Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vulinh_pc
#1001018 Link tải luận văn miễn phí cho ae

1. Tính cấp thiết của đề tài.
Vốn luôn là một trong những yếu tố đầu vào cơ bản của quá trình hoạt động
kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Chúng ta cần khẳng định rằng không thể thực
hiện đƣợc các mục tiêu kinh tế xã hội nói chung của Nhà nƣớc, cũng nhƣ các mục
tiêu kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng nếu nhƣ không có vốn. Đối với các
ngân hàng thƣơng mại (NHTM)với tƣ cách là một doanh nghiệp, một chế tài trung
gian hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ thì vốn lại có một vai trò hết sức quan trọng.
NHTM là đơn vị chủ yếu cung cấp vốn thu lãi. Nhƣng để cung cấp đủ vốn đáp ứng
nhu cầu thị trƣờng, ngân hàng sẽ phải huy động vốn từ bên ngoài. Vì vậy, các
NHTM rất chú trọng đến vấn đề huy động vốn đáp ứng đầy đủ nhu cầu kinh doanh
của mình. Có thể nói hoạt động huy động các nguồn khác nhau trong xã hội là hoạt
động vô cùng quan trọng của các NHTM. Tại Việt Nam việc huy động vốn [khai
thác lƣợng tiền tạm thời nhàn rỗi trong công chúng, hộ gia đình, của các tổ chức
kinh tế(TCKT), xã hội hay các tổ chức tín dụng (TCTD) khác] của NHTM còn
nhiều bất hợp lý. Điều này dẫn tới chi phí vốn cao, quy mô không ổn định, việc tài
trợ cho các danh mục tài sản không còn phù hợp với quy mô, kết cấu từ đó làm hạn
chế khả năng sinh lời, buộc ngân hàng phải đối mặt với các loại rủi ro.v.v. Do đó,
việc tăng cƣờng huy động vốn từ bên ngoài với chi phí hợp lý và sự ổn định cao là
yêu cầu ngày càng trở nên cấp thiết và quan trọng. Để nâng cao hiệu quả của hoạt
động huy động vốn ta cần nghiên cứu các hình thức huy động, các tiêu chí đánh giá
hiệu quả công tác huy động vốn nhƣ quy mô, cơ cấu nguồn huy động đủ lớn để tài
trợ cho các danh mục tài sản và không ngừng tăng trƣởng ổn định; nguồn vốn có chi
phí hợp lý; huy động vốn phù hợp với sử dụng vốn về mặt kỳ hạn ; quản lý tốt các
loại rủi ro liên quan đến hoạt động huy động vốn . Cũng nhƣ phân tích các nhân tố
ảnh hƣởng tới công tác huy động vốn . Ngân hàng thƣơng maị cổ phần Quân đội chi
nhánh Việt Trì ( MB Việt Trì) đã có 7 năm hoạt động, 7 năm không phải là một
khoảng thời gian dài, nhƣng với tất cả những gì MB Việt Trì đã trải qua và đạt
đƣợc, MB Việt Trì có quyền tự hào và tin tƣởng vào sự phát triển của mình trong
tƣơng lai. Trong định hƣớng phát triển, tăng cƣờng huy động vốn vẫn là ƣu tiên
hàng đầu. Đây là một hoạt động vô cùng cần thiết góp phần nâng cao năng lực cạnh
tranh trong điều kiện hội nhập quốc tế và để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu hoạt động
kinh doanh cho Ngân hàng. Điều này có thể thấy rõ trong những năm gần đây,
nguồn vốn huy động đã mang lại hiệu quả cao trong hoạt động của MB Việt Trì.
Bên cạnh đó sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt . Từ đó đòi hỏi MB Viêṭ Trì
phải có những giải pháp huy động vốn đúng đắn thích hợp mới đáp ứng đƣợc nhu
cầu vốn cho hoạt động của chi nhánh và nhu cầu vốn trên địa bàn để phát triển kinh
tế. Chính vì vậy, tui đã chon ̣ đề tài: “Hoaṭ đôn ̣ g huy động vốn tại Ngân hàng TMCP
Quân đội chi nhánh Việt Trì”.
2. Tình hình nghiên cứu:
Sách chuyên khảo, tham khảo có các công trình nghiên cứu tiêu biểu, các luận
văn, các bài báo nghiên cứu về hoạt động huy động vốn từ dân cƣ, các tổ chức kinh
tế tại các NHTM.
Tóm lại: Với mục đích khác nhau, những công trình nghiên cứu ở trên nghiên cứu
những vấn đề liên quan về hoạt động huy động vốn từ dân cƣ, các tổ chức kinh tế
tại các NHTM ở những góc độ khác nhau. Do vậy, chƣa có một đề tại nào nghiên
cứu một cách trực tiếp đầy đủ và hệ thống hoạt động huy động vốn tại MB Việt Trì.
Vì vậy, tác giả chọn đề tài “ Hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân
đội Chi nhánh Việt Trì” làm luận văn Thạc sĩ.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Xuất phát từ lý luận về huy động vốn của NHTM , luân ̣ văn sẽ phân tích , đánh
giá thực trạng nguồn vốn, hoạt động huy động vốn từ bên ngoài của MB Viêṭ Trì và
đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiêu ̣ quả huy động vốn để góp phần nâng
cao hiêu ̣ quả kinh doanh của MB Việt Trì.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu tập trung các vấn đề cơ bản về công tác huy động vốn từ
bên ngoài của NHTM bao gồm: Tiền gửi của các tổ chức kinh tế , tiền tiết kiệm từ
dân cƣ. Đề tài phân tích, đi sâu nghiên cứu hoạt động huy động vốn tiền gửi của các
tổ chức kinh tế, tiền gửi tiết kiệm từ dân cƣ của MB Viêṭ Trì trên các khía cạnh : các
loại hình, quy mô, cơ cấu, chi phí vốn và sự phù hợp với sử dụng vốn trên cơ sở các
số liệu của Ngân hàng từ năm 2010 – 2013.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu:
Luận văn sử dụng các phƣơng pháp khoa học: Phƣơng pháp duy vật biện
chứng, duy vật lịch sử, phƣơng pháp chỉ số, phân tích, so sánh và tổng hợp, khái
quát hoá và trừu tƣợng hoá. Sử dụng số liệu thống kê để luận chứng.
6. Những đóng góp của luận văn:
Tập trung phân tích thực trạng hoạt động huy động vốn tại MB Việt Trì,
luận văn đã nêu khái quát hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh dƣới các góc độ
khác nhau, đánh giá cụ thể các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân cùng các biện pháp
để nâng cao hiệu quả huy động vốn. Luận văn cho rằng có nhiều nguyên nhân từ
chủ quan của MB Việt Trì, khách quan của nền kinh tế và do khách hàng. Đề xuất
một hệ thống các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại
MB Việt Trì.
7. Bố cục nghiên cứu
Chƣơng 1: Tổng quan về hoạt động huy động vốn của NHTM.
Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân
đội chi nhánh Việt Trì.
Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao hiêu ̣ quả hoaṭ đôn ̣ g huy động vốn tại Ngân
hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Việt Trì.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1002299 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement