Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyen200796
#1001798 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong gần 25 đổi mới đất nƣớc, công tác quy hoạch tổng thể kinh thế -
xã hội mà cụ thể là quy hoạch kinh tế - xã hội cấp huyện đã có những đóng
góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế ở địa phƣơng, từng
bƣớc đáp ứng đƣợc vai trò là một công cụ quan trọng phục vụ công tác chỉ
đạo, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên qua triển khai
thực hiện cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế, cụ thể đó là: Không ít quy hoạch
ngay từ khi mới báo cáo thẩm định hay bắt đầu đi vào thực hiện đã bộc lộ có
độ vênh lớn so với thực tế, không bám sát đƣợc quá trình vận động của cuộc
sống. Thể hiện rõ nhất là việc phải liên tục có những điều chỉnh, bổ sung lớn
trong thời gian 1- 3 năm và không ít trƣờng hợp phải điều chỉnh căn bản về
mục tiêu, định hƣớng, nội dung quy hoạch cho phù hợp với tình thực tế của
địa phƣơng. Nhiều khi công tác lập quy hoạch rất khó thể thực hiện vì chƣa
xác định đƣợc ―cái hồn‖ của địa phƣơng. Vậy phải chăng do chƣa xây dựng
đƣợc một chiến lƣợc kinh tế - xã hội trong đó thể hiện các quan điểm, mục
tiêu và sự nhất quán về con đƣờng phát triển của địa phƣơng trƣớc khi thực
hiện các công việc cụ thể nhƣ xây dựng quy hoạch kinh tế - xã hội và các quy
hoạch, kế hoạch khác.
Ngoài ra, hiện nay việc phát triển kinh tế - xã hội ở cấp huyện còn
mang tính chỉ tiêu, bình quân giữa các địa phƣơng với nhau trong tỉnh, điều
này chƣa phản ảnh đúng tình hình và điều kiện phát triển của địa phƣơng. Qua
nhiều năm phát triển với những mục tiêu, chƣơng trình ngắn hạn đã bộc lộ
nhiều khiếm khuyết ảnh hƣởng tiêu cực đến sự phát triển bền vững nhƣ việc
xúc tiến đầu tƣ mang tính thời vụ, không chủ động, thiếu định hƣớng và
không có các chƣơng trình hành động mang tính lâu dài. Việc quy hoạch nhất
là các Cụm công nghiệp, Khu đô thị, các thị tứ, thị trấn nhiều lúc bị động. Địa
phƣơng có nhiều lợi thế so sánh về vùng miền nhƣng ít đƣợc phát huy, và
chính sự bị động đó dẫn đến việc các nhân tố tốt, các cơ hội đến thì địa
phƣơng lại không tận dụng triệt để thời cơ vì chƣa sẳn sàng về mọi mặt, đôi
khi làm triệt tiêu những tiềm năng của địa phƣơng…Chính vì vậy việc xây
dựng một chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Đại Lộc là điều cấp
thiết, nhằm đáng giá một cách đúng đắn, toàn diện địa phƣơng, tìm ra các yếu
tố tiềm năng phát triển lâu dài. Đồng thời nhận dạng đƣợc vị thế hiện tại, từ
đó chọn lựa điểm đột phá, chọn ngành nghề kinh tế làm đòn bẩy phát triển, từ
đó xây dựng các giải pháp, cải thiện mặt yếu kém, tăng sức mạnh của địa
phƣơng để phát triển bền vững và chủ động
Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội là căn cứ trọng yếu trong các
công tác chỉ đạo, điều hành các công việc mang tính định hƣớng lâu dài quan
trọng cụ thể nhƣ:
- Chiến lƣợc là căn cứ để lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã
hội và các quy hoạch, kế hoạch khác trên địa bàn huyện:
+ Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng.
+ Định hƣớng quy hoạch sử dụng đất.
+ Luận chứng danh mục dự án đầu tƣ ƣu tiên.
+ Luận chứng bảo vệ môi trƣờng.
+Xác định các giải pháp về cơ chế, chính sách nhằm thực hiện mục tiêu
quy hoạch.
+ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm.
- Chiến lƣợc là cơ sở để lập các quy hoạch ở quy mô lãnh thổ nhỏ hơn
trên địa bàn huyện nhƣ:
+ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới (hiện nay tất cả các xã đều lập
quy hoạch xã nông thôn mới).
+ Quy hoạch phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, Cụm công nghiệp
(nằm trên địa bàn một huyện), quy hoạch chung thị trấn, thị tứ các đô thị mới...
Xuất phát từ các luận cứ nêu trên, tác giả đã chọn để tài: "Chiến lƣợc
phát triển kinh tế - xã hội huyện Đại Lộc đến năm 2020" làm đề tài luận văn
tốt nghiệp thạc sỹ.
2. Tình hình nghiên cứu của đề tài.
Liên quan đến đề tài Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội đã có nhiều
đề tài khác nhau nhƣng chỉ tập trung ở quy mô lớn hơn.
Nƣớc ta đến nay đã xây dựng và thực hiện 2 chiến lƣợc phát triển kinh
tế - xã hội 10 năm là: "Chiến lƣợc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến
năm 2000" (năm 1991) và "Chiến lƣợc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng để đến năm 2020
nƣớc ta cơ bản trở thành nƣớc công nghiệp" (năm 2001).
Việc thực hiện thành công Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội 10 năm
1991 - 2000 đã đƣa nƣớc ta ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, bƣớc
vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Việc thực hiện thành công Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội 10 năm
2001 - 2010 đã đƣa nƣớc ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, bƣớc vào
nhóm nƣớc đang phát triển có thu nhập trung bình.
Hiện nay, cả nƣớc đang thực hiện Chiến lƣợc phát triển Kinh tế - xã
hội Việt Nam 2011- 2020. Dự kiến việc thực hiện thành công Chiến lƣợc phát
triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020 sẽ đƣa nƣớc ta về cơ bản trở thành
nƣớc công nghiệp theo hƣớng hiện đại.
- Các Chiến lƣợc Kinh tế - xã hội ở một số nƣớc nhƣ: Trung Quốc, Nhật
Bản, Hàn Quốc…
- Các chiến lƣợc phát triển ngành nhƣ: Công nghiệp- TTCN; Giao thông
- Vận tải; Xây dƣng; Điện; Tài nguyên - Môi trƣờng…
- Các chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội vùng.
- Ngoài ra các nghiên cứu, tài liệu liên quan đến địa phƣơng tỉnh Quảng
Nam và huyện Đại Lộc nhƣ: Quy hoạch Vùng kinh tế trọng điểm Miền
Trung; Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Quảng Nam đến năm 2015
đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 148/2005/QĐ-TTg
ngày 17/6/2005; Các Quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh
vực của tỉnh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XX,
nhiệm kỳ 2010 - 2015; Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đại Lộc lần
thứ XX, nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Hiện nay vấn đề nghiên cứu chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội ở cấp
huyện chƣa đƣợc thực hiện, chỉ có quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, vì vậy
việc chọn đề tài Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội huyện Đại Lộc đến năm
2020 để nghiên cứu là có tính mới, cụ thể.
3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
3.1. Mục đích nghiên cứu
Cụ thể hóa cơ sở lý luận về quản trị chiến lƣợc vào chiến lƣợc phát
triển kinh tế - xã hội địa phƣơng, từ đó rút ra các vấn đề có tính phƣơng pháp
luận cho việc nghiên cứu chiến lƣợc phát triển kinh - xã hội ở cấp huyện.
Phân tích đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển kinh tế - xã hội,
rút ra đƣợc năng lực cốt lõi của huyện Đại Lộc.
Đề xuất chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đại Lộc đến
năm 2020.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Làm rõ những cơ sở khoa học, những lý luận cơ bản về chiến lƣợc phát
triển kinh tế - xã hội theo tiếp cận quản trị chiến lƣợc, từ đó rút ra các vấn đề
có tính phƣơng pháp luận cho việc nghiên cứu chiến lƣợc phát triển kinh - xã
hội ở cấp huyện.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By nguyenhai1987
#1010421 Anh cho em xin tài liệu này với ạ. Em đang cần gấp để nghiên cứu. email: [email protected]. Thank anh rất nhiều.
Hình đại diện của thành viên
By hau1985
#1018189 anh cho em xin bài luận văn này với ạ, em Thank rất nhiều ạ. em đang cần gấp anh giúp em chuyển vào mail của em: [email protected], Thank anh nhiều
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1018213
anhsamco đã viết:link mới sao vẫn không tải được ạ.. cho xin hướng dẫn cụ thể với ạbị làm sao mà không tải được? ai cũng tải được mà
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement