Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By boyvutruong_timgirlanchoi
#1002621 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu để hiểu sâu hơn những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro rín dụng tại các ngân hàng thương mại. Cập nhật một số thông tin về công tác quản trị rủi ro của các ngân hàng trên thế giới để đúc rút một số kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương từ năm 2009 đến nay, từ đó đề xuất một số giải pháp mới để hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng cho ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ...... 5
1.1 Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại............................................ 5
1.1.1 Tín dụng của ngân hàng thương mại ............................................... 5
1.1.2 Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại...................................... 7
1.2 Quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại ............................. 18
1.2.1 Bản chất của quản trị rủi ro tín dụng ............................................. 18
1.2.2 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng................................................. 18
1.2.3 Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng....................................... 19
1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng
thương mại ............................................................................................ 21
1.2.5 Nội dung của quản trị rủi ro tín dụng ........................................... 25
1.2.6 Nguyên tắc và quy trình quản trị rủi ro tín dụng........................... 40
1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của một số ngân hàng thương mại
nước ngoài và bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại Việt Nam 48
1.3.1 Những kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của các nước trên thế
giới ........................................................................................................ 48

1.3.2 Bài học đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam ................... 52
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN
HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ........................ 55
TỈNH HẢI DƯƠNG..................................................................................... 55
2.1 Khái quát về hoạt động kinh doanh của ngân hàng Nông nghiệp và phát
triển nông thôn tỉnh Hải Dương ................................................................ 55
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng Nông nghiệp và
phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương ..................................................... 55
2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Nông nghiệp và phát
triển nông thôn tỉnh Hải Dương ............................................................. 58
2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng
Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Dương...................................... 68
2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát
triển nông thôn Hải Dương .................................................................... 68
2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển
nông thôn Hải Dương ............................................................................ 73
2.2.3 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông
nghiệp và phát triển nông thôn Hải Dương ............................................ 75
2.3 Đánh giá chung về công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông
nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương ............................... 84
2.3.1 Những kết quả đạt được................................................................ 84
2.3.2 Những mặt còn hạn chế ................................................................ 86

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO
TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN HẢI DƯƠNG....................................................................... 95
3.1 Định hướng hoạt động tín dụng và hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Dương .................... 95
3.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh................................................. 95
3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng tới năm 2015 ............... 96
3.1.3 Định hướng hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tới năm
2015....................................................................................................... 97
3.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông
nghiệp và phát triển nông thôn Hải Dương................................................ 98
3.2.1 Hoàn thiện và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay ................. 98
3.2.2 Hoàn thiện mô hình kiểm tra kiểm soát nội bộ độc lập nhằm nâng
cao khả năng quản trị rủi ro tín dụng................................................... 103
3.2.3 Hoàn thiện và nâng cấp hệ thống thông tin đánh giá khách hàng 103
3.2.4 Hoàn thiện hệ thống chấm điểm khách hàng.............................. 105
3.2.5 Sử dụng các nghiệp vụ phái sinh tín dụng nhằm nâng cao chất lượng
công tác quản trị rủi ro tín dụng........................................................... 105
3.2.6 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực........................... 108
3.2.7 Giải pháp xử lý nợ tồn đọng, nợ khó đòi và nợ quá hạn .............. 109
3.2.8 Giải pháp kết hợp bảo hiểm với tín dụng nhằm nâng cao chất lượng
công tác quản trị rủi ro tín dụng.......................................................... 110
3.2.9 Giải pháp phân tán rủi ro nhằm nâng cao chất lượng công tác quản
trị rủi ro tín dụng ................................................................................. 111

3.3 Một số kiến nghị với Nhà nước, ngân hàng Nhà nước, ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam................................................ 112
3.3.1 Kiến nghị đối với Nhà nước........................................................ 112
3.3.2 Kiến nghị đối với ngân hàng Nhà nước....................................... 115
3.3.3 Kiến nghị với ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Việt Nam............................................................................................. 118
KẾT LUẬN................................................................................................ 121
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 122
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong kinh doanh thì bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đặt ra mục tiêu tối đa
hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa rủi ro. Song trên thực tế thì lợi nhuận và rủi ro
luôn tỷ lệ thuận với nhau, lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng cao và ngược lại. Vì
vậy, chấp nhận và đối đầu với rủi ro là một điều không tránh khỏi. Ngân hàng
thương mại là doanh nghiệp đặc biệt, chuyên kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ
với vai trò quan trọng trong cung ứng vốn cho nền kinh tế, do đó hoạt động tín
dụng chiếm tỷ trọng lớn nhất (trên 60%) trong danh mục tài sản có của ngân
hàng và doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng vẫn là chủ yếu (trên 80%).
Đồng nghĩa với nó, rủi ro từ hoạt động tín dụng là loại rủi ro lớn nhất, phức tạp
nhất mà các ngân hàng thương mại luôn phải quan tâm.
Trước những thời cơ và thách thức của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế,
các ngân hàng thương mại phải cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn trong việc
chiếm lĩnh thị trường, vì vậy họ có thể phải chấp nhận rủi ro nhiều hơn, trong đó
có rủi ro tín dụng.
Bên cạnh đó, tình hình kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp và nguy
cơ khủng hoảng tín dụng tăng cao. Việt Nam là một nước có nền kinh tế mở nên
không tránh khỏi những ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới. Đứng trước tình
hình đó, đòi hỏi các ngân hàng thương mại Việt Nam phải nâng cao công tác
quản trị rủi ro tín dụng, hạn chế đến mức thấp nhất có thể những nguy cơ tiềm ẩn
gây nên rủi ro.
Là chi nhánh của một ngân hàng thương mại có mạng lưới rộng nhất
trong hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam và giữ vai trò chủ đạo và
chủ lực trong đầu tư vốn và phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương đã luôn chú trọng
công tác quản trị rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa như ý
muốn. Trước tính cấp thiết đó, đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng
Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương” tiến hành nghiên
cứu những nguy cơ tiềm ẩn, tình hình kinh doanh tín dụng thực tế tại ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương để từ đó nhận diện
dấu hiệu, tìm ra nguyên nhân, đề ra giải pháp hữu ích cho việc quản trị rủi ro tín
dụng trong ngân hàng.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Từ trước đến nay đã có nhiều đề tài nghiên cứu về thực trạng công tác
quản trị rủi ro tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam. Mỗi đề tài đều có những
đóng góp nhất định trong việc đề xuất các giải pháp để hoàn thiện và nâng cao
công tác quản lý rủi ro cho các Ngân hàng thương mại. Cụ thể như đề tài “Quản
trị rủi ro tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam” của
Nguyễn Tiến Chương năm 2008 đã đề cập đến thực trạng công tác quản trị rủi ro
tín dụng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Tác giả đã
đề xuất các giải pháp đổi mới hoạt động tín dụng để nâng cao công tác quản trị
rủi ro cho ngân hàng.
Hay các luận văn khác, nghiên cứu về hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro
tín dụng tại một số các ngân hàng thương mại Cổ phần và Nhà nước khác. Các
đề tài đều có những đóng góp nhất định trong việc đưa ra các giải pháp mới đề
hoàn thiện công tác quản trị rủi ro cho các ngân hàng để từ đó nâng cao hiệu quả
của hoạt động tín dụng luôn chứa đựng và tiềm ẩn những rủi ro. Tuy nhiên, việc
phân tích và đưa ra các giải pháp hữu ích cho công tác quản trị rủi ro tại từng chi
nhánh của các Ngân hàng thương mại ở từng khu vực trong giai đoạn hiện nay
chưa có nhiều đề tài đề cập đến.
3. Mục đích nghiên cứu đề tài
- Đề tài nghiên cứu để hiểu sâu hơn những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tín
dụng và quản trị rủi ro rín dụng tại các ngân hàng thương mại.
- Cập nhật một số thông tin về công tác quản trị rủi ro của các ngân hàng trên thế
giới để đúc rút một số kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại Việt Nam
trong giai đoạn hiện nay.
- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng
Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương từ năm 2009 đến
nay, từ đó đề xuất một số giải pháp mới để hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín
dụng cho ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương
trong giai đoạn hiện nay.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1 Đối tượng nghiên cứu: các vấn đề lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị
rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại.
4.2 Phạm vi nghiên cứu
+ Đề tài nghiên cứu kinh nghiệm quản lý rủi ro của các ngân hàng thương mại
một số nước: Singapor, Thái Lan và Columbia, ... từ đó đúc rút kinh nghiệm và
bài học cho các ngân hàng thương mại Việt Nam.
+ Nghiên cứu công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và
phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương từ năm 2009 đến nay, từ đó đề xuất
một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro cho ngân hàng.
5. Phương pháp nghiên cứu
Để phù hợp với nội dung, yêu cầu, mục đích của đề tài đề ra, đề tài sử
dụng phép biện chứng duy vật lịch sử kết hợp với phương pháp thống kê kinh tế,
tổng hợp, so sánh số liệu trên quan điểm của ngân hàng về công tác quản trị rủi
ro tín dụng. Đồng thời căn cứ trên cơ sở hoạt động thực tiễn của ngân hàng để
đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản trị rủi ro trước
những khó khăn, thách thức mà ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
tỉnh Hải Dương đang phải đối mặt. Bên cạnh đó, luận văn sử dụng các bảng,
biểu đồ để minh họa.
6. Những đóng góp mới của đề tài
Đề tài làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng, công tác
quản trị rủi ro tín dụng và kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của một số nước
trên thế giới về nhận diện nguyên nhân rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng.
Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng tại ngân hàng Nông
nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương từ năm 2009 đến nay, đề
tài nêu ra những hạn chế cũng như những kết quả đạt được trong công tác quản
trị rủi ro tín dụng để từ đó đưa ra những kiến nghị, các giải pháp có hiệu quả và
khả thi cho công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát
triển nông thôn chi nhánh Hải Dương.
Trong đó, điểm nổi bật nhất của đề tài là nghiên cứu chi tiết về thực trạng
công tác quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông
thôn chi nhánh Hải Dương, rút kinh nghiệm và đưa ra giải pháp mang tính thực
tiễn góp phần hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng cho ngân hàng.
7. Bố cục của đề tài
Sau phần mở đầu đề tài được kết cấu thành 3 chương
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng
thương mại
Chương 2: Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông
nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro rín dụng
tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương
CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ
RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
1.1.1 Tín dụng của ngân hàng thương mại
1.1.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng
Theo Luật các tổ chức tín dụng do Quốc Hội khoá X thông qua vào ngày
12/12/1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng
ngày 15/06/2004 của Việt Nam định nghĩa “Ngân hàng thương mại (NHTM) là
một loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ các hoạt động ngân hàng
và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan”, trong đó “Tổ chức tín dụng là
doanh nghiệp được thành lập theo quy định của luật này và các quy định khác
của pháp luật để hoạt động ngân hàng” và “hoạt động ngân hàng là hoạt động
kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền
gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán”.
Trong các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại thì tín dụng là một
nghiệp vụ cơ bản nhất. Tín dụng được hiểu là một giao dịch về tài sản (tiền
hay tương đương tiền) giữa bên cho vay (ngân hàng thương mại) và bên đi
vay (cá nhân, doanh nghiệp và các chủ thể khác), trong đó bên cho vay
chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời hạn nhất định theo
thoả thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi cho
bên cho vay khi đến hạn thanh toán.
1.1.1.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế
Trong nền kinh tế thị trường, tín dụng ngân hàng tập trung huy động
nhiều nguồn vốn, gắn liền với sử dụng vốn có hiệu quả để đầu tư phát triển kinh
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By trantuando87
#1021362 Mình đang rất cần tài liệu này để nghiên cứu, rất mong được admin giúp đỡ, chia sẻ
mail mình là: [email protected]
Xin chân thành cảm ơn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1021366 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement