Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phuong_85
#1001233 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.
1
1.2. Câu hỏi nghiên cứu.
2
1.3. Mục tiêu nghiên cứu.
2
1.4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu.
2
1.5. Phƣơng pháp nghiên cứu và xử lý số liệu.
3
1.6. Kết cấu của đề tài
5
1.7. Tình hình nghiên cứu đề tài
6
1.8. Những đóng góp mới của đề tài
7
CHƢƠNG 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỀ KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG
XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC
9
2.1. CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ
9
2.1.1 Khái quát về chi NSNN
9
2.1.2 Chi thƣờng xuyên NSX
12
2.2. KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ QUA KBNN
14
2.2.1 Sự tham gia của cơ quan tài chính, KBNN và các đơn vị cấp xã vào
hoạt động KSC TX NSX
14
2.2.2 Nội dung của KSC TX NSX qua KBNN
15
2.2.3 Nguyên tắc, điều kiện KSC TX NSX qua KBNN
15
2.2.4 Những quy định cụ thể trong KSC TX NSX qua KBNN đối với các
khoản chi thanh toán cho cá nhân, Chi hàng hóa, dịch vụ
18
2.2.5 Một số vấn đề lý thuyết có liên quan đến KSC TX NSX qua KBNN 23

2.3. NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN
NGÂN SÁCH XÃ QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC
27
2.3.1 Nhân tố chủ quan
27
2.3.2 Nhân tố khách quan
31
2.4. MÔ HÌNH KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN CỦA MỘT SỐ NƢỚC
VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
34
2.4.1 Kinh nghiệm nƣớc ngoài 34
2.4.2 Bài học kinh nghiệm 44
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN
SÁCH XÃ QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC HẢI DƢƠNG
46
3.1. KHO BẠC NHÀ NƢỚC HẢI DƢƠNG VỚI CÔNG TÁC KIỂM SOÁT
CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ
46
3.1.1 Giới thiệu khái quát về đặc điểm địa bàn hành chính Tỉnh Hải
Dƣơng
46
3.1.2 Tình hình hoạt động và tổ chức bộ máy của KBNN Hải Dƣơng
46
3.1.3 Tổ chức công tác KSC TX NSX qua KBNN Hải Dƣơng
47
3.2. THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ
QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC HẢI DƢƠNG
49
3.2.1 Kết quả KSC TX NSX qua KBNN Hải Dƣơng
49
3.2.2 Kết quả điều tra, phỏng vấn về CTX NSX qua KBNN đối với Chi
thanh toán cho cá nhân, Chi hàng hóa, dịch vụ
57
3.2.3 Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong KSC TX NSNN
66
3.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN
SÁCH XÃ QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC
68
3.3.1 Kết quả
68
3.3.2 Hạn chế và nguyên nhân
70
CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI
THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ QUA KBNN HẢI DƢƠNG
81
4.1. ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG
XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC HẢI DƢƠNG
81

4.1.1 Chiến lƣợc phát triển KBNN đến năm 2020
81
4.1.2 Định hƣớng hoàn thiện công tác KSC TX NSX qua KBNN Hải
Dƣơng
83
4.2. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT
CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ QUA KBNN HẢI DƢƠNG
84
4.2.1 Hoàn thiện quy trình KSC TX NSX qua KBNN Hải Dƣơng đối với
chi thanh toán cho cá nhân, chi hàng hóa, dịch vụ
84
4.2.2 Kiểm soát hồ sơ, chứng từ thanh toán CTX NSX đối với các khoản
chi hàng hóa, dịch vụ theo giá trị thanh toán
90
4.2.3 Kiểm tra và tự kiểm tra thƣờng xuyên trong hệ thống KBNN, đối với
việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách mới ban hành
92
4.2.4 Phối hợp đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-
CP về quản lý hoá đơn trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng
93
4.2.5 Hoàn thiện hồ sơ thanh toán chi kinh phí thƣờng xuyên NSX ngay từ
khâu sử dụng kinh phí, trƣớc khi thanh toán qua KBNN
98
4.2.6 Hiện đại hóa ứng dụng hệ thống thông tin vào KSC TX NSX qua
KBNN
99
4.2.7 Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cập nhật kiến
thức về quản lý thu và KSC NSNN
100
4.2.8 Đổi mới quan điểm về KSC đối với các khoản chi thanh toán cho cá
nhân
101
4.2.9 Đổi mới nhận thức về tiêu chí đánh giá chất lƣợng công tác quản lý
CTX NSĐP
101
4.2.10 Đổi mới nhận thức về mối quan hệ giữa thu NSNN với chi NSNN ở
địa phƣơng
102
4.2.11 Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các đơn vị cấp xã trong
KSC TX NSX qua KBNN
104
4.2.12 Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức KBNN làm nhiệm
vụ KSC TX NSX
105
4.3. KIẾN NGHỊ
105
4.3.1 Kiến nghị với Quốc hội
105
4.3.2 Kiến nghị với Chính phủ
106

4.3.3 Kiến nghị với Bộ Tài chính
107
4.3.4 Kiến nghị với Bộ Kế hoạch và đầu tƣ
109
4.3.5 Kiến nghị với Tổng cục Thuế
110
4.3.6 Kiến nghị với KBNN
110
4.3.7 Kiến nghị với UBND tỉnh Hải Dƣơng
112
KẾT LUẬN
114
TÀI LIỆU THAM KHẢO
116
Tài liệu tiếng việt
116
Tài liệu tiếng anh
118
Website
118

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1021907 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement