dung các giải pháp là gì? Bên cạnh
các giải pháp đề xuất đối với ngân hàng TMCP, có các kiến nghị nhằm tạo
hành lang pháp lý cho việc hoàn thiện hoạt động quản trị tín dụng của ngân
hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Đống Đa nội dung, cơ sở của các
kiến nghị?
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
 Về đối tƣợng nghiên cứu:
Thứ nhất: Luận văn tập trung vào hoạt động tín dụng, một bộ phận
chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục tài sản của ngân hàng. Luận văn giới hạn
đối tượng nghiên cứu trong danh mục các loại hình cấp tín dụng nêu trên,
không đề cập đến danh mục đầu tư chứng khoán.
Thứ hai: Luận văn chú trọng vào hoạt động quản trị danh mục cho vay.
Đây là một trong các cách quản trị hoạt động cho vay của ngân hàng.
Vì là một cách quản trị hoạt động, nên quản trị danh mục cho vay có
các bước thực hiện về cơ bản giống như quản trị kinh doanh ngân hàng, không
tránh khỏi những trùng lắp, tương tự như trong hoạt động quản trị kinh doanh
ngân hàng. Tuy nhiên luận văn tập trung, nhấn mạnh vào những nội dung mang
tính đặc thù của hoạt động quản trị danh mục cho vay.
 Về phạm vi nghiên cứu
Thứ nhất: Luận văn chỉ tập trung vào nghiên cứu ngân hàng TMCP
c ôn g t h ương Vi ệt Na m c h i nh ánh Đố ng Đa .
Thứ hai: Để phục vụ cho nội dung nghiên cứu, số liệu khảo sát trong luận
văn được thu thập trong khoảng thời gian từ năm 2010 – 2014. Đây cũng là
khoảng thời gian hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung, ngân
hàng TMCP nói riêng có những bước thăng trầm trong hoạt động. Vì vậy, tác
giả cho rằng nhìn nhận hoạt động quản trị danh mục cho vay của ngân hàng
trong bối cảnh như vậy sẽ có những đánh giá khách quan và đầy đủ hơn.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Để triển khai nghiên cứu những nội dung của luận văn, trên cơ sở thu thập
thông tin sơ cấp và thông tin thứ cấp, tác giả sử dụng phương pháp phân tích - so
sánh - tổng hợp và phương pháp phân tích - dự báo - tổng hợp để thực hiện mục
tiêu nghiên cứu, nhằm tìm ra những đặc trưng cơ bản của vấn đề nghiên cứu và
tính hợp quy luật của đối tượng nghiên cứu. Ngoài ra tác giả cũng sử dụng
phương pháp khảo sát, bằng cách quan sát, phỏng vấn các mẫu nhỏ và tìm ra các
yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần
công thương Việt Nam chi nhánh Đống Đa.
Luận văn cũng sử dụng các nội dung, số liệu, nguồn báo cáo của ngân hàng
thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Đống Đa 5 năm gần nhất
2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
6. Tên và kết cấu luận văn
Đề tài: “Phát triển hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần
công thương Việt Nam chi nhánh Đống Đa”
Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu luận văn gồm có 4 chương:
Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu & cơ sở lý luận chung về
hoạt động tín dụng ngân hàng.
Chƣơng 2: Phƣơng pháp luận và thiết kế nghiên cứu.
Chƣơng 3: Thực trạng hoạt động tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại
cổ phần công thƣơng Việt Nam chi nhánh Đống Đa.
Chƣơng 4: Giải pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động tín dụng tại ngân
hàng thƣơng mại cổ phần công thƣơng Việt Nam chi nhánh Đống Đa.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1020976 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement