Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhock_quang
#1000775 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và định hướng đến 2020 của
đất nước, đáp ứng các yêu cầu của cải cách tài chính công và hội nhập kinh tế quốc
tế, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 về
việc phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2020 với
những cải cách mạnh mẽ về thể chế chính sách và quy trình nghiệp vụ, hoàn thiện
tổ chức bộ máy, hiện đại hoá công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Theo đó,
KBNN phải thực sự trở thành một trong những công cụ quan trọng của Chính phủ
trong việc thực hiện công cuộc cải cách hành chính nhà nước, đặc biệt là cải cách
tài chính công theo hướng công khai, minh bạch, từng bước phù hợp với các thông
lệ và chuẩn mực quốc tế, góp phần thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng,
lãng phí nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực của Chính phủ,
chất lượng hoạt động quản lý tài chính vĩ mô, giữ vững ổn định và phát triển nền tài
chính quốc gia.
Thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, công tác quản lý, tập
trung thu ngân sách nhà nước (NSNN) cũng cần được cải cách theo hướng:
ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin điện tử vào quy trình quản lý thu NSNN
nhằm đơn giản về thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian và thủ tục nộp tiền cho
người nộp thuế; đồng thời, xử lý dữ liệu thu và hạch toán số thu NSNN kịp thời,
chính xác. Để thực hiện những định hướng trên, Bộ Tài chính đã ban hành hàng loạt
các văn bản pháp lý để triển khai thực hiện như: Thông tư số 128/2008/TT-BTC
ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu
NSNN qua KBNN, Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 19/5/2009 về việc ban hành
quy trình thu NSNN theo dự án Hiện đại hoá thu NSNN qua KBNN và Thông tư
85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình tổ chức
phối hợp thu NSNN giữa KBNN, Tổng cục Thuế, Tổng cục hải quan và các Ngân
hàng thương mại (NHTM). Theo đó, toàn bộ thông tin, dữ liệu về thu NSNN (kể cả
số phải thu, số đã thu của người nộp thuế) đã được trao đổi một cách tập trung, kịp
thời giữa KBNN, cơ quan thu (Thuế, Hải quan), cơ quan Tài chính thông qua Trung
tâm trao đổi dữ liệu trung ương; đồng thời, tại các đơn vị KBNN cũng đã được cài
đặt và sử dụng chương trình phần mềm ứng dụng thu NSNN (TCS), giúp cho việc
tổ chức thu, nộp của KBNN và người nộp thuế được thuận tiện, nhanh chóng.
Việc triển khai Dự án Hiện đại hoá thu NSNN, đặc biệt là việc xây dựng và
hình thành cơ sở dữ liệu tập trung về người nộp thuế tại Trung tâm trao đổi dữ liệu
trung ương đã tạo ra cơ sở vật chất cũng như điều kiện kỹ thuật cần thiết; đồng thời,
thúc đẩy xu hướng tổ chức phối hợp thu NSNN giữa các cơ quan trong ngành tài
chính (KBNN, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan) với hệ thống các NHTM nhằm
phục vụ tốt hơn và tạo thêm nhiều lựa chọn cho người nộp thuế.
Quá trình triển khai thực hiện công tác phối hợp thu NSNN giữa KBNN -
Tổng cục Thuế/Hải quan - NHTM đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp
phần vào việc hiện đại hóa và cải cách thủ tục hành chính trong công tác thu nộp
NSNN; nâng cao vai trò quản lý nhà nước của các cơ quan thu và KBNN; tạo điều
kiện thuận lợi và giảm thiểu thời gian và thủ tục nộp tiền cho người nộp thuế; góp
phần xây dựng hệ thống thông tin tài chính tích hợp và hình thành Chính phủ điện
tử. Ngoài ra, việc tổ chức phối hợp thu NSNN còn nâng cao vai trò của các cơ quan
quản lý Nhà nước trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ về thanh toán
không dùng tiền mặt trong khu vực công nói riêng và trong nền kinh tế nói chung.
Việc cải cách công tác quản lý thu NSNN theo hướng ứng dụng có hiệu quả
công nghệ thông tin điện tử vào quy trình quản lý thu NSNN, phát triển các hình
thức thu NSNN hiện đại nhằm đơn giản về thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian
và thủ tục nộp tiền cho người nộp thuế là chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ, Bộ
Tài chính. Đây là Dự án lớn, có nhiều bên tham gia, có phạm vi triển khai rộng và
có tác động lớn đến toàn thể xã hội nên việc triển khai thực hiện có nhiều khó khăn,
vướng mắc, phức tạp; công tác phối hợp thu NSNN với các NHTM cũng còn một
số tồn tại, vướng mắc cả về khuôn khổ pháp lý, quy trình nghiệp vụ và tổ chức triển
khai thực hiện; Ngân hàng Nhà nước chưa tham gia kết nối, trao đổi thông tin dữ
liệu thu NSNN nên chưa có sự điều chỉnh chuẩn thông tin của hệ thống thanh toán
điện tử liên ngân hàng phù hợp với chuẩn thông tin của hệ thống thu NSNN. Vì vậy
phần nào gây khó khăn cho các NHTM (đặc biệt là các NHTM cổ phần, nơi KBNN
không mở tài khoản) trong việc truyền, nhận dữ liệu thu NSNN từ ngân hàng phục
vụ người nộp thuế về ngân hàng phục vụ KBNN thông qua hệ thống thanh toán điện
tử liên ngân hàng, đồng thời cũng gây khó khăn cho các đơn vị trong việc tổ chức
phối hợp thu NSNN tại các địa bàn nơi KBNN tỉnh phải mở tài khoản tại chi nhánh
NHNN tỉnh; công nghệ của KBNN, cơ quan Tài chính, cơ quan thu không đồng
đều; chương trình ứng dụng thu NSNN tại các NHTM hiện mới chủ yếu phục vụ
cho các hình thức nộp NSNN bằng tiền mặt hay chuyển khoản tại trụ sở chi nhánh
hay phòng giao dịch của NHTM, chưa chú trọng phát triển các hình thức thu nộp
NSNN khác như internet banking, uỷ nhiệm thu không chờ chấp thuận, thu qua
ATM,… Những vấn đề này đòi hỏi cần được khắc phục, hoàn thiện để nâng cao
hơn nữa hiệu quả công tác quản lý thu NSNN trong thời gian tới.
Xuất phát từ thực tế đó, tui chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý
thu NSNN tại KBNN Phú Thọ” nhằm trả lời các câu hỏi sau: 1. Công tác quản lý thu
NSNN tại KBNN Phú Thọ giai đoạn vừa qua có cải thiện hay không? 2. Cần có giải
pháp gì để cải thiện công tác này tại KBNN tỉnh trong thời gian sắp tới?
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Giai đoạn từ năm 2009 đến nay, công tác quản lý thu NSNN tại KBNN có
nhiều đổi mới, đặc biệt là triển khai Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày
24/12/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu NSNN qua
KBNN; triển khai dự án Hiện đại hóa thu ngân sách; tổ chức công tác phối hợp thu
NSNN; tổ chức công tác kế toán toán thu NSNN hoàn toàn tự động, việc triển khai
các công việc trên kéo dài qua nhiều năm… Có nhiều công trình nghiên cứu của các
nhà khoa học, các cơ quan, địa phương được đưa lên tạp chí Quản lý Ngân quỹ
quốc gia về công tác quản lý thu NSNN tại KBNN. Cụ thể:
- Hiện đại hóa thu, nộp NSNN tại thành phố Hồ Chí Minh – thành tựu và
triển vọng, của TS. Nguyễn Đức Thanh, tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 122
(tháng 8/2012). Công trình nghiên cứu thực trạng, kết quả thực hiện công tác Hiện
đại hóa thu NSNN, công tác tổ chức phối hợp thu trên địa bàn thành phố Hồ Chí
Minh tại Kho bạc thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2009-2012. Công trình nghiên
cứu hiệu quả công tác Hiện đại hóa thu NSNN, công tác tổ chức phối hợp thu trên
địa bàn: đối với người nộp thuế, đối với cơ quan thu, đối với Kho bạc, đối với
NHTM.
- Công tác kho quỹ ở KBNN cơ sở khi thực hiện dự án Hiện đại hóa thu
NSNN và phối hợp thu qua NHTM của Th.S Lê Quốc Hùng, tạp chí Quản lý Ngân
quỹ Quốc gia số 118 (tháng 4/2012). Công trình nghiên cứu ảnh hưởng của việc
triển khai dự án Hiện đại hóa thu NSNN và phối hợp thu qua NHTM tới cán bộ kho
quỹ tại KBNN Thừa Thiên - Huế, tổ chức bộ máy kho quỹ sau khi triển khai dự án
Hiện đại hóa thu NSNN và phối hợp thu qua NHTM; Đề xuất giải pháp đào tạo, sử
dụng cán bộ kho quỹ sau khi triển khai công tác trên.
- Phối hợp thu NSNN góp phần cải cách hành chính nhà nước của Vũ Công
Chính, tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 126 (tháng 12/2012). Công trình
nghiên cứu việc cải cải cách công tác quản lý thu NSNN theo hướng ứng dụng có
hiệu quả công nghệ thông tin điện tử vào quy trình quản lý thu NSNN, phát triển
các hình thức thu NSNN hiện đại nhằm đơn giản về thủ tục hành chính, giảm thiểu
thời gian và thủ tục nộp tiền cho người nộp thuế; thông qua việc triển khai phối hợp
thu hình thành cơ sở dữ liệu tập trung, tạo thuận lợi cho cơ quan Thuế, Kho bạc,
NHTM và các cơ quan quản lý nhà nước khai thác số liệu.
- Dự án Hiện đại hóa thu NSNN và tổ chức phối hợp thu với các NHTM:
giảm thiểu thời gian và thủ tục cho NNT của ThS Lê Thị Diệu Huyền, tạp chí Quản
lý Ngân quỹ Quốc gia số 106 (tháng 4/2011). Công trình nghiên cứu việc triển khai
dự án Hiện đại hóa thu NSNN và phối hợp thu toàn hệ thống KBNN đến thời điểm
hiện tại, những kết quả đã đạt được của việc triển khai đồng thời đưa ra vướng mắc
về khuôn khổ pháp lý, quy trình nghiệp vụ và hạ tầng công nghệ kỹ thuật, về tổ
chức điều hành triển khai. Bên cạnh đó tác giả đưa ra một số ý kiến để nâng cao hơn
nữa hiệu quả của công tác trên: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, Hoàn thiện quy trình
nghiệp vụ và hạ tầng công nghệ kỹ thuật, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thực
hiện.
- Ủy nhiệm thu NSNN cho NHTM: Diện cung ứng dịch vụ hành chính công
được mở rộng của ThS Vĩnh Sang, tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 122
(tháng 8/2012). Nghiên cứu hiệu quả ủy nhiệm thu NSNN cho NHTM và tiếp tục
mở rộng phối hợp thu đề suất NHTM triển khai hình thức thu hiện đại.
- Hiệu quả từ việc thực hiện dự án Hiện đại hóa thu NSNN của Nguyễn Hạnh
Thảo Nguyên, tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 127+128 (tháng 1+2/2013).
Công trình nghiên cứu hiệu quả công tác Hiện đại hóa thu NSNN, công tác tổ chức
phối hợp thu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ thời điểm năm 2009 đến năm 2013:
đối với người nộp thuế, đối với cơ quan thu, đối với Kho bạc, đối với NHTM.
Các công trình nghiên cứu ở trên mới chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu một vài
khía cạnh về công tác quản lý thu NSNN qua KBNN như: thực trạng, kết quả triển
khai, ảnh hưởng của công tác triển khai dự án Hiện đại hóa thu NSNN và phối hợp
thu qua NHTM đối với tổ chức bộ máy kho quỹ, kết quả triển khai góp phần vào
công tác cải cách hành chính tại Kho bạc, đề xuất giải pháp trong phạm vi nghiên
cứu. Các nghiên cứu chưa hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản về công
tác tổ chức thu NSNN tại KBNN, chưa phân tích làm rõ nội dung, đặc điểm và
những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý thu NSNN tại KBNN; chưa
đi sâu phân tích, nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác quản lý thu NSNN qua
KBNN đặc biệt là đánh giá sâu về những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân chủ yếu
dẫn đến hạn chế của công tác này; chưa đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm hoàn
thiện và đổi mới công tác quản lý thu NSNN tại KBNN.
Đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu NSNN tại KBNN Phú Thọ”
nghiên cứu về những lý luận cơ bản của công tác quản lý thu NSNN; thực trạng
công tác quản lý thu NSNN tại KBNN Phú Thọ từ năm 2009-2013; đặc biệt là đánh
giá sâu về những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hạn chế của
công tác này, những khó khăn, vướng mắc đối với cơ quan Kho bạc trong công tác
quản lý thu NSNN. Từ đó, xác lập và đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng
cao hiệu quả công tác quản lý thu NSNN tại KBNN Phú Thọ trong những năm tiếp
theo.
3. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Trên cơ sở hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về công tác quản lý thu
NSNN tại KBNN, trên cơ sở vai trò, nhiệm vụ của KBNN trong công tác quản lý
thu NSNN, đề tài đã làm rõ nội dung, đặc điểm và những nhân tố ảnh hưởng trực
tiếp đến công tác quản lý thu NSNN tại KBNN để nhằm mục đích là phân tích,
đánh giá thực trạng hiệu quả công tác quản lý thu NSNN tại Kho bạc nhà nước tỉnh
Phú Thọ và trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp cải thiện công tác này trong thời
gian tới.
4. Đối tƣợng, phạm vi
Đề tài tập trung nghiên cứu công tác quản lý thu NSNN tại KBNN Phú Thọ:
công tác Hiện đại hóa thu NSNN và công tác phối hợp thu NSNN tại KBNN Phú
Thọ.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài là công tác quản lý thu ngân sách tại KBNN
Phú Thọ từ năm 2009-2013 và đề xuất giải pháp, kiến nghị cho những năm tiếp
theo.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng phương pháp luận của Chủ nghĩa duy vật biện chứng và
duy vật lịch sử trong quá trình thực hiện đề tài, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn;
phương pháp tiếp cận hệ thống. Luận văn cũng sử dụng các phương pháp nghiên
cứu cụ thể như phân tích, thống kê, so sánh, tổng hợp,… để làm rõ những đánh giá,
nhận định và đưa ra những đề xuất cần thiết. Luận văn dựa trên cơ sở đường lối,
chủ trương của Đảng và Nhà nước trong quản lý nhà nước về lĩnh vực ngân sách,
mà cụ thể là quản lý thu NSNN.
Số liệu sử dụng: Nghị quyết của Tỉnh ủy, báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh;
các báo cáo thu NSNN của KBNN Phú Tho ̣ năm 2009 - 2013. Sử dụng số liêu ̣ so
sánh để làm tăng tính trực quan và sức thuyết phục của đề tài.
6. Những đóng góp của luận văn
- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về công tác quản lý thu NSNN
tại KBNN tỉnh.
- Trên cơ sở hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác quản lý thu NSNN,
áp dụng để phân tích, đánh giá thực trạng của công tác quản lý thu NSNN tại
KBNN tỉnh Phú Thọ từ năm 2009 - 2013. Chỉ ra nguyên nhân làm hạn chế công tác
quản lý thu NSNN tại KBNN tỉnh Phú Thọ.
- Đề xuất hệ thống các giải pháp và kiến nghị nhằm cải thiện công tác quản
lý thu NSNN tại KBNN tỉnh Phú Thọ trong những năm tiếp theo.
7. Kết cấu nội dung luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính
của đề tài được trình bày thành 3 chương:
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về hiệu quả công tác quản lý thu NSNN tại
KBNN cấp tỉnh.
Chương 2: Thực trạng hiệu quả công tác quản lý thu NSNN tại KBNN tỉnh
Phú Thọ.
Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu NSNN
tại KBNN tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1016793 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement