Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Ealadhach
#1000859 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp và xây dựng
được đội ngũ cán bộ công đoàn có tâm, tầm, tài, uy tín đối với đoàn viên công
đoàn và người lao động là nhiệm vụ trọng tâm, hết sức cấp thiết. Mục tiêu chính
của Công đoàn TCT Miền trung là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công
đoàn từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn và nâng cao vai
trò vị thế của tổ chức trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người
lao động, tham gia vào quản lý và góp phần vào sự phát triển của TCT; xây
dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ của phong trào công nhân viên chức lao động của TCT
trong giai đoạn tăng tốc phát triển và hội nhập quốc tế. Cũng vì lý do trên nên
tác giả chọn đề tài: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG
ĐOÀN TẠI TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG” làm luận văn của mình.
Qua nghiên cứu tác giả đã đưa ra được tổng quan cơ sở lý luận về chất
lượng đội ngũ cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp, làm rõ các tiêu chí đánh
giá chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, Phân tích thực trạng chất lượng đội
ngũ cán bộ công đoàn tại TCT Miền Trung; từ đó rút ra được nguyên nhân của
những hạn chế về chất lượng cán bộ công đoàn của TCT Miền Trung hiện nay,
dựa trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn của TCT Miền Trung giai đoạn
2015-2020 như: Nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng tổ chức, kỹ năng thực
hiện vai trò bảo vệ lợi ích, quyền lợi cho người lao động. CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG ĐỘI
NGŨ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CỦA DOANH NGHIỆP............................................5
1.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu .........................................................................5
1.2. Các khái niệm cơ bản.....................................................................................12
1.3. Vị trí, chức năng của công đoàn ....................................................................13
1.3.1. Vị trí của công đoàn Việt Nam...............................................................13
1.3.2. Vai trò của công đoàn.............................................................................14
1.3.3. Chức năng của công đoàn ......................................................................15
1.4. Chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp...........................15
1.4.1. Khái niệm về chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn..............................15
1.4.2. Tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn........................16
1.4.3. Kiến thức cơ bản của đội ngũ cán bộ công đoàn....................................18
1.4.4. Kết quả thực hiện của đội ngũ cán bộ công đoàn...................................18
1.4.5. Phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ công đoàn.................................20
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn.................20
CHƢƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN ....................................23
CỨU CỦA LUẬN VĂN...............................................................................................23
2.1. Thiết kế nghiên cứu .......................................................................................23
2.2. Phương pháp nghiên cứu ...............................................................................27
CHƢƠNG 3. THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG
ĐOÀN TẠI TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG .......................................................28
3.1. Tổng quan về Tổng công ty Miền Trung.......................................................28
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.............................................................28
3.1.2. Cơ cấu lao động......................................................................................28
3.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2011-2013....................31
3.2. Thực trạng đội ngũ cán bộ công đoàn tại Tổng công ty Miền Trung............323.2.1. Thực trạng chất lượng đôi ngũ cán bộ công đoàn tại Tổng công ty Miền
Trung .............................................................................................................................32
3.2.2. Thực trạng các hoạt động công đoàn tại Tổng công ty Miền Trung......46
3.3. Đánh giá Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tại Tổng công ty
Miền Trung....................................................................................................................51
3.3.1. Ưu điểm..................................................................................................51
3.3.2. Hạn chế...................................................................................................52
3.3.3. Nguyên nhân và kinh nghiệm nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn tại
Tổng công ty Miền Trung..............................................................................................56
CHƢƠNG 4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ
CÔNG ĐOÀN TẠI TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG ..........................................59
4.1. Quan điểm, định hướng mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ công
đoàn của Tổng công ty Miền Trung từ 2015-2020........................................................59
4.2. Giải pháp........................................................................................................61
4.2.1. Đổi mới cách hoạt động của công đoàn ....................................61
4.2.2. Xây dựng đội ngũ cán bộ tương xứng với vai trò công đoàn.................63
4.2.3. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chung cho đội
ngũ cán bộ công đoàn ....................................................................................................67
4.2.4. Chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng
của đoàn viên và người lao động...................................................................................69
KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN.....................................................................................72
TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................76 1. Lý do chọn đề tài
Trong những năm qua, phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn TCT
Miền trung đã xuất hiện một số cán bộ có phẩm chất, năng lực và phương pháp vận
động quần chúng, có tâm huyết, nhiệt tình với công tác công đoàn. Hoạt động của
Công đoàn TCT Miền trung cũng có nhiều thuận lợi khi luôn nhận được sự quan tâm
lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc TCT; Công đoàn TCT Miền trung ngày càng
phát triển và ngày càng hoàn thiện theo mô hình mới đã đúc rút được nhiều bài học,
kinh nghiệm cho việc xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn.
Tuy nhiên số lượng đó chưa nhiều và đặc biệt thời gian qua, tình hình kinh tế
thế giới nói chung và Việt Nam nói gặp nhiều khó khăn nhất là doanh nghiệp trong
ngành xây dựng. Tình trạng thất nghiệp và không có việc làm của cán bộ công nhân
viên trong ngành ngày càng nhiều dẫn đến đời sống của người lao động ngày càng khó
khăn. Tình hình khó khăn đó tại Tổng công ty Miền Trung cũng không là ngoại lệ.
Tuy nhiên, vai trò của tổ chức Công đoàn vẫn chưa thực sự bảo vệ quyền lợi hợp pháp
cho người lao động.
Bên cạnh đó vẫn còn một số lãnh đạo công đoàn các đơn vị trong TCT ở một số
nơi vẫn chưa coi trọng công tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ,
chưa dành kinh phí thích đáng cho công tác đào tạo bồi dưỡng. Cán bộ công đoàn
không ổn định, thường xuyên thay đổi, chủ yếu là kiêm nhiệm nên chưa được trang bị
kiến thức và kỹ năng hoạt động công đoàn. Cán bộ công đoàn chuyên trách nhiều
trường hợp không được tuyển dụng đúng quy trình, tiêu chuẩn mà do ép chuyển từ
chuyên môn sang, không đáp ứng được yêu cầu. Chính sách, chế độ chưa thu hút cán
bộ công đoàn yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với tổ chức. Đào tạo, bồi dưỡng chưa
gắn với quy hoạch và đánh giá sử dụng đề bạt cán bộ.
Ngoài ra, bên cạnh một số công đoàn tổng công ty có bộ máy công đoàn chuyên
trách thì phần đông cán bộ công đoàn là kiêm nhiệm nên thời gian và điều kiện toàn
tâm, toàn ý cho hoạt động công đoàn sẽ không đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Đặc điểm
của tổ chức công đoàn là mỗi kỳ đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành khóa mới. Do vậy,
những cán bộ công đoàn chuyên trách, nhất là các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch
nếu không trúng cử Ban Chấp hành khóa mới thì sẽ khó sắp xếp vị trí công tác trong
thời gian tiếp theo. Điều này gây tâm lý không an tâm cống hiến cho tổ chức công
đoàn của cán bộ công đoàn chuyên trách.
Thấy rõ những thực tế bất cập như trên, nên Công đoàn TCT Miền trung xác
định việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trong TCT, xây
dựng được đội ngũ cán bộ công đoàn có tâm, tầm, tài, uy tín đối với đoàn viên công
đoàn và người lao động là nhiệm vụ trọng tâm, hết sức cấp thiết. Mục tiêu chính của
Công đoàn TCT Miền trung là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn từ đó
nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn và nâng cao vai trò vị thế của tổ
chức trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, tham gia vào
quản lý và góp phần vào sự phát triển của TCT; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có
đủ trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của phong trào
công nhân viên chức lao động của TCT trong giai đoạn tăng tốc phát triển và hội nhập
quốc tế.
Cũng vì lý do trên nên tui chọn đề tài: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI
NGŨ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TẠI TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG” làm luận văn
của mình.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu:
Góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề chất lượng đội ngũ cán bộ
công đoàn cỉa TCT Miền Trung giai đoạn hiện nay. Từ đó đề xuất những giải pháp
góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tại TCT Miền Trung trong
thời gian tới.
Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Đưa ra được tổng quan cơ sở lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn
trong doanh nghiệp.
- Làm rõ các tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn.
- Phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tại TCT Miền
Trung; từ đó rút ra được nguyên nhân của những hạn chế về chất lượng cán bộ công
đoàn của TCT Miền Trung hiện nay.
- Dựa trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng, từ đó đề xuất các giải pháp
nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn của TCT Miền Trung giai đoạn
2015-2020 như: Nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng tổ chức, kỹ năng thực hiện
vai trò bảo vệ lợi ích, quyền lợi cho người lao động, …
3. Câu hỏi nghiên cứu
Làm thế nào để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn của TCT Miền
Trung giai đoạn 2015 – 2020?
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
a. Đối tƣợng nghiên cứu:
- Là cơ sở lý luận về cán bộ công đoàn, các tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ
công đoàn.
- Chất lượng của CBCĐ đang làm việc tại TCT Miền Trung. Để đánh giá được,
tác giả thông qua dữ liệu thứ cấp và dữ liệu khảo sát về việc tự đánh giá năng lực của
bản thân CBCĐ tại TCT Miền Trung
- Đối tượng khảo sát: 20% CBCNV đang làm việc tại TCT Miền Trung thông
qua bảng khảo sát đánh giá kết quả hoạt động công đoàn của các CBCĐ.
b. Phạm vị nghiên cứu;
- Về thời gian: Nghiên cứu chất lượng CBCĐ tại TCT Miền Trung trong giai
đoạn 2011-2013.
- Về không gian: Tại TCT Miền Trung và 4 đơn vị trực thuộc TCT Miền Trung.
- Về kiến thức: Nghiên cứu chất lượng cán bộ công đoàn dựa trên các tiêu chí
trong Luật công đoàn, các thông tư nghị định của Liên đoàn lao động Việt Nam về cán
bộ công đoàn và các thành tích mà CBCĐ làm được cho người lao động dựa trên Luật
lao động, luật bảo hiểm, …
5 Những đóng góp chính của luận văn
-Thiết lập khung lý thuyết để đánh giá chất lượng CBCĐ tại doanh nghiệp.
-Đưa ra những nhận định gồm những kết quả, tồn tại, nguyên nhân của những
tồn tại đói với vấn đề chất lượng đội ngũ CBCĐ của TCT Miền Trung.
-Đề xuất dược 1 hệ thống các giải pháp mà góp phần nâng cao chất lượng đội
ngũ CBCĐ TCT Miền trung trong giai đoạn 2015-2020.
6. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần mở đầu, mục lục, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo luận văn
bao gồm 4 chương:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement