Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dunghoi_visao_anhyeuem_hd2007
#1001860 Link tải luận văn miễn phí cho ae
CHƢƠNG 1 : TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
VỀ CHIẾN LƢỢC MARKETING NGÂN HÀNG.....................................................5
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ........................................................................5
1.2. Cơ sở lý luận chung về chiến lƣợc Marketing trong kinh doanh ngân hàng .9
1.2.1. Khái niệm, vai trò chiến lược marketing trong kinh doanh ngân hàng .......9
1.2.2. Nội dung cơ bản chiến lược Marketing trong kinh doanh ngân hàng .......17
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược marketing trong kinh doanh ngân
hàng ....................................................................................................................35
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU............................44
2.1. Phƣơng pháp tiếp cận........................................................................................44
2.2. Mô hình nghiên cứu:..........................................................................................44
2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu ..................................................................................45
2.3.1 Phương pháp thu thập dữ liệu .......................................................................45
2.3.2. Chọn mẫu điều tra...........................................................................................47
2.3.3. Thiết kế phiếu khảo sát ....................................................................................48
2.3.4. Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu .................................................48
2.3.5. Phương pháp xử lý dữ liệu: ...........................................................................48
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC MARKETING TẠI NGÂN HÀNG
THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI....................................................................50
3.1. Tổng quan về Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Quân đội.............................50
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển................................................................50
3.1.2. Các yếu tố nguồn lực.....................................................................................52
3.1.3. Đặc điểm kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội .........59
3.2.Thực trạng chiến lƣợc Marketing tại Ngân hàng Thƣơng Mại cổ phần Quân
đội ..............................................................................................................................65
3.2.1. Công tác phát triển sản phẩm (Product) ........................................................65
3.2.2. Công tác định giá (Price)...............................................................................75
3.2.3. Công tác về phân phối (Place).......................................................................79
3.2.4. Công tác về xúc tiến hỗn hợp (Promotion) ...................................................82
3.2.5. Công tác phát triển nguồn nhân lực (People)................................................86
3.2.6. Công tác xây dựng quy trình dịch vụ (Process) ............................................88
3.2.7. Công tác xây dựng cơ sở vật chất (Physical Evidence) ................................91
3.3. Đánh giá chung ..................................................................................................93
3.3.1. Những kết quả đạt được ................................................................................93
3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân ....................................................................95
CHƢƠNG 4: ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN
CHIẾN LƢỢC MARKETING CHO NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN
QUÂN ĐỘI .................................................................................................................102
4.1 Phƣơng hƣớng hoạt động của Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần giai đoạn
2015-2020 .................................................................................................................102
4.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lƣợc Marketing cho Ngân hàng
Thƣơng mại Cổ phần Quân đội.............................................................................103
4.2.1. Xây dựng chính sách sản phẩm dịch vụ đa dạng và khác biệt....................103
4.2.2. Nâng cấp hệ thống công nghệ .....................................................................105
4.2.3. Tăng cường hoạt động phân phối................................................................106
4.2.4. Tăng cường hoạt động xúc tiến hỗn hợp.....................................................108
4.2.5. Phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao .............109
4.2.6. Chính sách giá cả phù hợp...........................................................................111
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hội nhập kinh tế quốc tế mang đến nhiều cơ hội, song cũng đặt ra không ít
thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp hoạt
động trong lĩnh vực ngân hàng (các Ngân hàng thương mại) – lĩnh vực được coi
là “Huyết mạch của nền kinh tế”. Để cạnh tranh và cạnh tranh thành công, mỗi
ngân hàng cần xây dựng cho được một chiến lược phát triển phù hợp trên cơ sở
phát huy tối đa các lợi thế cạnh tranh, tạo sự khác biệt, khẳng định thương hiệu
trên thị trường.
Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, một doanh nghiệp muốn tồn
tại và phát triển thì doanh nghiệp đó phải tiến hành huy động mọi nguồn lực.
Thông qua chiến lược Marketing, doanh nghiệp có thể phát huy hết nội lực
hướng vào những cơ hội hấp dẫn trên thị trường và vì thế sẽ giúp doanh nghiệp
nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh trong quá trình
mở cửa và tự do hóa nền kinh tế. Vai trò của Marketing nói chung đã không còn
mới mẻ nữa nhưng thực hiện các hoạt động đó như thế nào để có hiệu quả nhất
lại là mối trăn trở của các nhà quản trị.
Nghiên cứu chiến lược Marketing cho ngân hàng là một trong những vấn đề
quan trọng góp phần mang lại hiệu quả cho các ngân hàng. Trong giai đoạn hậu
WTO hiện nay, cạnh tranh giữa các ngân hàng không chỉ còn ở lãi suất, chất
lượng dịch vụ mà thương hiệu ngân hàng cũng là một yếu tố sống còn không
kém phần quan trọng. Chiến lược Marketing nhằm xây dựng thương hiệu mạnh
cho các ngân hàng vẫn chưa được quan tâm đúng mực. Đối với các nước phát
triển, Marketing ngân hàng là một lĩnh vực không mới nhưng đối với các nước
đang phát triển mà đặc biệt là Việt Nam thì vẫn còn nhiều vấn đề cần bàn luận.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By phucty2009
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1002209 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement