Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By buivietdunggiang
#1001751 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI NÓI ĐẦU
1. Về tính cấp thiết của đề tài
Quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới, đặc biệt là việc gia nhập tổ
chức thƣơng mại thế giới (WTO) đã mở ra cho nền kinh tế Việt Nam nhiều
lợi ích và cơ hội thuận lợi có thể khai thác phục vụ phát triển kinh tế. Trong
thời gian qua, Việt Nam đã tận dụng và khai thác khá thành công các lợi ích
và cơ hội, nhờ đó Việt Nam đã gặt hái đƣợc nhiều thành tựu quan trọng về
phát triển kinh tế, đặc biệt là đạt tốc độ tăng trƣởng kinh tế cao, thậm chí mặc
dù bị ảnh hƣởng nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu và
trong khi phần lớn các nền kinh tế trên thế giới rơi vào suy thoái thì nền kinh
tế Việt Nam vẫn giữ đƣợc sự ổn định, duy trì đƣợc mức tăng trƣởng khá.
Những thành tựu đó là kết quả của sự kiên định của Đảng, Nhà nƣớc và nhân
dân ta với con đƣờng xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trƣờng định
hƣớng xã hội chủ nghĩa. Cụ thể là công tác quản lý nhà nƣớc trong lĩnh vực
kinh tế đƣợc thực hiện tốt, phù hợp với thực trạng, điều kiện phát triển của
nền kinh tế nƣớc ta.
Đối với công tác quản lý nhà nƣớc về kinh tế thì ngân sách Nhà nƣớc là
khâu cơ bản, chủ đạo của tài chính nhà nƣớc, tập trung nguồn tài chính quan
trọng nhất trong hệ thống tài chính quốc gia, đồng thời cũng là một trong
những công cụ quan trọng của Nhà nƣớc trong việc điều tiết nền kinh tế vĩ
mô. Ngân sách Nhà nƣớc tác động trực tiếp đến việc tăng quy mô đầu tƣ, thúc
đẩy nền kinh tế tăng trƣởng và phát triển. Thông qua việc phân bổ ngân sách
để duy trì hoạt động của Nhà nƣớc và thực hiện việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế
nhằm phát triển bền vững và không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội.
Điều đó cho thấy việc phân bổ, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách
quốc gia nói chung và của các địa phƣơng nói riêng có ý nghĩa hết sức quan
trọng, giúp Chính phủ và chính quyền các cấp thực hiện tốt các mục tiêu tăng
trƣởng, phát triển kinh tế - xã hội của mình.
Những năm gần đây, công tác phân bổ ngân sách Nhà nƣớc của cả
nƣớc nói chung và của tỉnh Yên Bái nói riêng đã đạt đƣợc những kết quả nhất
định, việc xây dựng và áp dụng định mức phân bổ ngân sách cơ bản đƣợc
thực hiện, mang lại kết quả tích cực, phát huy tính công khai, minh bạch, công
bằng và hợp lý trong quản lý và điều hành ngân sách Nhà nƣớc, khắc phục
đƣợc phần nào việc phân bổ ngân sách theo cảm tính, thếu căn cứ trƣớc đây.
Tuy nhiên, hiệu quả công tác phân bổ ngân sách Nhà nƣớc chƣa cao và
còn bộc lộ nhiều điểm chƣa phù hợp với thực tiễn. Phân bổ ngân sách chủ yếu
dựa vào kinh nghiệm, đƣợc lập theo từng năm và theo phƣơng pháp tăng thêm
một tỷ lệ phần trăm nhất định so với số ƣớc thực hiện năm hiện hành, hoặc
mô phỏng theo các Quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ về định mức phân
bổ ngân sách giữa ngân sách Trung ƣơng với ngân sách địa phƣơng. Việc
phân bổ còn phụ thuộc nhiều vào ý chí chủ quan của ngƣời quản lý, chƣa gắn
chặt với việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và hiệu quả đầu ra,
hệ thống các tiêu chí, định mức phân bổ còn một số điểm chƣa phù hợp, chƣa
khuyến khích đƣợc các đơn vị thực hiện tiết kiệm ngân sách, kết quả mang lại
chƣa tƣơng xứng với nguồn lực đầu tƣ của xã hội. Xuất phát từ tính cấp thiết
đó, đề tài: “Công tác phân bổ ngân sách Nhà nước tại tỉnh Yên Bái, thực
trạng và giải pháp” đã đƣợc lựa chọn để nghiên cứu. Đề tài sẽ đƣa ra đƣợc
cái nhìn tổng quát nhất về công tác phân bổ ngân sách tại nƣớc ta cũng nhƣ
đối với riêng tỉnh Yên Bái. Đề tài cũng đánh giá và bổ sung những điểm còn
hạn chế của trong công tác phân bổ ngân sách nhƣ công tác lập dự toán, công
tác xây dựng các tiêu chí, định mức PBNS…Trên cơ sở phân tích thực trạng
công tác phân bổ ngân sách Nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Yên Bái (giai đoạn
2009-2012) đề tài đƣa ra những biện pháp giúp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả
công tác phân bổ ngân sách trong những năm tới.
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài
2.1. Về cơ sở lý luận
Luật Ngân sách Nhà nƣớc năm 2002 trao thêm quyền tự chủ về ngân
sách cho các địa phƣơng. Theo đó, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc
phân cấp quản lý NSNN cho chính quyền các cấp; xây dựng định mức phân bổ
ngân sách và mức phân bổ ngân sách cho các ngành, các cấp. Các định mức
phân bổ ngân sách cho ngân sách cấp huyện, xã đƣợc xây dựng và áp dụng cho
mỗi giai đoạn ổn định ngân sách (3-5 năm). Việc xây dựng đầy đủ các định
mức phân bổ ngân sách ở tất cả các lĩnh vực là việc làm hoàn toàn mới.
Cho đến nay, đối với công tác phân bổ ngân sách Nhà nƣớc tại tỉnh
Yên Bái, theo tìm hiểu của tác giả cũng đã có một số luận văn, tiểu luận và
báo cáo trong phạm vi ngành, nghề, lĩnh vực nhƣ:
1. Nguyễn Hoàng Quân (2012), Công tác Phân bổ ngân sách Nhà
nước cho phát triển giáo dục tại tỉnh Yên Bái - Luận văn Thạc sỹ chuyên
ngành Tài chính công - Học viên Tài chính.
Giáo dục và đào tạo là một ngành đặc biệt quan trọng của đất nƣớc, đƣợc
cả xã hội quan tâm. Hàng năm Nhà nƣớc đã đầu tƣ rất nhiều cho ngành giáo
dục từ con ngƣời đến kinh phí, tuy nhiên nền giáo dục cả nƣớc nói chung và tại
tỉnh Yên Bái nói riêng vẫn chƣa có bƣớc phát triển đúng với tiềm năng vốn có.
Đề tài này đã đề cập đến việc phân bổ ngân sách Nhà nƣớc trong một lĩnh vực
cụ thể, nêu lên đƣợc thực trạng của việc phát triển giáo dục tại tỉnh nhà, những
tồn tại và hạn chế trong việc phân bổ ngân sách cho ngành giáo dục từ khâu.
Từ đó đã đƣa ra những kiến nghị, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền trong
việc phân bổ ngân sách cho ngành giáo dục tại tỉnh Yên Bái.
2. Đồng Mạnh Linh (2012), Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển tại
tỉnh Yên Bái giai đoạn 2006-2010 - Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Tài chính
công - Học viên Tài chính.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By robi9x
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1012376 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement