Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By top_clover
#1000767 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
Năm 2014, tình hình kinh tế xã hội trong nƣớc và thế giới có nhiều diễn
biến phức tạp khó lƣờng. Trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 đến
nay nền kinh tế vẫn phục hồi chậm Nguồn vốn cho vay của các Ngân hàng
Thƣơng Mại (NHTM) với lãi suất ngày một giảm nhƣng vẫn chƣa kích cầu
đƣợc các Doanh nghiệp vừa và nhỏ ( DNVVN) vay vốn. Hàng loạt các Doanh
nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) đứng trƣớc nguy cơ phá sản, sản xuất đình trệ,
hàng hóa không luân chuyển, doanh nghiệp không thu đƣợc tiền để trả nợ
ngân hàng. Theo nhận định của Ông Cao Sĩ Khiêm, chủ tịch Hiệp hội
DNVVN trên báo điện tử Vietnamnet ngày 21/8/2008 thì trong 350.000
DNVVN của cả nƣớc, số DN đã chết hay ngừng hoạt động có thể ở mức
70.000 doanh nghiệp, số DN thoi thóp chờ chết hay còn hoạt động cầm
chừng vào khoảng hơn 20.000 doanh nghiệp, còn số Doanh nghiệp (DN) khỏe
mạnh, đứng vững trong cơn suy thoái chỉ vào khoảng trên dƣới 70.000 doanh
nghiệp.
Ngân Hàng (NH) Thƣơng mại Cổ phần (TMCP) Đại Dƣơng Chi nhánh
(CN) Hải Dƣơng là một CN trẻ, trẻ cả về tuổi đời và cả về đội ngũ nhân viên.
Hơn 60% dƣ nợ của CN là đầu tƣ cho các DNVVN. Trƣớc khó khăn chung
của nền kinh tế và của ngành, CN cũng gặp nhiều bất lợi trong việc đầu tƣ tài
chính cho các DNVVN. Vì là một CN trẻ nên phƣơng châm hoạt động của
CN “phát triển- an toàn- hiệu quả” và chất lƣợng tín dụng đƣợc đặt lên hàng
đầu. Năm 2012, 2013 CN có nợ quá hạn, nợ xấu rất thấp chất lƣợng tín dụng
của CN đƣợc đánh giá là tốt. Tuy nhiên, năm 2014 nợ quá hạn và nợ xấu đã
gia tăng, 100% nợ quá hạn và nợ xấu là của DNVVN. Xuất phát từ thực tiễn
hoạt động và với mong muốn hoạt động tín dụng của NH Đại Dƣơng CN Hải
dƣơng đối với DNVVN đƣợc phát triển với chất lƣợng ngày một tốt hơn trƣớc
tình hình kinh tế hiện nay. Do vậy đề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng đối
với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh
Hải Dương” đƣợc lựa chọn nghiên cứu.
2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu là: Chất lƣợng tín dụng đối với DNVVN tại NH
Đại Dƣơng CN Hải Dƣơng
Phạm vi nghiên cứu: Chất lƣợng tín dụng đối với DNVVN tại NH Đại
Dƣơng CN Hải Dƣơng giai đoạn 2010 - 2014. Thuật ngữ “tín dụng” ở đây chỉ
đề cập đến hoạt động “cho vay” bằng Việt nam đồng của NH Đại Dƣơng CN
Hải Dƣơng.
3. Mục đích nghiên cứu:
Đánh giá thực trạng và chất lƣợng tín dụng đối với DNVVN tại Ngân
hàng Đại Dƣơng CN Hải Dƣơng.
Đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng đối với DNVVN tại
Ngân hàng Đại Dƣơng CN Hải Dƣơng.
Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động của NH Đại Dƣơng CN Hải
Dƣơng, từ đó phân tích hoạt động tín dụng đối với DNVVN tại NH Đại
Dƣơng CN Hải Dƣơng, tổng kết kết quả đạt đƣợc, tìm ra các hạn chế và
nguyên nhân dẫn đến hạn chế đó
Đề xuất phƣơng hƣớng, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lƣợng tín
dụng đối với DNVVN tại NH Đại Dƣơng CN Hải Dƣơng. Đồng thời, đề xuất
một số kiến nghị với các cấp các ngành hữu quan.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Sử dụng phƣơng pháp logíc hệ thống: từ cơ sở lý luận đến phân tích thực
tế tìm ra nguyên nhân và đề ra giải pháp.
Sử dụng phƣơng pháp thống kê, so sánh, phƣơng pháp thực chứng dựa
trên những tƣ liệu thực tế của NH Đại Dƣơng CN Hải Dƣơng để từ đó xây

dựng các bảng biểu, sơ đồ để thấy rõ hơn hoạt động của CN qua các năm
2010-2014.
5. Ỹ nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.
Hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận của hoạt động tín dụng đối
với DNVVN và sự cần thiết phải nâng cao chất lƣợng tín dụng đối với
DNVVN.
Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động của NH Đại Dƣơng CN Hải
Dƣơng, từ đó phân tích hoạt động tín dụng đối với DNVVN tại NH Đại
Dƣơng CN Hải Dƣơng, tổng kết kết quả đạt đƣợc, tìm ra các hạn chế và
nguyên nhân dẫn đến hạn chế đó
Đề xuất phƣơng hƣớng, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lƣợng tín
dụng đối với DNVVN tại NH Đại Dƣơng CN Hải Dƣơng. Đồng thời, đề xuất
một số kiến nghị với các cấp các ngành hữu quan.
Ngoài phần mục lục, danh mục các chữ viết tắt, danh mục bảng biểu, lời
nói đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn gồm ba chƣơng:
Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về chất lượng tín dụng đối với doanh
nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thương mại.
Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa
và nhỏ tại NH Đại Dương CN Hải Dương.
Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh
nghiệp vừa và nhỏ tại NH Đại Dương CN Hải Dương.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010793 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement