Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By minhtuan_29
#1000772 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực. Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty Thủy lợi Liễn Sơn. Xác định nguyên nhân và những hạn chế của công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty thủy lợi Liễn Sơn để đưa ra giải pháp khắc phục. Đề xuất áp dụng một số giải pháp nâng cao chất lượng tuyển dụng nguồn nhân lực để thật sự mang lại hiệu quả cho công tác tuyển dụng tại Công ty

LỜI MỞ ĐẦU ..................................................................................................1
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG ..............4
1.1. Khái niệm về tuyển dụng và vai trò của công tác tuyển dụng ................4
1.2. Nội dung của công tác tuyển dụng...........................................................5
1.2.1. Cơ sở xây dựng kế hoạch tuyển dụng của doanh nghiệp.......................5
1.2.2. Các yêu cầu và nguyên tắc của tuyển dụng ...........................................5
1.2.3. Quy trình của công tác tuyển dụng ........................................................7
1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác tuyển dụng của doanh nghiệp ........14
1.4. Tuyển dụng lao động.................................................................................15
1.4.1. Bƣớc tuyển mộ .......................................................................................15
1.4.2. Bƣớc tuyển chọn ....................................................................................21
1.5. Sự cần thiết phải nâng cao chất lƣợng công tác tuyển dụng ....................26
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN
LỰC TẠI CÔNG TY THỦY LỢI LIỄN SƠN ................................................28
2.1. Khái quát về Công ty thủy lợi Liễn Sơn ..................................................28
2.1.1. Tên và địa chỉ công ty ............................................................................28
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh .........................................................................28
2.1.3. Quá trình thành lập Công ty...................................................................29
2.2. Đặc điểm cơ cấu tổ chức và nhân lực của công ty ...................................30
2.2.1. Mô hình Công ty ....................................................................................30
2.2.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty ...................................................................30
2.2.3. Chức năng nhiệm vụ của các đơn vị ......................................................33
2.3. Thực trạng chất lƣợng công tác tuyển dụng của Công ty trong thời gian từ
năm 2007 đến năm 2011 ..................................................................................40
2.3.1. Quy trình tuyển dụng nhân lực tại Công ty ...........................................40
2.3.2. Nội dung quy trình .................................................................................42
2.3.3. Tình hình tuyển dụng trong những năm vừa qua...................................50
2.4. Một số đánh giá, nhận xét về công tác tuyển dụng tại Công ty ................53
2.4.1. Ƣu điểm trong công tác tuyển dụng của Công ty .................................53
2.4.2. Hạn chế trong công tác tuyển dụng của Công ty ..................................54
CHƢƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG
TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY THUỶ LỢI LIỄN SƠN.57
3.1. Phƣơng hƣớng phát triển của công ty ......................................................57
3.1.1. Phƣơng hƣớng hoạt động của Công ty trong thời gian tới.....................57
3.1.2. Mục tiêu Công ty đƣa ra.........................................................................58
3.1.3. Định hƣớng phát triển nguồn nhân lực của Công ty..............................63
3.2. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lƣợng công tác tuyển
dụng tại Công ty ..............................................................................................65
3.2.1. Một số kiến nghị, đề xuất.......................................................................65
3.2.2. Một số giải pháp.....................................................................................67
KẾT LUẬN......................................................................................................75
TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................78

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Con ngƣời là nguồn lực quan trọng nhất đối với bất cứ một tổ
chức nào. Sự thành công của bất kỳ một doanh nghiệp lớn hay nhỏ, phụ
thuộc chủ yếu vào năng lực và hiệu suất làm việc của những ngƣời lao
động. Mặt khác, khi một công nhân không đủ trình độ đƣợc thuê một
cách thiếu thận trọng vì lựa chọn kém thì ứng viên trở thành một gánh
nặng cho doanh nghiệp. Vì vậy, muốn có đƣợc một đội ngũ lao động tốt
trong mỗi doanh nghiệp, để có thể đƣa doanh nghiệp đi đến thành công
thì công tác tuyển dụng luôn là vấn đề quan trọng.
Để hiểu biết rõ thêm về tầm quan trọng của công tác tuyển dụng
lao động trong doanh nghiệp nói chung và cụ thể trong một doanh
nghiệp nhà nƣớc nói riêng, nên em đã chọn đề tài luận văn là “Nâng cao
chất lƣợng tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty Thủy Lợi Liễn
Sơn – Tỉnh Vĩnh Phúc ’’.
2. Tình hình nghiên cứu
Đã có một số công trình nghiên cứu ở Việt Nam đề cập đến vấn đề
nâng cao chất lƣợng tuyển dụng nguồn nhân lực:
- Dự án phát triển Mê Kông (2001), Thu hút, tìm kiếm và lựa chọn
nguồn nhân lực. Nhóm tác giả đã bƣớc đầu mô tả mục tiêu và các công
tác của tuyển dụng nhƣ một bộ phận của quản lý nguồn nhân lực, xác
định các quá trình liên quan đến công tác tuyển dụng, phát hiện ra các
nguồn tuyển dụng khác nhau, vận dụng các kỹ năng cơ bản, cần thiết
trong việc phỏng vấn các ứng viên, nhận thức tầm quan trọng của các
tiêu chuẩn lựa chọn và có khả năng thiết lập các tiêu chuẩn đó cho doanh
nghiệp của bạn.
- Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý (2009), Phương pháp và
kỹ năng quản lý nhân sự. Nhóm tác giả đã nghiên cứu, tổng kết, chọn lọc
và phổ biến rộng rãi những kiến thức, phƣơng pháp và kỹ năng quản lý
nhân sự tiên tiến, phù hợp, có tính ứng dụng cao đối với thực tiễn quản
lý ở các doanh nghiệp Việt Nam.
- Công trình của ThS. Đoàn Nhƣ Quỳnh (2010), Thu hút và lựa
chọn nguồn nhân lực tại ngân hàng Công thƣơng Hà Nội. Trong bài
nghiên cứu tác giả đã làm rõ những khái niệm về tuyển dụng và vai trò
của công tác tuyển dụng, nội dung công tác tuyển dụng, sự cần thiết
nâng cao chất lƣợng tuyển dụng. Tác giả nêu đƣợc thực trạng công tác
thu hút và lựa chọn nguồn nhân lực tại ngân hàng Công thƣơng Hà Nội
để từ đó đƣa ra những kiến nghị, giải pháp phù hợp cho công tác tuyển
dụng nhân lực của ngân hàng Công thƣơng Hà Nội.
Những công trình nghiên cứu đã có đều làm nổi bật đƣợc tầm
quan trọng của công tác tuyển dụng nhân lực trong hoạt động doanh
nghiệp, đƣa ra đƣợc những giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
- Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại
Công ty Thủy lợi Liễn Sơn
- Xác định nguyên nhân và những hạn chế của công tác tuyển
dụng nguồn nhân lực tại Công ty thủy lợi Liễn Sơn để đƣa ra giải pháp
khắc phục
- Đề xuất áp dụng một số giải pháp nâng cao chất lƣợng tuyển
dụng nguồn nhân lực để thật sự mang lại hiệu quả cho công tác tuyển
dụng tại Công ty.
4. Phạm vi và đối tƣợng nghiên cứu
- Nghiên cứu công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty thủy
lợi Liễn Sơn, thời gian nghiên cứu từ 2007 – 2011 dựa trên cơ sở lý luận
về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực để từ đó đƣa ra các giải pháp và
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By NguyenCanh123456
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1035182 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement