Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Somhairle
#1002001 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Hệ thống hóa những lý luận chung về tiền lương, tiền thưởng, đánh giá sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tiền lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp. Trình bày những đặc điểm của Công ty có ảnh hưởng đến công tác tiền lương, tiền thưởng. Phân tích thực trạng công tác tiền lương, tiền thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang và kết quả công tác tiền lương, tiền thưởng. Đề xuất một số cải tiến về công tác tiền lương: củng cố bộ phận làm công tác tiền lương, tiền thưởng; Tiến hành phân tích công việc; Xây dựng định mức lao động; Xây dựng hệ thống thang bảng lương mới; Cải tiến phụ cấp lương; Lựa chọn lại hình thức tiền lương phù hợp. Cải tiến công tác tiền thưởng: tiết kiệm; Thưởng nâng cao chất lượng sản phẩm; Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa công việc nhằm hoàn thiện công tác tiền lương, tiền thưởng tại công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của luận văn
Trong các lĩnh vực hoạt động kinh tế xã hội của đất nƣớc, vấn đề tiền
lƣơng, tiền thƣởng cho ngƣời lao động đang là một trong những vấn đề quan
trọng, đƣợc cả cá nhân ngƣời lao động và doanh nghiệp quan tâm.
Tiền lƣơng, tiền thƣởng với Nhà nƣớc nó là một trong những công cụ
để Nhà nƣớc phân phối, sắp xếp và ổn định lao động một cách hợp lý giữa các
ngành nghề, các vùng và thực hiện phân công lao động toàn xã hội.
Với doanh nghiệp, tiền lƣơng, tiền thƣởng là một trong những yếu tố
của chi phí sản xuất, có quan hệ trực tiếp và tác động đến mức lợi nhuận của
doanh nghiệp.
Với ngƣời lao động, tiền lƣơng tiền thƣởng là các nhân tố vật chất rất
quan trọng trong việc kích thích họ tăng năng suất lao động. Khi năng suất lao
động tăng thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng. Do đó nguồn phúc lợi từ
doanh nghiệp mà ngƣời lao động nhận đƣợc cũng sẽ tăng lên, góp phần bổ
sung thêm cho thu nhập, tăng lợi ích cho ngƣời lao động. Ngoài ra, khi lợi ích
của ngƣời lao động đƣợc đảm bảo bằng mức lƣơng, thƣởng thoả đáng sẽ tạo
ra sức gắn kết giữa ngƣời lao động với mục tiêu và lợi ích của doanh nghiệp,
làm cho ngƣời lao động có trách nhiệm hơn, tự giác hơn với các hoạt động
của doanh nghiệp.
Với vai trò nhƣ vậy đòi hỏi một chế độ tiền lƣơng, tiền thƣởng cần
luôn đổi mới cho phù hợp với nền kinh tế xã hội trong từng thời kỳ để kích
thích ngƣời lao động và góp phần quản lý, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp
Tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang, tiền lƣơng, tiền
thƣởng cũng là một vấn đề rất đƣợc Công ty quan tâm. Nhƣng qua một thời
gian công tác tại Công ty tui nhận thấy công tác tiền lƣơng, tiền thƣởng vẫn
còn một số bất cập. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của vấn đề nên tui đã
chọn đề tài “Cải tiến công tác tiền lương, tiền thưởng tại Công ty Cổ phần
Xuất nhập khẩu Bắc Giang” làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp.
2. Tình hình nghiên cứu
Tiền lƣơng, tiền thƣởng luôn là vấn đề quan trọng đƣợc quan tâm tại
các doanh nghiệp vì tiền lƣơng, tiền thƣởng là một yếu tố của chi phí sản xuất
có liên quan trực tiếp và tác động đến lợi nhuận của doanh nghiệp, là một
nhân tố vật chất rất quan trọng trong việc tạo động lực lao động, tăng năng
suất lao động, vì vậy đã có nhiều công trình khác nhau nghiên cứu về tiền
lƣơng, tiền thƣởng. Các công trình đã đề cập một cách toàn diện, khái quát về
tiền lƣơng, tiền thƣởng và cũng có một số công trình đi sâu nghiên cứu hoàn
thiện công tác tiền lƣơng, tiền thƣởng ở các doanh nghiệp nhƣ Công ty xây
dựng thuỷ lợi Hải Phòng, Công ty dệt 10-10, Công ty văn phòng phẩm Cửu
Long… Tuy nhiên chƣa có công trình nào đi sâu nghiên cứu cải tiến công tác
tiền lƣơng, tiền thƣởng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang. Do
đó, đề tài luận văn là cần thiết và mang tính cấp bách.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
* Mục đích:
Nghiên cứu cải tiến nhằm hoàn thiện công tác tiền lƣơng, tiền thƣởng
tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang dựa trên những phân tích,
đánh giá về công tác tiền lƣơng, tiền thƣởng hiện tại của Công ty.
* Nhiệm vụ:
- Nghiên cứu và hệ thống hoá một số lý luận chung về tiền lƣơng, tiền
thƣởng, đánh giá sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tiền lƣơng, tiền thƣởng
trong các doanh nghiệp
- Phân tích và đánh giá công tác tiền lƣơng, tiền thƣởng tại Công ty Cổ
phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang.
- Một số cải tiến nhằm hoàn thiện công tác tiền lƣơng, tiền thƣởng tại
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
* Đối tượng nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu một số cải tiến nhằm hoàn thiện công tác tiền
lƣơng, tiền thƣởng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang. Chỉ xem
xét những yếu tố ảnh hƣởng trực tiếp đến tiền lƣơng, tiền thƣởng, không đặt
vấn đề đi sâu xem xét hạch toán tiền lƣơng, tiền thƣởng. Luận văn coi lý luận
chung về tiền lƣơng, tiền thƣởng là cơ sở để cải tiến công tác tiền lƣơng, tiền
thƣởng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang.
* Phạm vi nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu cải tiến công tác tiền lƣơng, tiền thƣởng tại Công
ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang có kết hợp với việc phân tích và đánh
giá công tác tiền lƣơng, tiền thƣởng hiện tại của Công ty
Về thời gian: Số liệu sử dụng để phân tích đánh giá trong bài viết
đƣợc tập hợp từ năm 2005 (năm Công ty thực hiện Cổ phần hoá).
5. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn chủ yếu sử dụng phƣơng pháp duy vật biện chứng, duy vật
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011179 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement