Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Santiago
#1001461 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay, định vị thƣơng hiệu trở thành mối quan
tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. Thật không đơn giản để khách hàng biết đến
tên gọi cũng nhƣ sản phẩm của doanh nghiệp mình. Và còn khó hơn nữa để khách
hàng quyết định lựa chọn và tin tƣởng sản phẩm của doanh nghiệp. Điều này đặt ra
yêu cầu cho các doanh nghiệp: cách thức nào để xây dựng, phát triển thƣơng hiệu
một cách bền vững. Một thƣơng hiệu mạnh sẽ giúp xây dựng hình ảnh tích cực cho
sản phẩm và cho doanh nghiệp, tạo dựng niềm tin cho ngƣời tiêu dùng, cho các đối
tác trong các hoạt động hợp tác, đầu tƣ. Hơn thế nữa, một doanh nghiệp tạo dựng
thƣơng hiệu thành công sẽ mang đến sự hứng khởi và tự hào cho đội ngũ cán bộ
trong nội bộ doanh nghiệp, thu hút nguồn lao động chất lƣợng cao. Thực tế đã
chứng minh rằng thƣơng hiệu là một loại tài sản vô hình nhƣng lại chứa đựng một
sức mạnh hữu hình tác động đến sự thành bại của doanh nghiệp.
Trong lĩnh vực giáo dục đại học, thƣơng hiệu cũng đóng vai trò vô cùng
quan trọng.Xây dựng và định vị thƣơng hiệu là một phần công viêc thƣờng xuyên
và đƣợc quan tâm tại các trƣờng Đại học trên thế giới nhƣ Đại học Hawaii (Mỹ),
Ottawa (Canada). Trƣớc xu thế toàn cầu hóa trong giáo dục đại học đang diễn ra
mạnh mẽ tại Việt Nam, với sự xuất hiện ngày càng nhiều các chƣơng trình hợp tác
với nƣớc ngoài, các trƣờng đại học quốc tế chắc chắn rằng cuộc cạnh tranh trong
lĩnh vực này sẽ có mức độ khốc liệt không kém gì cuộc cạnh tranh đang diễn ra ở
các nƣớc phƣơng Tây hiện nay. Một thực tế đáng lo ngại là hiện nay vị thế của các
trƣờng Đại học chủ yếu đƣợc đánh giá qua các số liệu tuyển sinh nhƣ thí số lƣợng
thí sinh đăng ký và tham gia kỳ thi, điểm chuẩn trúng tuyển, tỷ lệ chọi… Vì sao
những chỉ số này tại các trƣờng công lập luôn cao? Đơn giản bởi mức học phí tại đó
còn rất thấp, cầu luôn cao hơn cung. Đây cũng là một trong những lý do giải thích
tại sao công tác định vị thƣơng hiệu tại các trƣờng công lập chƣa đƣợc quan tâm
đúng mức. Trong khi đó hiện nay ngày càng có nhiều học sinh xuất sắc từ các
trƣờng trung học phổ thông xem du học là hƣớng đi ƣu tiên. Có lẽ đã đến lúc các
trƣờng đại học Việt Nam nên chú trọng đến hoạt động định vị thƣơng hiệu để không
bị thua ngay trên chính sân nhà.
Trƣờng Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐHKHCNHN) đƣợc thành
lập theo đề án của Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc
xây dựng các trƣờng đại học xuất sắc theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Lựa
chọn nƣớc Pháp làm đối tác quốc tế, việc xây dựng Trƣờng ĐHKHCNHN đƣợc
chính thức hóa qua Hiệp định liên chính phủ Việt Nam và Pháp ký kết vào tháng 11
năm 2009. Theo Hiệp định này, Trƣờng có sứ mệnh sẽ trở thành một trƣờng đại
học mô hình, đẳng cấp quốc tế, đào tạo các nhà khoa học chất lƣợng cao, bao gồm
các hệ đại học và sau đại học thông qua liên kết chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên
cứu và triển khai công nghệ trong sản xuất công nghiệp.
Chính thức tuyển sinh khóa đầu tiên năm 2010, sau 5 năm hoạt động, mặc dù
đƣợc đầu tƣ khá nhiều ngân sách cho hoạt động marketing nhƣng số lƣợng sinh
viên nhập học hàng năm của Trƣờng ĐHKHCNHN tăng không đáng kể, thậm chí
có những năm con số này còn giảm sút. Để hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu và sứ
mệnh của Nhà trƣờng, thì công tác định vị thƣơng hiệu phải đƣợc quan tâm và hoàn
thiện hơn bao giờ hết. Do đó, tác giả đã lựa chọn, nghiên cứu và triển khai các giải
pháp định vị thƣơng hiệu trong đề tài: “Định vị thương hiệu Trường Đại học Khoa
học và Công nghệ Hà Nội (Đại học Việt – Pháp) giai đoạn 2015 - 2025”để làm
luận văn tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh của mình.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
- Mục đích:
Đề xuất một số giải pháp nhằm định vị thƣơng hiệu tại Trƣờng ĐHKHCNHN
trong giai đoạn 2015 -2025
- Nhiệm vụ:
Hệ thống cơ sở lý luận chung về thƣơng hiệu và định vị thƣơng hiệu
Phân tích các nhân tố tác động đến định vị thƣơng hiệu Trƣờng Đại học Khoa
học và Công nghệ Hà Nội.
Đề xuất giải pháp hoàn thiện định vị thƣơng hiệu tại Trƣờng ĐHKHCNHN
trong giai đoạn 2015 - 2025.

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tƣợng nghiên cứu:
Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn là các hoạt động định vị thƣơng hiệu của
Trƣờng ĐHKHCNHN từ khi thành lập.
- Phạm vi nghiên cứu:
Phạm vinội dung nghiên cứu của luận văn: công tác định vị thƣơng hiệu Trƣờng
ĐHKHCNHN trong bối cảnh môi trƣờng cạnh tranh ngày càng khốc liệt để thực
hiện tốt sứ mệnh và tầm nhìn đã đặt ra. Áp dụng giải pháp đến năm 2025.
Phạm vi về thời gian: nghiên cứu các số liệu từ năm 2009 đến 2015; các giải
pháp đề xuất cho giai đoạn 2015 – 2025.
4. Những đóng góp của luận văn nghiên cứu
Hệ thống hóa những vấn đề lý lận liên quan đến thƣơng hiệu và định vị thƣơng
hiệu nói chung và của Trƣờng ĐHKHCNHN nói riêng.
Thông qua khảo sát, điều tra luận văn đánh giá khách quan mức độ tác động của
các nhân tố tác động đến quá trình định vị thƣơng hiệu Trƣờng ĐHKHCNH
Trên cơ sở hệ thống lý luận và kết quả phân tích các nhân tố tác động đến hoạt
động định vị, đề tài sẽ đƣa ra các giải pháp để hoàn thiện định vị thƣơng hiệu
Trƣờng ĐHKHCNHN giai đoạn 2015 – 2025.Đây là nghiên cứu đầu tiên về Trƣờng
ĐHKHCNHN vì vậy kết quả nghiên cứu sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho Ban
giám hiệu Trƣờng ĐHKHCNHN trong việc xây dựng chiến lƣợc định vị thƣơng
hiệu của nhà trƣờng trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
5. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, và tài liệu tham khảo, luận văn bao gồm 4 chƣơng:
Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về thƣơng hiệu và định
vị thƣơng hiệu
Chƣơng 2: Phƣơng pháp và thiết kế nghiên cứu
Chƣơng 3: Phân tích các nhân tố tác động đến định vị thƣơng hiệu Trƣờng
ĐHKHCNHN (ĐH Việt - Pháp)
Chƣơng 4: Đề xuất các giải pháp hoàn thiện định vị thƣơng hiệu Trƣờng
ĐHKHCNHN (ĐH Việt – Pháp) giai đoạn 2015 – 2025
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1008670 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Lac Troi English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement