Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lonely_8121988
#1002607 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT ..................................................... i
DANH MỤC BẢNG BIỂU .............................................................................ii
DANH MỤC SƠ ĐỒ ......................................................................................iii
LỜI MỞ ĐẦU.................................................................................................. 1
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SƠ ̉ LÝ
LUÂN ̣ VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ................................................................ 4
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cƣ́u ........................................................... 4
1.1.1. Nhóm các công trình nghiên cứu về quản trị rủi ro tín dụng ngân
hàng ......................................................................................................... 4
1.1.2. Nhóm các công trình nghiên cứu về quản trị rủi ro tín dụng ngân
hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa............................................................. 7
1.1.3. Kết luận chung ................................................................................ 9
1.2. Cơ sở lý luân ̣ về quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng đối với doanh
nghiệp nhỏ và vừa ......................................................................................... 10
1.2.1. Tổng quan về doanh nghiệp nhỏ và vừa....................................... 10
1.2.2. Rủi ro tín dụng .............................................................................. 12
1.2.3. Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp nhỏ
và vừa ....................................................................................................... 18
1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng của NHTM đối
với các DNNVV ............................................................................................... 30
CHƢƠNG 2. PHƢƠNG PHÁ P NGHIÊN CƢ ́ U......................................... 33
2.1. Các phƣơng pháp nghiên cứu.............................................................. 33
2.1.1. Phương pháp luận......................................................................... 33
2.1.2. Phương pháp nghiên cứu tài liệu.................................................. 33
2.2. Phƣơng pháp thu thập thông tin ......................................................... 34
2.3. Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp....................................................... 36
2.4. Địa điểm, thời gian nghiên cứu............................................................ 37
CHƢƠNG 3. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI
CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI
CHÚNG VIỆT NAM..................................................................................... 38
3.1. Khái quát về PVcomBank..................................................................... 38
3.1.1. Sự hình thành và phát triển của PVcomBank............................... 38
3.1.2. Cơ cấu tổ chứ c bộ má y.................................................................. 39
3.1.3. Khái quát hoạt động tín dụng của PVcomBank............................ 41
3.2. Quan hệ tín dụng của ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. 45
3.2.1. Hoạt động tín dụng ....................................................................... 45
3.2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng ............................................................ 49
3.3. Thực trạng quản tri r ̣ ủ i ro đố i vớ i doanh nghiêp ̣ nh ỏ và vừa taị
PVcomBank ................................................................................................... 52
3.3.1. Tổ chứ c bộ má y quản tri ̣rủi ro tín dung ̣ ....................................... 52
3.3.2. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng.................................................. 54
3.4. Đánh giá chung....................................................................................... 65
3.4.1. Kết quả đạt được........................................................................... 65
3.4.2. Hạn chế và nguyên nhân............................................................... 68
CHƢƠNG 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO
TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN
HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM .................................................. 76
4.1. Định hƣớng hoàn thiện công tác QTRR đối với DNNVV của
PVcomBank giai đoan ̣ 2015 – 2017 ............................................................. 76
4.1.1. Mục tiêu phát triển........................................................................ 76
4.1.2. Định hướng hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với
DNNVV của PVcomBank ................................................................................ 77
4.2. Một số giải pháp tăng cƣờng quản trị rủi ro tín dụng đố i vớ i doanh
nghiêp ̣ nhỏ và vừa tại PVcomBank trong thời gian tới............................. 79
4.2.1. Rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản, quy định phù
hợp với mô hình tổ chức hoạt động của PVcomBank..................................... 79
4.2.2. Đa dạng hoá danh mục tín dụng................................................... 79
4.2.3. Nâng cao chất lượng thông tin ..................................................... 80
4.2.4. Nâng cao chất lượng thẩm định.................................................... 81
4.2.5. Tăng cường quản trị danh mục tài sản đảm bảo.......................... 83
4.2.6. Tăng cường công tác quản lý, theo dõi thu hồi nợ và xử lý nợ
vay ....................................................................................................... 84
4.2.7. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm tra, kiểm soát
nội bộ ....................................................................................................... 85
4.2.8. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực........................................... 86
4.2.9. Áp dụng các công cụ, phương pháp quản trị rủi ro tín dụng theo
hướng tiếp cận với thông lệ quốc tế................................................................ 88
4.2.10. Kết hợp hoạt động tín dụng và bảo hiểm tín dụng, sản phẩm phái
sinh khác ....................................................................................................... 89
4.3. Một số kiến nghị ..................................................................................... 92
4.3.1. Đối với Chính phủ......................................................................... 92
4.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước ....................................................... 92
KẾT LUẬN .................................................................................................... 95
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................... 96
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Bối cảnh nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua đang hội nhập sâu
rộng vào nền kinh tế thế giới đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tài
chính của Việt Nam, thị trường tài chính ngân hàng cũng có nhiều khởi sắc,
đánh dấu một bước phát triển cả về lượng lẫn chất của hệ thống ngân hàng
Việt Nam. Đối với các Ngân hàng thương mại Việt Nam, hoạt động tín dụng
chiếm từ 60% - 80% tổng thu nhập, đối với một số ngân hàng tỷ lệ này trên
90%, điều này chứng tỏ hiệu quả hoạt động tín dụng là hoạt động quan trọng
nhất trong kinh doanh ngân hàng.
Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, trong đó doanh
nghiệp nhỏ và vừa là một thành phần kinh tế quan trọng trong quá trình phát
triển đó. Hiện nay, Việt Nam có 97% doanh nghiệp là doanh nghiệp nhỏ và
vừa và đây là nhóm khách hàng mục tiêu mà nhiều ngân hàng hướng tới.
Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế phát triển nhanh chóng,
hoạt động tín dụng gia tăng mạnh mẽ, thì rủi ro tín dụng càng phức tạp hơn về
nguyên nhân, hình thức và phạm vi tác động. Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN
ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp nhất giữa
Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVcomBank) và Ngân
hàng TMCP Phương Tây (Western Bank). Đối tượng cho vay là khách hàng
doanh nghiệp nhở và vừa tại PVcomBank chiếm 40% tổng dư nợ của toàn hệ
thống. Để có thể nâng cao chất lượng cho vay DNNVV cũng như tăng quy
mô cho vay trên toàn hệ thống ngân hàng, PVcomBank phải luôn đảm bảo
được chất lượng công tác quản trị RRTD, đặc biệt là công tác quản trị rủi ro
tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Trước thực tiễn này, tui lựa chọn nghiên cứu đề tài “Quản trị rủi ro tín
dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam”
Để có thể đưa ra cái nhìn tổng quan về vấn đề, đề tài của tui tập trung
chủ yếu để nghiên cứu và giải quyết một số vấn đề như sau:
- Hoạt động cho vay và quản trị rủi ro tín dụng đối với các doanh
nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng như thế nào?
- Các giải pháp để hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro tín dụng để nâng
cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng
TMCP Đại Chúng hiện nay như thế nào?
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng
TMCP Đại Chúng Việt Nam, đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại và hạn
chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với các DNNVV; Luận văn đề
xuất các giải pháp để hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị rủi ro tín dụng đối
với DNNVV tại ngân hàng.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống hóa cơ sở lý luân ̣ về qu ản trị RRTD đối với các DNNVV tại
các NHTM.
- Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động quản trị RRTD để nâng cao
hiệu quả cho vay DNNVV tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.
- Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị RRTD
để quản lý chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân
hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tƣợng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là rủi ro tín dụng đối với DNNVV và
quản trị RRTD trong quan hệ với DNNVV tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Về không gian: hoạt động quản trị RRTD để nâng cao chất lượng của
hoạt động cho vay DNNVV tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam. Luận
văn chỉ xét đến quan hệ cho vay của NHTM, không nghiên cứu quan hệ huy
động vốn.
- Về thời gian: Hoạt động quản trị RRTD để mở rộng hoạt động cho
vay DNNVV trong thời gian 2012-2014 và kiến nghị cho giai đoạn 2015-
2017.
4. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục chữ viết tắt, bảng biểu và tài
liệu tham khảo, luận văn được thiết kế gồm 4 chương:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luân ̣ về quản
trị rủi ro tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiêp ̣ nhỏ và vừa
Chương 2: Phương phá p nghiên cứ u
Chương 3: Hoạt động quản tri ̣rủi ro tín dụng ngân hàng đối với các
doanh nghiêp ̣ nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Chương 4: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng đối với
các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1019558 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement