Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Florinio
#1001232 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Ch-ơng 1: Những vẫn đề chung về quản lý và kiểm soát chi
đầu t- phát triển vốn ngân sách nhà n-ớc qua hệ thống
kho bạc nhà n-ớc ................................................................................4
1.1. Tổng quan về chi đầu tƣ phỏt triển vốn ngõn sỏch nhà nƣớc .........4
1.1.1. Khỏi niệm, nội dung chi đầu tư phỏt triển vốn ngõn sỏch nhà nước4
1.1.2. Vai trũ của chi đầu tư phỏt triển vốn ngõn sỏch nhà nước đối với quỏ
trỡnh phỏt triển kinh tế - xó hội.....................................................................5
1.2. Kiểm soát chi đầu t- phát triển vốn ngân sách nhà n-ớc qua Kho bạc
nhà n-ớc ..........................................................................................................6
1.2.1. Khái niệm, nội dung kiểm soát chi NSNN qua KBNN............................6
1.2.2. Sự cần thiết kiểm soát chi ngân sách nhà n-ớc......................................8
1.2.3. Yêu cầu đối với hoạt động kiểm soát chi đầu t- phát triển vốn ngân
sách nhà n-ớc đối với Kho bạc nhà n-ớc......................................................8
1.2.4. Quy trỡnh kiểm soỏt chi đầu tư phỏt triển vốn ngõn sỏch nhà nước qua
hệ thống Kho bạc Nhà nước..........................................................................13
1.3. Các nhân tố ảnh h-ởng đến kiểm soát chi ngân sách nhà n-ớc .......22
1.3.1. Các nhân tố thuộc về cơ chế, chính sách..............................................22
1.3.2. Các nhân tố thuộc về đối t-ợng thụ h-ởng ngân sách nhà n-ớc.............22
1.3.3. Các nhân tố thuộc về hệ thống tổ chức, bộ máy thực hiện kiểm soát chi
ngân sách nhà n-ớc.....................................................................................23
Chƣơng 2
THỰC TRẠNG CễNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN
VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC LẠNG
SƠN ..........................................................................................................25
2.1. Khỏi quỏt đặc điểm Kinh tế - Xó hội của tỉnh và chức năng, nhiệm
vụ, cơ cấu tổ chức bộ mỏy của Kho bạc Nhà nƣớc Lạng Sơn ..................25
2.1.1. Khỏi quỏt đặc điểm kinh tế - xó hội của tỉnh Lạng Sơn........................25
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ mỏy của Kho bạc Nhà nước
Lạng Sơn ...................................................................................................28
2.2. Thực trạng công tác kiểm soát chi đầu t- phát triển vốn ngân sách
nhà n-ớc qua Kho bạc Nhà n-ớc Lạng Sơn .............................................36
2.2.1. Chi ngân sách Nhà n-ớc qua Kho bạc Nhà n-ớc Lạng Sơn tr-ớc năm
2010..........................................................................................................36
2.2.2. Thực trạng hoạt động kiểm soát chi đầu t- vốn ngân sách nhà n-ớc qua
Kho bạc Nhà n-ớc Lạng Sơn giai đoạn 2010 - 2013.....................................38
2.3-Đánh giá về thực trạng công tác Kiểm soát chi đầu t- phát triển vốn
ngân sách nhà n-ớc qua hệ thống KBNN Lạng Sơn..................................47
2.3.1. Những thành tựu...............................................................................47
2.3.2. Một số tồn tại, hạn chế......................................................................50
2.3.3. Một số nguyên nhân...........................................................................58
Ch-ơng 3
giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi ĐẦU TƢ
PHÁT TRIỂN VỐN ngân sách nhà n-ớc qua kho bạc nhà
n-ớc LạNG SƠN giai ĐOẠN HIệN NAY ........................................66
3.1. Mục tiêu và đinh h-ớng hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách
nhà n-ớc của Kho bạc Nhà n-ớc Lạng Sơn giai đoạn hiện nay...................66
3.1.1. Mục tiêu............................................................................................66
3.1.2. Định h-ớng.......................................................................................67
3.2. Giải pháp hoàn thiện cộng tác kiểm soát chi đầu t- phát triển vốn
ngân sách nhà n-ớc qua Kho bạc Nhà n-ớc Lạng Sơn giai đoạn hiện nay...68
3.2.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn ......................................68
3.2.2. Hoàn thiện Cơ chế chớnh sỏch quản lý đầu tư ..............................70
3.2.3. Tăng cường đào tạo và nõng cao năng lực kiểm soỏt chi đầu tư
phỏt triển vốn ngõn sỏch nhà nước ........................................................76
3.2.4. Giải phỏp về nõng cao nghiệp vụ kiểm soỏt chi đầu tư ....................80
3.2.5. Hoàn thiện cụng tỏc thanh tra, kiểm tra .......................................83
3.3 Một số kiến nghị đối với nhà nƣớc và cơ quan quản lý cấp trờn .......84
3.3.1. Sửa đổi Luật ngân sách nhà n-ớc.......................................................84
3.3.2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong quản lý chi ngân sách và phân cấp
ngân sách...................................................................................................86
3.3.3. Nâng cao chất l-ợng dự toán chi và cơ cấu chi ngân sách nhà n-ớc ..89
3.3.4. Hoàn thiện hệ thống chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách nhà
n-ớc...........................................................................................................91
3.3.5. Thực hiện công khai, minh bạch trong chi tiêu tài chính tại đơn vị......91
3.3.6. Tăng c-ờng vai trò và quyền hạn của các cơ quan thanh tra, kiểm toán
nhà n-ớc để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm khi vi phạm...........................93
3.3.7. Cỏc kiến nghị đối với Chủ đầu tư .................................................94
KẾT LUẬN.........................................................................................................................96
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...........................................................................................98
Mở đầu
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Trong điều kiện nền kinh tế n-ớc ta hiện nay, khi nguồn thu ngân sách
còn nhiều hạn chế thì việc kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà
n-ớc là mối quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà n-ớc và của các cấp. Trong
bối cảnh chung của đất n-ớc, sau 17 năm thực hiện kiểm soát chi NSNN qua
KBNN theo Luật NSNN, tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực
trong hoạt động quản lý vốn NSNN trên địa bàn. Cân đối thu, chi ngân sách
tỉnh ngày càng vững chắc và ổn định, mọi khoản chi NSNN của các đơn vị đều
đ-ợc kiểm tra, kiểm soát và dần đi vào nề nếp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết
quả đã đạt đ-ợc thì việc quản lý, sử dụng các khoản chi NSNN ở tỉnh Lạng
Sơn thông qua kiểm soát chi tại Kho bạc Nhà n-ớc vẫn còn bộc lộ nhiều mặt
yếu kém và hạn chế. Hiệu quả các khoản chi ngân sách còn thấp, chi đầu t
còn dàn trải, thiếu tập trung, khống khối l-ợng dẫn đến lãng phí, thất thoát
ngân sách nhà n-ớc,v.v... Mặt khác, cơ chế quản lý và kiểm soát chi NSNN
hiện hành tuy đã đ-ợc sửa đổi, bổ sung, nh-ng vẫn còn những tồn tại, làm hạn
chế hoạt động của NSNN và tạo ra tình trạng lỏng lẻo, phá vỡ kỷ luật, kỷ
c-ơng tài chính của Nhà n-ớc. Xuất phát từ thực trạng đó, Đề tài : “Hoàn
thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà n-ớc qua hệ thống KBNN Lạng
Sơn" đ-ợc nghiên cứu nhằm khắc phục những hạn chế và tồn tại đó.
2. Tình hình nghiên cứu:
Thông qua quá trình nghiên cứu những tài liệu, văn bản Luật, Nghị định
Thông t-, Công văn h-ớng dẫn về kiểm soát chi ngân sách nhà n-ớc. tui nhận
thấy văn bản hiện nay đ-ợc thay đổi cập nhật kịp thời đáp ứng đ-ợc việc kiểm
soát chi chặt chẽ hơn trong tình hình phát triển của đất n-ớc thời kỳ mới. Tuy
nhiên vẫn còn tồn tại sự chống chéo giữa các văn bản và bài toán về thất thoát
vẫn là một vấn đề cần nghiên cứu để giải quyết tận gốc rễ. Vì vậy việc
hoàn thiện công tác kiểm soát chi càng trở nên quan trọng hơn.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
Trên cơ sở lý luận về quản lý chi NSNN qua KBNN, kế thừa các kết quả
nghiên cứu đã có, Vì thời gian nghiên cứu còn hạn hẹp, trong phạm vi một bài
luận văn khó cùng lúc đi sâu vào cả lĩnh vực kiểm soát chi vốn th-ờng xuyên
và vốn xây dựng cơ bản, nên luận văn chỉ tập trung đi sâu nghiên cứu, phân
tích, đánh giá thực trạng và những hạn chế của hoạt động kiểm soát chi đầu t
phát triển vốn ngân sách nhà n-ớc qua KBNN Lạng Sơn. Từ đó, rút ra những
nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm bổ sung, hoàn thiện lý
luận và nâng cao chất l-ợng hoạt động kiểm soát chi đầu t- phát triển vốn
NSNN qua KBNN Lạng Sơn nói riêng, hệ thống KBNN nói chung trong thời
gian tới. Góp phần ngăn chặn sự lãng phí, tham ô, gây tổn hại đến công quỹ
của Nhà n-ớc
4. Đối t-ợng và phạm vi nghiên cứu:
Do thời gian nghiên cứu không dài, trong phạm vi một bài luận văn thạc
sĩ, nên đối t-ợng mà bài luận văn h-ớng tới không phải bao quát về hoạt động
kiểm soát chi gồm cả chi th-ờng xuyên và chi đầu t-. Đối t-ợng nghiên cứu
của luận văn chỉ tập trung vào hoạt động kiểm soát chi đầu t- phát triển vốn
NSNN qua KBNN Lạng Sơn, bao gồm việc quản lý, kiểm soát và thanh toán
các khoản chi đầu t- phát triển vốn ngân sách nhà n-ớc của Kho bạc tỉnh Lạng
Sơn.
Phạm vi nghiên cứu của Luận văn chủ yếu là tổ chức thực hiện kiểm
soát, thanh toán các khoản chi đầu t- phát triển vốn NSNN qua KBNN Lạng
Sơn; trừ phần kiểm soát chi đầu t- XDCB đối với nguồn vốn n-ớc ngoài.
Thời gian nghiên cứu đ-ợc tập trung trong giai đoạn 2010-2013.
5. Ph-ơng pháp nghiên cứu:
Trên cơ sở những quan điểm, lý luận về quản lý và kiểm soát chi NSNN
nói chung, hoạt động kiểm soát chi đầu t- phát triển vốn NSNN nói riêng, để
phân tích đánh giá, tìm ra những giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1021906 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement