Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyenduyduhv
#1002767 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI MỞ ĐẦU
1. Về tính cấp thiết của đề tài
Trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam thì doanh nghiệp nhỏ và vừa là loại
hình doanh nghiệp chiếm đa số và chủ yếu trong nền kinh tế. Những năm gần đây,
đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đã không ngừng mở rộng phát triển cả về số lƣợng
và chất lƣợng hoạt động kinh doanh, ngày một khẳng định tầm quan trọng của mình
vào sự phát triển của nền kinh tế đất nƣớc. Loại hình doanh nghiệp này đóng vai trò
quan trọng, nhất là tạo việc làm, tăng thu nhập cho ngƣời lao động, giúp huy động
các nguồn lực xã hội cho đầu tƣ phát triển, xóa đói giảm nghèo.
Trong quá trình tồn tại và phát triển đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn cần
có một lƣợng vốn lớn để mở rộng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuy
nhiên, trong thực tế hiện nay để tiếp cận đƣợc với nguồn vốn tín dụng của ngân
hàng thì đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng gặp không ít những khó khăn bởi
chƣa đáp ứng đƣợc đầy đủ những điều kiện vay vốn do ngân hàng yêu cầu nhƣ:
55% trở ngại do thủ tục vay (hồ sơ vay vốn phức tạp, không đủ thủ tục vay vốn đơn
giản đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa); 50% trở ngại yêu cầu thế chấp (thiếu tài sản
có giá trị cao để thế chấp, ngân hàng không đa dạng hóa tài sản thế chấp nhƣ hàng
trong kho, các khoản thu…); 80% tỷ lệ lãi suất chƣa phù hợp; các điều kiện vay vốn
chƣa phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hiện nay, chỉ có 30% đối với doanh
nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận đƣợc vốn từ ngân hàng, 70% còn lại phải sử dụng vốn tự
có hay vay từ nguồn khác (trong số này có nhiều doanh nghiệp vẫn phải chịu vay ở
mức lãi suất cao 15 - 18%). Rất ít các doanh nghiệp đáp ứng đƣợc điều kiện không
đƣợc nợ thuế quá hạn, không nợ lãi suất quá hạn. (Nguồn: Tô Hoài Nam, 2014)
Bên cạnh đó, các ngân hàng luôn nhìn nhận đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
đƣợc xem là khách hàng tiềm năng lớn góp phần tạo điều kiện cho ngân hàng mở
rộng thị trƣờng, tăng lợi nhuận. Tuy nhiên các ngân hàng cũng lo ngại rủi ro tiềm ẩn
khi cho đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn bởi đối với doanh nghiệp nhỏ và
vừa còn tồn tại nhiều hạn chế nhƣ thiếu cơ sở vật chất, trình độ kỹ thuật còn lạc hậu,
trình độ quản lý yếu kém.
Đối với Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu (GP.Bank) - chi nhánh Ba Đình,
Hà Nội trong hoạt động cho vay của mình cũng luôn nhìn nhận đối với doanh
nghiệp nhỏ và vừa luôn là khách hàng tiềm năng lớn. Hoạt động cho vay vốn đối
với doanh nghiệp nhỏ và vừa của GP.Bank – chi nhánh Ba Đình trong thời gian vừa
qua tuy đã đạt đƣợc những thành tựu nhất định nhƣng vẫn còn tồn tại một số hạn
chế nhƣ tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn vẫn còn cao, việc đáp ứng nhu cầu vay vốn khách
hàng DNNVV còn hạn chế,…Chính vì vậy, vấn đề đặt ra là làm thế nào để phát
triển cho vay đối với khách hàng DNNVV vừa phát triển về số lƣợng đi kèm với
chất lƣợng cho vay đƣợc bảo đảm là vấn đề chi nhánh luôn quan tâm.
Xuất phát từ thực tiễn đó học viên đã chọn đề tài: “Phát triển hoạt động cho
vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu
Khí Toàn Cầu- chi nhánh Ba Đình, Hà Nội’’ làm đề tài luận văn tốt nghiệp.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
2.1 Mục đích nghiên cứu
Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị phát triển hoạt động cho vay doanh
nghiệp nhỏ và vừa tại GP.Bank- chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển hoạt động cho vay đối với doanh
nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thƣơng mại.
- Phân tích thực trạng phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại
GP.Bank- chi nhánh Ba Đình, Hà Nội giai đoạn 2011 -2014, đánh giá kết quả đạt
đƣợc, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó.
- Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị phát triển hoạt động cho vay DNNVV
tại GP.Bank- chi nhánh Ba Đình, Hà Nội trong thời gian tới.
3. Câu hỏi nghiên cứu
Đề tài: “Phát triển hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân
hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu- chi nhánh Ba Đình, Hà Nội” lần lƣợt đi vào giải
quyết các câu hỏi sau:
- Phát triển cho vay đối với DNNVV tại NH là gì? Tại sao cần phát triển? Các
tiêu chí đánh giá sự phát triển cho vay đối với DNNVV của NHTM là gì?
- Thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại GP.Bank – Chi
nhánh Ba Đình, Hà Nội nhƣ thế nào? GP.Bank – Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội có
những khó khăn hạn chế nào trong hoạt động cho vay DNNVV?
- Cần có những giải pháp nào để phát triển hoạt động cho vay đối với DNNVV
tại GP.Bank - chi nhánh Ba Đình, Hà Nội?
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn: Sự phát triển hoạt động cho vay đối với
doanh nghiệp nhỏ và vừa tại GP.Bank – chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến phát triển hoạt
động cho vay DNNVV tại GP.Bank - chi nhánh Ba Đình, Hà Nội giai đoạn 2011 -
2014.
5. Kết cấu luận văn
Ngoài lời mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục viết tắt, danh mục bảng biểu, sơ
đồ, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn đƣợc kết cấu thành 4 chƣơng.
Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về phát triển
cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại NHTM
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Thực trạng phát triển hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ
và vừa tại GP.Bank - chi nhánh Ba Đình, Hà Nội
Chương 4: Giải pháp phát triển hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ
và vừa tại GP.Bank - chi nhánh Ba Đình, Hà Nội

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement