Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By jayhong89
#1001438 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư XDCB, đặc biệt là các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước. Xác định được vai trò quan trọng của vốn Đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương trong sự nghiệp phát triển KT-XH của Bắc Giang. Đánh giá thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư XDCB thuộc ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn 2000-2007 với những thành công, tồn tại và nguyên nhân của nó. Đề xuất một cách toàn diện và có hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách địa phương trong giai đoạn tới, đặc biệt xây dựng hệ thống các giải pháp để chống thất thoát lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư cho các dự án XDCB từ nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang
Chương 1
MỘI SÓ VÁN ĐÊ LÝ LUẬN c ơ BẢN VỀ ĐẦU TƯ XÂY DựNG c ơ 10
BẢN VẦ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VÓN ĐẦU TƯ XÂY DựNG c ơ BẢN
1.1. Ú LUẬN CHƯNG VÈ ĐẢU TƯ X D CB................................................. 10
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của đầu tư X D CB.............................................. 10
1.. 1.1. Khái niệm về đầu tư và đầu tư X D CB » ......................................... 10
1. .1.2. Đặc điểm của đầu tư X D C B ........................................................... 11
1.1.2. ĩhân loại Đ T-X D CB................................................................................... 13
1.1.3. Chức năng của đầu tư X D C B ................. ................................................... 15
1.1.4. \ai trò của đầu lư XDCB đối với tăng trưởng và phát triển .................... 16
1.1.5. Xốn và nguồn vốn đầu tư XDCB của ngân sách Nhà nước.................... 17
1. .5.1. Phân loại các nguồn vốn đầu tư X D C B ........................................ 18
1. .5.2. Đầu tư XDCB từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước...................... 19
1.2. HẸU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU T Ư ...................................................... 20
1.2. 1. Lhái niệm, phân loại, nguyên tắc và tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả sử
1 1 20
đụng vm đầu tư X D C B .........................................................................................
1.ỉ. 1.1. Phân loại hiệu q u ả ........................................................................... 20
l .ĩ. 1.2. Nguyên tắc đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư X D C B......... 21
l.ỉ.1.3. Tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư X D CB...... 21
1.2.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư XDCB từ 22
nguồn fốn N SN N ....................................................................................................
1 .Ĩ.2.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn theo từng dự á n ............. 23
1.1.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của địa phương,
, , I ' 2 9
vùng Vỉ toàn bộ nên kinh t ê ...............................................................................................
1.3. c / c NHÂN TỔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ s ử DỤNG VỐN
ĐÀU ĩ ư XDCB TỪNGƯÔN VỐN N SN N ....................................................... 31
1.3.1. Công tác quy hoạch, kế hoạch trong đầu tư X D C B ................................. 31
1.3.2. Các chính sách kinh t ế ................................................................................. 32
1.3.3. Chẩt lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng........................................... 33
1.3.4. Tổ chức khai thác, sử dụng các đối tượng đầu tư hoàn thành.................. 36
1.3.5. \a i trò của các chủ thể tham gia quản lý đầu tư xây dựng..................... 36
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ...................................................................................... 37
Chương 2
THỤC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ s ử DỤNG VÓN ĐẦU TƯ XDCB TÙ 39
NGUỒN VÓN NSĐP TỈNH BẮC GIANG THỜI KỲ 2001-2007
2.1. TCNG QUAN TÌNH HÌNH KT-XH CÙA TỈNH BẮC G IA N G .............. 39
2.1.1. Eiều kiện tự nhiên........................................................................................ 39
2.1.2. lình hình kinh tế xã hội của tỉn h ............................................................... 40
2.1.3. Tinh hình thu- chi Ngân sách tỉnh Bắc G iang............................................ 41
2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XDỚB VÀ HIỆU QUẢ s ử
d ụ n g VÔN đ ầ u T ư XDCB TỪNSĐP g i a i đ o ạ n 2001-2007.............. 44
2.2.1. Tiực trạng đầu tư XDCB từ nguồn NSĐP giai đoạn 2001-2007............ 44
2.21.1. Tình hình huy động vốn đầu tư X D C B .......................................... 44
2.2.1.2. Tình hình thực hiện đầu t ư .............................................................. 48
2.2.2. Một sổ kết quả và thành công trong đầu tư XDCB từ nguồn Ngân sách
địa phưmg tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2000-2007...............................................
2.2.2.1. Kết quả và những thành công................................................... . 50
2.12.2. Nguyên nhân đẫn đến thành cô n g .................................................. 57
2.2.3. Những tồn tại yếu kém trong sử dụng vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn
ngân sáỉh địa phương..............................................................................................
2.2.3.1. Những tồn tại yếu k ém .................................................................... 60
2.2.3.2.Nguyên nhân của những tồn tại ....................................................... 73
KÉT LUẬN CHƯƠNG 2 ............................................................................... 77 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ s ử DỤNG VÓN NGÂN SẢCH 79
ĐỊA PHƯƠNG CHO ĐẦU TƯXDCB TỈNH BẤC GIANG
3.1. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TÊ - XẢ
HỘI TNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2006-2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 79
PHÁT HR.IỂN ĐẾN NĂM 2020 .............................................................................
3.1.1. Piương hướng và mục tiêu chủ y ế u ........................................................... 79
3.1.2. Miu cầu về vốn đầu tư XDCB giai đoạn 2006-2010, dự báo nhu cầu
2 í 8 3
đến năn 2015 và định hướng phân bô v ô n ..........................................................
3.2. Ql AN ĐIỂM NÂNG CAO HIỆU QUẢ s ử DỤNG VÓN ĐẦU TƯ
XDCB THUỘC NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG................................................. 87
3.3. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỪ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ
XDCB TỪ NGUÔN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH BẮC G IA N G.... 91
3.3.1. Các giải pháp chung................................................ :.................................... 91
3 1 . 1 . Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch ...................................... 91
3.;. 1.2. Xây dựng chiến lược đầu tư dài h ạ n ..........1.................................. 94
3.1.1.3. Đổi mới chính sách chuyển dịch cơ cấu đầu tư phù hợp với định
’ ' ' 96
hướng chuyên dịch cơ câu kinh tê hợp l ý ........................ .....................................
3.;. 1.4. Hoàn thiện chính sách huy động vốn đầu t ư ................................. 98
3.3.2. Ci ải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cho các dự án
đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách địa phương.............. ,.................................. ^
3.J.2.1. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, tổ chức điều
z i 101
hành kể hoạch vốn đâu t ư .......................................................................................
3.J.2.2. Nâng cao chất lượng dự án đầu t ư .................................................. 102
3.;.2.3. Đổi mới và hoàn thiện cơ chế phân công, phân cẩp và uỷ quyền
trong qĩản lý dự án đầu tư X D C B .........................................................................
3.3.2.4. Lựa chọn và nâng cao năng lực trách nhiệm của các đơn vị chủ
đầu tư, ?an quản lý dự á n ........................................................................................ * ^
3J.2.5. Tổ chức tốt công tác GPMB............................................................. 108
Chương 3
3.J.2.6. Hoàn thiện công tác đấu th ầ u ........................................................... 110
3.J.2.7. Nâng cao chất lượng quản lý giá công trình xây đ ự n g ................... 112
3.J.2.8. Đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư, nâng cao chất lượng
' i , 113
thanh tcán vôn và quyêt toán dự án hoàn th àn h...................................................
3.12.9. Nâng cao năng lực và ý thức trách nhiệm cá nhân tham gia quản
X 116
lý đ ầu tx X D C B ..........................................................................................................
3J.2.10. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đốỉ với hoạt
động đẳu tư X D C B .................................................................................................... 1 1 7
3.4. MỘT SỐ KIÉN N G H Ị....................................................................................... 118
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ......................................................................................... 120
KẾT LUẬN CH U N G ................................................................................................ 122
Danh rrục tài liệu tham khảo................................................................................... 125
PHỤ LỤC...............................................................................;....................................
MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẨP T H ỈÉT CỦA ĐÊ TÀI
Đầu tư, đặc biệt là đầu tư xây dựng cơ bản có ý nghĩa hết sức quan
trọng trong sự nghiệp CNH-HĐH đưa đất nước ta trở thành một nước công
nghiệp, có tốc độ phát triển nhanh và bền vững trong hội nhập kinh tể quốc tế.
Trong những năm qua, nhờ đầu tư XDCB nên có rất nhiều công trinh hoàn
thành đưa vào sử đụng trên các lĩnh vực: năng lượng, công nghiệp khai thác,
chế biến, nông-lâm nghiệp, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội... đã góp phần
chuyển dịch cơ cấu kinh tể, đẩy mạnh tăng trường và cải thiện đời sổng nhân
dân, làm tiền đề cho việc chẩn hưng và phát triển kinh tế của đất nước.
Đối với tỉnh Bắc Giang tuy trong các năm qua đã có nhiều thành tựu
trong phát triển kinh tế, nhờ đó mà tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đã
đạt được trên mức bình quân chung của cả nước trong nhiều năm. Năm
2006 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,6%, năm 2007 đạt 10,23%, năm 2008
đạt 9,1%. Tuy nhiên, Bắc Giang vẫn là tỉnh miền núi có xuất phát điểm về
kinh tế ở mức thấp so với mặt bằng chung cả nước; ngân sách luôn ở trong
tình trạng mất cân đổi, thu thấp hơn chi; nguồn thu không ổn định (Trong các
năm 2006, 2007, 2008 nguồn thu từ tiền đất chiếm khoảng 30%-40% tổng thu
ngân sách trên địa bàn). Đe đưa Bắc Giang thoát khỏi những lạc hậu, yếu kém
về kinh tế, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng cần tăng cường thu hút đầu tư trên
địa bàn tình, trong đỏ đặc biệt quan tâm đến nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN sẽ hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật
và hạ tầng xã hội phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, đẩy mạnh thu hút
đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Bắc Giang. Nguồn vốn XDCB đầu tư từ
NSNN còn có tác dụng kích thích và định hướng đầu tư từ các nguồn vốn
khác, góp phần chuyển dịch cơ cấu và tạo tiền để phát triển kinh tế mạnh mẽ.
Tăng cường huy động vốn cho ĐTXDCB là giải pháp quan trọng để đẩy
nhanh tổc độ tăng trưởng nền kinh tế. Tuy nhiên, với nguồn thu ngân sách
tỉnh còn hạn hẹp và không ốn định như hiện nay thì bên cạnh việc huy động
tối đa nguồn lực cho XDCB, việc quản lý, sử dụng vốn có hiệu quả cao là đòi
hỏi cấp thiết được đặt ra .
Trên thực tế trong những năm qua đầu tư XDCB từ nguồn NS địa
phương tỉnh Bắc Giang còn nhiều tồn tại, hạn chế, đặc biệt là hiệu quả sử
dụng vốn đầu tư xây đựng cơ bản còn thấp; thất thoát và lãng phí trong đầu tư
xây dựng cơ bản còn nhiều và diễn ra ở tất cả các khâu như: chủ trương đầu
tư; lập dự án, thiết kể; thi công xây dựng; quản lý khai thác... Đây là một
trong những vấn đề bức xúc khộng chỉ đối với tình Bắc Giang mà còn đối với
toàn xã hội. Chống thất thoát lãng phí trong XDCB, nâng cao hiệu quả sử
dụng vốn đầu tư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của bộ máy chính trị
và toàn thể nhân dân - cần đồng bộ thực hiện để sớm đưa tỉnh Bắc Giang
ra khỏi tinh trạng kém phát triển, đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền
vững.
Xuất phát từ những lý do trên, là một cán bộ tham gia quản lý tài chính
đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh, trực tiếp theo dõi, quản lý nguồn vốn đầu tư
XDCB thuộc ngân sách địa phương, qua quá trình được tham gia khoá đạo tạo
thạc sỹ của trường đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tui đã chọn vấn
đề: “ Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ
nguồn ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang” làm đề tài nghiên cứu luận văn
tốt nghiệp.
2. TÌNH HÌNH NGHIÊN c ứ u
Trong một số năm gần đây đã có nhiều tác giả và nhiều công trình
khoa học nghiên cứu về đầu tư và đầu tư xây dựng cơ bản cũng như những
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn Hỏi chung và vốn
đầu tư xây dựng cơ bản nói riêng, đề xuất các giải pháp chống thất thoát, lãng

phí trong đầu tư xây dựng cơ bản ... Trong đó cỏ một số công trình khoa học
tiêu biểu như:
- Nguyễn Đẩu, "Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển kinh tế thành
phổ Đà Nang - Thực trạng và giải pháp", Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, 1999,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
- Nguyễn Ngọc Mai, "Phân tích và quản lý các dự án đầu tư'\ NXB
Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1995.
- Nguyễn Hồng Minh, "Phân tích hiệu quà đầu tư", NXB Nông
nghiệp, Hà Nội, 1993.
- Trương Quốc Cường, Một sổ vẩn để về xác định hiệu quả kinh tế cùa
đầu tư, Tạp chí Ngân hàng, số 22 tháng 11/1998. .
- GS.TS Trần Văn Chử, "Thất thoát trong đầu tư phát triển: nguyên
nhân và giải pháp khắc phục", Tạp chí Lý luận chính trị, sổ 6/2005.
- Phan Tất Thứ, "Hoàn thiện phương pháp đảnh giá hiệu quà dự án
đầu tư công cộng tại Việt Nam", Luận án tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học
Kinh tế quốc dân Hà Nội, năm 2005.
- TS. Trần Đình Khải, ''Mộ/ sổ vấn đề vé đổi mới quản lý đầu tư xây dựng
và đấu thầu ở nước ta hiện nay", Tạp chí Kinh tế và dự báo, sổ 12/năm 2005.
- TS. Lê Hùng Sơn, "Biện pháp góp phần chổng thất thoát lãng p h í
trong đầu tư xây dựng", Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh
tế quổc dân, sổ 3/năm 2006...
Nhìn chung các công trình khoa học nêu trên đã đề cập đến tình hình
quản lý, việc huy động và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư XDCB trong việc
phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tại tỉnh Bắc Giang, cho đến nay vẫn
chưa có một công trình khoa học nào nghiên cứu về các giải pháp nâng cao
hiệu quả sử dụng vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Đây là vấn
đề được nghiên cứu ở phạm vi hẹp nhưng đi sâu phân tích hiện trạng đầu tư từ
nguồn vốn NS địa phương từ đó đưa ra hệ thống giải pháp toàn điện, trong đó
đặc biệt đi sâu vào các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư, chổng thất thoát
lãng phí ở tất cả các khâu trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư trên địa
bàn tỉnh.
3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM v ụ NGHIÊN c ứ u
3.1. Mục đích nghiên cứu
- Phân tích và đánh giá thực trạng sử dụng vốn đầu tư XDCB từ nguồn
ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang.
- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư XDCB từ
nguồn ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
»
- Khái quát hoá, hệ thống hoá và bổ sung những vẩn đề lý luận chung
liên quan đến nội dung của đề tài thuộc lĩnh vực ĐTXDCB và hiệu quả sử
dụng vốn ĐTXDCB của NSNN.
- Khảo sát thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn ĐT XDCB của NS địa
phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
- Đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
ĐT XDCB của NS địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn
tiếp theo.
4. ĐÓI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN c ử u
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đổi tượng nghiên cứu của đề tài là: vốn ĐTXDCB và hiệu quả sử đụng
vổn ĐTXDCB thuộc NSNN.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Vốn ĐTXDCB thuộc ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang.
- v ề thời gian: Đánh giá thực trạng thời kỳ từ năm 2001-2007; Từ đó
đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cho giai đoạn
tiếp theo.
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ử u
Đề tài thuộc lĩnh vực KT-XH, đo đó phương pháp nghiên cứu chủ yếu
là chủ nghĩa duy vật lịch sử, tư duy trừu tượng và khảo sát thực tế; thống kê
số lớn, tổng hợp và phân tích sổ liệu thống kê. Ngoài ra các bảng biểu, biểu
đồ, còn được sử dụng để so sánh minh hoạ, rút ra những kết luận cần thiết.
6. DỤ KIẾN NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VÃN
- Xác định được vai trò quan trọng của vốn ĐTXDCB thuộc nguồn vốn
NS địa phương trong sự nghiệp phát triển KT-XH của Bắc Giang.
- Đánh giá xác đáng thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư XDCB
thuộc NS địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn 2000-2007
với những thành công, tồn tại và nguyên nhân của nó.
- Đề xuất một cách toàn diện và có hệ thống các giải pháp nhằm nâng
cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách địa phương trong
giai đoạn tới, đặc biệt xây dựng hệ thống các giải pháp để chống thất thoát
lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư cho các dự án XDCB từ nguồn vốn NS địa
phương tỉnh Bắc Giang.
7. BÓ CỤC CỦA LUẶN VĂN
Ngoài phần mở đầu, kết luận; danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, kết
cấu chính của Luận văn bao gồm 3 chương:
Chương 1 : Một số vấn đề lý luận cơ bản về đầu tư XDCB và hiệu quả sử
dụng vốn đầu tư XDCB.
Chương 2: Thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư XDCB từ nguồn
ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2001 - 2007.
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách địa
phương cho đầu tư XDCB tỉnh Bắc Giang.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1021195 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement