Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sunnylee55
#1001279 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu những vấn đề mang tính lý luận cơ bản về chính sách sản phẩm đối với các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Khảo sát thực trạng chính sách sản phẩm tại công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu giai đoạn 2007-2009. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách sản phẩm của công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu trong thời gian tới

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đối với mỗi doanh nghiệp chính sách sản phẩm giữ vai trò hết sức quan
trọng trong hoạt động kinh doanh cũng nhƣ duy trì sự sống còn của doanh nghiệp,
đặc biệt với nền kinh tế thị trƣờng cạnh tranh gay gắt nhƣ hiện nay. Chính sách sản
phẩm trả lời cho câu hỏi cần thỏa mãn nhu cầu gì của khách hàng, do vậy nó quyết
định đến việc có khách hàng hay không có khách hàng, khách hàng mua hay không
mua sản phẩm của doanh nghiệp.
Chính sách sản phẩm là biến số đầu tiên và quyết định đến hoạt động của các
biến số khác của marketing-mix là giá cả, phân phối và xúc tiến hỗn hợp. Hiện nay,
do việc phân phối hàng hóa ra ngoài thị trƣờng của các doanh nghiệp ngày càng đa
dạng và phong phú với giả cả rẻ hơn các đối thủ, điều đó đã tạo ra một cuộc chiến
thực sự giữa các doanh nghiệp nên tạo đƣợc lợi thế cạnh tranh đã khó, việc duy trì
lợi thế đó còn khó khăn hơn. Các biến số khác của marketing-mix có thể tạo đƣợc
những lợi thế trong ngắn hạn nhƣng sẽ dẫn tới những cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn
trong giá cả và cách thức phân phối hàng hóa. Do đó, doanh nghiệp buộc phải tập
trung nghiên cứu, xem xét để hoàn thiện chính sách sản phẩm nhằm xây dựng và
duy trì lợi thế cạnh tranh trong dài hạn so với đối thủ cạnh tranh.
Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) đƣợc thành lập vào giữa năm
2006. Sau khi thành lập, trên cơ sở nghiên cứu, phân tích các thành qủa đạt đƣợc
của các doanh nghiệp khác hoạt động trong ngành bảo hiểm, công ty đã cố gắng lựa
chọn đổi mới và hình thành chính sách sản phẩm để đáp ứng một cách tốt nhất các
nhu cầu của khách hàng. Bằng giải pháp này, công ty đã phần nào đáp ứng đƣợc
nhu cầu của khách hàng và từng bƣớc tạo đƣợc vị thế cạnh tranh so với các doanh
nghiệp bảo hiểm khác. Tuy nhiên, bên cạnh vẫn còn nhiều hạn chế khác tồn tại, đặc
biệt là vấn đề về sắp xếp, phát triển sản phẩm mới lại nổi nên nhƣ là vấn đề cần
giải quyết ngay. Bên cạnh đó là vấn đề quản lý chính sách sản phẩm nhƣ thế nào để
đảm bảo chất lƣợng sản phẩm, tiết kiệm chi phí và tính linh hoạt của chính sách
đang là vấn đề thách thức đối với lãnh đạo Công ty cổ phẩn bảo hiểm Toàn Cầu.
Xuất phát từ vai trò quan trọng của chính sách sản phẩm và tính cấp thiết của
vấn đề này đối với Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu, tác giả lựa chọn đề tài cho
luận văn tốt nghiệp là: “Hoàn thiện chính sách sản phẩm của Công ty cổ phần
bảo hiểm Toàn Cầu”
2. Tình hình nghiên cứu
Trên thế giới hiện nay đã có nhiều giáo trình, sách tham khảo đề cập đến các
vấn đề marketing trong ngành bảo hiểm nhƣ: cuốn “Marketing Insurace”
(paperback - 2008) do tác giả Bajpai của Ấn độ viết; cuốn “Introduction to
Insurance marketing” (hardcover - 2007) do tác giả Ashish Barua viết; cuốn “The
guide to understanding insurance marketing” của A.M.Best viết năm 2009 và đang
đƣợc bán rộng rãi trên thế giới; hay một số bài báo nhƣ: “Trend and innovations in
the marketing of insurance” của tác giả David L. Bickelhaupt đăng trên tạp chí The
Journal of Marketing, Vol. 31, No. 3 (Jul.,1967), pp. 17-22; hay John N. Coagrove,
compelition in insurance marketing (Cincinnati: The National Underwriter
Company, 1960), pp. 1-2; Donald M. Witmeyer, “Marketing on the March” The
Annals of the society of Chartered Property and Casualty Underwriter, Vol. 18
(Summer, 1966), pp. 115-53, at p. 131
Còn ở Việt Nam chƣa có giáo trình, sách tham khảo hay công trình nghiên
cứu nào đề cập đến vấn đề marketing trong bảo hiểm một cách hệ thống và đầy đủ,
mà chỉ có một số bài viết ở các tạp chí hay sách chuyên khảo đề cập đến một phần
vấn đề mang tính chất cung cấp thông tin về một khía cạnh nhất định của chính sách
sản phẩm nhƣ: “Bạn đã quan tâm đến chính sách sản phẩm?” của tác giả Thanh
Bình đăng trên tạp chí bảo hiểm và tái bảo hiểm Việt Nam năm 2005 của Vinare;
hay trong cuốn marketing sản phẩm (sách chuyên khảo) của PGS.TS Lƣu Văn
Nghiêm, nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân, năm 2008.
Đối với công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu, đề tài “Hoàn thiện chính sách
sản phẩm của công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu” là một đề tài hoàn toàn mới,
chƣa có bất kỳ một công trình nghiên cứu một cách hệ thống về chính sách sản
phẩm nào đƣợc thực hiện tại Công ty trong suốt những năm qua.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
- Mục đích: Hoàn thiện chính sách sản phẩm nhằm làm cho chính sách sản
phẩm trở thành công cụ đắc lực cho việc thực hiện mục tiêu kinh doanh của công ty
cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu.
- Nhiệm vụ:
 Nghiên cứu những vấn đề mang tính lý luận cơ bản về chính sách sản
phẩm đối với các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm
 Khảo sát thực trạng chính sách sản phẩm tại công ty cổ phần bảo hiểm
Toàn Cầu giai đoạn 2006 - 2010
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tƣợng nghiên cứu: hoạt động quản lý chính sách sản phẩm tại công ty
cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu
- Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu tình hình quản lý chính sách sản phẩm
trong giai đoạn 2006-2010 của GIC trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam đƣợc sử
dụng cho những đối tƣợng khách hàng tiêu dùng sản phẩm bảo hiểm của công ty cổ
phần bảo hiểm Toàn Cầu
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Để thực hiện đề tài này, luận văn đã sử dụng kết hợp nhiều phƣơng pháp
nghiên cứu khác nhau, cụ tthể là:
- Phƣơng pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mac -
Lênin đƣợc sử dụng rộng rãi trong luận văn nhƣ những phƣơng pháp nghiên cứu
chủ đạo.
- Bên cạnh đó, luận văn cũng sử dụng kết hợp các phƣơng pháp nhƣ: phƣơng
pháp xây dựng giả thuyết, mô hình hóa và hệ thống hóa trong quá trình nghiên cứu
và phân tích.
- Ngoài ra, luận văn còn sử dụng các phƣơng pháp khác nhƣ: so sánh, thống
kế, phân tích, tổng hợp, bảng hỏi-thông tin ở dạng sơ cấp…để nghiên cứu các nội
dung cụ thể.
6. Dự kiến đóng góp của Luận văn
* Đóng góp về mặt lý thuyết:
Tác giả mong muốn góp phần hệ thống hóa một số vấn đề liên quan đến
chính sách sản phẩm và chỉ rõ tầm quan trọng của chính sách sản phẩm đối với sự
tồn tại và phát triển của công ty cổ phẩn bảo hiểm Toàn Cầu
* Đóng góp về mặt thực tiễn:
+ Khảo sát, phân tích để chỉ rõ những mặt tích cực, những mặt hạn chế
đồng thời làm rõ những nguyên nhân ảnh hƣởng đến chính sách sản phẩm của công
ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu.
+ Từ những nguyên nhân đó, tác giả đề xuất một số giải pháp hoàn thiện
chính sách sản phẩm của công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu trong thời gian tới.
7. Bố cục của Luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn đƣợc kết cấu thành ba chƣơng nhƣ
sau:
- Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về chính sách sản phẩm của doanh
nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.
- Chương 2: Thực trạng hoạt động chính sách sản phẩm tại công ty cổ phẩn
bảo hiểm Toàn Cầu (GIC)
- Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách sản phẩm của công
ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu (GIC)
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
xe máy cũ tại Hà Nội
Advertisement
Advertisement