Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dang_yeu
#1001083 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Sau 16 năm tái lập tỉnh, Bắc Giang từ một tỉnh có điểm xuất phát thấp, cơ
cấu kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội yếu
kém. Với định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội đúng đắn, định hƣớng thu hút đầu
tƣ phù hợp, đến nay tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang đã từng bƣớc phát
triển và có tốc độ tăng trƣởng khá cao, bình quân giai đoạn 2006-2010 là 9%/năm,
cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ tăng, giảm tỷ
trọng nông nghiệp, tổng vốn đăng ký đầu tƣ giai đoạn 2006-2010 đạt 393,51 triệu
USD và 25.275,7 tỷ đồng. Nghị quyết số 43-NQ/TU ngày 22/02/2011 của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang về về ban hành 5 Chƣơng trình phát triển kinh
tế - xã hội trọng tâm, giai đoạn 2011-2015, đặt ra mục tiêu về tăng trƣởng GDP bình
quân hàng năm từ 11-12%/năm, trong đó công nghiệp tăng 20,5-21,5%/năm, vốn
đầu tƣ thực hiện giai đoạn 2011-2015 đạt 32.700 tỷ đồng, trong đó vốn doanh
nghiệp trong nƣớc đạt khoảng 18.900 tỷ đồng, vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài
(FDI) đạt khoảng 13.800 tỷ đồng.
Trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, tình hình suy thoái
kinh tế thế giới ảnh hƣởng không nhỏ đến tốc độ tăng trƣởng và phát triển kinh
tế của hầu hết các quốc gia, mà Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ, thì xu
hƣớng suy giảm nguồn vốn đầu tƣ, đặc biệt là vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài
(FDI) vào Việt Nam nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng đang đặt ra nhiều
thách thức. Để nhằm thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài phục vụ cho mục tiêu đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đƣa Bắc
Giang cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hƣớng hiện đại vào năm 2020 nhƣ Nghị
quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII đã đề ra, cần nghiên cứu
đánh giá thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân, hạn chế của môi trƣờng đầu tƣ và trên cơ
sở đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cƣờng thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới…
Xuất phát từ những lý do trên, đề tài “Hoàn thiện môi trƣờng thu hút đầu
tƣ trực tiếp nƣớc ngoài ở Bắc Giang” đƣợc đề xuất nhằm đánh giá thực trạng môi
trƣờng đầu tƣ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, từ đó đề ra định hƣớng, giải pháp nhằm
nâng cao hơn nữa tính hấp dẫn của môi trƣờng đầu tƣ đối với các nhà đầu tƣ nƣớc
ngoài trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
2. Tình hình nghiên cứu
Bàn về vấn đề môi trƣờng đầu tƣ, đã có một số công trình khoa học nghiên
cứu, đề cập đến. Song, mới chỉ có các đề tài nghiên cứu môi trƣờng đầu tƣ trên
phạm vi cả nƣớc hay ở một số tỉnh cụ thể, nhƣ:
Đề tài Cải thiện môi trường thu hút vốn đầu tư ở tỉnh Hoà Bình (2007). Tác
giả Đỗ Hải Hồ, đƣa ra cơ sở lý luận và thực tiễn về cải thiện môi trƣờng thu hút vốn
đầu tƣ trong nền kinh tế thị trƣờng, nêu ra thực trạng môi trƣờng thu hút vốn đầu tƣ
ở tỉnh Hoà Bình từ đó đƣa ra các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trƣờng thu
hút vốn đầu tƣ ở tỉnh Hoà Bình trong thời gian tới.
Đề tài Cải thiện môi trường đầu tư ở tỉnh Thái Nguyên trong quá trình Công
nghiệp hoá, Hiện đại hoá (2009). Tác giả Nguyễn Thu Hà đã đề cập đến cơ sở lý
luận về môi trƣờng đầu tƣ, đƣa ra thực trạng môi trƣờng đầu tƣ tỉnh Thái Nguyên
trên cơ sở đó đề ra định hƣớng và giải pháp cải thiện môi trƣờng đầu tƣ tỉnh Thái
Nguyên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Đề tài Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Nghệ An (2011). Tác giả Hoàng Anh
Dũng đã đề cập đến cơ sở lý luận về môi trƣờng đầu tƣ, đƣa ra thực trạng môi
trƣờng đầu tƣ tỉnh Nghệ An. Phân tích tình hình hiện trạng các nhân tố môi trƣờng
đầu tƣ của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006-2010, qua đó rút ra những kinh nghiệm cho
giai đoạn 2011-2015; Đề xuất những giải pháp nhằm cải thiện môi trƣờng đầu tƣ để
thu hút đầu tƣ vào phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An đến 2015.
Đề tài Hoàn thiện môi trường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở thành
phố Hà Nội (2011). Tác giả Đinh Thị Phƣơng Mai đã đề cập đến vấn đề thu hút đầu
tƣ trực tiếp nƣớc ngoài và hoàn thiện môi trƣờng thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc
ngoài, đƣa ra định hƣớng và giải pháp cơ bản hoàn thiện môi trƣờng thu hút FDI và
triển vọng thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài ở thành phố Hà Nội.
Các công trình nghiên cứu đã đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau của vấn
đề thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài. Tuy nhiên, hiện tại chƣa có tài liệu nào đi
sâu vào nghiên cứu hoàn thiện về môi trƣờng thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài tại
Bắc Giang. Cụ thể là :
Mục tiêu, nội dung của hoàn thiện môi trƣờng thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc
ngoài ở Bắc Giang là gì?; những nguyên nhân chủ yếu nào làm hạn chế thu hút đầu
tƣ các doanh nghiệp FDI trong thời gian qua và cần tiến hành những giải pháp
gì để hoàn thiện môi trƣờng thu hút đầu tƣ đối với doanh nghiệp FDI trên địa bàn
trong thời gian tới?
Những vấn đề đặt ra trên đây chính là những khoảng trống để tác giả luận
văn tiến hành thực hiện nghiên cứu đề tài này.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích
Phân tích, tìm hiểu những lý do chƣa khuyến khích, chƣa tạo đƣợc sự thu hút
đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài của tỉnh Bắc Giang, từ đó đƣa ra giải pháp hoàn thiện
môi trƣờng thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài ở Bắc Giang trong thời gian tới.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Làm rõ cơ sở lý luận của môi trƣờng đầu tƣ và vai trò của môi trƣờng đầu
tƣ đối với việc thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài.
- Phân tích đánh giá thực trạng môi trƣờng đầu tƣ trên địa bàn tỉnh Bắc
Giang.
- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiên môi trƣờng thu hút đầu tƣ trực tiếp
nƣớc ngoài ở Bắc Giang trong thời gian tới.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement