Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dungtq2412_ihere
#1000632 Link tải luận văn miễn phí cho ae

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Về tính cấp thiết của đề tài:
Đắk Lắk là tỉnh thuộc khu vực miền núi, với cao nguyên liền kề và những thế
mạnh đƣợc thiên nhiên ban tặng nhƣ diện tích rừng lớn với thảm sinh vật đa dạng,
trữ lƣợng khoáng sản phong phú, và lợi thế về đất đỏ bazan, rất thích hợp với các
cây công nghiệp dài ngày, trong đó, “đặc sản” là cà phê Buôn Ma Thuột – một
thƣơng hiệu nổi tiếng hiện nay.
Cà phê nơi đây không chỉ là cây trồng đem lại lợi nhuận kinh tế cao cho ngƣời
dân mà còn có giá trị xuất khẩu rất lớn. Theo số liệu thống kê của tỉnh cho thấy,
trƣớc kia, toàn tỉnh mới có 8.600 ha cà phê (1975) thì hiện con số này đã tăng lên
trên 200.000 ha1 (2011) với sản lƣợng ƣớc đạt khoảng 487.747 tấn cà phê nhân
xô/năm, chiếm hơn 40% sản lƣợng cà phê cả nƣớc và góp phần làm cho Việt Nam
chính thức trở thành nƣớc xuất khẩu cà phê Robusta đứng đầu thế giới.
Tuy vậy, những khó khăn của việc sản xuất kinh doanh trong thời gian vừa
qua, công cuộc tái cơ cấu nền kinh tế, và sự hội nhập quốc tế một cách sâu rộng đã
và đang đặt ra những yêu cầu và cũng là cơ hội để các doanh nghiệp hay mặt hàng
các sản phẩm có thể nâng cao giá trị gia tăng cũng nhƣ năng lực cạnh tranh của
mình. Mặt khác, các danh mục sản phẩm có khả năng đổi mới đáp ứng yêu cầu
khách hàng thƣờng bị chậm hơn so với nƣớc ngoài, bởi sự lúng túng của các doanh
nghiệp trong việc lựa chọn các phƣơng án sản xuất, và đặc biệt là các sản phẩm
tham gia vào thị trƣờng, vào chuỗi cung ứng toàn cầu lại thiếu đi tính cạnh tranh,
dẫn tới việc chúng dần mất đi lợi thế ngay tại trên sân nhà. Một ví dụ điển hình nhƣ
mặt hàng cà phê hiện nay, chất lƣợng cà phê chƣa ổn định, công nghệ lạc hậu… Do
đó, khi thị trƣờng rơi vào khủng hoảng trong những năm gần đây, giá cà phê thế
giới có xu hƣớng giảm mạnh, Việt Nam nằm trong số những nƣớc chịu thiệt hại
nhiều nhất từ cuộc khủng hoảng giá, tính đến hiện tại (cuối tháng 05/2013), theo
Trung tâm Xúc tiến Thƣơng mại, Đầu tƣ và Du lịch Đắk Lắk, tại sàn giao dịch Luân
Đôn, giá cà phê là 1.922$/tấn, giảm 291$/tấn so với cùng kỳ năm ngoái (2213$/tấn),
và giá cà phê robusta của Việt Nam giao tại cảng thành phố Hồ Chí Minh theo giá
FOB xuống còn khoảng 1.952$/tấn, tức giảm 231 USD so với 2183$/tấn (2012).
Điều này ảnh hƣởng nghiêm trọng không chỉ đến lợi ích kinh tế ngành cà phê, mà
còn tác động trực tiếp đến đời sống của hầu hết các đối tƣợng sản xuất, chế biến,
tiêu thụ. Hơn nữa, do quá trình thâm canh quá mức trong điều kiện không có bóng
che, thoái hóa đất, sâu bệnh gây hại… khiến cho giá trị cũng nhƣ sản lƣợng cây cà
phê ngày càng giảm. Đăk Lăk là một minh chứng cụ thể cho trƣờng hợp này. Theo
số liệu thống kê của Sở NN & PTNT tỉnh (2012) có khoảng 50.000 ha cà phê
(chiếm ¼ diện tích cà phê toàn tỉnh bƣớc vào giai đoạn già cỗi). Điều này dẫn tới
việc ngành cà phê khó có thể duy trì tốc độ tăng trƣởng và thành tựu xuất khẩu mỗi
năm của mình.
Từ đó đặt ra bài toán, làm thế nào để các sản phẩm đó không những có thể tồn
tại và có chỗ đứng trên thị trƣờng nội địa, mà còn có vị thế vƣơn ra thị trƣờng thế
giới? Trên cơ sở đó, tác giả lựa chọn tên đề tài luận văn “Nâng cao năng lực cạnh
tranh cho mặt hàng cà phê trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk”, gắn trực tiếp với đối
tƣợng là mặt hàng cà phê để làm chủ đề nghiên cứu của mình, nhằm đƣa ra những
gợi ý, giải pháp để điều chỉnh quy mô, cải thiện chất lƣợng và khắc phục những
nguyên nhân làm giảm sức cạnh tranh của mặt hàng này nhƣ hiện nay.
Tên đề tài mà tác giả lựa chọn gắn trực tiếp với quản trị chiến lƣợc và chiến
lƣợc cạnh tranh trong khung chƣơng trình đào tạo, phù hợp với chuyên ngành
nghiên cứu của tác giả.
- Câu hỏi nghiên cứu đặt ra:
+ Thực trạng năng lực cạnh tranh của mặt hàng cà phê ở Đăk Lăk? Tính đến
tại thời điểm hiện nay, có gì khác so với trƣớc đây?
+ Những mặt tồn tại hay những nhƣợc điểm trong việc nâng cao năng lực canh
tranh của sản phẩm? Nguyên nhân của vấn đề đó là gì? Trong các nguyên nhân nói
trên, nguyên nhân nào là chủ yếu, tác động phát triển nhất đến năng lực cạnh tranh của
cây cà phê?
+ Một số giải pháp đƣa ra là gì?
+ Liệu có bƣớc đi chiến lƣợc nào đƣợc đƣa ra nhằm thực hiện mục tiêu nâng
cao năng lực cạnh tranh cho cà phê hiện nay?
2. Tình hình nghiên cứu:
2.1. Tình hình nghiên cứu của các học giả nước ngoài:
Trong những năm trở lại đây, vấn đề nghiên cứu năng lực cạnh tranh đã đƣợc
biết đến trên rất nhiều sách báo, cũng nhƣ các công trình nghiên cứu của một số học
giả. Theo các tài liệu tác giả tiếp cận đƣợc, có một số công trình ở nƣớc ngoài viết
về năng lực cạnh tranh của mặt hàng cụ thể cơ sở nghiên cứu cho đề tài của tác giả
nhƣ bài nghiên cứu “A Review on the Competitiveness of Global Supply Chain in a
Coffee Industry in Indonesia”, Medwell journals, Issue: 3, Page No.: 105-115. Bài
viết này đánh giá khả năng cạnh tranh của nhiều công ty xuất khẩu bao gồm các
ngành công nghiệp cà phê ở Indonesia có để đáp ứng những thách thức và yêu cầu
đặt ra bởi môi trƣờng kinh doanh toàn cầu hiện nay.
Hay công trình nghiên cứu “Restoring the Competitiveness of the Coffee
Sector in Haiti”, của tác giả Arias, Diego Brearley, Emily Damais, Gilles, Inter
American Development bank, Economic and sector study series, 4/2006, đã cung
cấp giải pháp giúp các chuỗi cung ứng ngành cà phê gặt hái những lợi ích tiềm
năng từ các cơ hội thị trƣờng mới, bảo vệ môi trƣờng dịch vụ quan trọng trong lƣu
vực trên, và thiết lập một ví dụ cho nông nghiệp và các hoạt động sản xuất ở nông
thôn Haiti.
Trên đây là hai tƣ liệu tác giả đã nghiên cứu và rất sát với công trình nghiên
cứu của tác giả, đóng góp thêm cho phần giải pháp của tác giả.
2.2. Tình hình nghiên cứu của các học giả trong nước:
Đã có nhiều công trình nghiên cứu về lĩnh vực này và giải pháp nâng cao
năng lực cạnh tranh là một trong những chủ đề đƣợc rất nhiều học giả quan tâm với
các hình thức khác nhau, không chỉ đơn thuần là năng lực của các doanh nghiệp mà
còn năng lực nội tại của sản phẩm mang lại.

* Trong khung lý thuyết ở chƣơng 1, có một số công trình đã nghiên cứu về
năng lực cạnh tranh nhƣ sau:
Cuốn sách “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
ở Việt Nam”, Phan Trọng Phức, Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 2007. Nội dung đi sâu
đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong
giai đoạn 2006-2010, thông qua lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp: khả năng duy
trì và mở rộng thị phần, thu lợi nhuận trong môi trƣờng cạnh tranh. Từ đó đƣa ra
các giai pháp nhằm tạo ƣu thế đối với đối thủ về sự khác biệt.
Cuốn sách “Quản trị công ty nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp cận
nguồn vốn trên thị trường toàn cầu”, Báo cáo đệ trình lên OECD của nhóm tƣ vấn
kinh doanh về Quản trị Công ty, tác giả Ira M. Millstein, Michel Albert, Sir Adrrian
Cadbury, Bộ Giao thông vận tải, 1998. Nhóm tác giả giới thiệu các chính sách công
liên quan đến quản trị công ty, gợi ra các lĩnh vực nhằm khuyến khích các hoạt
động tự nguyện của khu vực tƣ nhân, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các
doanh nghiệp.
Luận án “Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của các
ngân hàng thương mại đến năm 2010”, Trịnh Quốc Trung, Đại học Kinh tế Tp. Hồ
Chí Minh, 2004. Tác giả khái quát những lý luận chung về ngân hàng thƣơng mại,
thực trạng cạnh tranh và hội nhập quốc tế của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam
trong thời gian qua. Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của
các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam đến năm 2010.
Luận án “Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp dệt may để thành
công tại thị trường EU”, Nguyễn Hoàng, Bộ Công thƣơng, 2011. Nội dung đƣa ra
cơ sở lý luận và thực trạng về nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của các
doanh nghiệp dệt may sang thị trƣờng EU. Định hƣớng và những giải pháp chủ yếu
nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam.
Luận án “Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp chè ở tỉnh Thái
Nguyên” của Đỗ Thị Thuý Phƣơng, Trƣờng đại học Kinh tế Nông nghiệp Hà Nội.
2011. Công trình nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh
tranh của doanh nghiệp chè. Trình bày đặc điểm, thực trạng năng lực cạnh tranh,
cùng một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp chè ở
tỉnh Thái Nguyên.
Luận án “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành
cao su Việt Nam đến năm 2020”, Huỳnh Văn Sáu, Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí
Minh, 2008. Trên cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh và sự cần thiết nâng cao
năng lực cạnh tranh của ngành cao su Việt Nam. Đánh giá năng lực cạnh tranh của
ngành cao su Việt Nam. Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh
nghiệp trong ngành cao su Việt Nam đến năm 2020. [16]
Luận án “Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ
sản Việt Nam đến năm 2020”, Trần Thế Hoàng, Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh,
2011. Nội dung đã phân tích và xác định năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp
xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam theo các tiêu chí đặc trƣng của ngành. Đề xuất các
nhóm giải pháp và kiến nghị đối với nhà nƣớc và ngành thuỷ sản nhằm nâng cao
năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp này đến năm 2020 [7]
Luận án “Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp chế biến
lâm sản tỉnh Đăk Lăk”, Phan Ánh Hè, Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2010. Từ
các phân tích trên cơ sở lý thuyết, tác giả đã đánh giá các yếu tố tác động đến năng
lực cạnh tranh của ngành công nghiệp chế biến lâm sản tỉnh Đăk Lăk. Từ đó đề xuất
các giải pháp và định hƣớng phát triển ngành. [5]
Tạp chí "Quan hệ khách hàng"- Một biện pháp nâng cao năng lực cạnh
tranh của doanh nghiệp, Phạm Đức Trƣờng, Tạp chí Bƣu chính viễn thông và Công
nghệ thông tin, số 255(456), tr.43-45, 2005. Bài viết đƣa ra những kết quả đem lại
từ việc “quan hệ khách hàng”- là yếu tố quyết định doanh số hay chính là lợi thế của
doanh nghiệp . Từ đó đƣa ra giải pháp định hƣớng chiến lƣợc giúp duy trì và phát
triển mối quan hệ với khách hàng.
Tạp chí “Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia để chủ động hội nhập kinh
tế quốc tế”, Nguyễn Văn Nam, Tạp chí cộng sản, số 4, tr.39-43, 47, 2005. Tác giả
đi sâu nghiên cứu tổng quan lý thuyết về lợi thế cạnh tranh quốc gia, và đƣa ra đánh
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By phuongdung88888
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1003263 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement