Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Pat
#1001883 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Du lịch đang phát triển nhanh chóng và trở thành ngành công nghiệp không khói
mang lại hiệu quả cao. Đảng và Nhà nƣớc ta xác định kinh doanh du lịch là ngành
kinh tế mũi nhọn, nó không chỉ mang lại lợi nhuận về kinh tế mà còn đem lại nhiều
lợi ích về chính trị, xã hội khác cho đất nƣớc.
Trong những năm gần đây, ngành du lịch Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, thu
hút đƣợc lƣợng lớn du khách trong và ngoài nƣớc. Đây là mảnh đất màu mỡ, có sức
hấp dẫn thu hút rất nhiều doanh nghiệp tham gia vào sân chơi đầy cạnh tranh này.
Tuy nhiên, việc doanh nghiệp có thành công trên sân chơi đó hay không lại tùy
thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi doanh nghiệp, tùy thuộc vào việc vận dụng linh
hoạt lý thuyết marketing với dịch vụ và thị trƣờng của họ.
Việc xác định thực trạng hoạt động marketing mix, từ đó đƣa ra những giải pháp
kiện toàn hệ thống cũng nhƣ chuẩn hóa phƣơng thức hoạt động của quá trình
marketing mix sẽ góp phần vô cùng quan trọng trong việc nâng cao chất lƣợng hoạt
động kinh doanh của công ty.
Đề tài nghiên cứu đƣợc thực hiện với mong muốn vận dụng những kiến thức đã
học vào thực tiễn. Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích hiện trạng để đề xuất một số
giải pháp nhằm tăng cƣờng và nâng cao hiệu quả hoạt động quá trình marketing mix
tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Asiatica travel.
Chính vì ý nghĩa thiết thực trên, tác giả đã chọn đề tài « Chiến lƣợc Marketing mix
tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Asiatica travel » để làm luận văn thạc sỹ của mình.
2. Mục đích – Nhiệm vụ của nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn chiến lƣợc marketing mix của
công ty TNHH Asiatica travel, đề tài xây dựng hệ thống giải pháp và kiến nghị một
số giải pháp có tính khả thi có thể áp dụng để tăng cƣờng khả năng thu hút khách du
lịch cho Asiatica travel.
Từ mục đích nghiên cứu nêu trên, đặt ra những nhiệm vụ cơ bản cho đề tài:

Phân tích các chiến lƣợc Marketing mix hiện tại của công ty TNHH Asiatica
travel.
Chỉ ra đƣợc những điểm mạnh, điểm yếu, những kết quả đạt đƣợc cũng nhƣ
những vấn đề còn tồn đọng trong chiến lƣợc Marketing mix của công ty.
Đƣa ra các giải pháp hoàn thiện chiến lƣợc Marketing mix cho công ty
TNHH Asiatica travel.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là: nghiên cứu các chiến lƣợc Marketing -
mix để giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của công ty
TNHH Asiatica travel.
Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu các chiến lƣợc Marketing mix của công ty
TNHH Asiatica travel trong giai đoạn 2012-2014 và định hƣớng trong thời gian tới
của công ty.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
- Phƣơng pháp thu thập, xử lý tài liệu
- Phƣơng pháp điều tra, khảo sát thực địa
- Phƣơng pháp phân tích, đánh giá, so sánh
- Phƣơng pháp chuyên gia
- Thiết kế Bảng hỏi
5. Dự kiến đóng góp của luận văn
- Qua quá trình nghiên cứu, bài viết có thể một phần giúp doanh nghiệp nhìn
nhận đƣợc điểm mạnh, điểm yếu, kết quả đạt đƣợc cũng nhƣ những vấn đề còn tồn
tại trong chiến lƣợc marketing mix của công ty TNHH Asiatica travel.
- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng hiện tại và tƣơng lai nhằm áp dụng hiệu
quả nhất trong chiến lƣợc Marketing mix của công ty.
- Đƣa ra các giải pháp để hoàn thiện và phát triển chiến lƣợc Marketing mix
cho công ty TNHH Asiatica travel trong giai đoạn tiếp theo.
6. Kết cấu của luận văn
Bố cục của luận văn gồm có 4 chƣơng, chi tiết nhƣ sau:
Chương 1. Cơ sở lý luận về chiến lƣợc Marketing – mix và tổng quan tình
hình nghiên cứu
Chương 2. Phƣơng pháp luận và thiết kế nghiên cứu
Chương 3. Thực trạng chiến lƣợc marketing mix tại Công ty Trách nhiệm
hữu hạn Asiatica travel
Chương 4. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lƣợc Marketing – Mix
cho công ty TNHH Asiatica Travel

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By myhuyen23
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1002282 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement