Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By betty_bitty90
#1002649 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Tên luận văn: “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ
phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội”
Tác giả: Lê Thùy Linh
Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng
Bảo vệ năm: 2015
Giáo viên hƣớng dẫn: TS. Nguyễn Thế Hùng
Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
- Mục đích: Nghiên cứu tổng quan về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương
mại. Trong nội dung này, luận văn sẽ tập trung vào trình bày cơ sở lý thuyết và tổng
quan tình hình nghiên cứu về quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam.
- Nhiệm vụ: Trên cơ sở khung lý thuyết và các tiêu chí đánh giá quản trị rủi ro
của ngân hàng thương mại, từ đó tác giả phân tích thực trạng, chỉ ra các nguyên nhân
hạn chế trong quản trị rủi ro tại Vietinbank – Chi nhánh Hà Nội. Đề xuất hệ thống các
giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank – Chi nhánh Hà Nội
theo những nguyên tắc cơ bản của Basel II.
Những đóng góp mới của luận văn:
- Luận văn tiếp cận một khung phân tích mới theo cách tiếp cận thông lệ
quốc tế về đánh giá quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Các thông
lệ được quốc tế chấp nhận dựa trên khung phân tích quản trị rủi ro tín dụng gồm 4
trụ cột chính:
Thiết lập môi trường rủi ro tín dụng hợp lý;
Hoạt động theo một quy trình cấp tín dụng tốt;
Duy trì quản lý tín dụng, quy trình đo lường và giám sát phù hợp;
Đảm bảo kiểm soát đối với rủi ro tín dụng một cách thích đáng.
- Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank- Chi nhánh Hà
Nội dựa trên khung phân tích quản trị rủi ro tín dụng của Ủy ban Basel về giám sát
hoạt động ngân hàng. Qua đó đánh giá được những hạn chế và nguyên nhân, tồn tại
trong quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Hà Nội.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng
tại Vietinbank- Chi nhánh Hà Nội.
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Quản trị rủi ro tín dụng luôn là một trong những hoạt động cơ bản của một
ngân hàng thương mại, bởi kinh doanh ngân hàng luôn gắn liền với rủi ro. Nói cách
khác, một ngân hàng hoạt động hiệu quả là một ngân hàng biết mức rủi ro mà ngân
hàng gánh chịu là hợp lý và kiểm soát được chứ không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro.
Với xuất phát điểm thấp về nhiều mặt so với các nước trong khu vực, việc tập
trung phát triển và mục tiêu lợi nhuận được các ngân hàng thương mại Việt Nam
xem là ưu tiên trong một thời gian dài. Xét trên tổng thể nền kinh tế, tăng trưởng
kinh tế ở Việt Nam những năm qua chủ yếu dựa vào vốn đầu tư, trong đó vốn đầu
tư từ kênh tín dụng ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn. Sau khủng hoảng tài chính toàn
cầu năm 2008, thị trường bất động sản ở Việt Nam vỡ bong bóng, kinh tế đình đốn
với sự phá sản của hàng loạt doanh nghiệp. Điều đó tạo ra hậu quả nợ xấu nghiêm
trọng và là thách thức vô cùng lớn đối với quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng
thương mại.
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội cũng không
nằm ngoài “vòng xoáy” đó. Trải qua nhiều năm tăng trưởng mạnh mẽ, liên tục,
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội đã trở thành một chi
nhánh lớn nhất của hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, có quy mô
lớn gấp nhiều lần quy mô của các ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ khác. Ngân
hàng TMCP Công thương Việt Nam nói chung và Chi nhánh Hà Nội nói riêng đã
triển khai khá mạnh công tác quản trị rủi ro tín dụng, song thực tế cho thấy ngân
hàng vẫn phải đối mặt với nhiều tổn thất lớn liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng.
So với các nguyên tắc cơ bản quản trị rủi ro của Basel II, hoạt động quản trị rủi ro
của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội còn nhiều hạn
chế, bất cập. Để phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh theo chiều
sâu, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội cần tăng cường
quản trị rủi ro nói chung, quản trị rủi ro tín dụng nói riêng. Áp dụng những thông lệ
quốc tế được thừa nhận trong quản trị rủi ro tín dụng là thực tiễn tất yếu, song, cần
phải được nghiên cứu một cách bài bản, từng bước triển khai phù hợp với thực tiễn
ở Việt Nam.
Chính vì tính cấp thiết như trên, đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân
hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội” được
học viên lựa chọn làm luận văn tốt nghiệp chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Tài
chính - Ngân hàng.
- Luận văn tập trung trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau:
+ Thông lệ quốc tế về các mô hình quản trị rủi ro tín dụng như thế nào?
Những nguyên tắc cơ bản nào được áp dụng trong quản trị rủi ro tín dụng?
+ Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank hiện nay ra sao? (Nghiên
cứu trường hợp tại Chi nhánh Hà Nội). Có những hạn chế nào so với yêu cầu của
các nguyên tắc quản trị rủi ro Basel II?
+ Cần có những giải pháp gì để hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại
Vietinbank – Chi nhánh Hà Nội? Để thực hiện được những giải pháp này, cần
những điều kiện gì?
2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích tìm giải pháp tăng cường
quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank – Chi nhánh Hà Nội.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu tổng quan về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại.
Trong nội dung này, luận văn sẽ tập trung vào trình bày cơ sở lý thuyết và tổng quan
tình hình nghiên cứu về quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam.
- Trên cơ sở khung lý thuyết và các tiêu chí đánh giá quản trị rủi ro của ngân
hàng thương mại, từ đó tác giả phân tích thực trạng, chỉ ra các nguyên nhân hạn chế
trong quản trị rủi ro tại Vietinbank – Chi nhánh Hà Nội.
- Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại
Vietinbank – Chi nhánh Hà Nội theo những nguyên tắc cơ bản của Basel II
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank –
Chi nhánh Hà Nội
- Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu về quản trị rủi ro tín
dụng tại Vietinbank – Chi nhánh Hà Nội, thực hiện với bộ dữ liệu thu thập được
trong khoảng thời gian từ năm 2011-2014.
5. Phương pháp nghiên cứu:
Luận văn nhấn mạnh việc áp dụng những nguyên tắc cơ bản của Basel II để
đánh giá quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank - Chi nhánh Hà Nội. Đây chính là
khung phân tích được tác giả thiết kế và thực hiện nghiên cứu.
Các phương pháp cụ thể được sử dụng là: các phương pháp phân tích, thống
kê, tổng hợp số liệu, thu thập ý kiến chuyên gia thông qua phỏng vấn sâu tại Hội sở
Vietinbank và Chi nhánh Hà Nội.
Các phương pháp nghiên cứu này sẽ được tác giả trình bày chi tiết tại Chương
2 của luận văn này.
6. Kết cấu của luận văn:
Ngoài phần Lời mở đầu và Kết luận, luận văn được chia thành 4 chương:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản trị rủi ro
tín dụng tại ngân hàng thương mại
Chương 2: Phương pháp luận và thiết kế nghiên cứu
Chương 3: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank - Chi nhánh
Hà Nội
Chương 4: Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank - Chi
nhánh Hà Nội.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By trantuando87
#1016775 Mod chia sẻ em xin Tài liệu này
Địa chỉ mail e là: [email protected]
Xin chân thành cám ơn

[ Post bai thong qua Mobile ]
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1016791 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement