Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By jalyosha
#1000875 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận chung về chất lƣợng nguồn nhân lực ...............................5
1.1 Khái niệm chung nguồn nhân lực, chất lƣợng nguồn nhân lực ...........................5
1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực ......................................................................5
1.1.2. Khái niệm chất lƣợng nguồn nhân lực ....................................................5
1.1.3. Tầm quan trọng của việc nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực ..............6
1.2. Tiêu chí đánh giá chung về chất lƣợng nguồn nhân lực .....................................9
1.2.1. Tiêu chí về sức khoẻ của ngƣời lao động ................................................9
1.2.2. Cơ cấu nguồn nhân lực ..........................................................................10
1.2.3. Năng lực làm việc của ngƣời lao động ..................................................12
1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nhân lực ...................................16
1.3.1. Các nhân tố chính thuộc nội tại của doanh nghiệp ................................16
1.3.2. Các nhân tố bên ngoài ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nhân lực ......26
Chƣơng 2: Thực trạng chất lƣợng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Điện lực
Hải Dƣơng ................................................................................................................30
2.1. Giới thiệu tổng quan về ĐLHD .........................................................................30
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty .....................................30
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực của công ty ....................................32
2.2. Thực trạng chất lƣợng nguồn nhân lực của công ty ..........................................32
2.2.1 Sức khoẻ ngƣời lao động .......................................................................32
2.2.2. Cơ cấu nguồn nhân lực hiện tại của công ty .........................................32
2.3. Khảo sát đánh giá năng lực làm việc thực tế của CBCNV trong công ty .........36
2.3.1 Mô tả quá trình thực hiện khảo sát ngƣời lao động của ĐLHD ..............38
2.3.2 Tổng hợp và phân tích kết quả điều tra khảo sát .....................................39
2.3.3 Phân tích các nguyên nhân ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nhân lực
của Công ty Điện lực Hải Dƣơng .............................................................................54
Chƣơng 3: Các giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực
Hải Dƣơng.................................................................................................................59
3.1. Hoàn thiện công tác phân tích công việc ...........................................................59
3.2. Hoàn thiện công tác đào tạo ...............................................................................60
3.2.1 Đào tạo cán bộ quản lý ................................................................................ 60
3.2.2 Đào tạo nhân viên ...................................................................................62
3.2.3 Đánh giá hiệu quả chƣơng trình đào tạo .................................................63
3.2.4 Sử dụng lao động sau đào tạo..................................................................64
3.3 Nâng cao chất lƣợng, hiệu quả tuyển dụng ........................................................64
3.4 Giải quyết tốt các mối quan hệ nhân sự trong công ty .......................................65
3.5 Xây dựng văn hoá doanh nghiệp ........................................................................67
KẾT LUẬN...............................................................................................................72
TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................74
PHỤ LỤC
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Thực tiễn đã chỉ ra rằng sự tăng trƣởng của nền kinh tế phụ thuộc vào
ba yếu tố cơ bản, đó là: áp dụng công nghệ mới, phát triển hạ tầng cơ sở và
phát triển nguồn nhân lực, trong đó phát triển nguồn nhân lực là yếu tố then
chốt. Xã hội càng phát triển thì nhu cầu của con ngƣời càng phong phú, đa
dạng và những đòi hỏi về chất lƣợng sản phẩm càng cao hơn. Vì vậy đòi hỏi
phải có những con ngƣời có năng lực phẩm chất, có trình độ cao hơn để đáp
ứng cho nhu cầu sản xuất sản phẩm. Có thể nói rằng phát triển nguồn nhân
lực có chất lƣợng cao chính là lối ra, là đáp số của bài toán chống nguy cơ tụt
hậu xa hơn nữa của một doanh nghiệp trong quá trình phát triển và hội nhập
quốc tế. Do đó không thể không chăm lo tới việc nâng cao chất lƣợng nguồn
nhân lực.
Nhu cầu nâng cao chất lƣợng cuộc sống: tăng cƣờng sức khoẻ, mở rộng
tri thức, nâng cao trình độ tay nghề không những chỉ là do yêu cầu của sản
xuất mà còn là nhu cầu xuất phát từ chính bản thân con ngƣời muốn nâng cao
chất lƣợng cuộc sống, muốn có cơ hội thăng tiến và phát triển, muốn có một
vị trí xứng đáng trong xã hội. Do đó việc nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực
không chỉ xuất phát từ yêu cầu của sản xuất mà còn xuất phát từ chính nhu
cầu của con ngƣời, điều đó tạo điều kiện tốt cho việc nâng cao chất lƣợng
guồn nhân lực hiện nay.
Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dƣơng là một Công ty trực thuộc
Tổng Công ty điện lực Miền Bắc, với nhiệm vụ rất lớn đóng góp vào sự ổn
định chính trị, sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dƣơng trong những
năm vừa qua. Công ty thực hiện khâu cuối cùng của hệ thống điện đó là phân
phối điện đến ngƣời sử dụng cuối cùng, từ nhà dân vùng xa hẻo lánh nhất
trong tỉnh, đến các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nƣớc thuộc các khu công
nghiệp. Chính vì vậy, trong xu thế giảm dần sự độc quyền và tiến tới thị
trƣờng cạnh tranh (Thị trƣờng điện sẽ phát triển theo 3 giai đoạn: thị trƣờng
phát điện cạnh tranh - đến năm 2014; thị trƣờng bán buôn cạnh tranh phát
triển từ năm 2015-2022 và thị trƣờng bán lẻ cạnh tranh từ sau 2022) thì Công
ty cần xây dựng chiến lƣợc phát triển phù hợp. Trong đó, việc nâng cao hơn
nữa chất lƣợng nguồn nhân lực là đòi hỏi cấp thiết để ổn định và phát triển
trong tƣơng lai. Chính vì vậy tui chọn đề tài: "Nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương - Thực trạng và giải
pháp" làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh của
mình. Đề tài này chƣa đƣợc ai nghiên cứu trong phạm vi hoạt động của Công
ty nên tui mong rằng luận văn sẽ đóng góp một số giải pháp để hoàn thiện
công tác nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực tại Công ty.
2. Tình hình nghiên cứu
Đã có nhiều nghiên cứu về chất lƣợng nguồn nhân lực và ảnh hƣởng
của nó đến sự phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Tuy
nhiên các nghiên cứu thƣờng đề cập đến chất lƣợng nguồn nhân lực ở tầm vĩ
mô, đặc biệt với các doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thì vấn đề nâng cao
chất lƣợng nguồn nhân lực chƣa thực sự đƣợc nghiên cứu chuyên sâu. Nhận
thức rõ điều đó, luận văn kế thừa những thành tựu nghiên cứu đã đạt đƣợc và
nghiên cứu cụ thể về năng lực làm việc của nguồn nhân lực tại Công ty
TNHH MTV Điện lực Hải Dƣơng dựa trên những khảo sát và đánh giá thực
tế, đây là điều khác biệt so với những nghiên cứu đã có.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.
- Xác định đƣợc rõ thực trạng chất lƣợng nhân lực của Công ty và chỉ
ra đƣợc những ƣu điểm và nhƣợc điểm cần khắc phục trong thời gian tới. - Đƣa ra một số giải pháp để nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực của
Công ty ĐLHD.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tƣợng nghiên cứu: Chất lƣợng nguồn nhân lực của Công ty
TNHH MTV Điện lực Hải Dƣơng
- Phạm vi nghiên cứu: Do thời gian có hạn và trong khuông khổ của
khoá luận. Luận văn chỉ đi sâu nghiên cứu về năng lực làm việc của nguồn
nhân lực tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dƣơng.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
- Luận văn sử dụng tổng hợp các phƣơng pháp nghiên cứu khác nhau
nhƣ phân tích kết hợp với thống kê, mô tả, điều tra bằng phỏng vấn trực tiếp
và phiếu hỏi; sử dụng phƣơng pháp của nhiều môn khoa học khác nhau nhƣ
quản trị nguồn nhân lực, cán bộ quản lý trong tổ chức, quản trị sản xuất và tác
nghiệp …
- Nguồn: nguồn dữ liệu bao gồm dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp (chủ
yếu là số liệu sơ cấp) lấy tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dƣơng từ
năm 2009 đến năm 2013.
6. Những đóng góp của luận văn
- Luận văn đã khái quát hóa và phát triển những vấn đề lý luận liên
quan đến chất lƣợng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
- Luận văn đƣa ra các giải pháp để nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực
của Công ty : hoàn thiện công tác phân tích công việc, công tác đào tạo, nâng
cao chất lƣợng, hiệu quả tuyển dụng, giải quyết tốt các mối quan hệ nhân sự
rong công ty, xây dựng văn hoá doanh nghiệp. 7. Bố cục luận văn
Ngoài phần lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ
lục bảng biểu thì luận văn gồm ba phần:
Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lƣợng nguồn nhân lực.
Chương 2: Thực trạng chất lƣợng nguồn nhân lực tại Công ty
TNHH MTV Điện lực Hải Dƣơng.
Chương 3: Các giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực tại
Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dƣơng.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1019787 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
xe máy cũ tại Hà Nội
Advertisement
Advertisement