Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By betty_bitty90
#1001867 Link tải luận văn miễn phí cho ae

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Cùng với quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam, hoạt động kinh
doanh của các ngân hàng ngày càng phải đối mặt với nhiều áp lực cạnh tranh
từ các ngân hàng trong nƣớc cũng nhƣ từ các định chế tài chính nƣớc ngoài.
Các ngân hàng Việt Nam không chỉ thua kém các ngân hàng nƣớc ngoài về
vốn công nghệ, kỹ năng quản trị, chất lƣợng sản phẩm mà còn bởi cách thức
thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Vì vậy, nghiên cứu và vận dụng các lý thuyết
Marketing là định hƣớng giúp các ngân hàng tìm ra hƣớng đi, tận dụng các
nguồn lực và thế mạnh sẵn có của mình để thỏa mãn tốt nhất nhu cầu khách
hàng, thắng thế trong cạnh tranh, bởi trong nền kinh tế thị trƣờng khách hàng
là yếu tố quyết định sự sống còn của ngân hàng.
Chiến lƣợc marketing hỗn hợp là tập hợp các hoạt động dựa trên sự
phối hợp hợp lý giữa 7 yếu tố: sản phẩm (Product), giá cả (price), phân phối
(Place), xúc tiến hỗn hợp (Promotion), phƣơng tiện hữu hình (Physical
evidence), quy trình dịch vụ (process) và con ngƣời (People) nhằm đáp ứng
tốt nhất nhu cầu của nhóm khách hàng mục tiêu và nâng cao hiệu quả kinh
doanh của ngân hàng. Vậy giải pháp nào để nâng cao hiệu quả chiến lƣợc
Marketing hỗn hợp vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng là vấn đề bức
thiết cần đƣợc giải quyết để các ngân hàng đạt đƣợc mục tiêu của mình.
Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam (BIDV) là một trong
những Ngân hàng TMCP lớn đã có truyền thống hoạt động lâu đời và tạo
đƣợc uy tín trên thị trƣờng. Trong giai đoạn mở cửa kinh tế hiện nay BIDV
cũng không nằm ngoài áp lực cạnh tranh và cần có một chiến lƣợc
Marketing hợp lý để bứt phá. Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt
Nam - Chi nhánh Cầu Giấy là một chi nhánh phát triển mạnh của hệ thống
BIDV trong những năm gần đây. Tuy nhiên trong bối cảnh mới để tiếp tục
phát triển, chi nhánh cũng cần tìm ra cho mình cách thức phát triển riêng,
sáng tạo mà việc lựa chọn chiến lƣợc Marketing hỗn hợp hợp lý trong kinh
doanh luôn là vấn đề quan trọng bao trùm lên mọi hoạt động của ngân hàng.
Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, Tác giả chọn đề tài “Chiến lƣợc
Marketing hỗn hợp tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam
- Chi nhánh Cầu Giấy” làm đề tài luận văn thạc sĩ.
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Marketing ngân hàng là một trong đề tài nhận đƣợc sự quan tâm và
nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nƣớc. Qua thời gian tìm hiểu và
tham khảo một số các tài liệu, nghiên cứu về các đề tài có liên quan. Tác giả
luận văn nhận thấy:
Về cơ sở lý thuyết về Marketing, Marketing trong lĩnh vực dịch vụ và
Marketing trong lĩnh vực ngân hàng Các tác giả Nguyễn Mạnh Tuân (2010),
Marketing - Cơ sở lý luận và thực hành, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà
Nội; Lƣu Văn Nghiêm (2008), Marketing dịch vụ, Nxb Đại học Kinh tế Quốc
dân; Trƣơng Đình Chiến, Quản trị Marketing, Nxb Đại học Kinh tế Quốc
dân; Trần Minh Đạo, Marketing căn bản, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân;
Nguyễn Minh Hiền - Học viện ngân hàng, Marketing Ngân hàng; Trịnh Quốc
Trung, Marketing Ngân hàng, Nxb thống kê; Steve Flashman (2008),
Marketing for construction, On The Box Media. Các tác giả đã nghiên cứu và
đƣa ra các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về chiến lƣợc Marketing, đƣa ra
các quy trình xây dựng, quản lý, đánh giá các chiến lƣợc Marketing.
Liên quan đến Marketing ngân hàng có một số đề tài nghiên cứu khoa
học nhƣ sau:
- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ “Phát triển dịch vụ Ngân hàng hiện
đại của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế
Quốc tế” (2008) của PGS.TS Nguyễn Thị Quy (chủ nhiệm đề tài) - Trƣờng
đại học Ngoại thƣơng Hà Nội. Đề tài phân tích thực trạng cung ứng dịch vụ
Ngân hàng hiện đại và đƣa ra một số giải pháp để phát triển dịch vụ Ngân
hàng hiện đại trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.
- Đề tài Chiến lƣợc marketing mix tại các ngân hàng thƣơng mại cổ phần
Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, trƣờng hợp Ngân hàng
TMCP Sài Gòn - Hà Nội của thạc sĩ Nguyễn Thị Sen, Luận văn tập trung vào
nghiên cứu những nội dung nhƣ: làm rõ những cơ sở lý luận về chiến lƣợc
marketing mix trong lĩnh vực ngân hàng, phân tích đánh giá thực trạng chiến
lƣợc marketing mix của ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, trong đó chủ
yếu tập trung vào cải thiện các dịch vụ hiện có nhằm thỏa mãn và thu hút
đƣợc nhiều khách hàng lớn.
- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: “Định hƣớng chiến lƣợc và giải
pháp phát triển dịch vụ ngân hàng giai đoạn 2005-2006” của thạc sĩ Nguyễn
Hữu Nghĩa (chủ nhiệm đề tài) - Ngân hàng nhà nƣớc. Nội dung chính đƣợc đề
cập trong đề tài này là những định hƣớng và các giải pháp cơ bản để phát triển
sản phẩm dịch vụ Ngân hàng trong giai đoạn 2005-2006.
- Đề tài nghiên cứu khoa học “Marketing ngân hàng - thực trạng và giải
pháp” (2007) của Đỗ Lƣơng Trƣờng. Đây là đề tài đạt giải A - Nhà kinh tế trẻ
của Trƣờng Đại học Kinh tế tổ chức vào năm 2007, đạt giải 3 cấp bộ về đề tài
nghiên cứu khoa học sinh viên. Đề tài cung cấp cái nhìn tổng quát về
marketing ngân hàng, cung cấp một bức tranh toàn cảnh về hoạt động
Marketing của các ngân hàng trong những năm gần đây và đề xuất một số
biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ngân
hàng bằng biện pháp cải thiện tốt vai trò Marketing ngân hàng.
Luận văn thạc sĩ của tác giả Hà Thị Thu Dung năm 2012 “Đẩy mạnh
ứng dụng Marketing mix cho dịch vụ 3G của công ty viến thông quân đội
Viettel”. Tác giả đã hệ thống hóa lý luận cơ bản về Marketing nói chung và

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1003734 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement