Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thanhtrung_toan
#1001060 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Hệ thống hoá những lý luận và thực tiễn hoạt động kiểm toán và kiểm toán nội bộ Ngân hàng Trung ương; kinh nghiệm hoạt động kiểm toán nội bộ của Ngân hàng Trung ương một số nước đối với Việt Nam. Phân tích đánh giá quá trình phát triển hoạt động kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và nội dung kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (về kiểm toán báo cáo tài chính; kiểm toán tuân thủ và hoạt động; kiểm toán tin học và ngoại hối) phân tích thực trạng - làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân hạn chế của hoạt động kiểm toán nội bộ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong những năm qua. Từ đó đưa ra những định hướng và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian tới: Hoàn thiện cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ; đổi mới phương pháp lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán; hoàn thiện nội dung và phương pháp kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động; nâng cao trình độ chuyên môn và phẩm chất nghề nghiệp của đội ngũ kiểm toán viên; tiếp tục hoàn thiện Quy chế kiểm soát viên; mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN
VÀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
1.1. Những vấn đề cơ bản về Kiểm toán
1.1.1. Khái niệm về kiểm toán
1.1.2. Chức năng của kiểm toán
1.1.3. Phân loại kiểm toán
1.2. Kiểm toán nội bộ Ngân hàng Trung ương
1.2.1. Khái niệm kiểm toán nội bộ NHTW
1.2.2. Vai trò của kiểm toán nội bộ NHTW
1.2.3. Nguyên tắc hoạt động
1.2.4. Quy trình kiểm toán nội bộ NHTW
1.2.5. Nội dung kiểm toán nội bộ NHTW
1.3. Kiểm toán nội bộ Ngân hàng Trung ương một số nước và kinh
nghiệm cho Việt Nam
1.3.1. Kiểm toán nội bộ NHTW một số nước
1.3.2. Một số kinh nghiệm đối với Việt Nam
CHƯƠNG 2 HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ
NƯỚC VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM QUA
2.1. Tổng quan về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ cơ bản
2.2. Thực trạng hoạt động kiểm toán nội bộ NHNN Việt Nam
2.2.1 Quá trình phát triển hoạt động Kiểm toán nội bộ NHNN Việt
Nam
2.2.2. Nội dung kiểm toán nội bộ NHNN Việt Nam thời gian qua
2.3. Đánh giá chung
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT
ĐỘNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT
NAM TRONG GIAI ĐOẠN TỚI
3.1. Định hướng hoàn thiện hoạt động kiểm toán nội bộ của Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam
3.1.1. Nâng cao nhận thức về kiểm toán nội bộ NHTW
3.1.2. Xây dựng môi trường kiểm soát lành mạnh, bộ máy kiểm toán
nội bộ có hiệu quả
3.1.3. Kiểm toán của NHTW phải toàn diện và có trọng điểm
3.1.4. Nghiên cứu và vận dụng có chọn lọc kinh nghiệm kiểm toán nội
bộ của NHTW các nước
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động kiểm toán nội bộ Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam
3.2.1. Hoàn thiện cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ NHNN Việt Nam
3.2.2. Đổi mới phương pháp lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán
3.2.3. Hoàn thiện nội dung và phương pháp kiểm toán tuân thủ, kiểm
toán hoạt động
3.2.4. Nâng cao trình độ chuyên môn và phẩm chất nghề nghiệp của
đội ngũ kiểm toán viên
3.2.5. Tiếp tục hoàn thiện Quy chế kiểm soát viên
3.2.6. Mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Quốc hội
3.3.2. Kiến nghị với Kiểm toán Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong gần 20 năm đổi mới, từ khi chuyển đổi cơ chế hoạt động từ 1 cấp
sang 2 cấp, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh
mẽ góp phần đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, duy trì sự ổn
định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt
động kinh doanh và đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đưa kinh tế Việt
Nam phát triển, hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế thế giới.
Với vai trò là NHTW, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện chức
năng quản lý Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; là ngân hàng phát
hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và ngân hàng làm dịch vụ tiền
tệ cho Chính phủ; hoạch định các cơ chế chính sách quản lý kinh tế vĩ mô
trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, thanh toán, ngoại hối và ngân hàng; tổ chức
thực hiện và thực thi chính sách tiền tệ, ổn định giá trị đồng tiền trong nước,
kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong từng thời kỳ. Hoạt
động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mang tính đặc thù, vừa thực hiện
chức năng quản lý của Bộ chuyên ngành vừa thực hiện các hoạt động có tính
chất kinh doanh được sử dụng như là phương tiện nâng cao hiệu lực quản lý.
Để đảm bảo cho hoạt động của NHNN đúng định hướng, an toàn và
hiệu quả, phát huy mạnh mẽ vai trò quản lý Nhà nước và hiệu quả công tác
quản trị điều hành, một trong những điều kiện quan trọng là tổ chức tốt hoạt
động kiểm soát và kiểm toán nội bộ đối với toàn hệ thống từ Trung ương đến
các chi nhánh và đơn vị trực thuộc. Qua hơn 17 năm hoạt động, công tác kiểm
soát, kiểm toán nội bộ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đóng góp tích
cực vào việc đảm bảo an toàn tài sản của Nhà nước, đảm bảo hoạt động của
NHNN Việt Nam đúng quy định pháp luật. Bên cạnh những mặt tích cực còn
một số tồn tại về nội dung, phương pháp kiểm toán nội bộ; về xây dựng các
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By trinhke
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement