Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Amnchadh
#1002750 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
TÓM TẮT LUẬN VĂN
Tên luận văn: “Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ
phần Đại Dương”
Tác giả: Đặng Thị Thu Hà
Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng
Bảo vệ năm: 2015
Giáo viên hƣớng dẫn: TS. Nguyễn Thế Hùng
Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
- Mục đích: Phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng
TMCP Đại Dƣơng. Từ đó nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng
cƣờng quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh nhằm góp phần vào sự
phát triển bền vững của Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng trong thời gian tới.
- Nhiệm vụ: Trên cơ sở hệ thống hoá và làm rõ những vấn đề lý
luận cơ bản về quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng
thƣơng mại. Phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng
TMCP Đại Dƣơng. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý
rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng.
Những đóng góp mới của luận văn:
-Luận văn hệ thống hóa các lý luận cơ bản về tín dụng và quản lý rủi ro
tín dụng trong ngân hàng thƣơng mại.
-Phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng qua đó đánh
giá đƣợc những nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trong quản lý rủi ro tín
dụng của Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng.
-Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín
dụng đối với Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng.
-Đƣa ra một số kiến nghị với Chính phủ, các Bộ ngành và Ngân hàng
Nhà nƣớc.
MỤC LỤC
DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT _____________________________________ i
DANH MỤC BẢNG _________________________________________________ii
DANH MỤC SƠ ĐỒ________________________________________________ iii
DANH MỤC BIỂU ĐỒ______________________________________________ iii
LỜI NÓI ĐẦU ______________________________________________________1
CHƢƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN
DỤNG ____________________________________________________________4
1.1.Cơ sở lý luận _____________________________________________4
1.1.1. Tín dụng ngân hàng ____________________________________4
1.1.2.Khái niệm về tín dụng ngân hàng __________________________5
1.1.3. Phân loại tín dụng ngân hàng ____________________________6
1.1.4. Rủi ro tín dụng ________________________________________7
1.1.5. Quản lý rủi ro tín dụng _________________________________14
1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu _____________________________22
1.3. Kinh nghiệm trong và ngoài nƣớc____________________________25
1.3.1. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng ở một số nước trên thế giới_25
1.3.2. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam _____________________28
1.3.3. Kinh nghiệm của một số ngân hàng trong nước ______________29
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ________32
2.1. Phƣơng pháp luận nghiên cứu_______________________________32
2.1.1. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp qua phiếu khảo sát ý kiến___32
2.1.2. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp ______________________34
2.2 Tổng hợp và phân tích thông tin đầu ra ________________________34
2.2.1. Xử lý thông tin sơ cấp__________________________________34
2.2.2. Xử lý thông tin thứ cấp _________________________________35
2.2.3. Tổng hợp kết quả của 2 phương pháp thu thập thông tin _______35
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN
HÀNG TMCP ĐẠI DƢƠNG _________________________________________37
3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƢƠNG____37
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Đại Dương
________________________________________________________37
3.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Đại Dương ___________38
3.1.3. Kết quả hoạt động của Ngân hàng TMCP Đại Dương_________42
3.2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG
TMCP ĐẠI DƢƠNG_________________________________________44
3.2.1. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương ___44
3.2.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại
Dương___________________________________________________53
3.2.3. Kết quả khảo sát ý kiến các cán bộ kinh doanh tại Ngân hàng
TMCP Đại Dương về tín dụng và công tác quản lý rủi ro tín dụng tại
Oceanbank _______________________________________________63
3.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI
NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƢƠNG ____________________________68
3.3.1. Kết quả đạt được _____________________________________68
3.3.2. Một số tồn tại và nguyên nhân ___________________________72
CHƢƠNG 4 :GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO
TÍN DỤNG TẠI NHTMCP ĐẠI DƢƠNG _______________________________79
4.1. ĐỊNH HƢỚNG CHUNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƢƠNG____79
4.2. ĐỊNH HƢỚNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG
TMCP ĐẠI DƢƠNG TRONG NĂM 2015 ________________________80
4.3. GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI
NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƢƠNG ____________________________81
4.3.1. Nhóm giải pháp về phòng ngừa rủi ro tín dụng ______________81
4.3.2. Nhóm giải pháp về quy trình tín dụng chung ________________85
4.3.3. Nhóm giải pháp nâng cao trình độ nguồn nhân lực ___________87
4.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ____________________________________88
4.4.1. Kiến nghị với Chính phủ _______________________________88
4.4.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam_______________89
KẾT LUẬN _______________________________________________________92
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO_________________________________93
PHỤ LỤC_________________________________________________________95

LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngân hàng là một trong những định chế tài chính quan trọng bậc nhất
của nền kinh tế. Bằng các sản phẩm, dịch vụ của mình, ngân hàng đã giúp các
luồng tiền thông suốt, vận động liên tục và thúc đẩy phát triển nền kinh tế.
Với tầm quan trọng nhƣ vậy, sự an toàn trong hoạt động của ngân hàng có
ảnh hƣởng rất lớn đến hoạt động của nhiều tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế.
Về bản chất, rủi ro của ngân hàng là không tránh khỏi nhƣng điều đó không
có nghĩa là không làm gì. Ngân hàng là cầu nối giữa các chủ thể trong nền
kinh tế, làm các chủ thể gắn bó, phụ thuộc lẫn nhau, tăng sự liên kết và năng
động của toàn bộ hệ thống. Ngƣợc lại, hoạt động kinh doanh của ngân hàng
thƣơng mại trong nền kinh tế cũng rất nhạy cảm, những biến động trong nền
kinh tế xã hội đều nhanh chóng tác động đến ngân hàng theo chiều hƣớng tích
cực hay tiêu cực.
Những năm gần đây các ngân hàng đang mở rộng danh mục sản phẩm
dịch vụ tài chính mà họ cung cấp cho khách hàng, dƣới áp lực cạnh tranh gia
tăng từ các tổ chức tài chính khác, từ sự hiểu biết và đòi hỏi cao hơn của
khách hàng, và từ sự thay đổi công nghệ. Điều đó cũng làm tăng chi phí đồng
thời các rủi ro cũng tăng cao và có thể dẫn đến nguy cơ phá sản.
Tuy nhiên, tín dụng vẫn là nghiệp vụ truyền thống và cốt lõi có vai trò
quan trọng trong ngân hàng thƣơng mại, tín dụng mang lại 80 đến 90% thu
nhập cho mỗi ngân hàng, và là hoạt động có khả năng sinh lợi tốt nhất.Dù
vậy, do đặc điểm kinh doanh, nghiệp vụ tín dụng cũng mang lại những rủi ro
không nhỏ, thậm chí mang lại nhiều rủi ro nhất cho ngân hàng . Rủi ro tín
dụng cao quá mức sẽ ảnh hƣởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của ngân
hàng . Vì vậy việc nâng cao chất lƣợng và hạn chế các rủi ro tín dụng luôn là
nhiệm vụ và mục tiêu hàng đầu của các Ngân hàng thƣơng mại.
Cũng không nằm ngoài tình trạng chung của các ngân hàng TMCP
Việt Nam hiện nay, đó là khả năng cạnh tranh nói chung và khả năng quản
lý rủi ro tín dụng nói riêng vẫn còn hạn chế, ngân hàng TMCP Đại Dƣơng
đôi khi cũng gặp phải những rủi ro cao. Trong quá làm việc tại Ngân hàng
TMCP Đại Dƣơng, đƣợc tiếp xúc với các công việc của tín dụng, hiểu đƣợc
quy trình tín dụng cũng nhƣ tìm hiểu đƣợc các rủi ro có thể xảy ra trong
hoạt động tín dụng của ngân hàng. Do vậy, tui đã quyết định chọn đề tài:
“Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại
Dương” để làm luận văn thạc sỹ kinh tế của mình.
Các câu hỏi nghiên cứu:
- Rủi ro tín dụng tác động nhƣ thế nào đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng?
- Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Oceanbank hiện nay ra sao?
- Giải pháp tăng cƣờng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đại
Dƣơng?
2.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm
tăng cƣờng quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh nhằm góp
phần vào sự phát triển bền vững của Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng trong thời
gian tới, trên cơ sở hệ thống hoá và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về
quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại.
Phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng.
Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại
Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng.
3.Đối tƣợng và pham vi nghiên cứu
-Đối tƣợng nghiên cứu: Công tác quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động tín
dụng của ngân hàng TMCP Đại Dƣơng
-Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt
động kinh doanh của NH TMCP Đại Dƣơng với hệ thống số liệu chính thức
đƣợc công bố trong giai đoạn 2011-T6/2014
4.Phƣơng pháp nghiên cứu
Để phù hợp với nội dung, yêu cầu, mục đích của đề tài đề ra, phƣơng
pháp đƣợc thực hiện trong quá trình nghiên cứu gồm:
- Thống kê, phân tích số liệu: Dựa vào báo cáo hoạt động kinh doanh của
Oceanbank từ 2011 đến T6/2014 để lấy số liệu các năm, lập bảng, biểu đồ và
phân tích sự biến động của số liệu, chỉ ra nguyên nhân của sự biến động.
- Phƣơng pháp điều tra, khảo sát : Lập bảng hỏi đối với các cán bộ, chuyên gia
tín dụng đang làm việc tại Oceanbank
5. Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn đƣợc chia ra làm 4 chƣơng nhƣ sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và tổng quan về Quản lý rủi ro tín dụng.
Chương 2: Phương pháp luận và thiết kế nghiên cứu.
Chương 3: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại NHTMCP Đại
Dương.
Chương 4: Giải pháp và kiến nghị tăng cường quản lý rủi ro tín
dụng tại NHTMCP Đại Dương.
CHƢƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI
RO TÍN DỤNG
1.1.Cơ sở lý luận
1.1.1. Tín dụng ngân hàng
Hoạt động tín dụng là một trong những nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng, nó
là hoạt động sinh lợi chủ yếu và luôn chiếm một tỉ trọng lớn trong tổng tài sản có
của các NHTM, do đó nó có vị trí rất quan trọng trong hoạt động của ngân hàng
Khái niệm về tín dụng
Trong nền kinh tế hàng hóa, trong cùng một thời kì luôn có một số ngƣời
tạm thời thừa vốn, có vốn tạm thời nhàn rỗi và có nhu cầu cho vay. Bên cạnh
đó luôn có một số ngƣời tạm thời thiếu vốn, có nhu cầu đi vay. Hiện tƣợng
này làm nảy sinh mối quan hệ kinh tế mà nội dung của nó là vốn đƣợc dịch
chuyển từ nơi tạm thời thừa sang nơi thiếu với điều kiện hoàn trả vốn và lãi
tiền vay do nhu cầu sử dụng vốn vay. Đây chính là quan hệ tín dụng.
Tín dụng là mối quan hệ kinh tế trong đó các chủ thể chuyển cho nhau quyền
sử dụng về một lƣợng giá trị hay hiện vật với những điều kiện mà hai bên
thỏa thuận nhƣ số lƣợng, thời hạn, lãi suất…theo nguyên tắc hoàn trả cả gốc
và lãi.
Nhƣ vậy tín dụng là quan hệ vay mƣợn dựa trên nguyên tắc hoàn trả kèm gốc
kèm theo lợi tức, nó để thỏa mãn nhu cầu của cả hai bên, do đó nó là quan hệ
bình đẳng, cả hai cùng có lợi và lớn. mang tính thỏa thuận
Mỗi một hình thức tín dụng đều có một điều kiện kinh tế xã hội cụ thể. Tuy
nhiên trong sự phát triển của mình, các hình thức quan hệ tín dụng trƣớc
không hề mất đi mà vẫn còn tồn tại và phát huy tác dụng khi có sự ra đời một
hình thức tín dụng mới. Ngày nay, tất cả các hình thức tín dụng trên đều còn
tồn tại và bổ sung lẫn nhau, và nó có vai trò quan trọng trong sự phát triển
kinh tế.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By hoanganhduong
#1020793 Ad ơi, cho mình xin tài liệu này với. Mail của mình là [email protected], mình đang cần gấp ad gửi luôn nhé. Thank ad nhiều.
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1020798 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement