Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By saotoichiminhtoi
#1000667 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
TÓM TẮT
Luân ̣ văn nghiên cƣ́ u năng lực cạnh tranh của Tổng công ty May 10 tại thị
trƣờng nội địa trong thờ i gian tƣ̀ năm 2012 đến năm 2014, phạm vi nghiên cứu đƣợc
giớ i han ̣ là tại Tổng công ty May 10 với sản phẩm may mặc.
Trong nghiên cƣ́ u của tác giả, luân ̣ văn sƣ̉ dun ̣ g phƣơng pháp khảo sát vớ i
công cu ̣là bảng câu hỏi đƣơc ̣ thƣ̣c hiên ̣ vớ i 130 cán bộ công nhân viên thuôc ̣ các bô ̣
phân ̣ trong Công ty. Kết quả nghiên cƣ́ u cho thấy hầu hết các nhân viên đều đánh
giá năng lực cạnh tranh của Tổng công ty May 10 đạt mức trung bình.
Sau khi nghiên cứu, tác giả đã đề xuất môṭ số giải pháp nhằm nâng cao năng
lực cạnh tranh của Tổng công ty May 10 tại thị trƣờng nội địa.
1.Tính cấp thiết của đề tài
Trong nền kinh tế thị trƣờng, cạnh tranh đóng vai trò vô cùng quan trọng và
đƣợc coi là động lực của sự phát triển của các doanh nghiệp nói riêng và của nền
kinh tế nói chung. Trong cùng một thị trƣờng càng có nhiều doanh nghiệp hoạt
động thì cạnh tranh càng trở nên gay gắt và phức tạp. Trong khi đó môi trƣờng kinh
doanh lại luôn biến động không ngừng, diễn biến phức tạp và đầy rủi ro, từ đó áp
lực cạnh tranh càng gay gắt hơn. Do vậy muốn tồn tại và phát triển thì các doanh
nghiệp phải tự khẳng định đƣợc năng lực của mình trên thị trƣờng.
Ngành dệt may với tốc độ tăng trƣởng trung bình 14,5%/năm giai đoạn 2008-
2013, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trƣởng ngành dệt may lớn
nhất thế giới. Năm 2013, dệt may là ngành xuất khẩu lớn thứ 2 cả nƣớc với giá trị đạt
17,95 tỷ USD. Tuy nhiên ngành dệt may nƣớc ta vẫn chƣa mang lại giá trị gia tăng cao
trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu do chủ yếu sản xuất xuất khẩu gia công theo phƣơng
thức CMT. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp phụ trợ vẫn chƣa phát triển là một trong
những thách thức lớn trong việc khai thác những lợi ích từ các Hiệp định thƣơng mại tự
do nhƣ : Hiệp định đối tác kinh tế chiến lƣợc xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP), FTA-EU
Việt Nam…. Thị trƣờng trong nƣớc lại đang cạnh tranh với một loạt các ông lớn về may
mặc ở nƣớc ngoài : Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan…Trƣớc tình hình đó,
việc tập trung vào phát triển thị trƣờng trong nƣớc là một chiến lƣợc dài hạn của nhiều
doanh nghiệp may mặc cũng nhƣ chiến lƣợc của toàn ngành. Với hơn 90 triệu dân, thị
trƣờng nội địa mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp may mặc nhƣng hầu nhƣ các
doanh nghiệp trong nƣớc lại chỉ chú trọng nhiều cho hoạt động xuất khẩu chƣa quan tâm
phát triển thị trƣờng nội địa.
Tổng công ty May 10 cũng vậy, là một doanh nghiệp trong ngành may mặc,
Công ty đang phải đối mặt với nhiều thách thức, phải cạnh tranh với các doanh
nghiệp trong nƣớc nhƣ Tổng công ty May nhà Bè, Tổng công ty Cổ phẩn may Việt
Tiến, Công ty cổ phần dệt may đầu tƣ- thƣơng mại Thành Công….và cả các đối thủ
cạnh tranh nƣớc ngoài nhƣ Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Thêm vào đó để tận
dụng đƣợc các cơ hội từ các Hiệp định thƣơng mại tự do, các chính sách của nhà
nƣớc…. Tổng công ty May 10 nhất thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của
mình. Nhận thức đƣợc vấn đề trên, tác giả nhận thấy việc nâng cao năng lực cạnh
tranh trên thị trƣờng nội địa là việc rất cần thiết đối với Tổng công ty May 10. Do
vậy, qua quá trình nghiên cứu hoạt động kinh doanh của Tổng công ty May 10 tác
giả đã chọn đề tài : « Nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty May 10 tại
thị trường nội địa » làm đề tài luận văn thạc sỹ cho mình với câu hỏi nghiên cứu :
- Đánh giá các nhân tố bên ngoài tác động đến năng lực cạnh tranh của Tổng công ty
May 10 ?
- Xây dựng các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh trong doanh nghiệp ?
- Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty May 10 ?
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
- Mục đích nghiên cứu :
Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty
may 10 tại thị trƣờng nội địa.
- Nhiệm vụ nghiên cứu :
+ Đánh giá các nhân tố ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh của Tổng công ty
May 10 tại thị trƣờng nội địa.
+ Thực trạng năng lực cạnh tranh của Tổng công ty May 10
+ Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng
công ty May 10 tại thị trƣờng nội địa.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu :
Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là năng lực cạnh tranh của Tổng công ty
May 10 gắn với sản phẩm may mặc.
- Phạm vi nghiên cứu :
+ Không gian : Tại Tổng công ty May 10 với sản phẩm may mặc ở thị trƣờng
nội địa và một số doanh nghiệp khác trong ngành may mặc.
+ Thời gian : Trong giai đoạn từ năm 2012- 2014
4. Những dự kiến đóng góp của luận văn nghiên cứu
Với mong muốn góp một phần nhỏ bé vào việc giúp sản phẩm may mặc của
Tổng công ty May 10 nói riêng và các doanh nghiệp may mặc Việt Nam nói chung
khẳng định và làm chủ thị trƣờng trong nƣớc trƣớc sự cạnh tranh ngày càng gay gắt
của hàng hóa nhập ngoại, luận văn đã thực hiện đƣợc một số nội dung sau:
Thứ nhất: Tổng quan các công trình nghiên cứu về năng lực cạnh tranh ở các
doanh nghiệp nói chung và ở doanh nghiệp may mặc nói riêng.
Thứ hai: Hệ thống hóa lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh; trong đó
phân tích các nhân tố ảnh hƣởng và các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp, đồng thời chỉ ra đƣợc sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh
đối với doanh nghiệp.
Thứ ba: Phân tích và đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Tổng công ty
May 10 tại thị trƣờng nội địa, xác định những thành tựu, khó khăn hạn chế và
nguyên nhân trong quá trình kinh doanh tại thị trƣờng nội địa.
Thứ tư: Luận văn đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh
tranh tại Tổng công ty May 10 tại thị trƣờng nội địa. Đồng thời luận văn cũng đƣa
ra một số kiến nghị với nhà nƣớc, tập đoàn dệt may và hiệp hội dệt may.
5. Bố cục và kết cấu của luận văn
Ngoài phần mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn đƣợc chia làm
4 chƣơng cụ thể nhƣ sau :
- Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lí luận về cạnh tranh, năng
lực cạnh tranh.
- Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu.
- Chƣơng 3: Thực trạng năng lực cạnh tranh của Tổng công ty May 10 tại thị trƣờng
nội địa.
- Chƣơng 4 : Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty
May 10 tại thị trƣờng nội địa.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By thanhtrtran
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015080 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement