Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Karlens
#1000858 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Khái quát một số vấn đề lý luận liên quan đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phân tích thực trạng, đánh giá chất lượng qua đó rút ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất nƣớc ta đang trong công cuộc đổi mới, cùng với sự phát triển kinh
tế, văn hoá, xã hội thì những vấn đề phức tạp trong thực tiễn về quản lý nhà
nƣớc cũng đặt ra đòi hỏi phải phát huy tốt vai trò của các cơ quan nhà nƣớc
trong việc tham gia vào quá trình quản lý xã hội nhằm từng bƣớc thiết lập trật
tự xã hội theo đúng mục tiêu, định hƣớng chung của Đảng và Nhà nƣớc đã đề
ra. Một trong những nội dung cơ bản của cải cách nền hành chính nhà nƣớc là
đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức nói
chung và cấp cơ sở nói riêng có đầy đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng ngày
càng tốt hơn yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nƣớc. Thực tiễn đã chỉ ra
rằng, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, để giữ vững ổn định
xã hội và khai thác tốt mọi nguồn lực nhằm phát triển kinh tế thì phải luôn
chú trọng tới xây dựng chính quyền cơ sở bởi đây là cầu nối trực tiếp toàn bộ
hệ thống chính trị với dân, là nơi tổ chức, vận động quần chúng nhân dân thực
hiện đƣờng lối, chính sách của Đảng, pháp lụât của Nhà nƣớc. Chăm lo xây
dựng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã có đủ phẩm chất, năng lực là
nhiệm vụ thƣờng xuyên, có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trƣớc mắt cũng nhƣ
lâu dài trong sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Do vậy, việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức là nội
dung quan trọng nhất, có tác động đến các nội dung khác của chƣơng trình
tổng thể cải cách hành chính nhà nƣớc. Nó không chỉ góp phần xây dựng một
nền hành chính trong sạch, vững mạnh mà còn có tác động tích cực đến các
mặt của đời sống xã hội.
Mặc dù, Chính phủ đã ban hành các văn bản nhƣ Nghị định số
114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về cán bộ, công
chức xã, phƣờng, thị trấn; Thông tƣ số 03/2004/TT-BNV ngày 16 tháng 01
năm 2004 của Bộ Nội vụ hƣớng dẫn thực hiện Nghị định số 114/2003/NĐ-CP
ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phƣờng,
thị trấn; Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính
phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phƣờng, thị trấn;
Thông tƣ liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐXH ngày 14 tháng 5 năm
2004 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội
hƣớng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003
của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phƣờng, thị
trấn; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính
phủ về công chức xã, phƣờng, thị trấn; Thông tƣ số 06/2012/TT-BNV ngày
30/9/2012 của Bộ Nội vụ hƣớng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm
vụ và tuyển dụng công chức xã, phƣờng, thị trấn và một số các văn bản khác
nhằm từng bƣớc chuẩn hoá, nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức cấp
xã. Tuy nhiên, một thực tế khách quan là chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức
cấp xã ở các vùng nông thôn, miền núi tƣơng đối thấp, không tƣơng xứng với
vai trò, vị trí của họ cũng nhƣ đáp ứng đầy đủ các chức danh theo quy định của
Nhà nƣớc. Điều này ảnh hƣởng không nhỏ đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của
chính quyền cấp cơ sở, nghiêm trọng hơn là dẫn đến nhiều sai phạm, làm mất
lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với Nhà nƣớc, gây ra tình trangk khiếu nại,
khiếu kiện đông ngƣời, mất ổn định cục bộ tại một số địa phƣơng nhƣ ở Đồ Sơn,
Thái Bình…Do đó, việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ
sở luôn là vấn đề quan tâm của các cấp, các ngành để đáp ứng tiêu chuẩn, chức
danh và đòi hỏi thực tế ngày càng cao là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cán
bộ cấp cơ sở.
Cao Lộc là một huyện miền núi biên giới nằm ở phía Đông Bắc của
tỉnh Lạng Sơn, nơi có cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, có hệ thống đƣờng sắt liên
vận quốc tế và các cửa khẩu tiểu ngạch thông thƣơng với nƣớc bạn Trung
Quốc thuận lợi cho việc phát triển kinh tế. Với địa hình hiểm trở, giao thông
đi lại còn nhiều khó khăn, dân cƣ sống không tập trung, trình độ dân trí còn
thấp, không đồng đều. Trong những năm qua, mặc dù đã đƣợc Đảng, Nhà
nƣớc rất quan tâm nhƣng chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của
huyện vẫn chƣa đáp ứng đƣợc đòi hỏi của thực tiễn vì nhiều nguyên nhân cả
chủ quan và khách quan. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng của đội
ngũ cán bộ công chức còn chậm đƣợc tiến hành, chƣa đồng bộ, chƣa phù hợp
với đặc thù đội ngũ cán bộ công chức nói chung và đội ngũ cán bộ công chức
cơ sở nói riêng. Chính vì lý do đó tác giả chọn đề tài "Nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn" làm
Luận văn tốt nghiệp của mình. Luận văn tập trung vào trả lời hai câu hỏi
nghiên cứu chính sau: thực trạng chất lƣợng đội ngũ CBCC xã của huyện Cao
Lộc hiện nay nhƣ thế nào? Làm thế nào để nâng cao đƣợc chất lƣợng đội ngũ
CBCC cấp xã trong giai đoạn từ nay đến 2020?
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Vấn đề chất lƣợng cán bộ, công chức đã đƣợc nhiều chuyên gia, nhà
khoa học, nhà nghiên cứu và nhiều công trình khoa học cũng đã nghiên cứu vấn
đề này dƣới nhiều gốc độ khác nhau. Có thể liệt kê một số công trình nghiên cứu
liên quan đến lĩnh vực trên nhƣ sau:
PGS.TS Nguyễn Phú Trọng và PGS.TS Trần Xuân Sầm chủ biên: Luận cứ
khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003;
GS. Hồ Văn Thông: Tình hình các tổ chức chính trị ở nông thôn nước ta
đƣợc in trong cuốn sách Kinh tế xã hội nông thôn Việt Nam ngày nay, tập 2, Nxb
Tƣ tƣởng văn hóa, Hà Nội 1991;
Nguyễn Thị Hải: Về đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã ở
Thái Bình trong điều kiện cải cách nền hành chính nhà nước, Hà Nội, 2001.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1006602 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement