Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kong_tu_xi_zai_tan_ai_cung_do912
#1000905 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong nền kinh tế thị trƣờng, hàng hoá là sản phẩm đƣợc sản xuất ra để bán
nhằm thực hiện những mục tiêu đã định trong chƣơng trình hoạt động sản xuất kinh
doanh của mỗi doanh nghiệp. Do đó tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra là một khâu quan
trọng của tái sản xuất xã hội. Quá trình tiêu thụ sản phẩm chỉ kết thúc khi quy trình
thanh toán giữa ngƣời mua và ngƣời bán đã diễn ra và quyền sở hữu hàng hoá đã
thay đổi. Thông qua công tác tiêu thụ mà ngƣời ta có thể đánh giá đƣợc hiệu quả
của các quy trình trƣớc đó nhƣ nghiên cứu thị trƣờng, phát triển sản phẩm, quản trị
chất lƣợng, quảng cáo, xúc tiến, chiến lƣợc giá...
Mỗi doanh nghiệp khi bắt đầu tiến hành đầu tƣ, sản xuất và kinh doanh trên thị
trƣờng bao giờ cũng đề ra cho mình nhiều mục tiêu để phấn đấu đạt đƣợc nhƣ:
doanh thu, thị phần, lợi nhuận, thƣơng hiệu, vị thế, an toàn... Với bất cứ mục tiêu
nào doanh nghiệp đều phải đảm bảo có thể tiêu thụ các sản phẩm mình đã sản xuất
ra. Vì vậy, công tác tiêu thụ sản phẩm chiếm giữ một vai trò rất quan trọng trong
hoạt động của doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng của sản xuất kinh
doanh, là yếu tố quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp, phát triển của doanh
nghiệp. Chỉ có tiêu thụ đƣợc sản phẩm hàng hoá của mình thì mới thực hiện đƣợc
giá trị và giá trị sử dụng.
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Hà Nội đƣợc thành lập từ năm 06 tháng 07 năm
2007. Là thành viên của Tổng Công ty Bia Rƣợu Nƣớc giải khát Sài Gòn. Sản phẩm
của công ty sản xuất bao gồm: Bia Sài Gòn lon 333, bia chai sài gòn đỏ 355, Bia
chai 330 Special, Bia chai 033, Bia lon Lager, Bia hơi Sài Gòn. Hoạt động tiêu thụ
sản phẩm của công ty đã đạt đƣợc những thành quả nhất định, tuy nhiên hoạt động
tiêu thụ còn phụ thuộc nhiều vào hoạt động tiêu thụ của Tổng công ty Bia rƣợu
nƣớc giải khát Sài Gòn. Bản thân công ty chƣa tạo ra đƣợc những điểm nổi bật,
khác biệt so với các doanh nghiệp cùng ngành trên cùng địa bàn để tạo ra bƣớc đột
phá trong tiêu thụ sản phẩm. Với công suất sản xuất 90 triệu lít/năm, việc tiêu thụ
sản phẩm là vấn đề hết sức cấp thiết. Vậy làm thế nào để tăng cƣờng hoạt động tiêu
thụ sản phẩm của công ty?
Ngành sản xuất bia là ngành có đặc thù riêng về tiêu thụ sản phẩm. Đó là sự
cạnh tranh gay gắt về tiêu thụ sản phẩm trên thị trƣờng với nhiều đối thủ cạnh tranh
từ trong và ngoài nƣớc. Đồng thời ngành sản xuất bia cũng phụ thuộc vào thời
điểm, vào xu hƣớng tiêu dùng trong từng thời kỳ. Do vậy để hoạt động tiêu thụ đạt
hiệu quả cao cần có những giải pháp phù hợp.
Xuất phát từ tình hình thực tế trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp
để tăng cường hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn Hà
Nội giai đoạn 2014 - 2019” làm luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, với mong
muốn đem toàn bộ những kiến thức mà tác giả đã đƣợc học trong chƣơng trình đào
tạo thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Trƣờng Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà
Nội để ứng dụng vào thực tế và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cƣờng hoạt
động tiêu thụ sản phẩm của công ty, từ đó có thể thực hiện đƣợc mục tiêu, sứ mệnh
và tầm nhìn mà Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Hà Nội đã đề ra.
2. Tình hình nghiên cứu
Từ trƣớc đến nay có rất nhiều công trình nghiên cứu về hoạt động tiêu thụ
sản phẩm của doanh nghiệp trong hầu hết các ngành, các thành phần kinh tế của đất
nƣớc. Thực tế tại doanh nghiệp cũng có nghiên cứu về vấn đề này nhằm tăng
cƣờng, nâng cao hoạt động tiêu thụ sản phẩm của mình. Tuy nhiên cho đến thời
điểm này vẫn chƣa có đề tài nào nghiên cứu một cách toàn diện và bài bản về “Một
số biện pháp để tăng cường hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Bia
Sài Gòn Hà Nội giai đoạn 2014 - 2019”. Do vậy tác giả nghiên cứu đề tài này và
mạnh dạn đề xuất một số giải pháp với mong muốn có thể áp dụng vào thực tiễn
hoạt động nhằm góp phần tăng cƣờng, nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản
phẩm, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Một số các công trình nghiên cứu mà tác giả đƣợc biết, đó là:
- Các công trình nghiên cứu dƣới dạng đề tài khoa học:
Luận án tiến sỹ “Một số giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của doanh
nghiệp Việt Nam” của tác giả Phạm Trọng Đức đã đƣa ra đƣợc một số biện pháp cụ
thể thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên đối tƣợng nghiên cứu rộng, bao gồm
nhiều ngành nghề, nhiều thành phần kinh tế.
Luận văn “Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty bia Đông Nam
Á” của tác giả Nguyễn Anh Tuấn đã đƣa ra đƣợc đặc điểm tiêu thụ của doanh
nghiệp sản xuất bia. Đồng thời tác giả cũng đã đƣa ra đƣợc một số biện pháp thúc
đẩy tiêu thụ sản phẩm bia, tuy nhiên các biện pháp đƣa ra chƣa có sự khác biệt so
với các doanh nghiệp khác, chƣa đƣa ra các biện pháp thực sự hiệu quả.
Luận văn thạc sĩ “Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối, nghiên cứu tình
huống tại Công ty TNHH Exxonmobil Việt Nam” của tác giả Phạm Mạnh Hùng mới
chỉ đƣa ra các cơ sở lý luận về quản trị kênh phân phối và các biện pháp để hoàn
thiện hệ thống kênh phân phối tại Công ty.
- Quy hoạch phát triển ngành của Bộ, ban ngành:
Quy hoạch phát triển ngành Bia – rƣợu – nƣớc giải phát Việt Nam đến năm
2015, tầm nhìn đến năm 2025 theo quyết định số 2435/QĐ-BCT ngày 21/5/2009
của Bộ công thƣơng đã đề cập đến quy hoạch phát triển ngành Bia Việt Nam. Trong
quy hoạch phát triển đã nêu rõ mục tiêu xây dựng Ngành Bia – Rƣợu – Nƣớc giải
khát Việt Nam thành một ngành kinh tế quan trọng, sản xuất ra nhiều sản phẩm đáp
ứng nhu cầu tiêu dùng trong nƣớc và xuất khẩu, đóng góp ngày càng nhiều cho
ngân sách nhà nƣớc; các sản phẩm bia, rƣợu, nƣớc giải khát đƣợc sản xuất có chất
lƣợng cao, có uy tín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đa dạng về mẫu mã và
chủng loại có thƣơng hiệu hàng hóa và khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập
với khu vực và thế giới. Đồng thời Bộ công thƣơng cũng có xác định rõ định hƣớng
phát triển đối với từng ngành, định hƣớng phát triển theo vùng sản phầm và lãnh
thổ. Để đảm bảo có thể đạt đƣợc mục tiêu đề ra, quy hoạch cũng đã đƣa ra một số
giải pháp nhƣ sau: Giải pháp về thị thƣờng; giải pháp về xây dựng thƣơng hiệu sản
phẩm; giải pháp về đầu tƣ; giải pháp về quản lý ngành; giải pháp về nghiên cứu
khoa học và phát triển công nghệ; giải pháp về sản xuất nguyên liệu và bao bì cho
ngành; giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực; giải pháp về tài chính và tín dụng. Quy
hoạch đã đƣa ra mục tiêu, định hƣớng và giải pháp phát triển chung cho ngành Bia
rƣợu nƣớc giải khát.

- Các công trình dƣới dạng giáo trình, tài liệu tham khảo:
Một số giáo trình tiêu thụ về hoạt động tiêu thụ sản phẩm là: “Quản trị tiêu
thụ” chủ biên Đặng Đình Đào (1999), NXB Viện Đại học; Quản trị Marketing của
tác giả Philip Kotler (2003); NXB Thống kê, Hà Nội; “Quản trị chiến lƣợc” chủ
biên Hoàng Văn Hải, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội,…
Trong quá trình nghiên cứu, đề tài sẽ lấy những quan điểm của lý thuyết
marketing hiện đại và quản trị tiêu thụ làm cơ sở lý luận, làm khung lý thuyết cho
việc nghiên cứu thực tiễn thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ
phần Bia Sài Gòn Hà Nội. Đồng thời từ những hạn chế của các công trình nghiên
cứu ở trên, tác giả luận văn sẽ đƣa ra những biện pháp cụ thể để tăng cƣờng hoạt
động tiêu thụ sản phẩm.
3. Câu hỏi, mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1 Câu hỏi nghiên cứu
- Hoạt động tiêu thụ sản phẩm bao gồm những hoạt động nào? ; Vai trò và các nhân
tố ảnh hƣởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp?
- Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty CP Bia Sài Gòn Hà Nội trong
thời gian qua ? Ƣu điểm và hạn chế?
- Những giải pháp nào cần thực hiện để tăng cƣờng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của
Công ty CP Bia Sài Gòn Hà Nội giai đoạn 2014 – 2019?
3.2 Mục đích
Trên cơ sở nghiên cứu những lý luận cơ bản, chung nhất về hoạt động tiêu
thụ sản phẩm tại các doanh nghiệp, đề tài tập trung vào việc nghiên cứu phân tích
và đánh giá thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bia Sài
Gòn Hà Nội. Từ đó đề xuất ra một số biện pháp nhằm tăng cƣờng hoạt động tiêu
thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Hà Nội giai đoạn 2014 - 2019.
3.3 Nhiệm vụ
Hệ thống hóa lý luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, xác
định những đặc thù trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm bia của doanh nghiệp.
Phân tích thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Bia Sài
Gòn Hà Nội và đƣa ra đƣợc đánh giá về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.

Góp phần giúp ban lãnh đạo công ty nhận thấy tầm quan trọng của hoạt
động tiêu thụ sản phẩm và đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cƣờng hoạt động
tiêu thụ sản phẩm của công ty.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần
Bia Sài Gòn Hà Nội.
Phạm vi nghiên cứu:
Không gian: tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Hà Nội. Địa chỉ: A2CN8 Khu
Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Hà Nội. Ngoài ra, tác giả cũng nghiên
cứu về đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực nƣớc giải khát và nhóm khách hàng của
doanh nghiệp.
Thời gian: Số liệu sử dụng nghiên cứu trong đề tài đƣợc thu thập trong 3 năm
gần nhất, từ năm 2010 - 2013, giải pháp hƣớng đến giai đoạn 2014 - 2019.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu tại công ty, tác giả đã tìm hiểu báo cáo,
phƣơng thức quản trị hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty để đi đến tổng hợp,
đánh giá thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại doanh nghiệp này. Để đạt đƣợc
yêu cầu nghiên cứu trên, đề tài sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu sau:
Phƣơng pháp duy vật lịch sử: Để có thể đƣa ra các biện pháp khả thi để tăng
cƣờng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Hà Nội, ngoài
việc phân tích thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty này, đề tài cũng
đánh giá những kết quả đạt đƣợc, những tồn tại trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm
của công ty trong những năm vừa qua.
Phƣơng pháp thực chứng: Tiến hành khảo sát hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản
phẩm của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Hà Nội bằng cách xem xét thực tế, phối
hợp kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả kinh doanh của công ty.
Phƣơng pháp thống kê: Thu thập số liệu về hoạt động tiêu thụ sản phảm của
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Hà Nội.
Phƣơng pháp phân tích tổng hợp: từ kết quả thống kê và kết quả điều tra, tìm
hiểu về hoạt động tiêu thụ sản phẩm, sẽ tiến hành đánh giá và phân tích những ƣu

nhƣợc điểm, những mặt còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong
hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Hà Nội, từ đó đƣa ra
các giải pháp phù hợp để tăng cƣờng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty.
Phƣơng pháp sử dụng phiếu điều tra: Xây dựng phiếu điều tra bao gồm các
câu hỏi liên quan để tìm hiểu kỹ hơn về mức độ am hiểu hoạt động tiêu thụ của nhân
viên trực thuộc Phòng Thƣơng mại là đội ngũ trực tiếp thực hiện hoạt động tiêu thụ
sản phầm và tình hình tiêu thụ sản phẩm qua cách nhìn nhận của ngƣời lao động trực
thuộc Phòng Thƣơng mại. Để phiếu điều tra có thể đạt đƣợc thành công dễ dàng, tác
giả đã lƣu ý đến một số điểm nhƣ là ngôn ngữ và cách trình bày. Trong bảng điều tra
trắc nghiệm đã sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu, không sử dụng các biệt ngữ kỹ
thuật hay từ viết tắt. Hơn nữa, bảng câu hỏi đƣợc trình bày rõ ràng, đơn giản và
thông tin đƣa ra là trực tiếp. Câu hỏi trên phiếu điều tra đã lập ngắn và đơn giản vởi
hầu hết ngƣời đƣợc phỏng vấn không có đủ kiên nhẫn để hoàn thành một bảng câu
hỏi quá dài. Vì vậy, số lƣợng câu hỏi trên Phiếu khảo sát thực trạng hoạt động tiêu
thụ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Hà Nội là 10 câu hỏi (Phụ lục số 01).
6. Kết cấu của luận văn
Để đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu của đề tài, ngoài phần mở đầu, kết luận và
danh mục tài liệu tham khảo, đề tài đƣợc kết cấu thành 03 chƣơng.
Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
Chương 2: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Bia
Sài Gòn Hà Nội
Chương 03: Đề xuất một số biện pháp để tăng cƣờng hoạt động tiêu thụ sản
phẩm của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Hà Nội giai đoạn 2014 - 2019.

Chƣơng 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM
CỦADOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm và vai trò
1.1.1. Khái niệm
Tiêu thụ theo Từ điển Việt Ngữ nghĩa là hoạt động bán ra đƣợc hay bán đi
đƣợc về một loại hàng hóa nào đó.
Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh,
là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm là
thực hiện mục đích của sản xuất hàng hóa, là đƣa sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi
tiêu dùng. Nó là khâu lƣu thông hàng hóa, là cầu nối trung gian giữa một bên là sản
xuất, phân phối và một bên là tiêu dùng.
Theo quan điểm cổ điển thì tiêu thụ sản phẩm đƣợc hiểu là quá trình hàng
hóa di chuyển từ ngƣời bán sang ngƣời mua và đồng thời là quá trình chuyển quyền
sở hữu.
Trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, hoạt động tiêu thụ sản phẩm của
doanh nghiệp đƣợc thực hiện theo kế hoạch giao nộp sản phẩm với giá cả và địa chỉ
do nhà nƣớc quy định.
Trong nền kinh tế thị trƣờng doanh nghiệp phải tự quyết định ba vấn đề trung
tâm: Sản xuất cái gì? Bằng cách nào? Cho ai? Do đó tiêu thụ sản phẩm cần đƣợc
hiểu theo cả nghĩa hẹp và nghĩa rộng. Theo nghĩa rộng tiêu thụ sản phẩm là một quá
trình kinh tế bao gồm nhiều khâu, từ việc nghiên cứu thị trƣờng, xác định nhu cầu
khách hàng, đặt hàng và tổ chức sản xuất đến thực hiện các nghiệp vụ tiêu thụ, xúc
tiến bán hàng nhằm mục đích đạt hiệu quả cao nhất.
Theo nghĩa hẹp, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ là việc chuyển dịch quyền sở hữu
sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đã thực hiện cho khách hàng đồng thời thu đƣợc tiền
hàng hóa hay đƣợc quyền thu tiền bán hàng.
Theo quan điểm logistics, tiêu thụ hàng hóa là một khâu trong chuỗi dịch vụ
logistics bắt đầu từ hoạt động thu mua nguyên vật liệu và kết thúc khi đã phân phối

hàng hóa cho ngƣời tiêu dùng cuối cùng. Bản chất của dịch vụ logistics là quá trình
cung cấp các giá trị gia tăng cho khách hàng trong hệ thống kênh cung cấp nguyên
vật liệu đầu vào và kênh phân phối hàng hóa với hiệu quả chi phí cao nhất. Do đó,
tiêu thụ cũng là một khâu trong chuỗi giá trị gia tăng, cung cấp các giá trị gia tăng
cho khách hàng.
Tiêu thụ sản phẩm đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ sử dụng các nghiệp vụ
liên quan đến tổ chức quản lý kinh tế mà còn sử dụng các nghiệp vụ liên quan đến
kỹ thuật sản xuất nhƣ tổ chức sản xuất, tiếp nhận sản phẩm, bao gói, chuẩn bị xuất
bán, vận chuyển, kho bãi…Nhƣ vậy tiêu thụ là một hoạt động mang tính nghiêp vụ
cao liên quan tới nhiều công việc khác nhau.
Tiêu thụ sản phẩm bao gồm mục tiêu số lƣợng nhƣ thị phần, doanh số, cơ
cấu doanh số đa dạng hóa, lợi nhuận và mục tiêu chất lƣợng, cải thiện hình ảnh
doanh nghiệp và dịch vụ khách hàng. Với mục tiêu đó, tiêu thụ sản phẩm không
phải là hoạt động thụ động, tìm cách tiêu thụ sau khi đã sản xuất mà chủ động từ
việc nghiên cứu thị trƣờng, xác định nhu cầu thị trƣờng và năng lực sản xuất của
doanh nghiệp để quyết định đầu tƣ tối ƣu. Doanh nghiệp chủ động tiến hành các
hoạt động quảng bá cần thiết nhằm giới thiệu sản phẩm và thu hút khách hàng, tổ
chức công tác bán hàng cũng nhƣ các hoạt động yểm trợ và đáp ứng tốt nhất các
dịch vụ sau bán hàng.
Đẩy mạnh tiêu thụ là việc sử dụng tổng hợp các nghiệp vụ từ sản xuất đến tổ
chức quản lý bán hàng, thu thập, quảng bá thông tin thông qua con ngƣời hay các
phƣơng tiện khác. Nó có ảnh hƣởng và sức hấp dẫn lớn đến ngƣời tiêu dùng khi sử
dụng sản phẩm hay dịch vụ đó, nói cách khác, đó là hoạt động dành lấy tín nhiệm
hay tình cảm của khách hàng đối với các sản phẩm của doanh nghiệp.
1.1.2. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm
Tiêu thụ sản phẩm không chỉ có ý nghĩa đối với doanh nghiệp mà nó còn có
ý nghĩa to lớn đối với xã hội.
 Đối với xã hội
Tiêu thụ sản phẩm góp phần tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, làm

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By thetrungptit
#1018971
kong_tu_xi_zai_tan_ai_cung_do912 đã viết:Link tải miễn phí Luận văn:Một số biên pháp để tăng cường hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Hà Nội giai đoạn 2014 -2019 : Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh : 60 34 05
Nhà xuất bản:ĐHKT
Ngày:2014
Miêu tả:Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014

Ngôn ngữ:vie
Kiểu:Text
Định dạng:79 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Text/pdf
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em kết nối:
Tài liệu đang trong kho của Ket-noi, ai cần thì trả lời để mods up lên cho
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1018999 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement