Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ninhadidas
#1002513 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngân hàng thƣơng mại là một trong những trung gian tài chính quan trọng
nhất của nền kinh tế, đóng vai trò đặc biệt thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Là nơi
tham gia tích cực vào hoạt động kinh doanh mặt hàng đặc biệt đó là tiền tệ. Đó là
việc ngân hàng thƣơng mại tích cực huy động vốn nhàn rỗi từ nền kinh tế để cho
vay phát triển sản xuất và tiêu dùng.
Mục đích chính của ngân hàng là an toàn gắn liền với tăng trƣởng. Nhƣng để
có thể hoạt động một cách an toàn thì bất kỳ một ngân hàng nào cũng cần có
các biện pháp hạn chế rủi ro đem lại an toàn cao cho hoạt động của mình. Vấn đề
đặt ra ở đây là làm sao hạn chế đƣợc rủi ro cho hoạt động tín dụng của ngân hàng
trong điều kiện để tiến tới công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nƣớc thì việc gia tăng
số lƣợng các dự án cho vay là điều tất yếu. Muốn vậy thì những dự án này phải đảm
bảo chất lƣợng, tức là phải làm tốt công tác chuẩn bị cho vay, trong đó có việc lập,
thẩm định và phê duyệt dự án. Chính vì vậy, vai trò to lớn của công tác thẩm định
tín dụng dự án đầu tƣ, đặc biệt là thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay
là không thể phủ nhận.
Hơn nữa, một yêu cầu có tính nguyên tắc đối với ngân hàng trong hoạt động
đầu tƣ tín dụng là phải xem xét, lựa chọn những dự án đầu tƣ thực sự có hiệu quả
vừa mang lại lợi ích cho nền kinh tế, vừa phải đảm bảo lợi nhuận Ngân hàng, đồng
thời hạn chế thấp nhất rủi ro và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tƣ. Công tác
thẩm định dự án đầu tƣ là công cụ đắc lực giúp các Ngân hàng thực hiện yêu cầu
này.
Với ý nghĩa đó việc thẩm định dự án đầu tƣ góp phần cực kỳ quan trọng đối
với sự thành bại trong hoạt động kinh doanh của NH. Vì tính cấp bách, tầm quan
trọng của công tác này đã tạo cho tui một niềm say mê hứng thú đi sâu vào tìm tòi
nghiên cứu và thực hiện luận với đề tài “Thẩm định tài chính dự án trong hoạt động
cho vay tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Lưu
Xá, Thái Nguyên”.
2. Mục đích nghiên cứu
2.1. Mục đích
Đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án
trong hoạt động cho vay tại NH TMCP Công Thƣơng Việt Nam chi nhánh Lƣu Xá.
2.2. Nhiệm vụ
- Hệ thống hóa về mặt lý luận và thực tiễn công tác thẩm định tài chính dự án
đầu tƣ tại Ngân hàng.
- Nghiên cứu thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tƣ và dự án cụ thể tại
NH TMCP Công Thƣơng Việt Nam chi nhánh Lƣu Xá.
- Đánh giá công tác thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại
NH TMCP Công Thƣơng Việt Nam chi nhánh Lƣu Xá.
- Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác thẩm định
tài chính dự án đạt hiệu quả hơn.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tƣợng: Công tác thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại
ngân hàng thƣơng mại.
3.2. Phạm vi: Đề tài thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại NH
TMCP Công Thƣơng Việt Nam chi nhánh Lƣu Xá, Thái Nguyên cùng với hai dự
án: dự án Đầu tƣ xây dựng công trình mỏ đá vôi Đồng Chuỗng - Công ty Cổ phần Xi
măng La Hiên VVM và dự án nhà máy may TNG Đại từ.
4. Kết cấu của đề tài
Ngoài phần mở đầu, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn
đƣợc kết cấu thành 4 chƣơng:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về công tác thẩm
định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại.
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và thiết kế luận văn
Chương 3. Công tác thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của
NH TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá.
Chương 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính
dự án trong hoạt động cho vay tại NH TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh
Lưu Xá

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement