Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoangthuminhthao
#1002603 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

LỜI MỞ ĐẦU .............................................................................................................1
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI4
1.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu...................................................................4
1.2. Một số quan điểm về rủi ro thanh khoản của Ngân hàng thƣơng mại ..............5
1.2.1. Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng .......................................................5
1.2.2. Rủi ro thanh khoản của Ngân hàng thương mại....................................8
1.3. Quản trị rủi ro thanh khoản của Ngân hàng thƣơng mại.................................13
1.3.1. Các khái niệm.......................................................................................13
1.3.2 Sự cần thiết của Quản trị rủi ro thanh khoản của NHTM ....................14
1.3.3 Nội dung quản trị rủi ro thanh khoản của NHTM ................................16
1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến Quản trị rủi ro thanh khoản ....................33
1.4. Kinh nghiệm quản trị rủi ro thanh khoản tại một số ngân hàng trên thế giới và
bài học đối với ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam.........................35
1.4.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro thanh khoản tại một số ngân hàng trên
thế giới ...........................................................................................................35
1.4.2. Bài học đối với ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam.......41
CHƢƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..44
2.1. Thiết kế nghiên cứu .........................................................................................44
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu .................................................................................44
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp: ............................................44
2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp:..............................................44
2.2.3 Phương pháp nghiên cứu tại bàn..........................................................45
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN
HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM .......................................47

3.1. Khái quát về tình hình hoạt động của ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển
Việt Nam.................................................................................................................47
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Đầu tư và
Phát triển Việt Nam (BIDV)...........................................................................47
Đăng ký kinh doanh: ......................................................................................47
3.1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của ngân hàng BIDV ....................49
3.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng BIDV những năm gần
đây ..................................................................................................................55
3.2. Thực trạng về quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát
triển Việt Nam ........................................................................................................62
3.2.1. Hệ thống các văn bản liên quan tới công tác quản trị rủi ro thanh
khoản ..............................................................................................................63
3.2.2. Mô hình quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng BIDV ..................64
3.2.3 Quy trình quản trị rủi ro thanh khoản tại BIDV ...................................66
3.2.4. Một số chỉ tiêu đánh giá tính thanh khoản tại ngân hàng BIDV .........70
3.3. Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP ĐT và
PT Việt Nam...........................................................................................................76
3.3.1. Những kết quả đạt được .......................................................................76
3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân ......................................................................77
CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN
TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ...................80
4.1. Định hƣớng phát triển của ngân hàng BIDV...................................................80
4.1.1. Định hướng phát triển của ngân hàngBIDV trong thời gian tới .........80
4.1.2. Định hướng phát triển chính sách quản trị rủi ro thanh khoản: ........83
4.2. Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro thanh khoản ở ngân hàng TMCP đầu tƣ
và phát triển Việt Nam ...........................................................................................84
4.2.1 Hoàn thiện cơ chế, chính sách, phương pháp luận về quản trị rủi ro thanh
khoản...............................................................................................................85
4.2.2. Xây dựng chiến lược quản lý thanh khoản...........................................86
4.2.3. Tăng vốn tự có nhằm tăng năng lực tài chính .....................................88
4.2.4. Đổi mới mô hình tổ chức quản lý thanh khoản....................................89 4.2.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý thanh khoản ................91
4.2.6. Nâng cấp và làm chủ hệ thống công nghệ thông tin............................93
4.2.7. Tăng cường quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ...................................94
4.2.8. Đổi mới công tác quản trị, nâng cao vai trò của Hội đồng ALCO......95
4.2.9. Đẩy mạnh công tác huy động vốn ........................................................96
4.2.10. Phát triển thương hiệu, mạng lưới.....................................................96
4.3. Một số kiến nghị..............................................................................................97
4.3.1. Về phía chính phủ.................................................................................97
4.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước ..............................................98
KẾT LUẬN.............................................................................................................102
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................104
PHỤ LỤC................................................................................................................106 LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nền kinh tế thế giới nói chung và mỗi quốc gia nói riêng hoạt động không
thể thiếu sự có mặt của hệ thống ngân hàng thƣơng mại( NHTM). Với chức năng
đặc biệt ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định và phát triển nền kinh
tế. Trong những năm qua,cùng với những thành tựu đổi mới của đất nƣớc, hệ thống
ngân hàng Việt Nam đã có những đổi mới sâu sắc góp phần vào việc ổn định tiền tệ,
thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc
theo hƣớng mở rộng quan hệ kinh tế với các nƣớc trong khu vực và trên thế
giới.Thanh khoản từ lâu đã đóng vai trò quan trọng quyết định sự tồn tại và phát
triển của từng ngân hàng thƣơng mại nói riêng và hệ thống ngân hàng thƣơng mại
nói chung. Theo các chuyên gia, trong 36 loại rủi ro hoạt động tài chính ngân hàng
thì rủi ro thanh khoản đƣợc coi là nguy hiểm nhất, có thể tiêu tốn lợi nhuận làm kiệt
quả năng lực tài chính và thậm chí làm mất khả năng chi trả hay cam kết tài chính
với đối tác. Hơn hai thập kỷ qua, kể từ khi hệ thống ngân hàng Việt Nam thực hiện
cải cách, các ngân hàng thƣơng mại đã có bƣớc phát triển mới cả về lƣợng và chất,
nhƣng vấn đề rủi ro thanh khoản chƣa đƣợc quan tâm đúng mức. Một trong những
nhiệm vụ quan trọng mà các nhà quản lý ngân hàng cần thực hiện là đảm bảo khả
năng thanh khoản hợp lý cho ngân hàng. Tuy nhiên hệ thống ngân hàng thƣơng mại
Việt Nam còn yếu kém về nhiều mặt nhƣ: nguồn vốn, kinh nghiệm quản lý, kinh
doanh, công nghệ, kỹ thuật, chất lƣợng và loại hình dịch vụ, đặc biệt khả năng
chống đỡ rủi ro. Vì vậy, quản trị thanh khoản và rủi ro thanh khoản là vấn đề rất cần
thiết, yêu cầu phải đƣợc thực hiện một cách thƣờng xuyên liên tục.
Ở các nƣớc đang phát triển nhƣ Việt Nam, môi trƣờng kinh tế chƣa thực sự ổn
định thì công tác quản trị thanh khoản lại càng cần thiết hơn trong công tác quản trị
ngân hàng . Đặc biệt là đối với ngân hàng lớn nhƣ ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát
triển Việt Nam, bên cạnh việc đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các
ngân hàng thì ngân hàng cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động. Trong hoạt động của ngân hàng khi xảy ra tình trạng dƣ thừa thanh khoản hay thiếu hụt thanh
khoản thì đều gây ra những tổn thất không nhỏ cho ngân hàng. Chính vì vậy mà tác giả
lựa chọn nghiên cứu đề tài “Quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP đầu
tư và phát triển Việt Nam” cho bài luận văn tốt nghiệp của mình.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu là trên cơ sở lý luận về quản trị rủi ro thanh khoản của
NHTM, luận văn tìm hiểu và đánh giá thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản ở
BIDV trong giai đoạn hiện nay, từ đó đƣa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt
động quản trị thanh khoản tại ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển Việt Nam.
Nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn:
- Hệ thống các vấn đề lý luận cơ bản về thanh khoản, rủi ro thanh khoản và
quản trị rủi ro thanh khoản tại NHTM nói chung.
- Đánh giá thực trạng của quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP
đầu tƣ và phát triển Việt Nam.
- Đề xuất một số giải pháp tăng cƣờng quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân
hàng TMCP đầu tƣ và phát triển Việt Nam trong giai đoạn tới.
Để đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu cuối cùng, luận văn hƣớng đến việc trả lời
các câu hỏi dƣới đây:
1. Trong hoạt động hiện nay của ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển Việt
Nam còn tồn tại những nhƣợc điểm gì trong hoạt động quản trị thanh khoản?
2. Định hƣớng hoàn thiện công tác quản trị rủi ro thanh khoản trong ngân
hàng TMCP đầu tƣ và phát triển Việt Nam là gì?
3. Các nhà quản trị cần thực hiện những giải pháp nào để hoàn thiện công
tác quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển Việt Nam?
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu:
- Đối tƣợng nghiên cứu: Quản trị rủi ro thanh khoản của NHTM.
- Phạm vi nghiên cứu:
Phạm vi về địa điểm: Đề tài phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải
pháp trong hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP đầu tƣ và
phát triển Việt Nam. Phạm vi về thời gian: Đề tài sử dụng số liệu thống kê, báo cáo của NH
TMCP đầu tƣ và phát triển Việt Nam trong 3 năm 2012, 2013, 2014 và dự kiến tình
hình giai đoạn 2015-2020.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu:
Phƣơng pháp thu thập thông tin: Báo cáo nội bộ của ngân hàng TMCP đầu tƣ và
phát triển Việt Nam năm 2012, 2013, 2014.Từ các số liệu trên sẽ áp dụng phƣơng pháp
phân tích, so sánh, tồng hợp để thấy đƣợc những thay đổi trong hoạt động quản trị rủi
ro thanh khoản có tác động đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Điều tra phỏng vấn bằng bảng hỏi gửi vào mail cá nhân của nhân viên các
phòng ban: Ban ALCO, ban kế toán, ban QLRR thị trƣờng và tác nghiệp. Sau đó sẽ thu
thập dữ liệu chọn lọc phân tích để tìm ra những thông tin hữu ích cho bài nghiên cứu.
5. Những đóng góp mới của đề tài:
Đề tài quản trị rủi ro thanh khoản là một đề tài khá mới đối với các nhà nghiên
cứu về kinh tế tại Việt Nam. Báo cáo nghiên cứu về quản trị rủi ro thanh khoản tại một
Ngân hàng thƣơng mại, cụ thể là tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển
Việt Nam giúp ta có thể hiểu thêm về cơ cấu quản trị rủi ro thanh khoản và tình hình
thanh khoản tại ngân hàng. Từ đó đề xuất những giải pháp nhằn giúp nâng cao hiệu quả
rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam nói
riêng cũng nhƣ ngân hàng thƣơng mại cổ phần nói chung.
6. Kết cấu
Ngoài phần mở đầu, kết luận, lời cảm ơn,lời cam đoan, danh mục tài liệu
tham khảo, danh mục các bảng, danh mục các hình, luận văn gồm các chƣơng:
Chương 1.Tổng quan tình hình nghiên cứu và Cơ sở lý luận về quản trị
rủi ro thanh khoản của Ngân hàng thương mại
Chương 2. Thiết kế nghiên cứu và Phương pháp nghiên cứu
Chương 3. Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP
đầu tư và phát triển Việt Nam
Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân
hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ
LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG
THƢƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu
Quản trị rủi ro thanh khoản là một đề tài không mới với quốc tế, tuy nhiên
đối với Việt Nam thì đây là một đề tài còn khá mới và còn nhiều điều cần
nghiên cứu.”
Các đề tài quản trị rủi ro thanh khoản của nƣớc ngoài rất đa dạng và phong
phú nhƣ: “Liquidity and Competition in Banking” của Yoram Lanskrorer và Jacob
Paoroush, “ Banking Liquirity Risk Managerment Issues” của Rifki Ismal, “
Liquirity Risk Managerment” của Richard Bafield và Shyam Venkat…
Tại Việt Nam, hiện nay đề tài về quản trị rủi ro thanh khoản còn khá ít, chỉ
có một vài đề tài nhƣng tính ứng dụng vào thực tiễn chƣa cao. Các đề tài về quản trị
rủi ro thanh khoản tại Việt Nam đa số đều nói chung về quản trị rủi ro thanh khoản
tại các ngân hàng thƣơng mại.Có một số đề tài về quản trị rủi ro thanh khoản nhƣ “
Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thƣơng mại ở
Việt Nam” của Nguyễn Duy Sinh, “ Một số biện pháp phát triển hoạt động quản trị
rủi ro thanh khoản tại ngân hàng VPBank “ của Đoàn Thị Thu Hƣơng, “ Quản trị rủi
ro thanh khoản – lý thuyết và thực tiễn tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần ngoại
thƣơng Việt Nam của Nguyễn Thị Thu Hằng, “ Thanh khoản tại ngân hàng thƣơng
mại định lƣợng, giải pháp thực tiễn thị trƣờng Việt Nam trong những năm gần đây”
của Nguyễn Bảo Ngọc.
Các đề tài nghiên cứu đến vấn đề quản trị thanh khoản tại từng ngân hàng cụ
thể chƣa nhiều. Đặc biệt đề tài nghiên cứu về ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển
Việt Nam chỉ mới phân tích bƣớc đầu về quá trình mua bán vốn tại ngân hàng chứ
chƣa có đề tài phân tích tổng quát về thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân
hàng.Các đề tài nhƣ “ Cơ chế quản lý vốn tập trung tại ngân hàng thƣơng mại cổ
phần đầu tƣ và phát triển Việt Nam” của Trƣơng Võ Kim Ngân, “ Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng đầu tƣ và phát triển Hải
Dƣơng” của Lê Thị Minh Phƣơng, “ Giải pháp phát triển ngân hàng đầu tƣ và phát
triển Việt Nam thành tập đoàn tài chính” của Nguyễn Văn An.
Ta có thể thấy, trong các đề tài nghiên cứu về ngân hàng thƣơng mại cổ phần
đầu tƣ và phát triển Việt Nam không có đề tài nghiên cứu đƣa ra các giải pháp cụ
thể nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản.
Bên cạnh đó, kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và thực trạng
kém thanh khoản tại các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam vào đầu năm 2008 thì vấn
đề thanh khoản luôn là một đề tài nóng bỏng đƣợc đặt ra cho các ngân hàng thƣơng
mại Việt Nam nhƣng chƣa đƣợc xem xét, nghiên cứu một cách chi tiết, cụ thể.
Trong phạm vi trƣờng Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, các năm
vừa qua có rất ít sinh viên thực hiện đề tài về quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân
hàng thƣơng mại. Do đó, báo cáo nghiên cứu này sẽ đi sâu nghiên cứu vấn đề cụ thể
về quản trị rủi ro thanh khoản tại một ngân hàng thƣơng mại cụ thể là ngân hàng
TMCP đầu tƣ và phát triển Việt Nam.
1.2. Một số quan điểm về rủi ro thanh khoản của Ngân hàng thƣơng mại
1.2.1. Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng
1.2.1.1. Rủi ro trong ngân hàng
Rủi ro là một khái niệm quen thuộc với cuộc sống con ngƣời. Rủi ro xuất
hiện ở mọi nơi trong cuộc sống và luôn đe doạ đến cuộc sống của con ngƣời. Nhƣ
vậy, rủi ro là một phần của cuộc sống hàng ngày, là những nguy cơ tiềm ẩn của khả
năng xảy ra và có thể sẽ mang lại những tổn hại về vật chất, tinh thần hay các yếu
tố khác trong đời sống xã hội.
Khái niệm về rủi ro trong kinh doanh đó đƣợc đƣa ra từ lâu nhƣng cho đến
gần đây, với sự phát triển của các ngành khoa học kinh tế lƣợng và các môn giúp
lƣợng hóa các biến cố ngẫu nhiên trong hoạt động kinh doanh, rủi ro mới trở thành
một đối tƣợng nghiên cứu và kinh doanh. Theo định nghĩa truyền thống rủi ro là
những sự kiện xảy ra cú thể làm cho mất mát tài sản hay làm phát sinh một khoản
nợ . Trong kinh doanh, rủi ro luôn đồng hành với lợi nhuận. Mọi quyết định trong

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1043873 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement