Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lon_huyen
#1001138 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Đấu thầu là một phƣơng thức vừa có tính khoa học vừa có tính pháp
quy, khách quan mang lại hiệu quả cao, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh và
hợp pháp trên thị trƣờng. Đó là một điều kiện thiết yếu để đảm bảo sự thành
công cho chủ đầu tƣ thông qua tính tích cực, hiệu quả mang lại là hạ giá
thành, tiết kiệm kinh phí đầu tƣ. Đấu thầu đã thúc đẩy lực lƣợng sản xuất phát
triển, đẩy mạnh phát triển khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, từ đó góp
phần tích cực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá nền kinh tế
đất nƣớc.
Nếu nhƣ trƣớc đây, đấu thầu đƣợc nhắc đến sớm trong lĩnh vực đầu tƣ
xây dựng cơ bản và hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật, thông tƣ hƣớng
dẫn đều tập trung quy định, hƣớng dẫn trong lĩnh lực xây dựng thì đến năm
2005, Luật Đấu thầu ra đời nhƣ một văn bản pháp quy đầu tiên và khá hoàn
chỉnh quy định về hoạt động đấu thầu thuộc các lĩnh vực tƣ vấn, xây lắp và
mua sắm hàng hóa.
Sau hơn 8 năm thực hiện, đến nay Luật Đấu thầu đã tạo điều kiện thuận
lợi cho các nhà thầu, chủ đầu tƣ dự án thuộc nhiều lĩnh vực, cấp độ khác
nhau. Đặc biệt, thông qua việc thực hiện luật đã góp phần cho chủ đầu tƣ lựa
chọn đƣợc nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm để từ đó tiết kiệm, giảm chi phí
đối với các công đoạn, nhất là trong hoạt động mua sắm công.
Tuy nhiên, việc thực hiện công tác đấu thầu trong những năm qua là quá
trình vừa làm vừa rút kinh nghiệm để hoàn thiện, nên còn bộc lộ nhiều hạn chế,
vƣớng mắc và những bất cập. Tính chuyên nghiệp về đấu thầu còn chƣa cao.
Công tác theo dõi, phát hiện sai sót, tiêu cực còn hạn chế, gặp nhiều khó khăn
do chế độ báo cáo. Một số chủ đầu tƣ còn hạn chế về năng lực nên không đủ
trình độ kiểm soát nhiệm vụ và mục tiêu đƣợc giao, thể hiện qua việc lúng
túng ở nhiều khâu. Bên cạnh đó tình trạng “thông thầu” cũng đang diễn ra phổ
biến và là một trong những thách thức cho các cơ quan quản lý đấu thầu.
Những năm qua, công tác quản lý đấu thầu mua sắm trang thiết bị,
phƣơng tiện tại Cục Kế hoạch & Đầu tƣ, Bộ Công an đã có những thành tựu
nhất định, tuy nhiên, trong điều kiện đất nƣớc ngày một hội nhập sâu vào nền
kinh tế thế giới. Những vấn đề mới nẩy sinh, có cả mặt tích cực và tiêu cực
cũng đã đặt ra những thách thức cho công tác quản lý đấu thầu. Do vậy, việc
hoàn thiện quản lý đấu thầu mua sắm hàng hóa tại Bộ Công an cũng là một
đòi hỏi của thực tiễn và lý luận. Từ những lý do trên, cùng với sự khuyến
khích của Lãnh đạo đơn vị và định hƣớng của Giảng viên hƣớng dẫn, tôi
quyết định nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu mua
sắm trang thiết bị, phương tiện tại Cục Kế hoạch và Đầu tư- Bộ Công an”.
Đề tài nhằm trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau:
1. Thực trạng công tác quản lý đấu thầu mua sắm trang thiết bị, phương tiện
tại Cục Kế hoạch và Đầu tư-BCA trong thời gian vừa qua như thế nào?
2. Cần có các giải pháp gì để hoàn thiện công tác này trong thời gian đến
năm 2015, tầm nhìn 2020?
2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu:
Công tác quản lý đấu thầu ngày càng đƣợc các cấp, các ngành và các học
giả, cá nhân quan tâm nghiên cứu ở các cấp độ khác nhau, cụ thể:
Đề tài “Đổi mới cơ chế quản lý đấu thầu ở Việt Nam trong bối cảnh hội
nhập kinh tế quốc tế” của Nguyễn Minh Trang, Đại học Ngoại Thƣơng Hà
Nội, năm 2010 và Đề tài “Đổi mới công tác quản lý nhà nƣớc về đấu thầu tại
Vụ Quản lý đấu thầu- Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ” của Nguyễn Lê Hùng, Kinh tế
Đầu Tƣ 43A, Đại Học Kinh tế Quốc Dân, năm 2005. Cả 02 đề tài đã đi sâu
nghiên cứu, phân tích cơ chế hoạt động đấu thầu, công tác quản lý đấu thầu ở
Việt Nam và của một số tổ chức, quốc gia điển hình trên thế giới. Đề tài
nghiên cứu kỹ về thực trạng, những tồn tại, bất cập của công tác quản lý đấu
thầu ở Việt Nam, từ đó tìm hiểu kinh nghiệm của một số Quốc gia trên thế
giới để đƣa ra một số giải pháp đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý đấu thầu ở
Việt Nam. Đề tài làm rõ hơn các khái niệm về: Đấu thầu, nhà thầu, bên mời
thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và đặc biệt là đánh giá về thực trạng công
tác quản lý hoạt động đấu thầu ở nƣớc ta hiện nay. Một điểm quan trọng là tại
đề tài “Đổi mới công tác quản lý nhà nƣớc về đấu thầu tại Vụ Quản lý đấu
thầu- Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ” có đề cập đến mô hình “Văn phòng đấu thầu
mua sắm công”, một cơ quan ở cấp quốc gia, thực hiện các chức năng mua
sắm, thiết kế, giải quyết khiếu nại, tƣ vấn về pháp lệnh, nghị định, đấu thầu
mua sắm, quản lý và xử phạt hành chính, giám sát v.v…
Với Đề tài “Hoàn thiện quản lý nhà nƣớc trong hoạt động đấu thầu ở
Việt Nam” của Đỗ Thị Thùy Dung- Đại học KTQD, năm 2009 và “Hoàn thiện
quản lý nhà nƣớc về đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản ở Việt Nam”
của Hà Thanh Hải-QLKT46A, Đại học KTQD. Một đề tài nghiên cứu về công
tác quản lý hoạt động đấu thầu nói chung và một đề tài nghiên cứu về quản lý
nhà nƣớc về đấu thầu đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản nói riêng. Tuy nhiên,
chủ thể quản lý đều là Nhà nƣớc. Qua nghiên cứu nội dung 02 đề tài cho thấy
cơ bản, về quy trình tổ chức đấu thầu lĩnh vực xây dựng cũng không khác
nhiều so với quy trình đấu thầu lĩnh vực mua sắm trang thiết bị. Song, với đề
tài quản lý nhà nƣớc về đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản có những
thuận lợi hơn về mặt cơ sở lý luận, các khái niệm về hoạt động đấu thầu lĩnh
vực xây dựng cơ bản luôn rất cụ thể, chuẩn chỉnh bởi ở nƣớc ta hoạt động đấu
thầu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản diễn ra sớm, phổ biến nên hệ thống văn
bản quy phạm pháp luật hƣớng dẫn hoạt động đấu thầu xây dựng cơ bản cũng
ra đời sớm hơn.
Đề tài “Quy trình đấu thầu mua sắm trang thiết bị của Tổng Công ty Dầu
khí Việt Nam” của Nguyễn Mạnh Hà, Đại học Mỏ - Địa chất, năm 2012, luận
văn nghiên cứu lý luận chung về đấu thầu quốc tế, quy trình đấu thầu quốc tế
mua sắm thiết bị và áp dụng tại Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam. Luận văn
nêu bật đƣợc khái niệm cơ bản của Quốc tế và Việt Nam về đấu thầu mua
sắm trang thiết bị. Quy trình đấu thầu mua sắm trang thiết bị tại Tổng Công ty
Dầu khí Việt Nam và chuẩn hóa thủ tục trình duyệt bằng các mẫu biểu, mang
lại hiệu quả và tính thống nhất cao.
Đề tài “Tìm hiểu pháp luật về đấu thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ ở
Việt Nam”, của Trần Thị Thanh Hợp, Đại học Thƣơng Mại năm 2010, Đề tài
làm rõ tính chất của hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa, nguyên tắc của
hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa, sự cần thiết áp dụng đấu thầu mua
sắm hàng hóa... Khi nêu yêu cầu về cán bộ, chuyên gia làm công tác đấu thầu,
đề tài chú trọng: Chuyên gia cần đƣợc đào tạo chính quy, phù hợp với thực
tiễn do đấu thầu mua sắm hàng hóa là tổng hòa các lĩnh vực quản lý kinh tế,
pháp luật, kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời chuyên gia làm công tác
đấu thầu cần có kỹ năng “Chuyên sâu một lĩnh vực và hiểu biết nhiều lĩnh
vực”, thông thạo ngoại ngữ và pháp luật. Đây là một gợi ý trong công tác
tuyển chọn nhân sự làm công tác quản lý đấu thầu.
Qua bài viết “Đẩy mạnh thí điểm đấu thầu qua mạng trong 06 tháng cuối
năm 2013” của Báo Đấu thầu, cho thấy đấu thầu qua mạng đang là một xu thế
tất yếu, bởi lợi ích của nó mang lại là rất lớn. Đấu thầu qua mạng đem lại
nhiều lợi ích nhƣ tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần nâng cao tính công
khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong công tác đấu thầu.Thông qua hệ
thống này, danh sách “đen” về nhà thầu cũng liên tục đƣợc cập nhật và là căn
cứ để các bên mời thầu loại bỏ đƣợc những nhà thầu “có vấn đề”. Hiện nay,
mô hình này đã đƣợc áp dụng khá phổ biến tại các nƣớc trên thế giới, ở Việt
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011047 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement