Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Daron
#1002653 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
TÓM TẮT
Đề tài luận văn “Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển
Việt Nam - chi nhánh Hưng Yên” được học viên trình bày theo 4 chương. Phần mở
đầu tác giả đã đề cập đến tính cấp thiết của đề tài, mục đích nghiên cứu, câu hỏi
nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, và cuối
cùng là bố cục của luận văn. Trong chương 1 đã đề cập đến những công trình nghiên
cứu, các đóng góp của những đề tài nghiên cứu trước đây, đưa ra điểm khác biệt,
đóng góp mới so với các đề tài nghiên cứu trước. Học viên cũng đã trình bày được
những vấn đề lý thuyết rất cơ bản, bao gồm khái niệm về tín dụng ngân hàng, rủi ro
tín dụng và nội dung của quản lý rủi ro tín dụng được dùng trong luận văn. Trong
chương 2 là Phương pháp nghiên cứu luận văn, để triển khai nghiên cứu những nội
dung của luận văn, trên cơ sở thu thập thông tin sơ cấp và thông tin thứ cấp, học viên
sử dụng phương pháp định tính như phỏng vấn chuyên gia và phương pháp định
lượng để mô tả và phân tích hoạt động tín dụng của chi nhánh ngân hàng BIDV
Hưng Yên nhằm tìm ra những nguyên nhân gây ra rủi ro và đề xuất các giải pháp.
Chương 3 tác giả đã đi vào phân tích, đánh giá thưc ̣ tran ̣ g rủi ro tín dụng và công tác
quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi
nhánh Hưng Yên, ở phần này tác giả rất chú trong đến thực trạng nợ xấu và xây
dựng các chiến lược nhằm quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh. Nhìn chung, Ngân
Hàng TMCP BIDV- chi nhánh Hưng Yên đã có sự chủ đôn ̣ g nâng cao các hoạt động
tín dụng và chú trọng tới công tác quản lý rủi ro của mình và từ đó đã đem lại những
tác động tích cực cho chính Ngân Hàng cũng như đến nền kinh tế trong địa bàn
thành phố. Tuy nhiên, viêc ̣ quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng TMCP BIDV - chi
nhánh Hưng Yên vẫn đang còn rất nhiều hạn chế. Vì vậy chương 4 tiếp theo tác giả
đã trình bày về những giải pháp và kiến nghị để chi nhánh Hưng Yên có thể củng cố
chất lươn ̣ g, nâng cao công tác quản lý rủi ro góp phần thúc đẩy nền kinh tế trên đ ịa
bàn thành phố Hưng Yên ngày càng phát triển hơn.
LỜI MỞ ĐẦU
1.Về tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta đã phát triển với tốc độ khá cao, điều
này phản ánh tiềm lực của hệ thống ngân hàng rất mạnh mẽ và vốn tín dụng đóng
vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, bên
cạnh những mặt tích cực đã đạt được, hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng
những năm qua đã nảy sinh một số biểu hiện không lành mạnh, báo hiệu nguy cơ
rủi ro thất thoát vốn tín dụng từ các khoản nợ quá hạn của ngân hàng ngày càng
chồng chất. Điều đó phản ánh một thực tế là hoạt động tín dụng của ngân hàng tuy
có tăng về "lượng" nhưng lại giảm về "chất", tổng dư nợ tín dụng tăng nhanh đã kéo
theo tình trạng nợ quá hạn nghiêm trọng trên quy mô rộng lớn. Rủi ro tín dụng phát
sinh do rất nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng nguyên nhân cơ bản là sự bất ổn
định của nền kinh tế trong thời kỳ chuyển đổi từ cơ chế quản lý quan liêu bao cấp
sang cơ chế kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế tham gia. Nhiều vấn đề
lý luận chưa được thử nghiệm, hệ thống luật pháp chưa đầy đủ và đồng bộ, các cơ
chế chính sách, quy trình nghiệp vụ chưa được xây dựng hoàn chỉnh, trình độ
chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ tín dụng còn non yếu, chính vì vậy ngân
hàng đã mắc phải nhiều sai phạm trên cả ba khâu: quản trị, điều hành và tác nghiệp.
Từ thực tế trên, ta có thể nhận định, rủi ro tín dụng là nguyên nhân gây thất thoát
vốn, đẩy các ngân hàng đến chỗ thua lỗ và phá sản, khi xảy ra rủi ro thì sẽ gây thiệt
hại nặng nề cho nền kinh tế. Như vậy, nếu công tác quản lý rủi ro tín dụng được
thực hiện có hiệu quả thì mọi rủi ro khác của ngân hàng sẽ được giảm nhẹ, ngân
hàng sẽ có khả năng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Đối với hệ thống ngân hàng, việc
tìm ra các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng nhằm giảm nợ quá hạn cũng như xử lý
nợ quá hạn là một nhiệm vụ hết sức cấp bách của các ngân hàng hiện nay và lành
mạnh hoá hoạt động ngân hàng và góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa
đất nước.
Chính vì vậy tui đã quyết định chọn đề tài cho bản luận văn của mình là
" Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tƣ và Phát Triển Việt
Nam - chi nhánh Hƣng Yên" nhằm đưa ra một số ý kiến đóng góp vào công tác xử
lý rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại nói chung và ngân hàng
TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - chi nhánh Hưng Yên nói riêng.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
- Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản của tín dụng và rủi ro
tín dụng trong hoạt động của NHTM, nội dung của quản lý rủi ro tín dụng tại
NHTM.
- Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh và công tác quản lý rủi
ro tín dụng của ngân hàng BIDV- chi nhánh Hưng Yên .
- Đưa ra các giải pháp và kiến nghị./
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu của luận văn : Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng và
các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng.
- Phạm vi nghiên cứu : Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - chi
nhánh Hƣng Yên
- Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2011- 2014
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Để triển khai nghiên cứu những nội dung của Luận văn, phương pháp nghiên cứu
chung mà luận văn sử dụng là phương pháp chủ yếu là: phương pháp logic kết hợp
với phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh, đối chiếu, điều tra, khảo sát thống
kê… nhằm tìm ra những đặc trưng cơ bản của vấn đề nghiên cứu và tính hợp quy
luật của đối tượng nghiên cứu.
Luận văn cũng sử dụng các nội dung, số liệu, nguồn báo cáo của Ngân hàng
TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam- chi nhánh Hưng Yên và của một số cơ
quan nhà nước có liên quan.
5.Câu hỏi nghiên cứu
a. Vì sao các ngân hàng phải phân tích tình hình tài chính khách hàng trước khi
cho vay?
b. Các nguyên nhân gây ra rủi ro từ phía khách hàng là gì?
c. Những khoản nợ như nào là những khoản nợ khó đòi? Những nguyên nhân và
biểu hiện của nợ khó đòi?
d. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị để giúp ngân hàng có thể quản lý rủi ro tín
dụng hiệu quả nhất?
6. Kết cấu luận văn
LỜI MỞ ĐẦU
Chƣơng 1: Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận
Chƣơng 2: Phương pháp luận và thiết kế nghiên cứu
Chƣơng 3: Thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng TMCP
Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - chi nhánh Hưng Yên
Chƣơng 4: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín
dụng tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - chi nhánh Hưng Yên.
KẾT LUẬN

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By hangvu1985
Hình đại diện của thành viên
By trantuando87
#1016770 Mod chia sẻ em xin Tài liệu này
Địa chỉ mail e là: [email protected]
Xin chân thành cám ơn

[ Post bai thong qua Mobile ]
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1016786 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement