Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Murrough
#1002774 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT......................................................................i
DANH MỤC BẢNG, BIỂU...............................................................................................ii
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.......................................................................................... iii
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ...........................................................................................iv
PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ
LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TÍN CHẤP TIÊU
DÙNG CÁ NHÂN................................................................................................................. 4
1.1.Tổng quan tình hình nghiên cứu về phát triển hoạt động cho vay tín
chấp tiêu dùng cá nhân ....................................................................................... 4
1.2.Cơ sở lý luận về phát triển hoạt động cho vay tín chấp tiêu dùng cá
nhân ...................................................................................................................... 7
1.2.1. Hoạt động cho vay tín chấp tiêu dùng cá nhân........................................ 7
1.2.2. Phát triển hoạt động cho vay tín chấp tiêu dùng cá nhân ..................... 17
1.2.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động vay tín chấp tiêu dùng
cá nhân của Ngân hàng thương mại ................................................................ 22
Kết luận chƣơng 1 ............................................................................................................... 29
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ LUẬN
VĂN .......................................................................................................................................... 29
2.1 Phƣơng pháp thu thập dữ liệu ................................................................... 30
2.1.1 Dữ liêụ thứ cấp.......................................................................................... 30
2.1.2 Dữ liêụ sơ cấp............................................................................................ 31
2.2. Phƣơng pháp xử lý dữ liệu ........................................................................ 33
2.2.1 Dữ liệu thứ cấp.......................................................................................... 33

2.2.2 Dữ liệu sơ cấp............................................................................................ 33
2.3. Phƣơng phá p phân tích đá nh giá số liêụ .................................................. 33
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY
TÍN CHẤP TIÊU DÙNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT
NAM THỊNH VƢỢNG CHI NHÁNH CẨM PHẢ - QUẢNG NINH .............34
3.1. Khái quát về Ngân hàng VPBank chi nhánh Cẩm Phả - Quảng Ninh34
3.1.1. Những nét chung...................................................................................... 34
3.1.2 Tình hình hoạt động của Ngân hàng VPBank chi nhánh Cẩm Phả -
Quảng Ninh ........................................................................................................ 36
3.1.2.3. Kết quả kinh doanh của Ngân hàng VPBank chi nhánh Cẩm Phả......39
3.2. Phân tích thực trạng phát triển của hoạt động cho vay tín chấp tiêu
dùng cá nhân tại VPBank chi nhánh Cẩm Phả - Quảng Ninh .................... 40
3.2.1 Phân tích đặc thù về vùng miền và khách hàng tại địa bàn thành phố
Cẩm Phả - Quảng Ninh ..................................................................................... 40
3.2.2 Tình hình phát triển của hoạt động vay tín chấp tiêu dùng cá nhân tại
VPBank Cẩm Phả ............................................................................................. 41
3.2.3. Tình hình phát triển của từng loại hoạt động cho vay tín chấp tiêu dùng
cá nhân tại VPBank Cẩm Phả........................................................................... 43
3.2.4 Chất lượng cho vay tín chấp tiêu dùng cá nhân tại VPBank Cẩm Phả. 51
3.2.5. Tình hình phát triển theo phân khúc khách hàng của hoạt động cho vay
tín chấp tiêu dùng cá nhân tại VPBank Cẩm Phả ........................................... 53
3.2.6. Tình hình phát triển theo số tài khoản cá nhân của hoạt động cho vay
tín chấp tiêu dùng cá nhân tại VPBank Cẩm Phả ........................................... 54
3.2.7Tình hình phát triển theo kết quả khảo sát điều tra và bảng hỏi của hoạt
động cho vay tín chấp tiêu dùng cá nhân tại VPBank Cẩm Phả .................... 55
3.3. Đánh giá sự phát triển của hoạt động cho vay tín chấp tiêu dùng cá
nhân tại VPBank chi nhánh Cẩm Phả - Quảng Ninh thời gian qua............ 56
3.3.1 Kết quả đã đạt được................................................................................... 56
3.3.2.Những tồn tại hạn chế .............................................................................. 59

3.3.3.Nguyên nhân ............................................................................................. 60
Kết luận chƣơng 3 ................................................................................................63
CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TÍN
CHẤP TIÊU DÙNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM
THỊNH VƢỢNG CHI NHÁNH CẨM PHẢ – QUẢNG NINH .......................64
4.1 Định hƣớng phát triển hoạt động cho vay tín chấp tiêu dùng cá nhân
của Ngân hàng VPBank chi nhánh Cẩm Phả Quảng Ninh trong thời gian
tới ........................................................................................................................ 64
4.1.1Điṇ h hướ ng chung của ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ...... 64
4.1.2 Định hướ ng về thi ̣trường và phát triển hoạt động cho vay tín chấp tiêu
dùng cá nhân tại Ngân hàng VPBank chi nhánh Cẩm Phả Quảng Ninh ..... 65
4.2Một số giải pháp phát triển hoạt động cho vay tín chấp tiêu dùng cá
nhân tại ngân hàng VPBank chi nhánh Cẩm Phả - Quảng Ninh ........ 66
4.
2.
1 Cơ câú laị hê ̣thố ng quản tr,ix̣ ây dưṇ g kế hoac̣ h chiến lươc̣ kinh doanh m66 ớ i
4.2.2 Tăng cường hoạt động Marketing trong phát triển cho vay tín chấp tiêu
dùng cá nhân...................................................................................................... 68
4.2.3 Phát triển đội ngu cán bộ quản, đlyiều hành và nghiêp̣ vụ có chất lươṇ g c70 ao
4.2.4Giải pháp hạn chế rủi ro............................................................................ 74
4.3Kiến nghị nhằm thực hiện phát triển hoạt động cho vay tín chấp tiêu
dùng cá nhân tại ngân hàng VPBank chi nhánh Cẩm Phả - Quảng
Ninh.................................................................................................................... 78
4.3.1 Kiến nghị đối vơi Nhà nươc...................................................................... 78
4.3.2 Kiến nghi ̣đố i vớ i Ngân hàng Nhà nướ c.................................................. 79
KẾT LUẬN........................................................................................................................... 800
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................... 811
PHỤ LỤC

1
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Trải qua giai đoạn khủng hoảng, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt
Nam nói riêng đang có dấu hiệu khởi sắc. Sự hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế
quốc tế đang đặt các ngân hàng Việt Nam trước áp lực cạnh tranh rất lớn từ các
tổ chức tài chính hùng mạnh trên thế giới. Để tiếp tục tồn tại và phát triển, việc
phát triển ngân hàng bán lẻ là xu hướng tất yếu trong tương lai và cụ thể là tập
trung vào khối tín dụng tiêu dùng tín chấp.Trong bối cảnh lĩnh vực ngân hàng
đang bị bão hòa và việc cạnh tranh giữa các ngân hàng trong nước đang hết sức
khốc liệt thì việc tập trung vào một mảng thị trường tuy cũ mà mới là vay tiêu
dùng tín chấp cá nhân lại đem lợi ích lớn cho ngân hàng.
Kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn hội nhập và phát triển, chính sách
phù hợp với việc phát triển kinh tế, tình hình an ninh chính trị ổn định; đây là
tiền đề cho sự phát triển thị trường ngân hàng ở Việt Nam. Ngân hàng TMCP
Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng không ngoại lệ, ngoài việc cung cấp các
sản phẩm truyền thống như huy động vốn và hoạt động tín dụng, trong thời gian
gần đây ngân hàng đã có những định hướng chung trong lộ trình phát triển và
tập trung vào các dịch vụ tín dụng tiêu dùng tín chấp các nhân, bắt đầu từ năm
2014 -2015 VPBank đã có những chiến lược hoạch định cụ thể để phát triển
dịch vụ của mình, nhằm chiếm lĩnh thị trường này. Tuy nhiên việc mở rộng phát
triển các dịch vụ tín chấp cá nhân tại VPBank vẫn chưa chuyển biến mạnh mẽ,
và vẫn chưa được nhiều khách hàng biết đến.
Nằm tại Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh, VPBank Cẩm Phả có những ưu
đãi nhất định để phát triển. Quảng Ninh là một trong những trung tâm kinh tế
hàng đầu của miền bắc đồng thời là tỉnh đầu tiên có 4 thành phố trong cả nước,
và mỗi thành phố đều có những đặc thù của riêng mình: Thành phố du lịch Hạ
Long, Thành phố công nghiệp Cẩm Phả và Thành phố thương mại Móng Cái.
Nhờ nằm trong vị trí ưu tiên về địa lý nên việc phát triển về các dịch vụ của
ngân hàng nói chung và dịch vụ vay tiêu dùng tín chấp cá nhân nói riêng là hết
sức thuận lợi. Thành phố Công Nghiệp Cẩm Phả là nơi tập trung của phần lớn
lao đông, công nhân từ nơi xa đến làm việc nên việc vay vốn ngân hàng có tài sản bảo đảm là hết sức khó khăn. Trong khi những sản phẩm truyền thống của
ngân hàng đang ngày càng bão hòa và sự cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày
càng dữ dội thì việc tập trung vào lĩnh vực tiêu dùng tín chấp cá nhân là hợp lý.
Với dịch vụ tín chấp thì người dân Cẩm Phả nói chung và những người lao động
nói riêng có thể vay vốn dễ dàng, thuận tiện hơn nhằm phục vụ nhu cầu cuộc
sống cũng như kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ. Qua đó ngân hàng có thể mở rộng
và khai thác được rất nhiều từ thị trường tiềm năng này.
Tính đến thời điểm hiện nay, tại VPBank Cẩm Phả - Quảng Ninh dư nợ tín
chấp tiêu dùng là 18 tỷ đồng (chiếm tỉ trọng 0.8% so với tổng dư nợ tín chấp tiêu
dùng trong toàn hệ thống), so với tiềm năng có thể phát triển hoạt động này ở
Cẩm Phả - Quảng Ninh thì con số này vẫn còn khá thấp. Hiện tại VPBank chủ
yếu tập trung vào phân khúc khách hàng thuộc cơ quan nhà nước như: công
chức, viên chức, bộ đội, công an, bác sĩ,…Tuy nhiên, đây chỉ là một bộ phận
nhỏ tại thị trường Cẩm Phả, thị trường Cẩm Phả mang tính chất đặc thù là thành
phố công nghiệp nên số lượng công nhân, người lao động là rất lớn, các khách
hàng này đều có nguồn thu nhập ổn định và nhu cầu vay tín chấp phục vụ nhu
cầu tiêu dùng cũng rất cao vì thế trong thời gian tới VPBank Cẩm Phả cần mở
rộng thêm phân khúc khách hàng, không chỉ những cá nhân làm trong cơ quan
nhà nước mà còn tiếp cận những khách hàng khác như các cá nhân có chức vụ
trong các công ty tư nhân,công nhân, người lao động, tự doanh..., nhằm đẩy
mạnh dư nợ của hoạt động này. Các sản phẩm tín chấp hiện nay tại VPBank
Cẩm Phả vẫn còn khá hạn chế, chủ yếu là sản phẩm thẻ tín dụng và sản phẩm
vay tiêu dùng.Từ thực tế trên có thể thấy hoạt động cho vay tín chấp tiêu dùng
cá nhân tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Cẩm Phả -
Quảng Ninh hiện vẫn chưa phát triển,cần có các giải pháp đột phá cả về số
lượng lẫn chất lượngnhằm góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngân hàng
VPBank nói chung và chi nhánh VPBank Cẩm Phả- Quảng Ninh nói riêng trong
giai đoạn nền kinh tế khó khăn như hiện nay.Vì vậy,tui đã lựa chọn nghiên cứu
đề tài “Phát triển hoạt động cho vay tín chấp tiêu dùng cá nhân tại ngân
hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Cẩm Phả -
Quảng Ninh” nhằm tìm ra những hướng đi mới để phát triển mạnh mẽ hơn cũng
như khắc phục những hạn chế hiện nay. 2. Câu hỏi nghiên cứu
Luận văn tập trung giải quyết các vấn đề sau:
- Đặc thù của hoạt động vay tín chấp tiêu dùng cá nhân tại ngân hàng Thương
Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Cẩm Phả - Quảng Ninh là gi?
-Dựa trên phân tích các tiêu chí đánh giá thực trạng về sự phát triển của
hoạt động cho vay tín chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi
nhánh Cẩm Phả - Quảng Ninh, cần có những biện pháp gì nhằm phát triển hoạt
động cho vay tín chấp tiêu dùng cá nhân? Đánh giá, đánh giá tính khả thi của
các biện pháp này?
3. Mục đích – nhiệm vụ nghiên cứu
Phân tích đánh giá thực trạng phát triển của hoạt động cho vay tín chấp tiêu dùng
cá nhân của VPBank Cẩm Phả - Quảng Ninh nhằm đưa ra các giải pháp nhằm phát
triển hoạt động cho vay tín chấp tiêu dung cá nhân tại VPBank Cẩm Phả - Quảng
Ninh.
Trên cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng phát triển của hoạt động cho vay tín
chấp tiêu dùng cá nhân của VPBank Cẩm Phả - Quảng Ninh, luận văn phân tích các
yếu tố đạt được và chưa đạt được trong hoạt động cho vay tín chấp tiêu dùng cá nhân ,
từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ tín chấp tại ngân hàng TMCP Việt
Nam Thịnh Vượng chi nhánh Cẩm Phả - Quảng Ninh trong thời gian tới.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: phát triển hoạt động cho vay tín chấp tiêu dùng cá nhân
tại ngân hàng TMCP Việt NamThịnh Vượng chi nhánh Cẩm Phả - Quảng Ninh
-Phạm vi nghiên cứu: Số liệu nghiên cứu các năm 2012, 2013, 2014 tại
ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Cẩm Phả- Quảng Ninh
5.Kết cấu của đề tài nghiên cứu
Ngoài phần giới thiệu nội dung đề tài và phần kết luận, đề tài nghiên cứu
chia thành bốn chương với nội dung cụ thể như sau:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về hoạt động
cho vay tín chấp tiêu dùng cá nhân
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và thiết kế luận văn
Chương 3. Thực trạng phát triển hoạt động cho vay tín chấp tiêu dùng cá nhân
tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Cẩm Phả - Quảng Ninh
Chương 4: Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tín chấp tiêu dùng cá nhân
tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Cẩm Phả - Quảng Ninh 4
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ
LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TÍN CHẤP TIÊU
DÙNG CÁ NHÂN
Tại chương 1, tác giả tập trung phân tích chủ yếu vào hai chủ đề chính:
Thứ nhất là phần tổng quan tình hình nghiên cứu hoạt động cho vay tín chấp tiêu
dùng cá nhân. Về phần tổng quan tác giả chủ yếu vào việc phân tích, đánh giá
các luận văn, đề tài có cùng chủ đề nghiên cứu với tác giả để có thể đánh giá
những điểm mạnh, điểm yếu của các đề tài, qua đó hoàn thiện luận văn của tác
giả.Thứ hai là về phần cơ sở lý luận về hoạt động cho vay tín chấp tiêu dùng. Về
phần này tác giả đưa ra những khái niệm cơ bản về hoạt động cho vay tín chấp tiêu
dùng cá nhân nhằm giúp người đọc có những khái niệm ban đầu về vay tín chấp tiêu
dùng cá nhân.
1.1.Tổng quan tình hình nghiên cứu về phát triển hoạt động cho vay tín
chấp tiêu dùng cá nhân
Trong những năm gần đây việc phát triển mô hình ngân hàng bán lẻ đang
là tiêu chí hàng đầu của các ngân hàng trên thế giới nói chung và các ngân hàng
tại Việt Nam nói riêng. Mặc dù các ngân hàng tập trung vào mảng bán lẻ nhưng
lại chưa thực sự chú trọng đến sản phẩm vay tín chấp tiêu dùng cá nhân, nguyên
nhân một phần là rủi ro đối với ngân hàng của dịch vụ này cao hơn so với các
dịch vụ khác. Tuy nhiên, trong thời điểm kinh tế khó khăn như thời điểm hiện
nay, cùng với việc bão hòa các sản phẩm bán lẻ truyền thống thì việc tập trung
vào thị trường tiêu dùng tín chấp như là 1 hướng đi giúp các ngân hàng vượt qua
khó khăn và đem lại nhiều lợi nhuận hơn. Tiêu chí để đánh giá phát triển hoạt
động cho vay tín chấp tiêu dùng cá nhân dựa trên: Tổng dư nợ hoạt động cho
vay tín chấp tiêu dùng, số hợp đồng khách hàng mới phát sinh, tỷ lê phát sinh nợ
quá hạn, số lượng bảo hiểm bán kèm và số lợi nhuận đem lại. Dựa vào các tiêu
chí trên chúng ta có thể đánh giá được tình hình phát triển hoạt động cho vay tín
chấp tiêu dùng cá nhân tại ngân hàng VPBank nói chung và chi nhánh Cẩm Phả
- Quảng Ninh nói riêng.Trước đây cũng có những đề tài nghiên cứu về vấn đề
này, có thể kể đến như:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#1036199
Murrough đã viết:Link tải miễn phí Luận văn:Phát triển hoạt động cho vay tín chấp tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng - Chi nhánh Cẩm Phả, Quảng Ninh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Nhà xuất bản:ĐHKT
Ngày:2015
Miêu tả:Luận văn ThS.Tài chính và ngân hàng - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015

Ngôn ngữ:vie
Kiểu:Text
Định dạng:80 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Text/pdf
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em kết nối:
Tài liệu đang trong kho của Ket-noi, ai cần thì trả lời để mods up lên cho
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1036201 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement