Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vannho2610
#1002660 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1.Tính cấp thiết của đề tài.............................................................................. 1
2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................. 2
3. Câu hỏi nghiên cứu................................................................................... 3
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................. 3
4.1 Đối tượng nghiên cứu........................................................................... 3
4.2 Phạm vi nghiên cứu.............................................................................. 3
5. Kết cấu luận văn........................................................................................ 4
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ
LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
CÔNG............................................................................................................... 5
1.1 Tổng quan về đề tài nghiên cứu............................................................... 5
1.2 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của đơn vị sự nghiệp công .................... 7
1.2.1 Khái niệm và đặc điểm của đơn vị sự nghiệp công .......................... 7
1.2.2 Vai trò của đơn vị sự nghiệp công .................................................. 10
1.2.3 Phân loại đơn vị sự nghiệp công ..................................................... 11
1.2.3.1 Phân loại đơn vị sự nghiệp công theo nguồn thu ..................... 11
1.2.3.2 Phân loại đơn vị sự nghiệp công theo nội dung hoạt động...... 12
1.2.4 Hoạt động của đơn vị sự nghiệp công............................................ 13
1.3 Quản lý tài chính của đơn vị sự nghiệp công ............................................ 15
1.3.1 Mục tiêu quản lý tài chính ở đơn vị sự nghiệp: ............................. 15
1.3.2 Nguyên tắc quản lý tài chính ở các đơn vị sự nghiệp công ............ 16
1.3.3 Nội dung quản lý tài chính ở đơn vị sự nghiệp công ...................... 17
1.3.3.1 Quản lý nguồn thu..................................................................... 17
1.3.3.2 Quản lý các khoản chi .............................................................. 20
1.3.3.3 Quản lý và sử dụng các Quỹ..................................................... 27
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU........................................ 30
2.1 Phương pháp nghiên cứu định tính........................................................ 30
2.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng: ................................................... 31
2.3 Phương pháp xử lý số liệu:................................................................... 31
2.4 Cơ sở lý thuyết:...................................................................................... 31
2.5 Phương pháp trình bày dữ liệu: ............................................................. 31
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI QUỸ PHÁT
TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA .............................. 33
3.1 Đặc điểm, tổ chức, hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ
Quốc gia ảnh hưởng đến công tác quản lý tài chính của đơn vị.................. 33
3.1.1. Đặc điểm về chức năng, nhiệm vụ của Quỹ .................................. 33
3.1.2. Đặc điểm về hoạt động của Quỹ .................................................... 33
3.1.3. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức của Quỹ............................................ 35
3.1.3.1. Hội đồng quản lý Quỹ.............................................................. 35
3.1.3.2. Cơ quan điều hành Quỹ........................................................... 35
3.1.3.3. Ban kiểm soát của Quỹ ............................................................ 36
3.1.3.4. Hội đồng khoa học................................................................... 37
3.1.4. Đặc điểm về địa bàn hoạt động:..................................................... 38
3.2. Thực trạng quản lý tài chính của Quỹ Phát triển khoa học và công
nghệ Quốc gia .............................................................................................. 38
3.2.1 Cơ sở pháp lý trong quản lý tài chính của Quỹ ............................... 38
3.2.2 Tổ chức bộ máy của cơ quan điều hành Quỹ.................................. 41
3.2.3 Nội dung quản lý tài chính của Quỹ Phát triển khoa học và công
nghệ Quốc gia........................................................................................... 42
3.2.3.1 Quản lý các khoản thu của Quỹ: .............................................. 42
3.2.3.2 Quản lý các khoản chi của Quỹ:................................................... 46

3.2.3.2.1 Chi hoạt động tại Quỹ ........................................................ 46
3.2.3.2.2 cách tài trợ cho các đề tài NCCB ......................... 47
3.2.3.2.3 cách tài trợ kinh phí đối với các các hoạt động tài
trợ, hỗ trợ khác của Quỹ. .................................................................. 52
3.2.3.3.Thanh quyết toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ:........ 58
3.3. Đánh giá về công tác quản lý tài chính của Quỹ .................................. 59
3.3.1 Các kết quả đạt được....................................................................... 59
3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân ..................................................... 62
Chƣơng 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI
QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA ........ 67
4.1 Quan điểm, định hướng quản lý tài chính của Quỹ............................... 67
4.1.1 Định hướng phát triển của Quỹ ...................................................... 67
4.1.2 Quan điểm, định hướng quản lý tài chính của Quỹ........................ 69
4.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý sử dụng kinh phí của Quỹ ..................... 70
4.3 Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước các cấp về hỗ trợ hoàn thiện quản
lý tài chính tại Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia...................... 76
4.3.1 Đối với Chính phủ............................................................................. 76
4.3.2 Đối với Bộ Khoa học và Công nghệ ............................................... 77
4.3.3 Đối với Bộ Tài chính....................................................................... 78
KẾT LUẬN .................................................................................................... 79
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 80

MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội,
Nhà nước đã ban hành các chính sách nhằm từng bước đổi mới cơ chế hoạt
động của các đơn vị sự nghiệp công, đồng thời xây dựng chính sách ưu đãi
thu hút các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế khác tham gia cung cấp dịch
vụ sự nghiệp công. Tuy nhiên kết quả đạt được còn hạn chế và chưa đáp ứng
được nhu cầu của xã hội.
Tiếp tục thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng về “Đổi mới cơ chế
quản lý và cách cung ứng dịch vụ công là khâu đột phá quan trọng để
phát triển nhanh và có hiệu quả các lĩnh vực văn hoá xã hội”; việc đổi mới cơ
chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công hướng tới mục tiêu chất lượng,
công bằng và hiệu quả trong cung cấp dịch vụ công phù hợp với lộ trình cải
cách hành chính nhà nước và điều kiện thực tế của Việt Nam là hết sức cần
thiết.
Thực hiện lộ trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001- 2010,
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy
định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ
máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công. Đồng thời đã
ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển xã hội hoá nhằm thu
hút các nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong xã hội tham gia đầu tư phát
triển hệ thống các cơ sở cung ứng dịch vụ sự nghiệp ngoài công (Nghị định số
69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ).
Cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP tạo điều
kiện cho đơn vị chủ động sử dụng nguồn lực tài chính, lao động, cơ sở vật
chất để thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động phân bổ nguồn tài chính của
đơn vị theo nhu cầu chi tiêu đối với từng lĩnh vực trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực hiệu quả; khuyến khích các đơn vị mở rộng hoạt động dịch vụ, tăng
nguồn thu; tiết kiệm chi, tăng thu nhập cho người lao động; cơ chế tự chủ tạo
điều kiện cho đơn vị sự nghiệp thực hiện việc kiểm soát chi tiêu nội bộ; nâng
cao kỹ năng quản lý, chất lượng hoạt động sự nghiệp.
Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đã bộ lộ không ít những hạn chế
vướng mắc. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia với tư cách là một
đơn vị sự nghiệp công cũng nằm trong tình trạng như thế. Mặc dù trong
những năm qua, công tác quản lý tài chính của Quỹ đã đạt được một số kết
quả nhất định, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra song công tác quản lý tài
chính của Quỹ còn bộc lộ một số hạn chế, khiếm khuyết. Để góp phần làm
cho công tác quản lý tài chính của Quỹ ngày càng tốt hơn, phù hợp hơn với
tiến trình đổi mới của đất nước trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới và
khu vực. Vì vậy tui đã lựa chọn đề tài “ Quản lý tài chính tại Quỹ Phát triển
khoa học và công nghệ Quốc gia” .
2. Mục tiêu nghiên cứu
a. Mục tiêu chung
Trên cơ sở đánh giá, phân tích, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn thực trạng
quản lý tài chính , các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu, chi tài
chính tại Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia, luận văn làm rõ
sự cần thiết và đề xuất một số giải nhằm hoàn thiện quản lý tài chính tại
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia .
b. Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Hệ thống hóa lý thuyết về quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp
công.
- Đánh giá, phân tích thực trạng tình hình quản lý tài chính tại Quỹ Phát
triển khoa học và công nghệ Quốc gia. - Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát thực tế về quản lý tài chính tại đơn vị,
đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tài chính tại Quỹ phát triển
khoa học và công nghệ quốc gia.
3. Câu hỏi nghiên cứu
Khi thực hiện nghiên cứu đề tài, tui đã đặt ra một số câu hỏi nghiên
cứu, cụ thể như sau:
- Cơ sở lý thuyết nào có thể vận dụng để quản lý tài chính của đơn vị
sự nghiệp công ?
- Thực trạng quản lý tài chính tại Quỹ Phát triển khoa học và công
nghệ Quốc gia ?
- Giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính của Quỹ Phát triển khoa học và
công nghệ Quốc gia?
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
4.1 Đối tƣợng nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu của luận văn:
Là quản lý tài chính tại đơn vị sự nghiệp công, thực trạng nghiên cứu
tại Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia. Do khuôn khổ hạn hẹp
của đề tài, nên trên cơ sở lý luận chung, luận văn tập trung nghiên cứu công
tác quản lý tài chính các nguồn thu và các khoản chi tại Quỹ.
4.2 Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi về nội dung nghiên cứu: Giới hạn trong các nghiên cứu lý
luận và thực tiễn về công tác quản lý tài chính, tập trung vào nghiên cứu, phân
tích, đánh giá công tác quản lý nguồn thu và các khoản chi của Quỹ Phát triển
khoa học và công nghệ Quốc gia
- Phạm vi về mặt không gian: Là một đơn vị sự nghiệp thuộc sở hữu
của Nhà nước trực thuộc Bộ Khoa học và công nghệ, Quỹ Phát triển khoa
học và công nghệ Quốc gia mang đầy đủ các đặc điểm của một đơn vị sự nghiệp công. Do đó công tác quản lý tài chính cũng được thực hiện theo các
văn bản hiện hành. Mặt khác Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
còn có những cơ chế đặc thù riêng. Vì vậy, tác giả đã chọn Quỹ Phát triển
khoa học và công nghệ Quốc gia để nghiên cứu vừa có tính thay mặt cho đơn
vị sự nghiệp công, vừa có tính đặc thù của một đơn vị sự nghiệp oạt động
trong lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ.
- Phạm vi về mặt thời gian: Luận văn sử dụng dữ liệu tài chính của Quỹ từ
năm 2008-2014, trong đó tập trung vào công tác phân tích báo cáo tài chính
các năm 2011, năm 2012, năm 2013, năm 2014.
5. Kết cấu luận văn
Kết cấu của luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục
tham khảo bao gồm những nội dung sau:
Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản lý tài
chính trong các đơn vị sự nghiệp công.
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: Thực trạng quản lý tài chính tại Quỹ Phát triển khoa học và
công nghệ Quốc gia
Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại Quỹ Phát triển
khoa học và công nghệ Quốc gia

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By gadu16
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement