Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By mytamfansmytamfans
#1000779 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC. 4
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP ............................... 4
1.1. Khái niệm cơ bản về động lực lao động và hiệu quả của công tác tạo
động lực cho người lao động. ..................................................................... 4
1.2. Vai trò của công tác tạo động lực và các yếu tố ảnh hưởng tới động lực
lao động.................................................................................................... 13
1.2.1. Vai trò của công tác tạo động lực................................................ 13
1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới động lực lao động............................... 14
1.2.2.1. Các yếu tố thuộc về bản thân người lao động....................... 14
1.2.2.2 Các yếu tố từ môi trường bên trong công ty .......................... 16
1.2.2.3. Các yếu tố từ môi trường bên ngoài ..................................... 20
1.3. Qui trình thực hiện công tác tạo động lực cho người lao động trong
doanh nghiệp............................................................................................ 21
1.3.1. Xác định nhu cầu của người lao động ......................................... 21
1.3.2. Thiết kế các biện pháp thỏa mãn nhu cầu của người lao động..... 22
1.3.2.1. Xây dựng hệ thống lương, thưởng thỏa đáng, công bằng, hệ
thống phúc lợi hấp dẫn...................................................................... 23
1.3.2.2. Tăng cường tính hấp dẫn của công việc thông qua thiết kế và
thiết kế lại công việc......................................................................... 25
1.3.2.3. Nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn
nhân lực............................................................................................ 26
1.3.2.4. Tạo môi trường và điều kiện làm việc thuận lợi ................... 27
1.3.2.5. Đánh giá năng lực cán bộ công nhân viên chính xác ............ 28
1.3.3. Đo lường mức độ thỏa mãn của người lao động trong doanh
nghiệp................................................................................................... 28
1.4. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả của công tác tạo động lực cho
người lao động tại VNPT Hải Dương. ...................................................... 29
Chương 2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG
CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI VNPT HẢI
DƯƠNG....................................................................................................... 31
2.1. Phương pháp nghiên cứu ................................................................... 31
2.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu ..................................................... 31
2.1.2 Xử lý kết quả điều tra .................................................................. 33
2.1.3. Phương pháp phân tích tổng hợp................................................. 33
2.2. Tổng quan về VNPT Hải Dương ....................................................... 34
2.2.2. Quá trình hình thành và phát triển của VNPT Hải Dương........... 34
2.2.2. Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh..................................... 35
2.2.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của VNPT Hải Dương... 36
2.2.4. Các đặc điểm của VNPT Hải Dương ảnh hưởng đến tạo động lực
cho người lao động............................................................................... 38
2.3. Phân tích tình hình thực hiện công tác tạo động lực cho người lao động
tại VNPT Hải Dương................................................................................ 43
2.3.1. Qui trình thực hiện công tác tạo động lực cho người lao động tại
VNPT Hải Dương................................................................................. 43
2.3.2. Các nội dung thực hiện công tác tạo động lực cho người lao động
tại VNPT Hải Dương............................................................................ 44
2.3.2.1. Công tác tiền lương.............................................................. 44
2.3.2.2. Công tác khen thưởng và phúc lợi........................................ 49
2.3.2.3. Công tác phân tích công việc và thiết kế công việc .............. 53
2.3.2.4. Công tác đánh giá năng lực cán bộ công nhân viên. ............. 56
2.3.2.5. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực..................... 59
2.3.3. Đánh giá chung........................................................................... 66
Chương 3 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC . 69
TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI VNPT HẢI DƯƠNG .. 69
3.1. Phương hướng phát triển của VNPT Hải Dương ............................... 69
3.2. Quan điểm về tạo động lực cho người lao động tại VNPT Hải Dương
................................................................................................................. 72
3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác tạo động lực cho người lao
động tại VNPT Hải Dương....................................................................... 73
3.3.1. Thực hiện phương pháp xác định nhu cầu của người lao động... 73
3.3.2. Nâng cao công tác phân tích công việc ....................................... 76
3.3.3. Nâng cao công tác đánh giá năng lực cán bộ công nhân viên...... 78
3.3.4. Nâng cao công tác trả lương và khen thưởng cho người lao động81
3.3.5. Nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực............. 82
KẾT LUẬN.................................................................................................. 86
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................... 87
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nguồn nhân lực là yếu tố đầu vào quyết định đến sự thành công hay
thất bại của doanh nghiệp, đặc biệt trong môi trường cạnh tranh gay gắt đòi
hỏi các doanh nghiệp phải xây dựng cho mình một đội ngũ nhân lực chất
lượng cao, làm việc hiệu quả nhằm phát huy các thế mạnh của doanh nghiệp
để dành được các lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
Hiệu quả làm việc của một người lao động phụ thuộc nhiều yếu tố,
trong đó động lực lao động là một yếu tố quan trọng có ảnh hưởng, thúc đẩy
người lao động hăng hái, say mê, nỗ lực làm việc có hiệu quả cao, làm tăng
doanh thu, tăng lợi nhuận, cán bộ công nhân viên đoàn kết, gắn bó với doanh
nghiệp, do đó doanh nghiệp phải quan tâm đến hiệu quả của công tác tạo động
lực cho người lao động.
Hiện nay thị trường viễn thông đang cạnh tranh gay gắt, các doanh
nghiệp khác như Viettel, FPT Telecom…luôn tung ra các gói cước đa dạng,
hấp dẫn lôi kéo thị phần viễn thông, để đạt được mục tiêu luôn là đơn vị dẫn
đầu trong lĩnh vực viễn thông trên địa bàn Tỉnh và nằm trong tốp dẫn đầu của
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Viễn thông Hải Dương (VNPT
Hải Dương) không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, chăm sóc
khách hàng tốt, điều này phụ thuộc vào người lao động phải tâm huyết, yêu
nghề, làm việc có hiệu quả cao, muốn vậy thì công ty phải tạo động lực làm
việc cho họ.
Trong những năm qua, VNPT Hải Dương đã có nhiều cố gắng trong
việc tạo động lực cho người lao động, tuy nhiên hiệu quả của công tác tạo
động lực trong công ty còn hạn chế, cụ thể thị phần di động còn thấp, năng
suất lao động còn thấp, tốc độ tăng trưởng doanh thu không cao, còn có lao
động rời bỏ công ty đi nơi khác làm việc, trong khi đó mục tiêu của VNPT là
giữ vai trò chủ đạo trên thị trường Viễn thông, Công nghệ Thông tin và
Truyền thông Việt Nam và nằm trong Top 10 nhà cung cấp dịch vụ Viễn
thông, Công nghệ Thông tin có uy tín trên thị trường khu vực và Châu Á;
VNPT luôn là sự lựa chọn số 1 của khách hàng trong sử dụng dịch vụ Viễn
thông, Công nghệ Thông tin và Truyền thông, vì vậy học viên chọn đề tài
«Nâng cao hiệu quả của công tác tạo động lực cho người lao động tại VNPT
Hải Dương» làm đề tài luận văn cao học của mình.
2. Tình hình nghiên cứu:
Học viên đã nghiên cứu luận văn thạc sỹ về giải pháp tạo động lực thúc
đẩy người lao động tại Tổng công ty Điện lực miền Trung của tác giả Lê
Hoàng Anh Dũng (2011), luận văn đã nêu lên được những vấn đề lý luận cơ
bản liên quan đến tạo động lực cho người lao động, đưa ra một số thực trạng
và giải pháp tuy nhiên chưa phân tích sâu về nguyên nhân của thực trạng, các
giải pháp còn chung chung, không mang tính lâu dài, chỉ mang tính tạm thời,
trước mắt.
Học viên nghiên cứu động lực lao động của người lao động tại VNPT
Hải Dương hiện nay ở mức độ nào? VNPT Hải Dương đang thực hiện những
biện pháp nào để tạo động lực cho người lao động? Những nguyên nhân nào
làm hạn chế động lực của người lao động tại VNPT Hải Dương
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của đề tài là Nâng cao hiệu quả của công tác tạo
động lực cho người lao động tại VNPT Hải Dương
Nhiệm vụ nghiên cứu: Thứ nhất, hệ thống hóa những lý luận khoa học
cơ bản về động lực lao động và tạo động lực trong lao động và chỉ ra các tiếp
cận với tạo động lực cho người lao động. Thứ hai, Thiết kế nghiên cứu và
phân tích thực trạng công tác tạo động lực lao động tại VNPT Hải Dương, tìm
những nguyên nhân làm hạn chế động lực của người lao động tại VNPT Hải
Dương. Thứ ba, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác tạo
động lực cho người lao động tại VNPT Hải Dương.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là
công tác tạo động lực cho người lao động; Phạm vi nghiên cứu giới hạn trong
VNPT Hải Dương, thời gian từ năm 2012 đến năm 2013
5. Phương pháp nghiên cứu : Các phương pháp được sử dụng chủ yếu là
phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp, điều tra bằng bảng hỏi và phỏng
vấn sâu. Học viên đã sử dụng phiếu điều tra để thu thập thông tin về công tác
tạo động lực cho người lao động tại VNPT Hải Dương, tiến hành phát 260
phiếu (nội dung cụ thể về phiếu điều tra tại phụ lục 1), thu về 234 phiếu, gồm
83 lao động quản lý và 151 lao động trực tiếp, sau đó học viên tổng hợp các
phiếu điều tra, xử lý kết quả điều tra bằng phương pháp thống kê toán học,
trên excel
6. Những đóng góp của luận văn: Luận văn vận dụng các lý luận khoa học
cơ bản vào thực tiễn tạo động lực cho người lao động tại VNPT Hải Dương
nhằm đưa ra các kiến nghị, các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác tạo
động lực cho người lao động.
7. Bố cục luận văn: ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục bảng
biểu và tài liệu tham khảo thì nội dung chính được chia làm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận cơ bản về công tác tạo động lực cho người lao
động trong doanh nghiệp
Chương 2: Thiết kế nghiên cứu và phân tích thực trạng công tác tạo
động lực cho người lao động tại VNPT Hải Dương
Chương 3: Các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác tạo động lực
cho người lao động tại VNPT Hải Dương
Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm cơ bản về động lực lao động và hiệu quả của công tác tạo
động lực cho người lao động.
Hoạt động của con người là hoạt động có mục đích, vì vậy các nhà
quản lý luôn tìm cách để trả lời câu hỏi là tại sao người lao động lại làm việc,
để trả lời được câu hỏi này các nhà quản lý phải tìm hiểu về động lực của
người lao động và tìm cách tạo động lực cho người lao động. Có rất nhiều
cách tiếp cận khác nhau về bản chất của động lực lao động:
“ Động lực là sự khao khát và tự nguyện của cá nhân để tăng cường sự
nỗ lực nhằm hướng tới việc đạt các mục tiêu của tổ chức ”. [2, tr 128 ]
“ Động lực của người lao động là những nhân tố bên trong kích thích
con người nỗ lực làm việc trong điều kiện cho phép tạo ra năng suất, hiệu quả
cao. Biểu hiện của động lực là sự sẵn sàng nỗ lực, say mê làm việc nhằm đạt
được mục tiêu của tổ chức cũng như của bản thân người lao động ”.[7, tr 151]
Tạo động lực được hiểu là sự vận dụng các chính sách, biện pháp, các
công cụ quản lý thích hợp tác động đến người lao động làm cho người lao động
xuất hiện động lực trong quá trình làm việc từ đó thúc đẩy họ hài lòng với công
việc, mong muốn và nỗ lực làm việc hơn nữa để đóng góp cho tổ chức.
Hiệu quả của công tác tạo động lực cho người lao động là kết quả mà
doanh nghiệp đạt được khi thực hiện công tác tạo động lực cho người lao
động, đó là tăng năng suất lao động, tăng chất lượng lao động, chất lượng sản
phẩm dịch vụ được nâng cao, cán bộ công nhân viên đoàn kết, gắn bó hơn,
văn hóa công ty được phát triển, tỷ lệ người lao động vi phạm nội qui lao
động giảm, người lao động có đóng góp nhiều ý kiến, sáng kiến cho Ban lãnh
đạo công ty để đổi mới dịch vụ, giảm chi phí...

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Thu1908
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1032597 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement