Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By cobechuot_123
#1002511 Link tải luận văn miễn phí cho ae
LỜI NÓI ĐẦU
1. Lựa chọn đề tài
1.1. Lý do chọn đề tài
Trong những năm gần đây, đặc biệt là giai đoạn 2009 đến 2013, ngân
sách nhà nƣớc vô cùng khó khăn làm cho bài toán đã đặt ra trƣớc đó về việc
cần xác định lại các mục tiêu phát triển, đổi mới mô hình tăng trƣởng, cấu trúc
lại nền kinh tế của Việt Nam trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Vấn đề tái cấu
trúc không chỉ nóng ở tầm quốc gia, mà nóng đến từng địa phƣơng, từng
ngành, từng doanh nghiệp.
Với mỗi ngƣời cách tiếp cận với vấn đề tái cấu trúc kinh tế là khác nhau,
thậm chí khái niệm tái cấu trúc là nhƣ thế nào cũng có khá nhiều quan điểm
bất đồng. Theo quan điểm của cá nhân tôi, tái cơ cấu kinh tế đơn giản là tìm
cách sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực để phát triển một cách bền vững.
Đối với các cơ quan quản lý nhà nƣớc tại địa phƣơng thời điểm hiện nay trong
bối cảnh ngân sách luôn trong tình trạng nợ không phân bổ đủ các công trình
xây dựng cơ bản thì việc giải quyết bài toán làm thế nào để sử dụng ngân sách
nhà nƣớc một cách có hiệu quả càng trở nên gấp rút và nóng hơn hết.
Chi ngân sách nhà nƣớc cơ bản đƣợc chia thành hai mảng chính, thứ nhất
là ngân sách sự nghiệp dùng để chi cho việc duy trì bộ máy và các dịch vụ
công. Thứ hai là ngân sách đầu tƣ phát triển dùng cho việc đầu tƣ vào các dự
án. Việc sử dụng hiệu quả ngân sách sự nghiệp thƣờng thông qua các biện
pháp hành chính có thể đƣợc thực thi nhƣ cắt giảm bộ máy, tiết kiệm chi phí
hành chính... Tuy nhiên, ngân sách đầu tƣ phát triển lại là vấn đề khó có biện
pháp giải quyết, vấn đề đầu tƣ vào đâu, đầu tƣ với quy mô nhƣ thế nào và
quan trọng là tiêu chí đánh giá việc đầu tƣ đó có hiệu quả hay không đang
nhận đƣợc sự quan tâm sâu sắc của cả xã hội, nhất là đối với các nhà kinh tế,
các nhà nghiên cứu chính sách.
Trách nhiệm xác định việc bỏ vốn ngân sách đầu tƣ vào đâu, quy mô thế
nào chính là của cơ quan thẩm định dự án ngân sách mà cụ thể hiện nay là Bộ
Kế hoạch và Đầu tƣ và các Sở Kế hoạch và Đầu tƣ các tỉnh thành.
Khi dùng ngân sách để đầu tƣ cho các dự án, theo tác giả thì bƣớc quan
trọng nhất là phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ. Tại bƣớc này cơ quan thẩm định
phải kết luận đƣợc dự án có thực sự cần thiết, có mang lại lợi ích KT-XH hay
không, nói cách khác chính là dự án đó có hiệu quả hay không sau đó mới bàn
đến vấn đề có khả thi hay thiết kế có phù hợp hay không… Tuy nhiên, việc
xác định chủ trƣơng đầu tƣ thực tế hiện nay là rất thiếu cơ sở, thiếu các tiêu
chí minh bạch, phụ thuộc nhiều vào ý chí chủ quan của các cấp có thẩm
quyền, đặc biệt tại cấp địa phƣơng thì vấn đề này càng rõ nét. Đó là một trong
những nguyên nhân chính của vấn đề đầu tƣ dàn trải, đầu tƣ thiếu hiệu quả.
Nhận thức đƣợc tính chất quan trọng và thời sự của vấn đề nêu trên, tôi
chọn đề tài “Thẩm định dự án đầu tư phát triển dùng vốn ngân sách nhà
nước tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng” với mong muốn vận
dụng kiến thức đƣợc học, tập trung vào trọng tâm nghiên cứu quá trình thẩm
định các dự án dùng ngân sách đầu tƣ phát triển, đặc biệt chú trọng vào giai
đoạn thẩm định chủ trƣơng đầu tƣ để đƣa ra đề xuất nhằm hoàn thiện công tác
thẩm định dự.
1.2. Sự phù hợp của đề tài với ngành đào tạo
Với kiến thức đã đƣợc đào tạo, căn cứ vào tình hình thực tiễn kết hợp với
vị trí công tác hiện tại của mình, tui lựa chọn đề tài nghiên cứu liên quan đến
vấn đề thẩm định các DANS với hƣớng triển khai là thông qua phân tích thực
tiễn để lựa chọn các giải pháp, xác định các chỉ tiêu có tính khả thi nhằm đánh
giá tính cần thiết, tính hiệu quả của dự án, giúp cho việc ra quyết định đầu tƣ
đƣợc tốt hơn, tránh lãng phí nguồn ngân sách.
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
Tại sao các dự án đầu tƣ phát triển dùng ngân sách kém hiệu quả?
Tại sao việc quyết định chủ trƣơng đầu tƣ lại thƣờng thiếu căn cứ?
Những hạn chế trong việc thẩm định dự án ngân sách?
Phải làm gì để hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tƣ phát triển
bằng ngân sách nhà nƣớc?
2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
Đầu tƣ là hoạt động hết sức quan trọng đối với sự tăng trƣởng và phát
triển kinh tế, đầu tƣ là một quá trình trải qua rất nhiều giai đoạn từ khảo sát,
chuẩn bị đầu tƣ, thực hiện đầu tƣ và vận hành khai thác. Vấn đề thất thoát
lãng phí, thiếu hiệu quả có thể xảy ra ở rất nhiều giai đoạn trong quá trình đầu
tƣ hay ở tất cả các công đoạn.
Trong thời gian qua ở trong nƣớc có nhiều nghiên cứu về lĩnh vực đầu tƣ
và hiệu quả đầu tƣ đƣợc tiến hành. Tuy nhiên, hầu hết đều tập trung nghiên
cứu đánh giá chủ yếu về các dự án đầu tƣ thƣơng mại, các nghiên cứu về dự
án đầu tƣ phát triển dùng ngân sách nhà nƣớc thì cơ bản đều nghiên cứu
chung chung nêu vấn đề ở tất cả các công đoạn của quá trình chứ chƣa có
nghiên cứu đi sâu vào quá trình thẩm định trƣớc khi ra quyết định đầu tƣ.
2.1. Mục đích
Hệ thống và làm rõ những lý luận về thẩm định dự án đầu tƣ phát triển
dùng vốn ngân sách nhà nƣớc. Nghiên cứu những tiêu chí thẩm định hiệu quả
của dự án đầu tƣ phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nƣớc từ đó đƣa ra kiến
nghị về phƣơng pháp thẩm định hiệu quả đầu tƣ sử dụng trong công tác thẩm
định dự án đầu tƣ phát triển sử dụng NSNN tại Sở Kế hoạch và Đầu tƣ thành
phố Hải Phòng.
2.2. Nhiệm vụ
- Làm rõ những vấn đề về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của quá trình
thẩm định dự án dùng đầu tƣ phát triển dùng ngân sách nhà nƣớc.
- Xây dựng các phƣơng pháp đánh giá hiệu quả dự án đầu tƣ phát triển
đùng ngân sách và đƣa ra hệ thống chỉ tiêu có thể sử dụng khi thẩm định dự
án đầu tƣ phát triển vốn ngân sách.
- Nghiên cứu hiện trạng tình hình thẩm định dự án ngân sách. Phân tích,
đánh giá những hạn chế trong quá trình thẩm định dự án.
- Sử dụng phƣơng pháp thẩm định và hệ thống chỉ tiêu vào dự án đã hoàn
thành để so sánh đối chiếu với kết quả thực tế.
- Đề xuất định hƣớng và giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án
đầu tƣ phát triển dùng vốn ngân sách nhà nƣớc tại Sở Kế hoạch và Đầu tƣ.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng
Lý thuyết về dự án đầu tƣ phát triển dùng ngân sách nhà nƣớc.
Các căn cứ lý thuyết, các công cụ khoa học có thể sử dụng khi tổ chức
thẩm định, đánh giá dự án đầu tƣ nói chung dự án ngân sách nói riêng.
Tổng thể công tác thẩm định dự án đầu tƣ phát triển dùng ngân sách trên
địa bàn thành phố Hải Phòng, bao gồm: Thực trạng về quy trình; thủ tục;
phƣơng pháp...
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu đƣợc thực hiện tại thành phố Hải Phòng trong giai đoạn từ
năm 2009 đến 2013.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
4.1. Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa
Mác - Lê Nin.
4.2. Phương pháp thu thập thông tin
Sử dụng phƣơng pháp thu thập tài liệu để tìm hiểu toàn bộ các phƣơng
diện có liên quan đến công tác thẩm định dự án đầu tƣ phát triển dùng ngân
sách nhà nƣớc.
Phƣơng pháp phỏng vấn, trao đổi trực tiếp với các cán bộ làm công tác
thẩm định dự án đầu tƣ phát triển dùng ngân sách nhà nƣớc để từ đó tìm hiểu
về những khó khăn, bất cập trong công tác thẩm định dự án ngân sách.
4.3. Phương pháp xử lý thông tin
Luận văn sử dụng kết hợp nhiều phƣơng pháp thống kê, phân tích, so
sánh, tổng hợp, hồi quy, biểu đồ, cụ thể:
- Phƣơng pháp thống kê: tập hợp, thống kê các số liệu về đầu tƣ phát
triển bằng ngân sách nhà nƣớc, số lƣợng các dự án đƣợc thẩm định trong giai
đoạn nghiên cứu và những kết quả đã đạt đƣợc;
- Phƣơng pháp tổng hợp, phân tích để đánh giá hiệu quả các dự án sử
dụng nguồn ngân sách đầu tƣ phát triển trên địa bàn;
- Phƣơng pháp so sánh đối chiếu kết quả thực tế và kết quả khi dùng các
tiêu chí thẩm định đề xuất trong nội dung luận văn…

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement