Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bongchay
#1001251 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH..............5
1.1. Khái niệm về chiến lƣợc và quản trị chiến lƣợc..............................................5
1.1.1. Khái niệm về chiến lược ...............................................................................5
1.1.2. Quản trị chiến lược .......................................................................................6
1.2. Các nội dung của quản trị chiến lƣợc...............................................................6
1.2.1. Hoạch định chiến lược. .................................................................................6
1.2.2. Tổ chức thực hiện chiến lược .......................................................................7
1.2.3. Đánh giá và kiểm tra chiến lược...................................................................8
1.3. Vai trò của chiến lƣợc kinh doanh....................................................................8
1.4. Đặc điểm kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Bƣu
chính.. .........................................................................................................................9
1.5. Công cụ, mô hình phân tích, đánh giá chiến lƣợc.........................................10
1.5.1. Phân tích môi trường bên ngoài..................................................................10
1.5.2. Phân tích môi trường bên trong của công ty...............................................14
1.5.3. Phân tích và lựa chọn chiến lược................................................................17
1.6 Thực tiễn chuyển đổi bƣu chính ở một số nƣớc .............................................19
1.6.1 Bưu chính Malaysia chuyển đổi với 5 mục tiêu ..........................................19
1.6.2 Bưu chính Canada tập trung đầu tư thiết bị.................................................21
1.6.3 Bưu chính Australia: Sẵn sàng cho tương lai - Chương trình làm mới kinh
doanh …………………………………………………………………………...22
1.6.4 Cấu trúc nhân sự ở Bưu chính Singapore để chuyển đổi và tăng trưởng ....23
CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA TỔNG
CÔNG TY BƢU CHÍNH VIETTEL (VIETTEL POST)................................26
2.1. Giới thiệu chung về Viettel post......................................................................26
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ..............................................................26
2.1.2. Mô hình tổ chức..........................................................................................26
2.1.3. Tầm nhìn, sứ mệnh và triết lý kinh doanh ..................................................27
2.1.4. Các giá trị cốt lõi của Viettel post ..............................................................28
2.1.5. Sản phẩm chính..........................................................................................28
2.1.6. Thị phần của Viettelpost.............................................................................29
2.2. Phân tích chiến lƣợc kinh doanh của Tổng công ty Bƣu chính Viettel.......29
2.2.1. Nguyên nhân lựa chọn “chiến lược khác biệt hóa”. ...................................29
2.2.2. Thực trạng triển khai thực hiện chiến lược.................................................30
2.2.3. Kiểm tra và đánh giá chiến lược .................................................................31
2.2.4. Kết quả thực thi chiến lược.........................................................................33
2.3. Phân tích môi trƣờng kinh doanh tác động đến Viettelpost. .......................33
2.3.1. Phân tích môi trường bên ngoài..................................................................33
2.3.2. Phân tích môi trường bên trong của công ty...............................................50
2.4. Năng lực cốt lõi của Viettelpost.......................................................................65
2.4.1. Được hưởng lợi thế về thương hiệu của Tập đoàn Viễn thông quân đội ...65
2.4.2. Mạng lưới thu – phát hiện đứng thứ 2 sau VN-post...................................65
2.4.3. Hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, ứng dụng triệt để trong điều hành
hoạt động sản xuất kinh doanh .............................................................................65
2.4.4. Truyền thống và cách làm của người lính. .................................................65
CHƢƠNG 3 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƢỢC
KINH DOANH TỔNG CÔNG TY BƢU CHÍNH VIETTEL ........................67
3.1. Mục tiêu của Viettel post giai đoạn 2015 – 2020 ...........................................67
3.1.1. Chỉ tiêu kinh tế chính trong giai đoạn 2015 – 2020 ...................................67
3.1.2. Nhiệm vụ chủ yếu.......................................................................................67
3.2. Các phƣơng án chiến lƣợc của Viettel post giai đoạn 2015 -2020 ...............68
3.2.1. Ma trận SWOT............................................................................................68
3.2.2. Ma trận QSPM............................................................................................74
3.3. Giải pháp chiến lƣợc của Viettel post.............................................................79

3.3.1. Giải pháp về thị trường ...............................................................................79
3.3.3. Giải pháp liên doanh, liên kết .....................................................................81
3.3.4. Giải pháp về quản trị doanh nghiệp............................................................81
KẾT LUẬN...........................................................................................................83
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..............................................................84

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nhiều công ty và doanh nghiệp Việt Nam thường bị cuốn theo vòng
xoáy của công việc phát sinh hằng ngày (sản xuất, bán hàng, tìm kiếm khách
hàng, giao hàng, thu tiền,…) hầu hết những công việc này xảy ra đến đâu
được giải quyết đến đó chứ không hề được hoạch định hay đưa ra một chiến
lược bài bản, quản lý một cách có hệ thống và đánh giá hiệu quả một cách
khoa học.
Bên cạnh đó, sự bùng nổ công nghệ thông tin, viễn thông đã tạo ra ngày
càng nhiều các dịch vụ thay thế khiến dịch vụ Bưu chính, chuyển phát có xu
hướng bão hòa. Các nước phát triển đang đối mặt với thực tế này và Việt
Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó, tuy nhiên, vẫn có khá đông các nhà
khai thác xin giấy phép cung cấp dịch vụ trên thị trường. Với tốc độ tăng
trưởng bình quân của lĩnh vực này 20%, mỗi năm tăng lên cả ngàn tỷ đồng.
Thị trường Bưu chính, chuyển phát vẫn được coi là “mảnh đất” mầu mỡ đầy
tiềm năng cần được khai thác.
Tuy nhiên, từ ngày 11/1/2012, thị trường Bưu chính chuyển phát Việt
Nam mở cử a hoàn toàn , cho phép các doanh nghiêp ̣ 100% vốn nướ c ngoà i
tham gia kinh doanh dic̣ h vu ̣theo cam kết WTO . Do đó mứ c đô ̣can ̣ h tranh
trong lin ̃ h vưc ̣ bưu chính chuyển phát càng gay gắt và quyết liêṭ hơn vì các
doanh nghiêp ̣ trong nướ c sẽ phải đối măṭ vớ i các đối thủ năn ̣ g ký và có kinh
nghiêm ̣ trong lin ̃ h vưc ̣ chuyển phát có hê ̣thống trên toàn thế giớ i.
Với mong muốn vận dụng kiến thức quản trị chiến lược được trang bị ở
nhà trường trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh, đồng thời qua nhìn
nhận, đánh giá việc thực hiện chiến lược kinh doanh của Tổng công ty Bưu
chính Viettel trong thời gian qua, tác giả đã chọn đề tài “Hoàn thiện chiến
lược kinh doanh của Tổng công ty Bưu chính Viettel ” làm luận văn tốt
nghiệp của mình.
2. Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn
Có rất nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cũng như các đề tài luận văn
với chủ đề trọng tâm là hoàn thiện chiến lược công ty, những nghiên cứu này
được tiến hành trên nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Qua nghiên cứu, tác
giả thấy có một số đề tài liên quan trực tiếp đến luận văn của mình như sau:
Thứ nhất là nghiên cứu của Hoàng Quốc Anh (2012) với đề tài luận
văn “Xây dựng chiến lược của Tổng công ty Bưu chính Viettel” được thực
hiện tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Luận văn đã hệ thống được cơ sở
lý luận về xây dựng chiến lược Tổng công ty, trong đó đã trình bày vấn đề cơ
bản về chiến lược, và quy trình xây dựng chiến lược. Bên cạnh đó, luận văn
tập trung phân tích môi trường kinh doanh, sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu
của Tổng công ty Bưu chính Viettel. Từ những phân tích đó, tác giả đã lựa
chọn các chiến lược phát triển Tổng công ty Bưu chính Viettel. Các chiến
lược đã lựa chọn dựa trên các nguồn lực, năng lực đánh giá đặc biệt là phát
triển và khai thác năng lực cốt lõi của Tổng công ty.
Thứ hai là nghiên cứu của nhóm học viên chương trình MBA thuộc
Trường Đại học Griggs (Trưởng nhóm Trần Trung Kiên) với đề tài “ Xây
dựng chiến lược kinh doanh Viettel giai đoạn 2013 – 2017”.
Thứ ba là nghiên cứu của Tiến sĩ Trần Thị Thập về chiến lược chuyển
đổi bưu chính ở một số nước trên thế giới. Nghiên cứu đã chỉ ra Các động lực
chuyển đổi bưu chính ở một số nước châu Âu, việc xây dựng kế hoạch
chuyển đổi tổng thể và những bước đi chiến lược đầu tiên.
3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục tiêu của luận văn là đưa ra các giải pháp để hoàn thiện chiến lược
kinh doanh của Tổng công ty Bưu chính Viettel.
Để đạt được các mục tiêu trên, luận văn giải quyết các nhiệm vụ nghiên
cứu sau:
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh của các doanh
nghiệp nói chung và các doanh nghiệp bưu chính nói riêng.
- Nghiên cứu làm rõ thực trạng chiến lược kinh doanh của Tổng công ty
Bưu chính Viettel trong thời gian qua.
- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Tổng công
ty Bưu chính Viettel trong thời gian tới.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu luận văn là những vấn đề lý luận và thực tiễn về
chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp Bưu chính.
Phạm vi nghiên cứu: luận văn nghiên cứu chiến lược kinh doanh của
Tổng công ty Bưu chính Viettel giai đoạn 2010-2013.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng được thực hiện trên
cơ sở các phương pháp phân tích số liệu như: Phương pháp tổng hợp số liệu,
so sánh, bảng biểu, thống kê, bảng câu hỏi khảo sát, phỏng vấn chuyên gia, ....
Ngoài ra, Đề tài còn áp dụng phương pháp tiếp cận hệ thống thực tiển
tại doanh nghiệp để đánh giá toàn bộ các yếu tố ảnh hưởng đến hoạch định
chiến lược kinh doanh của danh nghiệp.
Nguồn số liệu được sử dụng: Báo cáo tài chính của Công ty đã được
kiểm toán; Các báo cáo nội bộ. Dữ liệu này đạt tính trung thực, thực tế
100%.
6. Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, đề tài được bố cục
thành 03 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh.
Chương 2: Thực trạng chiến lược kinh doanh tại Tổng công ty Bưu chính
Viettel.
Chương 3: Đề xuất các giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của
Tổng công ty Bưu chính Viettel.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By angle1026
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1022729 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement