Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By truc_linh_11689
#1001188 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ra đời thay thế cho nghị định số
43/2006/NĐ-CP của Chính phủ đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong
quản lý tài chính của những đơn vị sự nghiệp có thu. Với chủ trƣơng xã hội
hoá các hoạt động sự nghiệp, chuyển đổi cơ chế tài chính của các cơ sở giáo
dục đại học công lập theo hƣớng tự chủ, lấy nguồn thu sự nghiệp để bù đắp
chi phí cho đơn vị, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Nhà nƣớc. Thực tiễn
cho thấy rằng, tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục đại học
công lập vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục và hoàn thiện. Những hạn
chế có nguyên nhân từ cơ chế chính sách của Nhà nƣớc và từ bản thân các
đơn vị.
Trong luận văn của mình, tác giả đã đƣa ra khái niệm, yêu cầu, vai trò và
các yếu tố ảnh hƣởng đến cơ chế quản lý tài chính của các trƣờng Đại học
công lập. Luận văn đã sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu nhƣ phƣơng
pháp thu thập dữ liệu, phƣơng pháp chọn mẫu, phân tích dữ liệu nhằm phân
tích và đánh giá thực trạng cơ chế quản lý tài chính tại trƣờng Đại học Công
nghiệp Hà Nội.
Căn cứ vào cơ sở lý thuyết đã đƣa ra, luận văn đã tập trung làm rõ thực
trạng cơ chế quản lý tài chính tại trƣờng Đại học Công nghiệp Hà Nội trong
giai đoạn 2012 – 2014, từ đó đánh giá những kết quả đạt đƣợc cũng nhƣ
những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại đó trong cơ chế quản lý tài
chính tại đơn vị.
Trên cơ sở đánh giá thực trạng, luận văn đề xuất các giải pháp, kiến
nghị về phía Nhà trƣờng và về phía Nhà nƣớc nhằm nâng cao hiệu quả của
cơ chế quản lý tài chính tại trƣờng Đại học Công nghiệp Hà Nội trong thời
gian tới.
PHẦN MỞ ĐẦU.........................................................................................................1
CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH
ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC
ĐÀO TẠO...................................................................................................................8
1.1. Một số vấn đề cơ bản về cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp
công lập .......................................................................................................................8
1.1.1. Khái niệm, phân loại đơn vị sự nghiệp công lập...............................................8
1.1.2. Cơ chế tự chủ tài chính trong các cơ sở giáo dục đại học công lập ................10
1.1.3. Nhân tố ảnh hƣởng đến cơ chế tự chủ tài chính trong cơ sở giáo dục đại học
công lập ...............................................................................................................27
1.2. Tổng quan về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong các cơ sở giáo
dục đại học công lập ở Việt Nam thời gian qua........................................................30
1.2.1. Những kết quả đạt đƣợc ..................................................................................31
1.2.2. Những hạn chế cần khắc phục.........................................................................34
1.3. Kinh nghiệm một số nƣớc về tự chủ chính trong đào tạo Đại học ..............38
1.3.1. Khái quát về tự chủ tài chính ở một số nƣớc ..................................................38
1.3.2. Bài học kinh nghiệm rút ra..............................................................................40
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI
HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI .................................................................................42
2.1. Khái quát về Trƣờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội..........................................42
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển......................................................................42
2.1.2. Vị trí, chức năng và nhiệm vụ.........................................................................42
2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý và một số chỉ tiêu cơ bản...........................................43
2.2. Thực trạng cơ chế quản lý tài chính theo hƣớng tự chủ tại Trƣờng Đại học Công
Nghiệp Hà Nội. .........................................................................................................47
2.2.1. Sự hình thành cơ chế tự chủ tài chính.............................................................47
2.2.2. Thực trạng nguồn tự chủ về nguồn thu và mức thu ........................................48
2.2.3. Tự chủ trong nội dung chi và quản lý chi .......................................................57
2.2.4. Kiểm tra giám sát thực thi cơ chế tự chủ tài chính..........................................64
2.3. Đánh giá thực trạng thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại trƣờng Đại học Công
Nghiệp Hà Nội ..........................................................................................................66
2.3.1. Những kết quả đạt đƣợc ..................................................................................66
2.3.2. Một số hạn chế và nguyên nhân của hạn chế ..................................................67
CHƢƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI
CHÍNH THEO HƢỚNG TỰ CHỦ TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ
NỘI............................................................................................................................71
3.1. Định hƣớng chung và định hƣớng phát triển của Trƣờng Đại học Công nghiệp
Hà Nội ......................................................................................................................71
3.1.1. Quan điểm về đầu tƣ, phát triển giáo dục đào tạo của Đảng và Nhà nƣớc.....71
3.1.2. Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lƣợc phát triển giáo dục đào tạo của đất nƣớc ..73
3.1.3. Phƣơng hƣớng phát triển của trƣờng Đại học Công nghiệp Hà Nội...............77
3.2. Mục tiêu phát triển và nhu cầu nguồn tài chính Trƣờng Đại học Công nghiệp
Hà Nội ......................................................................................................................78
3.2.1. Mục tiêu...........................................................................................................78
3.2.2. Nhu cầu nguồn tài chính đáp ứng nhu cầu phát triển từ 2015-2020 ...............80
3.2.3. Phƣớng hƣớng hoàn thiện quản lý tài chính ...................................................82
3.3. Giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính theo hƣớng tự chủ tại Trƣờng Đại
học Công nghiệp Hà Nội...........................................................................................84
3.3.1. Hoàn thiện đổi mới cơ chế quản lý tài chính theo hƣớng tự chủ, tự chịu trách
nhiệm ...............................................................................................................84
3.3.2. Đa dạng hóa các nguồn tài chính ....................................................................88
3.3.3. Tăng cƣờng quản lý chi tiêu............................................................................91
KẾT LUẬN...............................................................................................................93
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................96Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By hanguyen0616
#1004472
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1004486 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement