Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhoxtrieu
#1001143 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

MỞ ĐẦU................................................................................................................1
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN
LỰC TRONG TỔ CHỨC CÔNG..........................................................................7
1.1. Nguồn nhân lực trong tổ chức công................................................................7
1.1.1. Khái niệm, vai trò nguồn nhân lực trong tổ chức công ...............................7
1.1.2. Đặc điểm nguồn nhân lực trong tổ chức công .............................................9
1.2. Quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức công ................................................11
1.2.1. Khái niệm, đặc điểm quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức công............11
1.2.2 Vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức công ............................15
1.2.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức công....17
1.2.4. Nội dung quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức công ..............................19
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN
LỰC TẠI UBND HUYỆN CẨM GIÀNG ..........................................................27
2.1 Giới thiệu chung về UBND huyện Cẩm Giàng .............................................27
2.2. Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại UBND huyện Cẩm Giàng ..............28
2.2.1. Phân tích công việc ....................................................................................28
2.1.2. Tuyển dụng nhân lực..................................................................................29
2.1.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ........................................................35
2.2. Đánh giá chung về công tác quản trị nguồn nhân lực tại UBND huyện Cẩm
Giàng ....................................................................................................................41
2.1.1. Những thành công ......................................................................................41
2.1.2 Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân......................................................44
Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ
NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND HUYỆN CẨM GIÀNG ..............................54 3.1. Một số giải pháp để hoàn thiện công tác phân tích công việc tại UBND
huyện Cẩm Giàng.................................................................................................54
3.1.1. Nâng cao nhận thức của lãnh đạo UBND huyện và phòng Nội vụ huyện
trong thực hiện phân tích công việc .....................................................................54
3.1.2. Xây dựng Bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc đầy đủ, chính
xác ........................................................................................................................55
3.2. Một số giải pháp để hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại
UBND huyện Cẩm Giàng ....................................................................................59
3.2.1. Xây dựng và hoàn thiện quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực.................59
3.2.2. Một số giải pháp khác ................................................................................61
3.3. Một số giải pháp để hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân
lực tại UBND huyện Cẩm Giàng. ........................................................................63
3.3.1. Xây dựng và hoàn thiện quy trình đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực ....63
3.3.2. Nâng cao chất lƣợng công tác quy hoạch cán bộ, công chức ....................68
3.3.2. Nâng cao chất lƣợng công tác quy hoạch cán bộ, công chức ....................68
3.3.4. Một số giải pháp khác ................................................................................69
3.4. Kiến nghị với Nhà nƣớc................................................................................70
3.4.1. Về chế độ, chính sách.................................................................................70
3.4.2. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của pháp luật .......................................71
KẾT LUẬN..........................................................................................................74
Danh mục tài liệu tham khảo ...............................................................................75 - Về phân tích công việc
UBND huyện Cẩm Giàng chƣa nhận thấy vai trò, tầm quan trọng của phân
tích công việc, chƣa hiểu sâu sắc về sự cần thiết phải thực hiện phân tích công
việc. Vì vậy, cho đến nay UBND huyện Cẩm Giàng chƣa quan tâm, đầu tƣ đúng
mức cho công tác này. Điều này đƣợc thể hiện ở việc UBND huyện , thực hiện
đầy đủ quy trình phân tích công việc, hệ thống văn bản phân tích công việc chƣa
hoàn chỉnh, chƣa sử dụng kết quả phân tích công việc trong thực hiện các nội
dung khác của quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức công.
Phòng nội vụ huyện Cẩm Giàng là cơ quan tham mƣu giúp UBND huyện
về tuyển dụng, quản lý, sử dụng … cán bộ, công chức, viên chức nhƣng đóng vai
trò mờ nhạt trong công tác phân tích công việc. Hầu hết các hoạt động của quá
trình phân tích công việc của UBND huyện là do các cán bộ, công chức, viên
chức tự thực hiện có sự tham gia, trao đổi, hƣớng dẫn của Thủ trƣởng các phòng,
ban chuyên môn quản lý trực tiếp. Ngay bản thân phòng nội vụ thực hiện nhiệm
vụ do UBND huyện giao trong việc thực hiện phân tích công việc cũng “hời hợt”
chƣa nắm đƣợc đầy đủ quy trình để thực hiện phân tích công việc do đó việc
hƣớng dẫn các cán bộ, công chức, viên chức thực hiện còn nhiều hạn chế.
Việc ứng dụng hạn chế kết quả thực hiện phân tích công việc trong tổ chức
công vào việc thực hiện các nội dung khác của quản trị nguồn nhân lực chính là
vì trong tổ chức hầu hết các lĩnh vực nhƣ tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi
dƣỡng, điều động luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, khen thƣởng, kỷ luật cán bộ,
công chức, viên chức đã đƣợc pháp luật quy định về trình tự, thủ tục thực hiện,
thẩm quyền.
- Về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực
Quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng công chức chƣa phù hợp
nhƣ: quy định về môn thi tuyển chung; trình tự, thủ tục khi tiến hành thi tuyển mang tính bắt buộc cho tất cả các cơ quan khi tuyển dụng; chƣa có quy định cụ
thể, rõ ràng về các tiêu chuẩn của cán bộ, công chức, viên chức...
Chế độ chính sách, đãi ngộ theo quy định của nhà nƣớc ta hiện nay đối với
những ngƣời làm việc trong khu vực nhà nƣớc còn thấp.
Lãnh đạo UBND huyện chƣa có thái độ đúng đắn trong công tác tuyển
dụng, chƣa nhận thức đúng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyển
dụng đối với việc phát triển kinh tế, xã hội và an ninh, chính trị của địa phƣơng
UBND huyện chƣa thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục về công tác tuyển
dụng theo quy định của pháp luật. Tại hồ sơ tuyển dụng đều có đầy đủ các văn
bản thể hiện việc thực hiện nhƣng các văn bản đó chỉ mang tính hình thức, đối phó
Công tác thanh tra, kiểm tra của cấp trên; kiểm tra, giám sát của HĐND và
các ngành đoàn thể của huyện đối với công tác tuyển dụng công chức, viên chức
còn hạn chế.
- Về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Một số cấp Uỷ đảng và lãnh đạo phòng ban chƣa quan tâm đúng mức đến
công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức viên chức, chƣa thực sự thấy rõ
tầm quan trong của công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ.
Một số cán bộ, công chức, viên chức còn trây lƣời, chƣa tự giác học tập,
bồi dƣỡng lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, rèn luyện đạo đức lỗi sống;
nhận thức về đào tạo, bồi dƣỡng không đầy đủ cho rằng đào tạo, bồi dƣỡng chỉ
để hoàn thiện về bằng cấp.
UBND huyện chƣa xây dựng và ban hành quy chế thống nhất quản lý,
đánh giá chất lƣợng đào tạo, bồi dƣỡng; Thiếu cơ chế, chính sách đồng bộ gắn
kết chặt chẽ trong đào tạo, bồi dƣỡng, đánh giá, bổ nhiệm, khen thƣởng và kỷ
luật cán bộ, công chức, viên chức; chƣa có chỉ tiêu đánh giá năng lực làm việc
của công chức; chƣa thực sự quan tâm nhất là việc bổ nhiệm, đề bạt đối với cán
bộ công chức, viên chức có năng lực, chất lƣợng sau đào tạo, bồi dƣỡng.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By david77
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1044811 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement