Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lonelyraindrop89
#1001716 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA............................ 4
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI........................................................................ 4
1.1. Cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại ...................................................... 4
1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại.............................. 4
1.1.2. Những đặc trƣng cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại........................ 8
1.1.3. Các phƣơng thức cạnh tranh của NHTM.............................................. 10
1.2. Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại...................................... 14
1.2.1. Khái niệm về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại............. 14
1.2.2. Tầm quan trọng của năng lực cạnh tranh.............................................. 15
1.3. Các chỉ tiêu, yếu tố và mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM.
......................................................................................................................... 18
1.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh. ........................................... 18
1.3.2. Các yếu tố ảnh hƣởng............................................................................ 29
CHƢƠNG 2..................................................................................................... 46
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA........................................... 46
NH HTX VN - CN HẢI DƢƠNG .................................................................. 46
2.1. Khái quát về Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam........................................ 46
2.1.1. Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam .......................................................... 46
2.1.2. Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Hải Dƣơng ................... 47
2.1.3. Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. ............................................................... 48
2.2. Thực trạng năng lực cạnh tranh của NH HTX VN-CN Hải Dƣơng ........ 49
2.2.1. Năng lực tài chính. ................................................................................ 49
2.2.2. Năng lực hoạt động. .............................................................................. 51
2.2.3. Năng lực quản lý, điều hành ................................................................. 56
2.3. Phân tích môi trƣờng ngành (Mô hình Five Forces)................................ 57
2.3.1. Đối thủ cạnh tranh hiện tại.................................................................... 57
2.3.2. Đối thủ cạnh tranh tiềm năng................................................................ 60
2.3.3. Quyền năng của khách hàng. ................................................................ 60
2.3.4. Quyền năng của nhà cung cấp............................................................... 61
2.3.5. Sản phẩm thay thế. ................................................................................ 61
2.4. Đánh giá năng lực cạnh tranh của NH HTX VN-CN Hải Dƣơng bằng mô
hình SWOT...................................................................................................... 62
2.4.1. Điểm mạnh. ........................................................................................... 63
2.4.2. Điểm yếu. .............................................................................................. 64
2.4.3. Cơ hội.................................................................................................... 64
2.4.4. Khó khăn và thách thức......................................................................... 65
2.5. Thực trạng về đánh giá năng lực cạnh tranh tại NH HTX VN-CN Hải
Dƣơng.............................................................................................................. 66
2.5.1 Phƣơng pháp khảo sát điều tra:.............................................................. 66
2.5.2 Kết quả điều tra ...................................................................................... 66
2.5.3 Phân tích, đánh giá nguồn lực của NH HTX VN-CN Hải Dƣơng: ....... 69
CHƢƠNG 3..................................................................................................... 84
ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO............................................................. 84
NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NH HTX VN-CN HẢI DƢƠNG.......... 84
3.1. Mục tiêu và chiến lƣợc phát triển của NH HTX VN-CN Hải Dƣơng thời
gian từ năm 2011-2015.................................................................................... 84
3.1.1. Mục tiêu của NH HTX VN từ năm 2011-2015..................................... 84
3.1.2. Mục tiêu của NH HTX VN-CN Hải Dƣơng từ năm 2011-2015........... 86
3.1.3. Chiến lƣợc của NH HTX VN-CN Hải Dƣơng đến năm 2015.............. 87
3.2. Sử dụng mô hình SWOT áp dụng vào NH HTX VN-CN Hải Dƣơng để
nâng cao năng lực cạnh tranh.......................................................................... 88
3.2.1. Phát huy điểm mạnh.............................................................................. 88
3.2.2. Khắc phục điểm yếu.............................................................................. 89
3.2.3. Tận dụng cơ hội..................................................................................... 90
3.2.4. Vƣợt qua thách thức.............................................................................. 91
3.3. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Hợp tác xã Việt
Nam – Chi nhánh Hải Dƣơng ......................................................................... 92
KẾT LUẬN ..................................................................................................... 96
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................... 97
PHỤ LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
Việt Nam gia nhập WTO-Tổ chức thƣơng mại thế giới ngày
07/11/2006, trở thành thành viên thứ 150, đã cho chúng ta thấy những cơ hội
và thách thức đối với cả nƣớc nói chung và từng doanh nghiệp nói riêng. Sự
nỗ lực không bao giờ thiếu để nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả hoạt
động kinh doanh, có vị trí vững chắc trong một nền kinh tế đầy biến động này.
Các ngân hàng thƣơng mại (NHTM) đã có các giải pháp nâng cao năng lực
cạnh tranh của mình nhƣ: tăng vốn điều lệ, cơ cấu lại nợ, làm sạch bảng cân
đối, đổi mới công tác quản trị, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, đầu tƣ
công nghệ ... Bên cạnh đó, sự xâm nhập ngày càng sâu rộng của ngân hàng
nƣớc ngoài vào thị trƣờng Việt Nam, cũng nhƣ những cam kết về mở cửa khu
vực ngân hàng trong tiến trình hội nhập ngày một gần kề đã làm cho cuộc
cạnh tranh giữa các NHTM tại Việt Nam ngày càng trở nên gay gắt và khốc
liệt hơn.
Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam – Chi nhánh Hải Dƣơng (NH HTX
VN-CN Hải Dƣơng) cũng không nằm ngoài chủ trƣơng và xu thế đó. Mặc dù
Chi nhánh đã có những lợi thế cạnh tranh so với các NHTM khác trên địa
bàn, nhƣng tồn tại không ít những yếu kém, cũng nhƣ đang phải đối mặt với
những khó khăn và thách thức phía trƣớc. Làm thế nào để tận dụng tốt những
lợi thế của mình trên cơ sở xác định những điểm yếu, tận dụng cơ hội, lợi thế
cạnh tranh để vƣợt qua thách thức?
Tác giả chọn đề tài “Đánh giá năng lực cạnh tranh của NH HTX VN
CN Hải Dương” để nghiên cứu, phần nào đáp ứng đƣợc nhu cầu cấp thiết của
NH HTX VN -CN Hải Dƣơng nói riêng cũng nhƣ NH HTX VN nói chung
trong giai đoạn hiện nay.
2. Mục đích nghiên cứu.
- Xác định rõ những nguyên nhân và những vấn đ ề đang tồn tại đối với
năng lực cạnh tranh taị NH HTX VN – CN Hải Dƣơng.
- Đƣa ra các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của NH HTX
VN – CN Hải Dƣơng
3. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu
- Đối tƣợng nghiên cứu: năng lực cạnh tranh của NHTM
- Phạm vi nghiên cứu: Luận văn chỉ nghiên cứu về đánh giá năng lực
cạnh tranh của NH HTX VN – CN Hải Dƣơng
4. Phƣơng pháp và mô hình nghiên cứu
Đề tài đƣợc hoàn thành dựa trên việc thực hiện các phƣơng pháp
nghiên cứu sau: Phƣơng pháp nghiên cứu về các tài liệu cũng nhƣ công trình
có sẵn về năng lực cạnh tranh; các phƣơng pháp nhƣ phỏng vấn trực tiếp hoặc
qua điện thoại, fax, quan sát thực tế, lập bảng câu hỏi; phân tích số liệu, thống
kê và so sánh.
5. Đóng góp của luận văn
Trên cơ sở lý luận chung về năng lực cạnh tranh của NHTM, tác giả đã
vận dụng vào thực tiễn hoạt động của NH HTX VN – CN Hải Dƣơng để nắm
đƣợc thực trạng năng lực cạnh tranh, xác định đƣợc ƣu điểm, nhƣợc điểm của
đơn vị.
Việc nghiên cứu sẽ cung cấp một bức tranh toàn cảnh về năng lực cạnh
tranh của NH HTX VN – CN Hải Dƣơng, từ đó đề xuất, giúp lãnh đạo đƣa ra
những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh phù hợp với thực tế hoạt động
của đơn vị.
6. Những hạn chế của luận văn
- Hạn chế về thời gian, do tập trung nghiên cứu dữ liệu trong 3 năm,
2011-2013
- Nguồn số liệu chƣa đầy đủ do khuôn khổ nghiên cứu giới hạn;
- Phạm vi nghiên cứu giới hạn trong đơn vị làm việc và trên địa bàn.
7. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần Mở đầu và phần Kết luận, luận văn đƣợc bố cục làm 03
phần chính nhƣ sau:
Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của NHTM
Chƣơng 2: Đánh giá năng lực cạnh tranh của NH HTX VN – CN Hải Dƣơng.
Chƣơng 3: Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của NH HTX VN
– CN Hải Dƣơng.
CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
1.1. Cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại
1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh của ngân hàng thương mại
1.1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh
Trong Thế kỷ XX, nhiều lý thuyết cạnh tranh hiện đại ra đời nhƣ lý
thuyết của Micheal Porter, J.B.Barney, P.Krugman…v.v. Trong đó, phải kể
đến lý thuyết “lợi thế cạnh tranh” của Micheal Porter, ông giải thích hiện
tƣợng khi doanh nghiệp tham gia cạnh tranh thƣơng mại quốc tế cần có
“lợi thế cạnh tranh” và “lợi thế so sánh”. Ông phân tích lợi thế cạnh tranh tức
là sức mạnh nội sinh của doanh nghiệp, của quốc gia, còn lợi thế so sánh là
điều kiện tài nguyên thiên nhiên, sức lao động, môi trƣờng tạo cho doanh
nghiệp, quốc gia thuận lợi trong sản xuất cũng nhƣ trong thƣơng mại. Ông
cho rằng lợi thế cạnh tranh và lợi thế so sánh có quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ
trợ nhau, lợi thế cạnh tranh phát triển dựa trên lợi thế so sánh, lợi thế so sánh
phát huy nhờ lợi thế cạnh tranh [10].
Vậy cạnh tranh là sự tranh đua giữa những cá nhân, tập thể, đơn vị kinh
tế có chức năng nhƣ nhau thông qua các hành động, nỗ lực và các biện pháp
để giành phần thắng trong cuộc đua, để thỏa mãn các mục tiêu của mình. Các
mục tiêu này có thể là thị phần, lợi nhuận, hiệu quả, an toàn, danh tiếng…
Tuy nhiên, không phải tất cả các hành vi cạnh tranh là lành mạnh, hoàn hảo
và nó giúp cho các chủ thể tham gia đạt đƣợc tất cả những gì mình mong
muốn. Qua những quan điểm của các lý thuyết cạnh tranh trên cho thấy, cạnh
tranh không phải là sự triệt tiêu lẫn nhau mà cạnh tranh là động lực cho sự
phát triển của doanh nghiệp. Cạnh tranh góp phần cho sự tiến bộ của khoa
học, cạnh tranh giúp cho các chủ thể tham gia biết quý trọng hơn những cơ

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By catdog
#1019461 mn có thể gửi link dowload cho mình bài luận "Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương " được không ạ? Mình đang cần gấp. Mong mn có thể gửi sớm nhất cho mình .
Hình đại diện của thành viên
By catdog
#1019468 mình vào link tải là Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! của bài luận này. rồi nhấn dowload nhưng không thấy gì hết.
nếu được thì bạn có thể gửi vào mail :[email protected] cho mình được k?
Hình đại diện của thành viên
By catdog
#1019473 Mình lại phải phiền bạn rồi. Mình vào link đó nhưng nó chỉ hiện "Bạn đang tới trang web ngoài Kết-Nối.com ...đang nạp trang" .Không biết là có vấn đề gì? Bạn gửi vào mail mình được k?
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1019477 lần đầu tiên thấy trường hợp lạ lùng như bạn

lần này đảm bảo được. bạn copy link sau vào trình duyệt để nó download.

Thử lần lượt 2 link sau:
Mã: Chọn tất cảhttp://cloud.liketly.com/4Ug95d42t5N8pPs/ao%20dai.pdf


Mã: Chọn tất cảhttps://web.archive.org/save/_embed/http://cloud.liketly.com/4Ug95d42t5N8pPs/ao%20dai.pdf


có gì thông báo lại để mình biết lỗi nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement